Бекітілді утвержденжүктеу 1.15 Mb.
бет1/6
Дата22.04.2019
өлшемі1.15 Mb.
түріПротокол
  1   2   3   4   5   6

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Құқық және экономика факультеті

Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова

Факультет права и экономикиБЕКІТІЛДІ УТВЕРЖДЕН
Университеттің ОӘК отырысында

на заседании УМС университета

Хаттама

Протокол №___ от__ ________ 2018 гОӘК төрағасы

Председатель УМС ______ Л.К. Еркінбаева

5В011500-Құқық және экономика негіздері

Элективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2018 ж.Каталог элективных дисциплин специальности

5В011500-Основы права и экономики

Год приема: 2018 г.

Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Құқық және экономика факультеті

Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова

Факультет права и экономики

БЕКІТІЛДІ УТВЕРЖДЕН
Университеттің ОӘК отырысында

на заседании УМС университета

Хаттама

Протокол №___ от__ ________ 2018 гОӘК төрағасы

Председатель УМС ______ Л.К. Еркінбаева


6В011500-Құқық және экономика негіздеріЭлективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2018 ж.Каталог элективных дисциплин специальности

6В011500-Основы права и экономикиГод приема: 2018 г.ТК 1.1

Пәннің шифры: RZh 1107

Пән атауы: Рухани жаңғыру негіздері

Пререквизиттері: Қазіргі Қазақстан тарихы

Постреквизиттері:

Мақсаты: тарихи және ұлттық тәжірибе жайлы болашақ мамандардың білімдерін жаңарта отырып, болашаққа қадамдарын анықтауға және түзетуге үйрету; «бір ел – бір тағдыр» дегенді жастардың санасында қалыптастыру; - жастарда туған жердің иесі сезімін, отандастар алдындағы жауапкершілік сезімін жандандыру; болашақ маманның кәсіби-тұлғалық қалыптасуының маңызды құралы ретінде рухани-адамгершілік және зияткерлік-шығармашылық іс-әрекетін белсендендіру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Рухани жаңғыру негіздері» пәнінің негізгі сипаты: қоғамдық сананы жаңғырту, полиэтникалық қоғамдағы ұлттық идея мен ұлттық мұратты этномәдени және азаматтық тұрғыда ұғыну, олардың бірлігі мен өзара байланысы. Заман талабына сай латын графикасына көшу мақсаты, Қазақстанның ұлттық идеясы: этникалық бірегейліктен бірлік пен мен келісімге. Бәсекелестікке қабілеттілік ұлттық идеяның маңызды құрамдас бөлігі ретінде. Ұлттық идея мен ұлттық мұраттың мазмұнды қызметі контексінде жаңа қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу. «Рухани жаңғыру» ұлттық идеясының философиялық-әдіснамалық негізі – қазақ тану.

Күтілетін нәтиже: Рухани жаңғырудың әлеуметтік мән-мағынасын тусінеді, сананы жаңғырту әдіс-тәсілдерін игерген, ұлттық код, азаматтық бірігейлік түсініктерін түсінеді. Өзінің және өзге де ұлттардың ұлттық құндылықтарын біледі.

Құзыреті: Мәдениетаралық коммуникация дағдыларын игеру, өзге мәдениет өкілдерімен жүйелі сұхбат құра білу, бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру, студенттердің ұлттық сана-сезімі, азаматтығы мен патриотизмін қалыптастыру.


КВ 1.1

Шифр дисциплины: MOS 1107

Название дисциплины: Основы модернизации общественного сознания

Пререквизиты: история, литература, обществоведение, основы религиоведения.

Постреквизиты:

Цель изучения: воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества с высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа, духа патриотизма, исторического сознания и социальной памяти; духа профессионализма и конкурентоспособности, готовых к активным и решительным действиям по сохранению стабильности, независимос­ти, безопасности нашего государства, способных строить конструктивный диалог с представителями других культур.

Краткое содержание основных разделов: основными императивами модернизации являются конкурентоспособность, прагматизм, культ знания, всеобщий культ образования, эволюционное, а не революционное развитие Казахстана, открытость сознания. Способствует становлению нравственных, эстетических и социальных ориентиров, необходимых как для формирования мировоззрения и достижения личного успеха, так и для деятельности в интересах общества. Основы модернизации общественного сознания оказывает существенное влияние на процесс социализации и социокультурной самоидентификации личности, т.е. самоопределение человека в социокультурном пространстве, установлении им своей социальной, этнической, политической, конфессиональной и т.п. принадлежности.

Ожидаемые результаты: Осознает социальную значимость духовной модернизаций.

Знает пути и способы изменения сознания и совершенствования самосознания; понимает национальный код как важную составляющую национальной идентичности гражданина;осознает культурные ценности своего и других народов

Компетенции: формировать конкурентоспособную личность, владеть навыками межкультурной коммуникации, формировать у студентов умения и навыки толерантности, гражданского сознания


ТК 1.1

Пәннің шифры: ZhKМN 1107

Пән атауы: Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері

Пререквизиттері: -

Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

Мақсаты: заң ғылымының нәтижелерімен, қоғамдық қатынастардың дамуындағы мемлекеттік және құқықтық ролімен таныс-тыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәдениетін қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәдениетінің негіздері - мемлекет- тік қызметтік қызмет және құқық қорғау органдары қызметіндегі тұлғалар-дың мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру, өз өмірін және іс-әрекеттерін құқықтық мәдениет шегінде жүзеге асыру туралы білімнің негізін құрайтын кешенді оқу пәні. Мемлекеттік қызмет процесінде, қызметкерлердің бойында қызметтегі, өмірдегі, тұрмыстағы, еңбектегі, табиғат аясын қорғау-дағы іс-әрекетте адамгершілікке тән әсерлі сезімталдықты қалыптастыру. Қазіргі таңда құқықтық білімдер жүйесінде аталған пәнді оқу құралы ретінде енгізу қоғам өмірінде біздің қоғамда орын алып жатқан мәселе-лерді реттеуде және мемлекеттік қызметкерлердің санасын адамгершілік баытында тәрбиелеуде негізгі орындардың бірін алады.

Күтілетін нәтиже: Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың этикалық және моральдық жауапкершілігін анықтайды; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы қолданыстағы заңнаманы білу

Құзыреті: Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік таныту, заң мен заңға құрмет көрсету

КВ 1.1

Шифр дисциплины: OAK 1107

Название дисциплины: Основы антикоррупционной культуры

Пререквизиты: -

Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача государственных экзаменов по двум профилирующим дисциплинам

Цель изучения: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе гражданской позиции по отношению к данному явлению.

Краткое описание дисциплины: «Основы антикоррупционной культуры» является целостной междисциплинарной системой знаний для всех специальностей и направлений подготовки бакалавров. Дисциплина направлена на формирование антикоррупционного мировоззрения, культуры студентов.

Ожидаемые результаты: Знает меру этической и моральной ответственности за коррупционные правонарушения; Владеет знаниями действующего законодательства в области противодействия коррупции

Компетенции: Проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону


ТК 1.1

Пәннің шифры: ETD 1107

Пән атауы: Экология және тұрақты даму

Пререквизиттер: -

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

Мақсаты: Барлық мамандық бойынша студенттерге қоршаған ортаға деген жауапкершілікті қалыптастыру. Негізгі биосфера компоненттерін және оның заңдылықтарын білу. Адам іс-әрекеттері бойынша қоршаған ортаға тигізетін әсерлері табиғатты пайдаланудағы қоғам мен табиғаттың өзара байланыстарын анықтау.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ағзалар экологиясы. Қоршаған орта туралы түсінік. Экологиялық факторлар. Популяция экологиясы. Қауымдастық экологиясы. Биосфера. Биосфера эволюциясы. Тұрақты даму бойынша халықаралық қауымдастық. Тұрақты дамуда табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану. Биосферада антропогендік факторлар бойынша экологиялық тұрақсыздықтардың пайда болуы. Тұрақты даму және қазіргі әлеуметтік-экологиялық мәселелер. ҚР тұрақты дамуда және табиғатты қорғаудағы өзекті экологиялық мәселелерді шешу жолдары. ҚР тұрақты дамуды қамтамасыз ету. ҚР тұрақты дамудың концепциясы.

Күтілетін нәтиже: Табиғи және антропогендік экологиялық процестерді және оларды реттеудің мүмкін жолдарын анықтау және талдау; Биосфераның әлеуметтік-экономикалық факторлары мен компоненттерінің рөлі мен маңыздылығын түсінеді.

Құзыреті: Биосфераның дамуын реттейтін заңдар мен олардың тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, оның ішінде Қазақстан Республикасында тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру туралы білім алу.

КВ 1.1

Шифр дисциплины: EUR 1107

Название дисциплины: Экология и устойчивое развитие

Пререквизиты: -

Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача государственных экзаменов по двум профилирующим дисциплинам

Цель изучения: экологизация сознания студентов всех специальностей и воспитании чувства ответственности за окружающую природу. Знание основных закономерностей взаимодействия компонентов биосферы и последствий вмешательства хозяйственной деятельности человека, особенно в условиях интенсификации природопользования, необходимо для решения практических задач в плоскости взаимоотношений общества и биосферы в целом.

Краткое содержание дисциплины: Экология особи. Понятие о среде обитания. Экологические факторы. Экология популяций. Экология сообществ. Биосфера. Эволюция биосферы. Международное сотрудничество по вопросам устойчивого развития. Природные ресурсы и рациональное природопользование как один из аспектов устойчивого развития. Антропогенные факторы возникновения неустойчивочти в биосфере. Социально-экологические проблемы современности и устойчивое развитие. Охрана природы и устойчивое развитие. Актуальные экологические проблемы устойчивого развития РК. Обеспечение устойчивого развития в РК. Концепция Устойчивого развития РК.

Ожидаемые результаты: Умеет выявлять и анализировать естественные и антропогенные экологические процессы и возможные пути их регулирования; Понимает роль и значение социально-экономических факторов и компонентов биосферы.

Компетенции: Владеть знаниями о закономерностях развития биосферы и условий сохранения её устойчивости, а также реализации идей устойчивого развития в разных странах, в том числе и в Республике Казахстан.

ТК 1.1

Пәннің шифры: TKN 1107

Пән атауы: Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

Пререквизиттері: -

Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

Мақсаты: Қазақстан Республикасының негізгі заңдарын және тіршілік қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құжаттарды, адам мекендейтін ортаның қауіптіліктерін және олардан қорғауын, шаруашылық объектілердің төтенше жағдайларда (ТЖ) жұмыс істеу тұрақтылығын арттыру тәсілдерін және олардың салдарын жою бойынша шараларды зерттеу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Табиғи және техногенді сипаттағы апаттардың пайда болуына ғылыми-техникалық прогрестің әсері. Қазіргі заманғы өндірістің ерекшеліктері, қауіпті және зиянды факторлар аймақтары. Өндірістік ортаның жағымсыз факторлары және олардың адамдарға әсері. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің ұйымдастырушы және теориялық негіздері. Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру және жүргізу. Төтенше жағдайлар. Адам мекендейтін ортасының қауіптіліктері. Тұрғындарды қорғау. Тұрғындарды эвакуациялау. Инженерлік-техникалық кешеннің, өнеркәсіптік объектілер жұмысының тұрақтылығы. Зақымдану ошақтарындағы құтқару жұмыстары.

Күтілетін нәтиже: адам денсаулығына жағымсыз әсерін тигізетін қоршаған ортаның факторлардың (биологиялық, химиялық, физикалық, психофизиологиялық) жалпы сипаттамаларын, структурасын және ерекшеліктерін, тіршілік қауіпсіздігі мақсатында талданатын объектілерді бағалау критерийлерін студент біледі

Құзыреті: Тұрақтылықты арттыру тәсілдері мен объектілердің төтенше жағдайлар (ТЖ) кезіндегі салдарын жоюды біледі; кәсіби қызмет саласында өмір тіршілік қауіпсіздігі мәселелерді еркін талдауға қабілетті болады; өмір тіршілігі қауіпсіздігі негіздері білімін іс-тәжірибеде және өмірде қолдана алады.

КВ 1.1

Шифр дисциплины: OBZh 1107

Название дисциплины: Основы безопасности жизнедеятельности

Пререквизиты: -

Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача государственных экзаменов по двум профилирующим дисциплинам

Цель: изучение основных законов Республики Казахстан и нормативных документов в области безопасности жизнедеятельности, опасностей среды обитания человека и защиты от них, способов повышения устойчивости объектов в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и мер по ликвидации их последствий

Краткое содержание дисциплины: Влияние научно-технического прогресса на возникновение катастроф природного и техногенного характера. Особенности современного производства, зоны формирования опасных и средных факторов. Негативные факторы производственной среды и их влияние на людей. Организационные и теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации. Опасности среды обитания человека. Характеристика очагов поражения. Защита населения. Устойчивость работы промышленных объектов, инженерно-технического комплекса. Спасательные работы в очагах поражения.

Ожидаемые результаты: студент знает общие характеристики, структуру и особенности факторов (биологических, химических, физических, психофизиологических) окружающей среды, оказывающих негативное воздействие на здоровье людей, а также критерии оценки анализируемых объектов в целях безопасности жизнедеятельности

Компетенции: Знает способы повышения устойчивости объектов в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и меры по ликвидации их последствий; способен анализировать вопросы обеспечения безопасности и жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности; умеет применять на практике знания по основам безопасности жизнедеятельности.

ТК 1.1

Пәннің шифры: EK 1107

Пән атауы: Еңбекті қорғау

Пререквизиттері: -

Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

Мақсаты: Жас мамаңдарды тәжірибелік және теориялық тұрғыда қауіпсіздік, зиянсыздық және еңбек шарттарын олардың максималь өнімділіктерінде жеңілдетуге дайындау.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: «Еңбекті қорғау» пәні қолданбалы техникалық ғылым болып табылады, олар өндірістік қауіпсіздіктер мен кәсіби зияндыларды және оларды болдырмау әдістері немесе жұмысшылардың кәсіби аурулары мен өндірістік жарақаттарды жою мақсатымен, аппаттар мен өрттерді қысқарту әдістерін дайындауға үйретеді. «Еңбекті қорғау» пәні екі ғылымның түйіскен жерінде туындайды, оларды зерттеудің басқа объектілері болып еңбек үрдісіндегі адам, өндірістік орта мен жағдай, адамның өндірістік жағдайлармен өзара байланысты, технологиялық үрдістер, еңбек және өндірісті ұйымдастыру болып табылады.

Күтілетін нәтиже: Бұл пәнді меңгерген соң студенттер еңбек қауіпсіздігін сақтау үшін толық теориялық және іс-тәжірибелік білімді меңгере алады, және еңбек қауіпсіздігі бойынша барлық құқық нормаларымен танысады.

Құзыреті: Еңбекті қорғаудың нормативтері мен ережелерін сақтау мәселелері туралы білімді меңгерген; жұмысшылардың қауіпсіз жүріс-тұрысын қалыптастыруға, еңбекті қорғауға бағытталған профилактикалық жұмысты жүргізуге дағдыланған; еңбек жағдайын жақсарту үшін қажетті іс-шараларды қолдануға және ұйымдастыруға қабілетті

КВ 1.1

Шифр дисциплины: OT 1107

Название дисциплины: Охрана труда

Пререквизиты: -

Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача государственных экзаменов по двум профилирующим дисциплинам

Цель: Изучением дисциплины «Охрана труда достигается формирование у выпускников комплекса знаний и умений по ряду направлений безопасности труда в строительном производстве: современное состояние охраны труда на производстве; основы трудового законодательства; структура и функции органов государственного и общественного контроля за соблюдением норм охраны труда; виды ответственности за нарушение законодательства об охране труда; формы и содержание обучения по охране труда;

Краткое содержание дисциплины: Учебная дисциплина «Охрана труда» - обязательная общепрофессиональная дисциплина для многих специальностей среднего профессионального образования. Предмет, содержание и структура дисциплины. Социально-экономическое значение охраны труда. Состояние охраны труда в РК. Негативное действие производства на человека. Опасные и вредные факторы производства. Нормативно-правовая база охраны труда. Основные положения Трудового кодекса РК по охране труда.

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины студент должен уметь: проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в условиях производства; планировать работу по охране труда в своем подразделении; проводить обучение и проверку знаний по охране труда в руководимом подразделении; проводить мероприятия по предупреждению пожаров; показывать доврачебную помощь при несчастных случаях.

Компетенции: Обладает знаниями в вопросах соблюдения правил и нормативов охраны труда; имеет навыки проведения профилактических работ, направленных на формирование безопасного поведения работников; владеет способами организации персонала, принимает возможные меры по улучшению условий труда

ТК 1.1

Пәннің шифры: Din 1107

Пән атауы: Дінтану

Пререквизиттері: -

Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

Мақсаты: студенттердің дінге қатысты сұрақтарына жауап беру және олардың еркін ойлау қабілетін қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Осыған қатысты дінтану курсы студенттердің еркін ойлау дамытумен, діннің тарихы мен догмалық негіздерін, оның міндеттері мен қоғамдағы маңыздылығы туралы объективті бағдарламалар берумен бірге тұлғаның еркін сенім таңдау құқығын құрметтеп, толеранттық атмосфераға бағытталған. Дінтануды меңгеруде студенттер дінтану зерттеушілерінің жұмыстарымен танысады, діни ұйыдармен өкілдерінің қызметін және олардың доктриналарын сыни тұрғыдан талдауға үйренеді.

Күтілетін нәтиже: басқа адамның сезімі мен таңдауын құрметтеуге тәрбиелеу; дін және діни ұйымдардың қазіргі қоғамдағы жағдайы мен ролі туралы ақпарат беру; дін теориясының негізінің мазмұндамасында философиялық, тарихи, әлеуметтік қырларын синтездеу; зайырлы, ғылыми және толеранттық принциптердің ұстанымын қамту, қандай да болса діни және атеизм талаптарын насихаттауға жол бермеу; осы аймақта орналасқан халықтың тарихы мен мәдениетінде ерекше шағылысуын табатын конфессияларды талдауға қосымша назар аудару; студенттердің қазіргі заманға сай жаңаша көзқарасты дамытуға мүмкіндік туғызу.

Құзыреті: Қоғам дамуының этаптары мен заңдылықтарын, әлеуметтік құрылымның, стратификацияның, әлеуметтік жылжымалылықтың қазіргі концепцияларын, әлеуметтік институттар, олардың құрылу механизмдері мен заңдарын біліп,мәліметтерді жинақтау, өңдеу және талдау қабілетімен дағдыланған.

КВ 1.1

Шифр дисциплины: Rel 1107

Название дисциплины: Религиоведение

Пререквизиты: -

Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача государственных экзаменов по двум профилирующим дисциплинам

Цель: обществоведческая подготовка студента, формирование у него религиозной культуры и толерантности, менталитета и системы ценностей адекватного рыночной экономике и плюралистической демократии, а также выработка у студентов научного подхода к анализу общественных явлений, природе возникновения религиозных течений и групп.

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Религиоведение» является элективной дисциплиной. Данная дисциплина формирует профессиональные навыки и умения при освоении многих специальностей. Дисциплина «Религиоведение» является самостоятельной дисциплиной в цикле социально-гуманитарных дисциплин. Вместе с тем она тесно взаимодействует с рядом таких дисциплин, как социология, культурология, философия, политология, этнология, история государства и права, всемирная история, история Казахстана.

Ожидаемые результаты: Обеспечить необходимый уровень подготовки студентов по теоретическим и практическим вопросам религиоведения. Изучить закономерности развития общества, взаимосвязи религиозных процессов. Привить навыки самостоятельного анализа документов и источников. Обучить методике написания аналитических справок по различным аспектам конфессиональных отношений. Содействовать развитию самостоятельного мышления.

Компетенции: Знает закономерности и этапы развития общества, современные концепции социальной структуры, стратификации и социальной мобильности, законы и механизмы функционирования социальных институтов; владеет навыками сбора, анализа и обработки данных.

ВК

Пәннің шифры: Ilya 1108

Пән атауы: Ілиястану

Пререквизиттері: -

Постреквизиттері: Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру

Мақсаты: Студенттер Ілияс Жансүгіров шығармаларын оқу арқылы әдебиетіміздің тарихымен, қалыптасу кезеңдерімен жан-жақты танысады.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Ілияс Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаяны, сөз өнерін игеру жолындағы алғашқы ізденістері, қоғамдық және мемлекеттік қызметтері, әртүрлі өнер саласына ат салысуы, поэмалар жазуы, прозаның дамуына қосқан үлесі, драматургиясы, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, жариялап, зерттеуі, аудармашылық және журналистік қызметі, публицистикалық еңбектері, қаламгер шығармашылығының зерттелуі.

Күтілетін нәтиже: Ілияс Жансүгіровтың әдеби мұрасының ерекшеліктерін түсінеді; Ол интеллектуалды және шығармашылық ойлау қабілетіне ие, ұлттық және рухани мұралардың құндылықтарын бағалай біледі.

Құзыреті: Ілияс Жансүгіровтың әдеби мұрасының ерекшелігін түсіну.

ВК

Шифр дисциплины: Ilya 1108

Название дисциплины: Илиястану

Пререквизиты: -

Постреквизиты: Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача государственных экзаменов по двум профилирующим дисциплинам

Цель изучения: Студенты познакомятся с историей нашей литературы, этапами формирования, изучая работы Ильяса Жансугурова.

Краткое описание дисциплины: Творческая биография Ильяса Жансугурова, первый поиск вокального искусства, общественных и государственных услуг, вклад в различные области искусства, вклад в развитие прозы, драматургии, сбора, публикации, изучения, перевода и журналистской деятельности, Изучение творчества писателя.

Ожидаемые результаты: Владеет пониманием специфики литературного наследия Ильяса Жансугурова; Обладает навыками интеллектуально-творческого мышления и способностями дорожить ценностями национально-духовного наследия.

Компетенции: Понимать специфику литературного наследия Ильяса Жансугурова.

ТК 2.1

Пәннің шифры: SAAPDS 2210

Пән атауы: Суицидтің алдын алу және психикалық денсаулықты сақтау

Пререквизиттері: Психология

Постреквизиттері: өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибе

Мақсаты: Суицидтің алдын алу және психикалық денсаулықты сақтау барысында бүгінгі қоғамда кеңінен белең алып отырған аутоагрессиялық тәртіпті зерттеудің теориялық негіздері, тәртіпті дер кезінде анықтап, оны түзеу немесе алдын-алу шараларын жүзеге асыру жайлы білімдерін қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Аутоагрессия құбылысының сапалық және сандық сипаттамалары, агрессиялардағы енжарлық пен конформдылық, шектен тыс дамуындағы конфликтілік жағдайлар барысында туындайтын түсініспеушіліктер, аутоагрессивті мінез-құлық себептері, тұлғааралық қарым-қатынастар ерекшеліктері, топта қабылданған әлеуметтік нормалар типтерін, т.б. мәселелер туралы білімдер қарастырылады.

Құзыреті: Суицидті диагностикалау мен коррекциялаудың әдіс-тәсілдерін, құралдарын жетік меңгеруге

КВ 2.1

Шифр дисциплины: PPZPS 2210

Название дисциплины Профилактика психического здоровья и превенция суицидов

Пререквизиты: Психология

Постреквизиты: производственная (педагогическая) практика

Цели изучения: приобретение студентами необходимых психологических знаний для организации профилактики психического здоровья и превенции суицидов.

Краткое содержание основных разделов: особенности лиц с эмоциональными нарушениями; и превентивные меры работы с девиантными подростками, профилактика аддиктивного поведение и его формы; превенция суицидального поведения.

Ожидаемые результаты: студенты будут знать: о современных методах психолого-педагогической превенции саморазрушающего поведения, способах преодоления аутоагрессии; об основных эмоциональных нарушениях.

Компетенции: Владеет знаниями о диагностике и профилактике психического здоровья и превенции суицидов.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет