Банктік кепілдікДата14.03.2018
өлшемі35.21 Kb.
#21132

4-қосымша

Банктік кепілдік


Банктің атауы:___________________________________________________
                    (банктің атауы мен деректемелері)
Кімге:___________________________________________________________
          (сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)

                  N__________ кепілдік міндеттеме____________________________       ___ жылғы "____" _________
      (орналасқан жері)

      Біз бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын,_________________,


                                   (әлеуетті өнім берушінің атауы)
___________________________________ ұйымдастырған _______________
(сатып алуды ұйымдастырушының атауы)
сатып алу жөніндегі тендерге қатысатындығынан және жалпы сомасы __________ теңгеге ______________________________________________
(жазумен) (тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі)
беруді (жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді) жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.
      _________ жылғы "___" ________________ жоғарыда аталған сатып алуды өткізу жөніндегі тендерлік құжаттамада/баға ұсыныстарға сұрау салу тәсілімен сатып алу шарттарында әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.
      Осыған байланысты біз ____________________ осымен өзімізге
                              (банктің атауы)
      Сіздің талап өтуіңіз бойынша Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнім беруші:
      тендерлік өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі өткеннен кейін тендерлік өтінімді кері қайтарып алғандығын немесе өзгерткендігін;
      белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қоймағандығын;
      тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылғаннан кейін мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбегендігін жазбаша растауды алғаннан кейін ____________________________________
                                   (сомасы цифрмен және жазумен)
тең соманы төлеуге қайтарымсыз міндеттемені өзімізге аламыз.
      Бұл кепілдік міндеттеме тендерлік өтінімдер бар конверттерді ашқан күннен бастап күшіне енеді.
      Бұл кепілдік міндеттеме Өнім берушінің тендерге қатысуға тендерлік өтінімінің қолданылуының соңғы мерзіміне дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз __________ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатыңдығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер тендерлік өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.
      Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

      Кепілгердің қолы және мөрі         Күні және мекен-жайы

Приложение 4

к Тендерной документации


Банковская гарантия

 

 Наименование банка________________________________________________

                                            (наименование и реквизиты банка)

 Кому__________________________________________________________

               (наименование и реквизиты организатора закупок)

 

Гарантийное обязательство №_______

 


_________________

«___»______________г. (местонахождение)

 

 

 Мы были проинформированы, что____________________________________________________________                    (наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке _________________________________________________________,

организованном________________________________________________________________

                                    (наименование организатора закупок)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

  __________________________________________ на общую сумму _____ тенге.

 (наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документацией/условиями закупок способом запроса ценовых предложений от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

 В связи с этим, мы ______________________ настоящим берем на себя

                                        (наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную_______________________________________________________________________

                                (сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

 отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерных заявок/ценовых предложений;

 не подписал в установленные сроки договор о закупках;

 не внес обеспечение исполнения договора о закупках после подписания договора о закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации/ условиях закупок.

 Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

 Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок. Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гаранта

Дата и адресДостарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет