Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогыжүктеу 477.65 Kb.
бет1/4
Дата21.04.2019
өлшемі477.65 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
  1   2   3   4
Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________,

хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAM
Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor program


Мамандық 5B020200 – «Халықаралық қатынастар»

Специальность 5B020200 – «Международные отношения»

Specialty 5B020200 - «International Relations»Стандартный срок обучения: 4 жыл

Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года

Standard period of study: 4 years
Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл

Периодичность пересмотра: 4 года

Review frequency: 4 years

Берілетін дәрежесі/ Присуждаемая степень/ Awarded degree: гуманитарлық ғылымдар бакалавры/бакалавр гуманитарних знаний/ Bachelor of Arts

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /

The Passport of Education Program

Қолдану саласы/

Область применения /

Application area


Осы білім беру бағдарламасы 5.03.001-2004 ҚР ГОСО негізінде жасалынған. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-де «5В020200 Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындауда қолданылуы және сақталуы міндетті. / Настоящая образовательная программа разработана на основе ГОСО РК 5.03.001-2004 и обязательна для применения и соблюдения ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, осуществляющего подготовку бакалавров по специальности «5В020200 – Международные отношения» / The education program is developed on the basis of the State Educational Establishment of the Republic of Kazakhstan 5.03.001-2004 and is obligatory for application and observance by L.N. Gumilyov ENU that provides training bachelors on the specialty "5В020200 - International Relations"

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/

Код и наименование образовательной программы/

The code and name of education program


«5В020200 - Халықаралық қатынастар» /

«5B020200-Международные отношения» /

"5В020200 - International Relations"


Нормативтік-құқықтық қамтылуы/

Нормативно-правовое обеспечение /

The regulatory and legal support


27.07.2007 жылғы №319-111 ҚР «Білім туралы» заңы;

ҚР - ның Білім және ғылым министрлігінің 20.04.2011 жылғы № 152 бұйрығы: Кредиттік технология бойынша оқытуда оқу үдерісін ұйымдастыру Ережесі;

ҚР – ның ГОСО 2012 жылғы 23 тамыз № 1080 «Жоғары оқу орны. Бакалавриат. Негізгі ережелер»;

ҚР-ның 5.03.001-2004 ГОСО «Жоғары маман оқыту орны. Бакалавриат. «5В020200 - Халықаралық қатынастар» мамандығы» / Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007 года №319-111;

Приказ МОН РК от 20.04.2011 года № 152 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения;

ГОСО РК от 23 августа 2012 года № 1080 «Высшее образование. Бакалавриат. Основ­ные положения»;

ГОСО РК 5.03.001-2004. «Образование высшее профессиональное. Бакалавриат. По специальности «050202 – Международные отношения». / Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" of July 27, 2007 № 319-111;
Order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan as of April 20, 2011 № 152 Rules for the organization of the educational process on credit technology training;
State Educational Establishment of the Republic of Kazakhstan from August 23, 2012 № 1080 "Higher education. Undergraduate. Basic provisions ";
State Unitary Enterprise of the Republic of Kazakhstan 5.03.001-2004. "Higher professional education. Undergraduate. On the specialty "050202 - International Relations".


Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы/ Profile map of education program

ББ мақсаты/

ЦельОП /

Objective of EP

Халықаралық қатынастар саласынды іргелі білімді меңгерген және қолдана білетін халықаралық өзара әрекеттестіктің мәселелері мен кешенді сұрақтарын талдауға дағдыланған бәсекеге қабілетті бакалаврларды дайындау / Подготовка конкурентоспособных бакалавров, освоивших и способных применять фундаментальные знания в сфере международных отношений, обладающих базовыми навыками анализа комплексных вопросов и проблем международного взаимодействия. / Preparation of competitive bachelors who have mastered and are able to apply fundamental knowledge in the field of international relations, together with basic skills in the analysis of complex issues and problems of international interaction.

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы/

Концепция образовательной программы /

The concept of education program


Бағдарлама халықаралық қатынастардың үш өлшемінің бірін терең зерттеуді ұсынады: дипломатия және сыртқы саясат, халықаралық экономикалық қатынастар, халықаралық жүйені халықаралық құқықтық реттеу / Программа предлагает фокусирование на одном из трех измерений международных отношений: дипломатия и внешняя политика, международные экономические отношения, международно-правовое регулирование международной системы / The program suggests focusing on one of the three dimensions of international relations: diplomacy and foreign policy, international economic relations, international legal regulation of the international system.


Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /

Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже:

Присуждаемая степень:

Awarded degree:

5В020200-Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша гуманитарлық білімдердің бакалавры / Бакалавр гуманитарных знаний по специальности 5В020200 – «Международные отношения» / Bachelor of Arts on the specialty 5B020200 - "International Relations"

Маманның лауазымдарының тізімі/

Перечень должностей специалиста /

List of a specialist’ spositions


«Халықаралық қатынастар» оқыту бағдарламасы бойынша бітіруші – бакалавр ҚР Сыртқы Істер Министрлігі, мемлекеттік басқарудағы әртүрлі органдар мен сыртқы саяси қатынастар саласында жұмыс жасайтын ҚР ұйымдарында, халықаралық ұйымдарда, трансұлттық корпорацияларда : референт, сарапшы, халықаралық қатынастар саласы бойынша кеңесші, сыртқы саясат шолушысы, сәйкес шетел тілі бойынша референт-аудармашы, ҚР білім және ғылым беру ұйымдарында қызметші, стандартты номенклатуралық лауазымдары жоғары мамандандырылған білімі бар мамандарды ауыстыру үшін көзделген лауазымдарда жұмыс жасауға дайындалған / Выпускник-бакалавр образовательной программы “Международные отношения” подготовлен для работы в Министерстве иностранных дел РК, различных органах государственного управления и организациях РК, работающих в сфере внешнеполитических отношений, международных организациях, транснациональных корпорациях: референт, эксперт, консультант в области международных отношений, внешнеполитический обозреватель, переводчик-референт по соответствующему иностранному языку, сотрудник научных и образовательных организаций Республики Казахстан и на должностях, предусмотренных для замещения специалистами с высшим специальным образованием типовыми номенклатурными должностями / The graduate-bachelor of the educational program "International Relations" are trained to work in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, various government bodies and organizations of the Republic of Kazakhstan, international organizations, transnational corporations in the positions of referent, expert, consultant in international relations, foreign policy commentator, interpreter-referent in relevant foreign language, scientific and educational organizations of the Republic of Kazakhstan and on posts foreseen for replacement by specialists with higher special education of standard nomenclature positions.

Кәсіби қызмет саласы/

Область профессиональной деятельности /

The area of professional activity


Халықаралық қатынастар жүйесі, халықаралық ұйымдар мен бірлестіктердің қызметі, әлемдік саясат дамуының тенденциялары мен мәселелері, ҚР және басқа мемлекеттердің ұлттық қауіпсіздігін сақтау бойынша сұрақтар, мемлекеттік басқару органдары мен ҚР педагогикалық қызметінің, сыртқы саяси қатынастар саласында жұмыс жасайтын ұйымдардың қызметі / Система международных отношений, деятельность международных организаций и объединений, проблемы и тенденции развития мировой политики, вопросы национальной безопасности Республики Казахстан и других государств, деятельность органов государственного управления и организаций Республики Казахстан, работающих в сфере внешнеполитических отношений, педагогическая деятельность / The system of international relations, the activities of international organizations and associations, the problems and trends in the development of world politics, the issues of national security of the Republic of Kazakhstan and other states, the activities of government bodies and organizations of the Republic of Kazakhstan working in the field of foreign policy relations, and pedagogical activity.


Кәсіби қызмет объектісі/

Объект профессиональной деятельности /

The object of professional activity


Әлемдік саясат, қазіргі заманғы қақтығыстар және оларды реттеу әдістері, геосаясат негіздері, дипломатиялық этикет және протокол, дипломатия тарихы, әлемдік қауымдастықтың кіші жүйелері, халықаралық қатынастар, халықаралық оқиғаларға, қазіргі әлемнің жаһандық мәселелеріне елеулі әсер ете алатын халықаралық ұйымдар қызметінің тәжірибелік және теориялық аспектілері / Мировая политика, современные конфликты и методы их урегулирования, основы геополитики дипломатический этикет и протокол, история дипломатии, подсистемы мирового сообщества, международные отношения, практические и теоретические аспекты деятельности международных организаций, способные оказывать существенное влияние на международные события, глобальные проблемы современного мира / World politics, modern conflicts and methods of their settlement, the bases of geopolitics, diplomatic etiquette and protocol, the history of diplomacy, subsystems of the international community, international relations, practical and theoretical aspects of the activities of international organizations that can significantly influence international events and global problems of the modern world.

Кәсіби қызмет функциялары/

Функции профессиональной деятельности /

Functions of professional activity


 «5В020200 – Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша бакалавр келесі функцияларды орындай алады:

- халықаралық қатынастар жүйесіндегі оқиғалар мен құбылыстарды, ҚР сыртқы саясатының өзекті мәслелерін талдау және сыртқы саяси міндеттерді қалыптастыру;

- ақпараттық-талдамалық жұмыстарды ұйымдастыру;

- сыртқы саясат саласында жұмыс істейтін ҚР – ның мемлекеттік басқару органдары мен ведомстволарына арналған сыртқы саяси шешімдерді дайындауға және іске асыруға ғылыми негізделген тәжірибелік ұсыныстарды әзірлеу;

- мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар мен ұйымдардың халықаралық құрылымдардың жұмысын ұйымдастыру / Бакалавр по специальности «5В020200 - Международные отношения» может выполнять следующие функции:

- анализ событий и явлений в системе международных отношений, актуальных проблем внешней политики Республики Казахстан и постановка внешнеполитических задач;

организация информационно-аналитической работы;

выработка научно обоснованных практических рекомендаций для органов государственного управления и ведомств Республики Казахстан, работающих в сфере внешнеполитических отношений, в подготовке и осуществлении внешнеполитических решений;

оказание консультативной помощи в рамках вопросов региональной и международной обстановки;

-организация работы международных структур государственных и негосударственных предприятий и организаций / A bachelor in the specialty of "5В020200 - International Relations" can perform the following functions:


- the analysis of events and phenomena in the system of international relations, topical problems of the foreign policy of the Republic of Kazakhstan and the formulation of foreign policy tasks;
organization of information and analytical work;
development of scientifically sound practical recommendations for government bodies and departments of the Republic of Kazakhstan, working in the field of foreign policy relations, in the preparation and implementation of foreign policy decisions;
providing advice on regional and international issues;
-organization of the work of international structures of state and non-state enterprises and organizations.

Кәсіби қызмет түрлері/

Виды профессиональной деятельности/

Types of professional activity


 «5В020200 – Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша бакалаврлар зерттеушінің, басқарушының, машықтанушының үш бірлікті дағдыларына ие жас маманға тиесілі заманауи талаптарға сай болуы керек және келесі кәсіби қызметтерді орындауға қабілетті болуы керек:

Ақпараттық – шығармашылық – жоғары кәсіби деңгейді және іргелі гуманисттік негізді иеленіп, ақпараттық ағымдарды (БАҚ, ғаламтор және т.б.) шығармашылық, тәуелсіз, сыни тұрғыдан өңдей алу және болып жатқан оқиғаларды объективті және шынайы сипатын жасау үшін қолдану;

Ақпараттық – референттік – ақпараттарды реферат, қызметтік жазба, есептерді жасауда шығармашылық, тәуелсіз, сыни тұрғыдан пайдалана алу;

Ақпараттық – аналитикалық – аналитикалық ойлау дағдыларын меңгеру, алынған ақпараттарды білікті өңдеу үшін ақпараттық ағымдарды кәсіби түрде пайдалана білу, ақиқаттың қазіргі оқиғалары мен құбылыстарына толық талдау жасау, басқарушылық-ұйымдастырушылық жұмыс дағдыларына ие бола отырып, шетелдік ведомстволар, бөлімшелер, агенттіктер мен үкіметтік емес ұйымдар (министрліктер, әкімдіктер, Президент кеңсесінің, ҚР Премьер-министрліктер және т.б. ұйымдар) басқару, өзіңе бағынатын ұжымда жауапты шешімдер қабылдау және олардың орындалуын қадағалау;

Ғылыми-зерттеулік – халықаралық қатынастар мамандығы бойынша дағдыларына сәйкес халықаралық қатынастар маманы тарих саласында немесе осы екі пәннің қиылысында магистрлік диссертациясын жазу мақсатында аспирантура мен докторантурада оқуын жалғастыра алады;

Консультациялық – сарапшы – білікті консультациялар беру және халықаралық қатынастар, дипломатия бойынша ұлттық және аймақтық сыртқы саясат бойынша сарапшы болу;Білім берушілік – еліміздің жоғары оқу орындарында заманауи қоғамның гуманитарлық мәселелерін шешуде жауапкершілік көтеру және елде білім беруді жаңғыртуға, жоғары білім беруді әртараптандыруға жәрдемдесу / Бакалавры по специальности «5В020200 - Международные отношения» должны соответствовать современным требованиям к молодому специалисту, обладающему триедиными навыками исследователя, управленца, практика, и способного выполнять следующие виды профессиональной деятельности:

Информационно-творческая - имея высокий профессиональный уровень и фундаментальную гуманистическую основу, уметь творчески, независимо и критично обрабатывать информационные потоки (из СМИ, Интернета и т.д.) и использовать для создания объективной и реалистичной картины происходящих событий и явлений действительности.

Информационно-референтская - уметь творчески, независимо и критично использовать информацию для составления рефератов, служебных записок, справок, докладов и т.п.

Информационно-аналитическая - получая навыки аналитического мышления, уметь профессионально использовать информационные потоки для квалифицированной обработки получаемых данных, давая при этом детальный анализ происходящих событий и явлений действительности.

Управленческая - имея навыки организаторской работы, руководить внешнеполитическими отделами, департаментами, структурами государственных и негосударственных ведомств (министерств, акиматов, аппарата президента, премьер-министра, организаций, и т.п.); принимать ответственные решения и отвечать за их исполнение в коллективе, который тебе подчиняется.

Научно-исследовательская - имея навыки научной и исследовательской работы, специалист по международным отношениям может продолжить свое обучение в аспирантуре и докторантуре с целью написания диссертации, как в области исторической науки, так и политической науки, либо на стыке этих дисциплин.

Консультационно-экспертная - давать квалифицированные консультации и выступать в роли эксперта по вопросам международных отношений, дипломатии, национальной или региональной внешней политике.

Образовательная - стать преподавателем и нести социальную ответственность при решении гуманитарных проблем современного общества в высших учебных заведениях страны; способствовать модернизации образования в стране и осуществлению диверсификации высшего образования / Bachelors in the specialty of "5В020200 - International Relations" have to meet the modern requirements for a young specialist with three-track skills of the researcher, manager, practitioner, and capable of performing the following types of professional activities:
Informational-creative - having a high professional level and a fundamental humanistic basis, be able to creatively, independently and critically process information flows (from the media, the Internet, etc.) and use it to create an objective and realistic picture of current events and phenomena of reality.
Information-referential - be able to creatively, independently and critically use information to compose abstracts, service notes, references, reports, etc.

Informational-analytical - getting the skills of analytical thinking, be able to professionally use information flows for the qualified processing of the received data, while giving a detailed analysis of current events and phenomena of reality.
Managerial - having the skills of organizing work, managing foreign policy departments, structures of state and non-state departments (ministries, akimats, presidential staff, prime minister, organizations, etc.); take responsible decisions and be responsible for their implementation in the team that obeys you.
Research - having the skills of scientific and research work, an expert in international relations can continue education in postgraduate studies with a view to writing a dissertation, both in the field of historical science and political science, or at the junction of these disciplines.

Consultative-expert - to give qualified consultations and act as an expert on international relations, diplomacy, national or regional foreign policy.
Educational - to become a teacher and to bear social responsibility when solving the humanitarian problems of modern society in higher educational institutions of the country; to promote modernization of education in the country and implementation of higher education diversification

Каталог: downloads -> materials
materials -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
materials -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
materials -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
materials -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
materials -> Iii халықаралық Ғылыми форум «ххі ғасырдағы филология ғылымы: мәселелері мен болашағы»
materials -> 6D020500 – Филология
materials -> Атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Конференцияға әдебиеттану, тілтану саласының кәсіби мамандары, мектеп мұғалімдері, магистрант-ізденушілер шақырылады. Конференция барысында талдау нысаны болар мәселелер
materials -> Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет