Банк хабарларымен алмасу жүйесінде (бхаж) қызметтер көрсету туралы № шарт алматы қ. 201 ж. Бұдан әрі – Орталық деп аталатын «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы»Дата07.05.2019
өлшемі190.5 Kb.
#137045


Банк хабарларымен алмасу жүйесінде (БХАЖ) қызметтер көрсету туралы

_________________________ШАРТАлматы қ. «__» ____________ 201___ ж.

Бұдан әрі – Орталық деп аталатын «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорны атынан, Жарғы негізінде ісәрекет жасайтын бас директоры Руслан Нариманович Мусаев және бір жағынан бұдан әрі - Пайдаланушы деп аталушы_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, _______________________________________________________________________негізінде ісәрекет жасайтын _____________________________________________________ арқылы, және екінші жағынан бірлесіп Тараптар деп аталып, осы Банк хабарларымен алмасу жүйесінде (БХАЖ) қызметтер көрсету туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) төмендегілер жайында жасады:
1.ШАРТТЫҢ МӘНІ

  1. Орталық Жүйе Пайдаланушылары арасындағы белгіленген форматтарда SWIFT-те қорғалған электрондық хабарлармен алмасуы үшін өзінің Банк хабарларымен алмасу жүйесіне (бұдан әрі -Жүйе) кіру мүмкіндігін беру қызметтерін көрсету, Жүйе инфрақұрылымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету, қызметтің қауіпсіздік және үздіксіздігін сақтау (бұдан әрі-Қызметтер) міндеттемесін өз мойнына алады, ал Пайдаланушы Шарт талаптарына сәйкес Қызметтерді қабылдауға және ақы төлеуге міндеттенеді.

  2. Жүйедегі электрондық хабарлармен алмасу Тараптармен Орталықтың http://www.kisc.kz/files/format.pdf интернет-ресурсында (бұдан әрі-Рәсімдер) еркін қол жетімді болатын Орталықпен белгіленген «Төлем жүйелері - алмасу рәcімдеріне және хабарлардың форматтары құжатындағы талаптарына сәйкес, Тараптармен электрондық тәсілмен жүзеге асырылады. Рәсімдерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу және/немесе Рәсімдердің өзекті нұсқасы Орталықтың интернет-ресурсында қолданысқа енгiзiлгенге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде орналастырылады.
 1. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ

  1. Орталық міндеттенеді:

2.1.1.Қызметтерді Шартта көзделген мерзімде және талапта толық көлемде көрсетуге;

   1. Пайдаланушыға профилактикалық жұмыстар жүргізілетін уақытты қоспағанда, Жүйеге қолда бар байланыс арналары бойынша (коммутацияланған телефон желілері, бөлінген желілер, Орталықтың шлюздері бар провайдер желілері және т.б.) өзінің коммуникациялық жабдығы арқылы тәулік бойы кіру мүмкіндігін беру Қызметтерін көрсетуге;

   2. Пайдаланушыға әрбір клиенттік орын бойынша Жүйе арқылы өткен күні берілген ақпараттардың көлемі туралы күн сайын электрондық тәсілмен Анықтама (бұдан әрі-Анықтама) беруге;

   3. Жүйе инфрақұрылымын жұмысқа жарамды жағдайда ұстауға және Шарттың қолданылу мерзімі ішінде оның параметрлерін күйіне келтіруге;

   4. ақпараттық қауіпсіздік шараларын сақтауды қамтамасыз етуге және Жүйе кездейсоқ тоқтап қалған жағдайда оның жұмыс жасауын қалпына келтіру үшін барлық қажетті шараларды қолдануға;

   5. электрондық құжаттарды берудің электрондық хаттамасын жүргізуге және осы хаттамалардың резервтік көшірілуін жүзеге асыруға және хаттама жасалған күннен бастап 1 (бір) жылдың ішінде оларды сақтауға;

   6. Пайдаланушыға әрбір клиенттік орын үшін дискілік кеңістік беруге;

   7. Пайдаланушының өз катологынан алмаған ақпаратын осы ақпарат катологқа түскен сәттен бастап бір ай бойы сақтауға;

   8. Жүйеде орын алатын жарамсыздықтарды, олар байқалған сәттен бастап бір сағаттың ішінде өзінің күтім жасаушы мамандарының күшімен жоюға. Егер жарамсыздықтарды жою аса ұзақ мерзімді талап еткен жағдайда, ол жөнінде Пайдаланушыға хабар беруге және Жүйе жұмысын тез арада қалпына келтіруге қажетті барлық шараларды қолдануға;

   9. Пайдаланушыға электрондық тасымалдаушыларында ақпараттық криптографиялық қорғау және кілттік ақпараттық құралдармен (бұдан әрі – БҚ) VISTA транспорттық компоненттерін Жүйеге кіру кезінде Пайдаланушының автоматтандырылған жұмыс орындарында немесе сереверлерінде орнату және пайдалану мақсатында ұсынуға;

   10. Пайдаланушыға БҚ реттеу және пайдалану бойынша ақысыз кеңес беруге, сондай-ақ Пайдаланушының талабы бойынша БҚ құжаттамаларын ұсынуға;

   11. Пайдаланушыға уақтылы БҚ өзгергені туралы ақпарат беруге және Пайдаланушының жазбаша сұранысы бойынша БҚ барлық ағымды өзгерістерімен бірге БҚ беруге;

   12. Пайдаланушыны Қызметтерге арналған Тарифтердің, сондай-ақ Орталық пен Пайдаланушы арасындағы бағдарламалық-техникалық қарым-қатынас талаптарының өзгергендігі туралы 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей ескертуге;

   13. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайлардан басқа кезде Пайдаланушы ақпараттарын үшінші тұлғаларға бермеуге;

   14. Алматы қаласынан тыс жерде тұратын Пайдаланушыға пошта байланысы арқылы қағаз тасымалдағышындағы орындалған жұмыстардың актісін және Қызметтер үшін шот-фактураны жөнелтуге.

  1. Орталық құқылы:

2.2.1. Тараптар арасында бағдарламалық-техникалық өзара әрекеттердің талаптарын және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптарының Рәсімдерін дербес анықтауға;

2.2.2.Пайдаланушы электрондық тәсілмен шот-фактураны алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен аса мерзімде ақы төлемеген жағдайда, оның берешегі жойылғанша Пайдаланушыға хабарламай осы Шарт бойынша міндеттемелердің жүзеге асырылуын тоқтатуға, мұндайда осы кезеңге ақы төлеу Пайдаланушымен ең төменгі бекітілген тарифтерге сәйкес жүргізіледі.

2.2.3. жаңа тарифтер күшіне енгізілерден 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын Пайдаланушыны жазбаша ескерте отырып, Шарт бойынша көрсетілетін Қызметтердің құнын (Тарифті) өзгертуге;

2.2.4.жалпы ұзақтығы жылына 7 (жеті) тәуліктен аспайтын профилактикалық жұмыстарды олардың басталу сәтінен бастап бір тәуліктен кем емес уақытта алдын ала ескерте отырып, тек жексенбі күндері (демалыс күндері) немесе түнгі уақытта жүргізуге;

2.2.5.Ұлттық Банк хабарламасының негізінде Пайдаланушыны оқшаулауға;

2.2.6. Пайдаланушының Ұлттық Банктің төлем жүйелеріне қатысушы мәртебесінің жойылуы, Рәсімдердің және Шарт талаптарының шарттарын бұзу жағдайы орын алғанда Шартты біржақты соттан тыс тәртіпте бұзуға;

2.2.7.Ұлттық Банкпен бекітілген Тарифтерге сәйкес Орталықтың мұрағатынан Пайдаланушының сұратуы бойынша ақпаратты қалпына келтіру үшін қосымша төлемдерді өндіруге;

2.2.8. ауытқымалы трафик фактісін анықтаған жағдайда Қатысушының белгілі мекен-жайы мен желісіне қатынауды: жіберілген сессия, күдікті белсенділік фактілері, трафиктің аса үлкен көлемі, жүйемен басып кірудің анықталуы тіркелген желілік порттар/мекен-жайлардың үлкен санын сканерлеу әрекетінің саны артқанда шектеуге немесе уақытша оқшаулауға. Қатынау себептері айқындалып, жойылғаннан кейін жаңартылуы мүмкін.  1. Пайдаланушы міндеттенеді:

2.3.1.Орталыққа Қызметтер үшін Шарт талаптарына сәйкес уақытылы және толық көлемде ақы төлеуге;

   1. электрондық хабарларды беру фактісін, түпнұсқалығын және дұрыс құрылуын белгілеу және оларды беру кезінде қателерді айқындау үшін Орталықпен белгіленген ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету рәсімдерін сақтауға;

   2. Рәсімдер талаптарын, сондай-ақ, Жүйелерді ұйымдастыру және жұмыс істеу мәселелеріне қатысты қолданыстағы заңнамаларда көзделген басқа да талаптарды орындауға;

   3. Осы Шартқа қол қойған күннен бастап 3 жұмыс күннен кешіктірмей http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorcaps.rtf мекен жайы бойынша орналасқан куәландырушы орталықтың ОРТАЛЫҚ жүйесінде қызметтерді көрсету Шартына қосылу туралы өтінішке қол қоюға;

   4. БҚ өзгергені туралы Орталықтан ақпаратты алғаннан кейін уақтылы өзгерген БҚ алуға;

   5. ОРТАЛЫҚТА БҚ дербес алуға, сондай-ақ ұсынылған БҚ тек қана Шарт бойынша өзінің міндеттерін атқару мақсатында сақтауға және пайдалануға;

   6. көшірмелерден басқа резервтік сақтау мақсатында (соның ішінде Пайдаланушының қызметкерлерінің дербес мақсаттарында) БҚ қоспауға және көшірмеуге;

   7. БҚ қайта жобалауды, декомпиляциялауды, дизассимблирлеуді жасамауға;

   8. сәйкес емес аппараттық құралдар мен платформалар үшін БҚ өзгерістер және оған қатысты пайдаланушы құжаттамасына өзгерістер енгізбеуге, БҚ модификация жасамауға;

   9. БҚ үшінші тұлғаларға (сату, жалға беру, ақысыз пайдалануға, кіруді ұсыну жолын және т.б.) бермеуге және осы Шартқа сәйкес емес және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы болатын мақсаттарда БҚ пайдаланбауға;

   10. Рәсімдерге сәйкес Орталыққа және/немесе Жүйе Пайдаланушыларына жіберілген электрондық хабарлардың өңделуіне және уақытылы жеткізілуіне бақылауды жүзеге асыруға;

   11. Орталыққа келесі операциялық күннен кешіктірмей Анықтаманы дер кезінде алмау немесе оның болмауы туралы хабарлауға;

   12. Орталыққа егер Анықтамада Орталыққа Пайдаланушымен және/немесе Жүйе Пайдаланушысымен берілген электрондық хабарлар туралы ақпарат болмаса келесі операциялық күннен кешіктірмей хабарлауға;

   13. Егер Пайдаланушы Алматы қаласында орналасқан болса, ол Орталықтан орындалған жұмыстардың актісін және көрсетілген қызметтер үшін шот-фактураны қағаз тасымалдағышында алуға.

  1. Пайдаланушы құқылы:

2.4.1.Орталықтан Шартта белгіленген мерзімде және толық көлемде Қызметтердің тиісті көрсетілуін талап етуге;

   1. Жүйеге кіру үшін байланыс арналарының бірі істен шыққан жағдайда, басқа арнаны қолдануға;

   2. Өздерінің автоматтандырылған жұмыс орындарында немесе серверлерді Шартта қарастырылған мақсатта БҚ қажетті көшірме көлемін пайдалануға;

   3. Орталықтың жұмыс уақытында Орталықтың күтім жасаушы қызметкерінен Жүйе жұмысы мәселелері жөнінде кеңес алуға құқылы;

   4. кез келген уақытта өзінің қарауы бойынша Орталықпен ұсынбаған шот-фактурасыз Пайдаланушымен дербес анықталатын мөлшерде алдын-ала төлемді жүргізуге.
 1. АҚЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

  1. Пайдаланушы ай сайын Қызметтерге ақы төлеуді, есептегі айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) жұлдызынан кешіктірмей Ұлттық Банк бекіткен Орталықтың ресми интернет-ресурсында (http:www.kisc.kz) жарияланған Тарифтерге сәйкес, Орталықтың электрондық әдіспен жіберілетін орындалған жұмыстар актісі мен шот-фактурасының негізінде қолма-қол ақшасыз аудару жолымен жүзеге асырады.

  2. Ақы төлеу Жүйе арқылы Шарттың №1 Қосымшасында көрсетілген Пайдаланушының барлық клиенттік орындарынан басқа клиенттік орындарға берілген ақпараттардың жалпы көлеміне әрбір клиенттік орын үшін Ақпараттық жүйе бойынша берілген көлеміне және қосу күніне қарамай, ҚҚС қоспағанда кемінде ең төменгі бекітілген тарифте жүргізіледі.

  3. Пайдаланушы Орталыққа көрсетілген Қызметтер үшін ақы төлеуді электрондық шот-фактураны алған сәттен бастап 10 (он) операциялық күннің ішінде жүзеге асырады. 1. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

  1. Тараптар Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді.

  2. Пайдаланушы Шарттың 3.3.-тармағында көрсетілген мерзімде ақы төлеуді кешіктірген жағдайда, ол Орталықға әрбір кешіктірілген күнтізбелік күн үшін борышын қайтару күнін есепке алмағанда, төленуге тиіс шот-фактура сомасының 0,1%-ы (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде өсімпұл төлейді.

  3. Орталық Шарттың 2.1.2 және 2.1.4. тармақтарында көзделген талаптардың орындалуын кешіктірген жағдайда, ол Жүйенің тұрып қалған әрбір 3 (үш) сағаты үшін Пайдаланушыға өткен айда көрсетілген Қызмет сомасының 0,1-ы % (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде өсімпұл төлейді.

  4. Айыппұлдардың ай сайынғы жалпы сомасы Пайдаланушыға ағымдағы айда көрсетілетін қызметтер сомасының 50 %-ынан аспауы тиіс.

  5. Пайдаланушымен Шарттың 2.3.7.-2.3.10. тармақшаларымен қарастырылған міндеттемелер бұзылған жағдайда, Пайдаланушы үшінші тұлғалардың алдында, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдарды қоса дербес жауапты болады.

  6. Орталық жауапты болмайды:

4.6.1.Орталықтың бақылауынан тыс жағдайларға байланысты туындайтын Жүйедегі ақауларға (кедергілер, басқаша жазылулар, үзілулер немесе кешігулер). Мұндай жағдайларға: бөлінген байланыс желілерінің үзілуі немесе деградациясы, Пайдаланушының Орталықтың қызмет көрсетуші қызметкерімен келіспей жасаған аппараттық немесе бағдарламалық түрлендіруі, парольді қайта қою және басқа іс-әрекеттері жатады;

   1. Пайдаланушының Шарт талаптарына сәйкес Жүйе арқылы беретін ақпараттарының мазмұны үшін жауап бермейді.

  1. Жүйе қызметін бұзатын алдын ала болжанбаған жағдайлар туындаған жағдайда, Тараптар Шарт бойынша оларды қалпына келтірудің барлық мүмкін шараларын қолданады.

  2. Тараптардың бірі Шарттың 5 тарауын бұзған жағдайда, құпия ақпаратты жариялаған Тарап құпия ақпаратты жариялау салдарынан пайда болған зиянды толық көлемде өтейді.

  3. Тұрақсыздық (өсімпұлдар) айыбы сомасын төлеу Тараптарды Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.


5.АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК, КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҚ РЕЖИМІ, БАНК ҚҰПИЯСЫНЫҢ САҚТАЛУЫ ЖӘНЕ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ

5.1.Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіпте Тараптардың ішкі бағдарламалық жүйелеріндегі Жүйеде Тараптармен өңделген барлық электрондық хабарлардың аудиторлық іздің және ақпараттың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

5.2.Тараптардың әрқайсысы осы Шарт бойынша банкаралық ақша аударымы процесінде алынған ақпаратқа қатысты, соның ішінде банк құпиясын сақтау және жеке бас мәліметтерді қорғау үшін құпиялылықтың тиісті режимін сақтайды және аталған ақпаратты жарияланудан сақтау үшін барлық қажетті шараларды қолданады.

5.3.Тараптар жалпы Шарт талаптарын және ұсынушы Тарап құпия деп белгiлеген барлық ақпаратты, екінші Тараптың осындай жариялауды, төмендегі жағдайларды қоспағанда көрсетілген ақпаратты ұсынатын Тараптың жазбаша рұқсатынсыз ешқандай үшiншi тарапқа жариялауға болмайтынын мойындайды:

1) Орталық Шартты орындау үшін тартқан персоналға ұсыну. Көрсетілген ақпарат осы персоналға шарттық міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сол шамада конфиденциалды ұсынылады;

2) егер мұндай жариялау заңнамада жазылғанда немесе соған уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың ресми сұратуы негiзiнде жүзеге асырылады.

5.4. Орталық Қатысушының алдын-ала жазбаша келісімінсіз шартты іске асыру мақсатынан басқа жағдайларда жоғарыда тізбелеп көрсетілген қандай болмасын құжатты қолданбайды.

5.5.Құпия ақпарат жарияланған жағдайда, Тараптар Шарттың 4 тарауына сәйкес жауапкершілік атқарады.


6.АҚПАРАТТЫ КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ

6.1.Тараптар электрондық хабарлармен алмасу кезінде, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Орталық Қатысушыға ұсынатын сертификатталған "Тұмар-CSP" ақпаратты криптографиялық қорғау және электрондық сандық қолтаңбаның бағдарламалық құралын пайдаланады және авторлықты растау және электрондық хабарлардың түпнұсқалылығының құпиялылығын, толықтығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті екендігін мойындайды.

6.2.Тараптар жіберушінің электрондық сандық қолтаңбаның электрондық хабарын оның қол қойып, мөрмен растаған қағаз тасымалдаушысындағы құжатының заңды баламасы болатындығын мойындайды.
7.ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР

7.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті дәрежеде орындамағаны үшін, егер ол дүлей күштің: су тасқыны, өрт, зілзала, апат, қоршауда қалу, ереуіл, соғыс қимылдары, террорлық әрекеттер және Тараптар күні бұрын болжап біле алмайтын осыған ұқсас жағдайлардың және осы Шарттың орындалуына тікелей әсер етіп уәкілетті органдар растаған басқа да жағдайлардан болса жауап беруден босатылады. Дүлей күштің әсеріне ұшыраған Тараптардың міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар орын алған кезеңге ұзартылады.

7.2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмаған Тарап Шарттың 7.1.-тармағындағы жағдайлардың басталғанын және міндеттемелерін орындай алмайтындығы туралы қарсы Тарапты дереу 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабардар етуге міндетті.

7.3. Егер Шарттың 7.1.-тармағында көрсетілген жағдайлар 1 (бір) айдан астам уақытқа созылатын болса, онда Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін әрі қарай орындаудан бас тартуға құқылы және Тараптардың ешқайсысының қарсы Тараптан қандай да болмасын шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқығы жоқ.


8.ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

8.1.Осы Шартта көзделмеген Жүйенің жұмыс істеу мәселелері бойынша Тараптар Рәсімдерді және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

8.2.Шарт талаптарын орындау барысында келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Тараптар оларды соттан тыс тәртіппен реттеу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға міндеттенеді.

8.3.Электрондық құжаттардың Жүйесіндегі түпнұсқалылыққа қатысты кез келген даулар, Орталықтың ресми интернет-ресурсында (http: www.kisc.kz) жарияланған төлем жүйелерінің электрондық құжаттардың түпнұсқалылығына байланысты даулы оқиғаларды шешудің қолданыстағы ережелеріне сәйкес, Тараптармен шешіледі.

8.4.Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі және соттан тыс тәртіпте дауларды реттеу мүмкін болмаған жадғдайда Орталықтың орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасының сотында қаралады.

9.ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ, ОНЫ ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ БҰЗУ ТӘРТІБІ

9.1. Шарт екі Тараптың қолы қойылған күннен бастап күшіне енеді және белгісіз мерзім ішінде қолданылады.

9.2.Тараптардың орналасқан жерлері және/немесе деректемелері өзгерген жағдайда тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің ішінде басқа Тарапқа жазбаша түрде хабарлайды.

9.3.Шарттың 9.2. тармағында көрсетілген өзгерістерді ескермегенде, Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер қосымша келісімдермен рәсімделеді және Тараптар қол қояды.

9.4.Тараптардың әрқайсысы қарсы тарапты осы Шарттың бұзылуы болжанған күніне дейін бір ай бұрын жазбаша ескерте отырып осы Шартты бұзуға құқылы.

9.5. Егер Шарт бойынша міндеттемелер Шартты бұзатын Тарап міндеттемелер бойынша оларды орындау мүмкін болмағандықтан тоқтатылса, Тараптар Шартты орындаудан біржақты тәртіпте бас тартуға құқылы. Осы тармақтың әрекеті Тараптардың ақшалай міндеттемелеріне таралмайды.

9.6.Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Тараптар Шартты бұзған күннен бастап 10 (он) операциялық күн ішінде Шартты бұзатын күннен бұрынғы күнге нақты көрсетілген Қызметтер үшін өзара есеп айырысуларды жүргізеді.
10.БАСҚА ТАЛАПТАР

10.1. Шартқа №1 Қосымша оның ажырамас бөлігі болып табылады.

10.2. Пайдаланушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін біреуге толық немесе ішінара беруге құқығы жоқ.

10.3.Тараптар қайта ұйымдасқан жағдайда осы Шарттағы міндеттемелер мирасқорларға ауысады.

10.4.Шарт Тараптарда сақталатын және тең заңды күшке ие екі дана болып жасалады.
11.ТАРАПТАРДЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРЛЕРІ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

ОРТАЛЫҚ: "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК, 050040, Алматы қ., "Көктем-3" ы/а, 21-үй, БCН 960440000151, резиденттік белгісі 1, экономика секторы 5, белгіленген төлем белгісі 851, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» РММ-дағы ЖСК KZ KZ54125KZT1002300104, БСК NBRKKZKX.


ПАЙДАЛАНУШЫ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел.____________________________
12.ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ


ОРТАЛЫҚ

ПАЙДАЛАНУШЫ

Р.Мусаев
______________________


М.О. М.О.ДОГОВОР № _________________

о предоставлении услуг в системе обмена банковскими сообщениями (СОБС)
г.Алматы «_____»____________ 201___г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем – Центр, в лице генерального директора Мусаева Руслана Наримановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем – Пользователь, в лице _________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о предоставлении услуг в системе обмена банковскими сообщениями (СОБС) (далее – Договор) о нижеследующем:
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Центр принимает на себя обязательство оказывать услуги по предоставлению доступа к Системе обмена банковскими сообщениями Центра (далее Система) для защищенного обмена электронными сообщениями в SWIFT-подобных форматах между Пользователями Системы, обеспечивать функционирование инфраструктуры Системы, соблюдение безопасности и непрерывности деятельности (далее – Услуги), а Пользователь обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.

1.2. Обмен электронными сообщениями в Системе осуществляется Сторонами электронным способом в соответствии с требованиями, установленными Центром в документе «Система платежей – процедуры обмена и форматы сообщений, который находится в свободном доступе на интернет-ресурсе Центра http://www.kisc.kz/files/format.pdf (далее – Процедуры). Изменения и дополнения в Процедуры и/или актуализированная версия Процедур подлежат размещению на интернет-ресурсе Центра за 30 (тридцать) календарных дней до их введения в действие.
 1. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

  1. Центр обязуется:

   1. оказывать Услуги в полном объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Договором;

   2. предоставить Пользователю Услуги по круглосуточному доступу к Системе через коммуникационное оборудование Центра по имеющимся каналам связи (коммутируемые телефонные линии, выделенные линии, сети провайдеров, с которыми Центр имеет шлюзы и др.) за исключением времени проведения профилактических работ;

   3. предоставлять Пользователю ежедневно электронным способом Справку об объеме переданной по Системе информации за предыдущий день по каждому клиентскому месту (далее – Справка);

   4. обеспечивать работоспособность инфраструктуры Системы и осуществлять настройку ее параметров в течение срока действия Договора;

   5. обеспечивать соблюдение мер информационной безопасности и принимать все необходимые меры по восстановлению функционирования Системы в случае непредвиденной ее остановки;

   6. вести электронный протокол передачи электронных документов, осуществлять резервное копирование этих протоколов и хранить в течение 1 (одного) года со дня составления протокола;

   7. предоставлять Пользователю дисковое пространство для каждого клиентского места;

   8. хранить неполученную Пользователем информацию, находящуюся в его каталоге, в течение одного месяца с момента поступления этой информации в каталог;

   9. устранять силами обслуживающего персонала Центра неисправности, возникающие в Системе, в течение одного часа с момента их обнаружения. В случае если устранение неисправности потребует более длительного периода времени, сообщить об этом Пользователю и предпринять все необходимые меры для скорейшего восстановления функционирования Системы;

   10. передать Пользователю на электронных носителях транспортные компоненты VISTA вместе со средствами криптографической защиты информации и ключевой информацией (далее – ПО) в целях установки и использования на автоматизированных рабочих местах или серверах Пользователя при доступе в Cистему;

   11. оказывать Пользователю безвозмездно консультации по настройке и использованию ПО, а также по требованию Пользователя предоставить документацию к ПО;

   12. своевременно информировать Пользователя об изменении ПО и передавать Пользователю ПО со всеми текущими изменениями по письменному запросу Пользователя;

   13. предупреждать Пользователя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней об изменении Тарифа на Услуги, а также требований к программно-техническому взаимодействию между Центром и Пользователем;

   14. не передавать информацию Пользователя третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

   15. отправлять акт выполненных работ и счет-фактуру за Услуги на бумажном носителе почтовой связью Пользователю, находящемуся вне города Алматы.

  2. Центр вправе:

   1. самостоятельно определять Процедуры, требования к программно-техническому взаимодействию между Сторонами, процедуры обеспечения информационной безопасности;

   2. в случае неоплаты Пользователем услуг в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения электронным способом счета-фактуры, приостановить исполнение обязательств по Договору без уведомления Пользователя до погашения задолженности, при этом оплата за этот период производится Пользователем согласно минимальному утвержденному тарифу;

   3. изменить стоимость Услуг (Тарифа) по Договору, письменно предупредив об этом Пользователя за 30 (тридцать) календарных дней до введения новых тарифов в действие;

   4. проводить профилактические работы только в воскресные дни (дни отдыха) или в ночное время, общей длительностью не более 7 (семи) суток в год, с предварительным предупреждением Пользователя не менее, чем за одни сутки до момента начала профилактических работ;

   5. заблокировать Пользователя на основании уведомления Национального Банка;

   6. расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае наступления одного из следующих событий: нарушения Пользователем требований Процедур, условий Договора, утраты Пользователем статуса участника платежных систем Национального Банка;

   7. взимать дополнительную плату за восстановление информации по запросу Пользователя из архива Центра в соответствии с Тарифами, утвержденными Национальным Банком;

   8. ограничить или временно заблокировать доступ для определенного адреса или сети Пользователя в случае выявления факта аномального трафика: превышения количества допустимых сессий, фактов подозрительной активности, чрезмерно больших объемов трафика, попыток сканирования большого количества сетевых портов/адресов, зарегистрированных системами обнаружения вторжений. Доступ может быть возобновлен после выяснения и устранения причин.

  3. Пользователь обязуется:

   1. своевременно и в полном объеме оплачивать Центру Услуги в соответствии с условиями Договора;

   2. соблюдать процедуры обеспечения информационной безопасности, установленные Центром, для определения подлинности и правильности составления, факта передачи электронных сообщений и обнаружения ошибок при их передаче и доставке;

   3. выполнять требования Процедур, а также иные требования, предусмотренные действующим законодательством, касающихся вопросов организации и функционирования Системы;

   4. подписать заявление о присоединении к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра в системах ЦЕНТРА, расположенному по адресу http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorcaps.rtf не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего Договора;

   5. своевременно получать измененное ПО после получения информации от Центра об изменениях в ПО;

   6. получить ПО в ЦЕНТРЕ самостоятельно, а также хранить и использовать предоставленное ПО только в целях исполнения своих обязательств по Договору;

   7. не воспроизводить и не копировать ПО (в том числе в личных целях работников Пользователя) кроме копий в целях резервного хранения;

   8. не осуществлять обратное проектирование, декомпиляцию, дизассемблирование ПО;

   9. не вносить изменений в ПО и пользовательскую документацию к ней, не модифицировать ПО для несовместимых аппаратных средств и платформ;

   10. не передавать (продажа, сдача в аренду, в безвозмездное пользование, путем предоставления доступа и пр.) ПО третьим лицам, не распространять и не использовать ПО в целях не соответствующих настоящему Договору и/или противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан;

   11. осуществлять контроль обработки и своевременной доставки отправленных в Центр и/или Пользователям Системы электронных сообщений в соответствии с Процедурами;

   12. не позднее следующего операционного дня уведомить Центр о несвоевременном получении Справки или ее отсутствии;

   13. не позднее следующего операционного дня уведомить Центр, если Справка не содержит информации об электронном сообщении, переданном Пользователем в Центр и/или Пользователям Системы;

   14. получать в Центре акт выполненных работ и счет-фактуру за оказанные услуги на бумажном носителе, если Пользователь находится в городе Алматы.

  4. Пользователь вправе:

   1. требовать от Центра надлежащего оказания Услуг в полном объеме и в срок, установленный Договором;

   2. при отказе одного из каналов связи для доступа к Системе использовать другой канал;

   3. использовать на своих автоматизированных рабочих местах или серверах в целях, предусмотренных Договором, необходимое количество копий ПО;

   4. получать консультации по вопросам работы Системы у обслуживающего персонала Центра в рабочее время Центра;

   5. в любое время по своему усмотрению производить предварительную оплату без выставленного счета-фактуры Центра в размерах определяемых Пользователем самостоятельно.
 1. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  1. Пользователь ежемесячно производит оплату Услуг Центру, безналичным перечислением денег в соответствии с действующими Тарифами, утвержденными Национальным Банком, опубликованными на официальном интернет-ресурсе Центра (http:www.kisc.kz), на основании выставляемого Центром акта выполненных работ и счета-фактуры, отправляемых Пользователю электронным способом по Системе до 10 числа месяца следующего за расчетным.

  2. Оплата производится за общий объем информации, переданный по Системе от всех клиентских мест Пользователя, указанных в Приложении № 1 к Договору, на другие клиентские места, но не менее минимального утвержденного тарифа, без учета НДС, за каждое клиентское место независимо от даты подключения и объема переданной по Системе информации.

  3. Оплата Услуг Центру должна быть осуществлена Пользователем в течение 10 (десяти) операционных дней с момента поступления акта выполненных работ и счета-фактуры по Системе Пользователю.

 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  2. В случае задержки оплаты в срок, предусмотренный пунктом 3.3. Договора, Пользователь уплачивает Центру пеню в размере 0,1% (ноль целых одной десятых процента) от суммы счета-фактуры, подлежащего оплате, за каждый календарный день просрочки, не включая день погашения задолженности.

  3. В случае задержки выполнения условий, предусмотренных пунктами 2.1.2. и 2.1.4. Договора, Центр уплачивает Пользователю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятых процента) от суммы оказанных Услуг за предыдущий месяц, за каждые 3 (три) часа простоя Системы.

  4. Общая сумма штрафов в месяц не должна превышать 50% от суммы оказываемых услуг Пользователю за текущий месяц.

  5. В случае нарушения Пользователем обязательств, предусмотренных подпунктами 2.3.7.-2.3.10. Договора, Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами, включая государственные органы, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  6. Центр не несет ответственности:

   1. за неисправности в Системе (помехи, искажения, прерывания или задержки), если они возникли из-за обстоятельств, не находящихся под контролем Центра. Под такими обстоятельствами понимаются: обрыв или деградация выделенных линий связи, аппаратные или программные модификации, переустановка паролей и другие действия Пользователя, не согласованные с обслуживающим персоналом Центра;

   2. за содержание информации, передаваемой Пользователем через Систему в соответствии с условиями Договора.

  7. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, нарушивших функционирование Системы, Стороны принимают все возможные меры по ее восстановлению.

  8. В случае нарушения одной из Сторон раздела 5 Договора Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, возмещает в полном объеме ущерб, возникший вследствие раскрытия конфиденциальной информации.

  9. Уплата суммы неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.


5. РЕЖИМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, СОХРАНЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Стороны обязуются обеспечивать хранение информации и аудиторский след всех электронных сообщений, обработанных Сторонами в Системе во внутренних программных системах Сторон, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Каждая из Сторон по настоящему Договору сохраняет надлежащий режим конфиденциальности, в том числе хранения банковской тайны и защиты персональных данных, в отношении информации, полученной в процессе межбанковских переводов денег, и принимает все необходимые меры по предохранению указанной информации от разглашения.


  1. Стороны признают, что условия Договора в целом и вся информация, обозначенная предоставляющей Стороной как конфиденциальная, не может разглашаться другой Стороной никакой третьей стороне без письменного разрешения Стороны, предоставляющей указанную информацию, за исключением случаев:

1) предоставления персоналу, который привлечен Центром для выполнения Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения договорных обязательств;

2) если такое разглашение предписывается законодательством либо осуществляется на основании официальных запросов уполномоченных на то государственных органов.  1. Центр без предварительного письменного согласия Участника не использует какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

  2. В случае разглашения конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в соответствии с разделом 4 Договора.


6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

6.1. При обмене электронными сообщениями Стороны используют сертифицированное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, программное средство криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи "Тумар-CSP", и регистрационные свидетельства, предоставляемые Пользователю Центром, признают их достаточными для обеспечения конфиденциальности, целостности, подтверждения авторства и подлинности электронных сообщений.

6.2. Стороны признают электронное сообщение с электронной цифровой подписью отправителя юридически равнозначным документу на бумажном носителе, заверенному его подписью и печатью.

7.ФОРС-МАЖОР


  1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров землетрясений, стихийных бедствий, блокад, забастовок, военных действий, террористических актов и иных обстоятельств, подтвержденных уполномоченным органом, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обязательств непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.

  2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) календарных дней обязана уведомить другую сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 7.1. Договора.

  3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1. Договора, будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны могут отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.


8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.По вопросам функционирования Системы, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются Процедурами и действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. В случае возникновения разногласий и споров в процессе исполнения условий Договора, Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке.

8.3. Любые споры касающиеся подлинности электронных документов в Системе разрешаются Сторонами в соответствии с действующими Правилами разрешения конфликтных ситуаций, связанных с подлинностью электронных документов платежных систем, опубликованными на официальном интернет-ресурсе Центра (http: www.kisc.kz).

8.4. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан и в случае невозможности урегулирования споров в досудебном порядке, они будут рассматриваться в судах Республики Казахстан по месту нахождения Центра.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,

ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

9.2. В случае изменения места нахождения и/или реквизитов Сторона уведомляет в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

9.3. Все изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются Сторонами, за исключением изменений, указанных в пункте 9.2. Договора.

9.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом другую сторону за один месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

9.5. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если обязательства по Договору прекращаются из-за невозможности их исполнения по обстоятельствам, за которые Сторона расторгающая Договор, не отвечает. Действие настоящего пункта не распространяется на денежные обязательства Сторон.

9.6. В случае расторжения Договора Стороны в течение 10 (десяти) операционных дней со дня расторжения Договора производят взаиморасчет за фактически оказанные Услуги на дату, предшествующую дате расторжения Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Приложение №1 к Договору является его неотъемлемой частью.

10.2. Пользователь не в праве ни полностью, ни частично передавать кому-либо свои обязательства по Договору.

10.3. В случае реорганизации Сторон обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемникам.

10.4. Договор составлен в двух экземплярах, хранящихся у Сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

11. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЦЕНТР: РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка. Республики Казахстан", 050040, г. Алматы, мкр. "Коктем-3", дом 21, БИН 960440000151, признак резиденства 1, сектор экономики 5, код назначения платежа 851, ИИК KZ54125KZT1002300104 в РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК NBRKKZKX.


ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________тел._____________________________
12. ПОДПИСИ СТОРОН

М.П. М.П.


ЦЕНТР

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Р.Мусаев
______________________201__ жылғы «___»__________

№________________

Банк хабарларымен алмасу жүйесінде (БХАЖ)

қызметтер көрсету туралы Шарттың

№ 1 ҚОСЫМШАСЫ

КЛИЕНТТІК ОРЫНДАРДЫҢ ТІЗБЕСІ
Клиенттік орынның атауы

Жүйелік аты

1.

Заңды тұлғаның атауыVISTA


ОРТАЛЫҚ

ПАЙДАЛАНУШЫ

Р.Мусаев


______________________М.О. М.О.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору о предоставлении

услуг в системе обмена банковскими сообщениями (СОБС)

№ ______________

от «___»__________201__ года

ПЕРЕЧЕНЬ КЛИЕНТСКИХ МЕСТ
Наименование клиентского места

Системное имя

1.

Наименование юридического лицаVISTA

М.П. М.П.


ЦЕНТР

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Р.Мусаев


______________________

Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет