Бекітемін сәулет-құрылыс факультетінің деканы Күдерин М.Қ. 2011ж. Құрастырған: аға оқытушы Шайхислам Такібайұлы Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы 5В072900 «Құрылыс» мамандығына арналған «Азаматтық ғимараттар сәулетіДата19.09.2017
өлшемі158.16 Kb.
#1282

Пәнді оқытуға арналған бағдарлама

(Sillabus) бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

БЕКІТЕМІН

Сәулет-құрылыс факультетінің деканы

________ Күдерин М.Қ.

2011ж. «___»_________

Құрастырған: аға оқытушы ____________Шайхислам Такібайұлы
Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы

5В072900 «Құрылыс» мамандығына арналған «Азаматтық ғимараттар сәулеті» пәні бойынша
ПӘНДІ ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ (Sillabus)
Бағдарлама 20... ж «.....» ................ бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасы бойынша әзірленген

20... ж. «___»_____________ кафедра отырысында ұсынылған №___хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______________________Қ.Т. Сақанов
Факультет әдістемелік кеңесімен құпталған

20... ж. «___»_____________№ __хаттама

ӘК төрағасы ____________________ В.А. Козионов


Студенттерге арналған

пәннің бағдарламасы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Көлік құрылысы және кәсіби оқыту» кафедрасы

«Азаматтық ғимараттар сәулеті» пәнінен

5В072900 «Құрылыс» мамандығыныңПӘНДІ ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ (Sillabus)

Павлодар
1.Оқытушы туралы мәлімет:

Тәкібай Шайхислам Тәкібайұлы – «Көлік құрылысы және кәсіби оқыту» кафедрасының аға оқытушысы. Дәрістер және практикалық сабақтар, тел. (8-7182) 54-60-02

Қабылдау сағаттары: Бейсенбі, сағат 12.05 – тен 14.00-ге дейін, ауд. б-219.2 Пән туралы мәлімет:

Азаматтық ғимараттар құрылымы пәні аталған мамандықтардың 2-ші курсының 2-ші семестрінде 15 апта бойы оқытылады.Пәннің жалпы еңбек сыйымдылығы 135 сағат, оның 45 сағаты аудитория сабақтарына бөлінген және 90 сағаты пәнді зерделеу бойынша студенттердің өздік жұмысына (СӨЖ) бөлінген. Аудиториялық уақыттың сабақ түрлеріне бөлінуі пәннің тақырыптық жоспарында келтірілген. Қорытынды бақылау түрі емтихан болады.

Азаматтық ғимараттар құрылымы пәні С.Торайғыров атындағы ПМУ-дің ғылыми кеңесімен 050729 «Құрылыс» мамандығы бойынша мамандарын даярлау үшін жұмыс жоспарына енгізілген және бекітілген.

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Аудиториялық сабақтар түрлері бойынша кездесу сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағаттар саны

Бақылау түрі

Барлы-ғы

Дәріс-тер

Практи-калық

Зертха-налық

Студия-лық

Жеке-шелік

Бар-лығы

СӨЖ

26
-

-

-

90
Е

Барлығы6
-

-

-

90
Е

4 Пәннің мақсаты

Азаматтық ғимараттар сәулеті пәнінің мақсаты студенттердің қазіргі заманғы азаматтық ғимараттар құрылысын білу және жобалау технологиясын, ерекшеліктерін ғылыми әдістерін зерделеуі және осы әдістердің негіздерін өндірісте практикалық қолдану болып табылады.

Пәннің негізгі міндеті студенттерге қазіргі азаматтық ғимараттарды жобалау, оларды тұрғызу,пайдалану технологиясы жұмыстарын ұйымдастыру,бақылау, басқару әдістерін іс жүзінде қолдану дағдыларын иеленуі болып табылады.

5 Осы пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студенттер:

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің білулері қажет:


 • осы заманғы азаматтық ғимараттардың сәулеттік жобаларын таңдау;

 • азаматтық ғимараттардың сәулеттік құрылымдық элементтерін білу;

 • азаматтық ғимараттардың сәулеттік жобалау шешімдері мен ерекшеліктері.

Игеру керек:

 • азаматтық ғимараттарды жобалағанда құрылымдық сұлбаларды таңдау;

 • құрылымдық элементтерді құрастырау,тұрғызу технологиясын білу;

 • жүктемелі құрылымдардың беріктігін,орнықтылығын, сәулеттік көркемдігін бағалай білу.

6 Пререквизиттер

Осы пәнді үйрету базасы төмендегі пәндерге негізделеді: «Физика»(бөлімдері:Механика,Молекулалық физика, Термо динамика,тығыздық,қысым,масса,көлем,температура,ылғалдылық), «Инженерлік графика» «Математика»( бөлімдері: пропорция,сандық пайыздарды үлестерді есептеу,диаметрді,ауданды,көлемді есептеу), «Компьютерлік графика»,«Материалтану»(бөлімдері: заттардың физикалық-механикалық,беріктік қасиеттері,тәуелділік графиктері),Инженерлік геодезия.7 Посреквизиттер

Осы пәнді оқып үйрену нәтижесінде келесі кәсіби мамандыққа байланысты пәндерді тереңдетіп меңгеруге жол ашылады:8 Тақырыптық жоспар

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/с


Тақырып атауы

Сағаттар саны

Дәріс-

тер


Тәжі-

рибе


Зертха-

налық


СӨЖ

1

2

3

4

5

6

2-ші семестр

1

Кіріспе. Ғимарат түрлері

1

-
10

2

Азаматтық ғимараттардың құрылым дық жүйесі. Қаңқалы, қаңқасыз ғимараттар.

120

3

Азаматтық ғимарттардың негізгі құрылымдық элементтері. Қойылатын талаптар. Модульдік жүйе.

110

4

Азаматтық ғимараттарды жобалау негіздері Іргетастар түрлері, құры лымдары

110

5

Қабырғалар және аржабындар, Ғимаратқа түсетін жүктемелерді есептеу

120

6

Қоршау құрылымдарының жылу және дыбыстан оқшаулау.

110
Жиыны

690


9 Пәннің қысқаша баяндауы

Қазіргі заманғы азаматтық ғимараттардың түрлері, көркем-сәулеттік ерекшеліктері. Ғимараттардың сәулеттік құрылымдық элементтері,оларға қойылатын талаптар. Азаматтық ғимараттарды сәулеттік жобалау негіздері.10 Курстың компоненттері

10.1 Дәріс сабақтарының тақырыптар тізімі

1 тақырып. Кіріспе. Азаматтық ғимараттардың түрлері, жобалауға қойылатын талаптар

Азаматтық ғимараттардың топтарға бөлінуі. Қоғамдық және тұрғын үй ғимараттары олардың түрлері. Бір қабатты және көп қабатты өнеркәсіптік ғимараттар Ғимараттарды жобалауға,тұрғызуға қойылатын талаптар мен көрсеткіштер .2 тақырып. Азаматтық ғимараттардың құрылымдық жүйесі. Қаңқалы, қаңқасыз ғимараттар.

Қаңқалар. Жалпы мағлұматтар. Қаңқаларды үйлестіруші және құрылымдық сұлбалары. Құрама қаңқалардың элементтері: бағандар, беларқалар, тік және горизонтальді диафрагмалар.3 тақырып. Азаматтық ғимарттардың негізгі құрылымдық элементтері. Қойылатын талаптар. Модульдік жүйе.

Ғимараттардың құрылымдық сұлбалары. Ғимараттардың негізгі құрылымдық элементтері,олардың түйілістері, жайғасымдағы өлшемдері.Қадам және аралық өлшемдер.

Құрылыстағы өндірістендіру,типтеу,біріңғайлау,біріккен модулдік жүйе.Шоғырландырушы осьтер.

Тұрғын үй ғимараттарын жобалау кезіндегі қызметтік, әлеуметтік, тазалық-денсаулыққа байланысты қойылатын талаптар.


Аз және көп қабатты, көп пәтерлі үйлердің орналасуы.Олардың модульдік координациялық өлшемдері. Тұрғын үй ғимараттарының сәулеттік композициялық шешімдері..

 1. тақырып. Азаматтық ғимараттарды жобалау негіздері Іргетастар түрлері, құрылымдары.

Жобалау кезеңдері. Жоба және жұмыс жобасы.Ғимараттардың құрылымдық элементтерінің көлемдік жобалау шешімдерінің түрлері. Ғимараттардың көтеруші құрылымдарын жобалау негіздері, тіреу арқалықты құрылымдар, жазықтықтағы арқалықты құрылымдар.Іргетас құрылымы,оларды таңдау. Тұрғын үй ғимараттары, олардың түрлері. Ғимараттардың көтеруші құрылымдарына түсетін жүктемелер мен әсерлер,оларды есептеу тәсілдері.

5 тақырып. Қабырғалар және аржабындар

. Сыртқы қабырғалар. Қабырғаларға қойылатын талаптар, олардың құрылымдық түрлері. Ұсақ тас және ірі блок қабырғалар. Панельді біртұтас және құрама біртұтас бетон қабырғалар. Ағаш көтеруші құрылымдар. Көлемді блокты құрылымдар, олардың шешімдері. Азаматтық ғимараттардың аражабындары мен едендері, олардың түрлері. Қабатаралық аражабындар. Тұрғын үй ғимараттарының шатыр асты, жертөре(үй асты) және шығыңқы аражабындар. Құрылымдық шешімдерге мысалдар келтіру. Төбежабындары. Төбежабындардан су шығару. Қабырғалар және арақабырғалар. 1. тақырып. Қоршау құрылымдарының жылу және дыбыстан оқшаулау.

Құрылыс, жылу техникасының шарттары бойынша сыртқы қоршау құрылымдарын таңдау. Сыртқы қоршау құрылымдарының жылу-техникалық,дыбыстан оқшаулау тәсілдері, есебі.
10.2 Практикалық сабақтардың тақырыптар тізімі.
1тақырып. Азаматтық ғимараттардың құрылымдық жүйесі. Қаңқалы, қаңқасыз ғимараттар жобалары.

1) Қаңқалы ғимараттарды жобалау. «Құрлыс климатологиясы және геофизикасы», «елді-мекен құрлысы, ауылдық қалалық қоныстар құрлысын жобалау»

2) Қаңқасыз ғимараттарды жобалау.Астана 2004 ж туралы құрлыс нормалары және ережелерімен танысу.

2 тақырып. Азаматтық ғимарттардың негізгі құрылымдық элементтері. 1)Тұрғын үй ғимараттарының көтеруші құрылымдарын жобалау.

2)Іргетартар,қабырғалар,аражабын,жабындар қызметі өлшемдері.

2)Құрылымдық элементтерге қойылатын талаптар. Модульдік жүйе.

3 тақырып. Азаматтық ғимараттарды жобалау негіздері Іргетастар түрлері, құрылымдары.

1) Соңғы замандағы аз қабатты ғимараттар.

2)Олардың негізгі сәулеттік құрылымдық ерекшеліктері.

3) Іргетастар құрылымын жобалау сызбалары

5)Аз қабатты бір және екі пәтерлі үйлерді жобалау. Аз қабатты тұрғын үй типтері: бір және екі пәтерлі тұйықталған үйлер.

6) Бір жанұяға арналған жеке тұрғын үй жайғасымын жобалау. Тұрғын үй бөлмелерінің орналасутәртібі.

Аз қабатты тұрғын үйдің беткі сызба суреті және бүйір көрінісі. Қабатты ғимараттардың пәтераралық баспалдақтары.

Баспалдақтардың қызметі мен түрлері.

Ғимараттардың қималары мен жайғасым сызбаларындағы щоғырландырушы осьтердің маркалары.

4 тақырып. Қабырғалар және аржабындар

1)Қабырғалар және аржабындар

2)Ұсақ тас және ірі блок қабырғалар.

3)Панельді біртұтас және құрама біртұтас бетон қабырғалар.

4)Ағаш көтеруші құрылымдар. Көлемді блокты құрылымдар, олардың шешімдері.

5)Азаматтық ғимараттардың аражабындары мен едендері, олардың түрлері. Қабатаралық аражабындар.5 тақырып. Қоршау құрылымдарының жылу және дыбыстан оқшаулау. 1) жылу техникалық есептеулер,

2)дыбыс пен шудан қорғау,есептеулер

3)жарықтандыру және өрт қауіпсіздік талаптары.

6 тақырып. Ғимараттарды жобалағанда түсірілетін жүктеме және күш түрлерін есептеу.

1)Көтеруші құрылымдардың қызметі.

2) Құрылымдарға түсірілетін жүктеме және күш түрлерін есептеу

10.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Көлемі сағатпен

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

30

2

Практикалық сабақтарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30

3

Аудитороиялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды зерделеу.

Конспект және басқалар

Үй тапсырмалары және басқалар

20

4

Семестрлік тапсырмаларды орындау

Семестрлік жұмыс

Семестрлік жұмысты қорғау

5

5

Бақылау шараларына дайындық
МБ1, МБ2 тапсырмалар және басқалар

5

Жиыны

90


10.4 Студенттің өздік жұмысына берілген тақырыптар

1 тақырып. Азаматтық ғимараттарды жобалау негіздері .

2 тақырып. Құрылымдарға түсірілетін жүктеме және күш түрлерін есептеу

3 тақырып. Ғимараттардың құрылымдық элементтерін жобалау.Жылу техникалық есептеулер.

4 тақырып. Аз қабатты азаматтық ғиараттардың құрылымдық шешімдері .

СӨЖ орындалу мерзімі сабақ кестесіне сәйкес өзгеруі мүмкін.Студент сабаққа дайындықпен кешікпей келіп, барлық сабақта белсенді түрде жұмыс істесе, тапсырмаларды сапалы және мерзімінде орындаса, ол ағымдағы оқу үлгерімінің бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілген ең жоғарғы баллды жинай алады11 Курстың саясаты

11.1 Бақылау шараларын бағалау және өткізу формалары

Курс бойынша білімді қорытынды бақылау түрі емтихан болады. Емтихан жазбаша түрде өткізіледі. Емтихан парағында үш сұрақ беріледі, оның әрқайсысы ең жоғарғы 33 ... 34 баллмен бағаланады. Әрбір сұраққа жазбаша жауаптың толықтық дәрежесі және баллдар саны оқытушымен бағаланады.

Студенттің сабаққа қатысуын бақылауды оқытушы жүргізеді. Егер студент сабаққа қатысып, бірақ практикалық сабақтың тапсырмасын орындамаса, онда сабақ үшін жоғарғы баллдың жартысы қойылады. Кезекті практикалық сабаққа дайындалу тапсырмасын оқытушы алдыңғы сабақта береді.

Семестрлік жұмыс бойынша тапсырманы оқытушы бірінші тәжірибелік сабақта береді. Семестрлік жұмыстың орындалуын оқытушы тәжірибелік сабақтарда және консультацияларда күнтізбелік кестеге және консультация кестесіне сәйкес байқау түрінда бақылайды. Себепсіз уақытында орындалмаған жұмысқа баллдарды оқытушы 50 пайызға дейін төмендетіп қояды. Себепті дәлелдейтін құжаттар болған кезде семестрлік жұмысқа баға келесі сабақтар мен консультацияларда қойылады. Студенттің өзі зерделейтін курстық тақырыптары бойынша жұмысын бағалау студенттің жауабы және дайындалған қысқаша конспекті негізінде оқытушы жүргізеді.11.2 Студенттің оқу тәртібін бақылау

Студенттер оқу процесіне белсенді қатысу, сабақтарға қатысу, топтың жұмысында және талқылауда белсенді болу қажет. Сабақтағы кез- келген тәртіп бұзушылық жазаланады, аудиториядан шығарып жіберуге дейін , ал белсенді жұмыс істесе, қолдаушылық табады. Сабақты босатқандыққа кешігушілікке келесі айып санкциялары орнатылады: • дәрістік сабақта себепсіз болмағаны үшін 3 балл азайту;

 • тәжірибелік сабақта болмағаны үшін 4 балл азайту;

 • аудиторияда тәртіп бұзғаны үшін сабаққа қатысу баллдары азайтылады. Дәріс конспектілерін жүргізу міндетті.

11.3 Босатқан сабақтарды өтеу

Студент тәжірибелік және дәрістік сабақты кешірімді себеппен босатқан болса және ол құжатпен расталса, онда сол сабақты оқытушының белгілеген уақытында өтей алады. Бұл кезде жұмыс нәтижесі жоғарғы белгіленген баллдан бір балл азайтылып қойылады.12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі :

 1. Тәтіғұлов Ә.Ш., Ақбердин Т.Ж. «Архитектура мен жобалау негіздері» 3-ші том.-Алматы.2005,-405с

 2. Маклакова Т.Г., Накасева С.М. Конструкции гражданских зданий. М. 2004,-350с.

 3. Маклакова Т.Г. Архитектура промышленных и гражданских зданий. Москва. 2004,-450с.

 4. Ким Н.Н., Маклакова Т.Г. Архитектура промышленных и гражданских зданий. Москва. 1981 г.

 5. Белоконев Е.Н.,. Абуханов А.З. «Основы архитектуры зданий и сооружений». - Р.Д. 2005 -350 с.

 6. Ахдам Гиясов. «Конструирование гражданских зданий.» Москва.2004 ,-410 с.

Қосымша:

6. Дятков С.В. Архитектура промышленных зданий. -М.:Транспорт, 1981-352с.

7.Казбек-Казиев З.А. «Архитектурные конструкции.»Москва. 1989

8.СНиП РК 3.01-01-2002. Жилые здания. Астана 2002 г.

9.СНиП РК 3.04-01-2001. Строительная климатология и геофизика. Астана 2002

10.СНиП РК 3.04-03-2001. Строительная теплотехника. Астана 2002

«Азаматтық ғимараттар құрылымы» пәні бойынша 5В72900 «Құрылыс» мамандығының күндізгі оқу нысанының студенттеріне (СҚұр-101 тобы) арналған

Сырттай оқитын студенттердің ағымдағы оқу үлгерімін бақылау шараларының күнтізбелік кестесі.

Топ: СКҚұр(аж)-101(қ) пән: Көлік құрылысы ғимараттары.

Бақылау түрі

Жоғарғы балл

АҮ1


1

Сессия кезінде сабаққа қатысу,дайындық тапсырмаларын орындау

15

2

Сессияаралық кезеңдегі тапсырмалар,курстық жоба(жұмыс) –тардың орындалуы

60

3

Оқу-емтихандық сессияға қатысу,сабақтарға дайындалу,бақылау,курстық жұмыс(жобалар),практикалық,зертханалық жұмыстардың орындалуы

25
Барлығы

100

Кафедра меңгерушісі___________Қ.Т.Сақанов «___»________2010 ж.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет