Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогы


Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенцийжүктеу 477.65 Kb.
бет2/4
Дата21.04.2019
өлшемі477.65 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций


Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные компетенции (ПК) / Professional Competences


Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/

Результат обучения (единицы ПК)/

The result of training(PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /

The name of courses that form the results of training (units of competences)

КҚА Дипломатия мен дипломатиялық қызметті талдау саласында

ПКА в области анализа дипломатии и дипломатической службы

PCА in the field of analysis of diplomacy and diplomatic servise


АКҚ1Мемлекеттің сыртқы саяси қызметінің маңызды және жаңа бағыты – қоғамдық дипломатия жөнінде білімін қалыптастыру; дипломатиялық қызметтің ерекшеліктерін сараптай білу

АПК1 Формировать знание публичной (общественной) дипломатии как одного из важных и относительно новых направлений внешнеполитической деятельности государства; уметь анализировать особенности дипломатической службы различных государств

АPC1A (PC3) Form the knowledge of public diplomacy as one of the important and relatively new directions of the foreign policy activity of the state; be able to analyze the features of the diplomatic service of various states

Дипломатияның генезисі және эволюциясы

Генезис и эволюция дипломатии

Genesis and evolution of diplomacy


Дипломаттың ақпараттық-коммуникативті қызметі

Информационно-коммуникативная деятельность дипломата

Information and Communication Activities of Diplomat


Жариялылық дипломатия

Публичная дипломатия

Public Diplomacy


Экономикалық дипломатия

Экономическая дипломатия

Economic Diplomacy


АКҚ2Мемлекеттердің сыртқы саяси қызметіндегі жаңа бағыттардың бірі ашық дипломатияны зерттеуді қалыптастыру; мемлекеттердің дипломатиялық қызмет жүйелерін талдау қабілеттерін дамыту

АПК2
Формировать знание публичной (общественной) дипломатии как одного из важных и относительно новых направлений внешнеполитической деятельности государства; уметь анализировать особенности дипломатической службы различных государств

АPC2To study public diplomacy as one of the most important and relatively new dimension of state foreign policy; to distinguish the features of diplomatic services of various states


Халықаралық деңгейдегі іс-шараларды дайындау және өткізу

Организация и проведение мероприятий международного уровня

Organization and Support of International Events


Мемлекеттің сыртқы саяси доктринасын қалыптастыру

Формирование внешнеполитической доктрины государства

The formation of foreign policy doctrine of the state


АКҚ3Дипломатиялық және консулдық қызмет дамуының негізгі аспектілерінің болуы; халықаралық қатынастар мен мемлекеттердің сыртқы саясатындағы міндеттердің жүзеге асырылуындағы дипломатиялық және консулдық қызметтің орны мен ролін көрсету; ҚР СІМ-дегі мамандандырылған қызметіне дайындық, сондай-ақ ҚР мен шетелдердегі дипломатиялық жіне консулдық өкілдіктердегі қызметке дайындық

АПК3Иметь основные аспекты развития дипломатической и консульской службы; показать место и роль дипломатической и консульской службы в реализации задач внешней политики государств и в международных отношениях; готовность к профессиональной деятельности в МИД РК, дипломатических представительствах и консульствах Республики Казахстан и зарубежных стран

АPC3 A (PC1) Have the main aspects of the development of the diplomatic and consular service; to show the place and role of the diplomatic and consular services in the implementation of the tasks of foreign policy of states and in international relations; readiness for professional activities in the MFA of the RK, diplomatic missions and consulates of the Republic of Kazakhstan and foreign countries

ҚР сыртқы саясатының аймақтық аспектілері

Региональные аспекты внешней политики РК

Regional Aspects of Foreign Policy of the Republic of Kazakhstan


Әлемде ҚР позитивті имиджін қалыптастыру тетіктері

Механизмы продвижения позитивного имиджа РК на мировой арене

Promotion of Positive Image of the Republic of Kazakhstan in the World


АКҚ4Әлемнің әр түрлі аймақтарындағы интеграцияның теориялық және құқықтық негіздерін талдай білу, аймақтық саяси құқықтық жүйелерді салыстырмалы талдау дағдысына ие болу; еуразиялық кеңістіктегі интеграцияны зерттеудің саяси құқықтық факторлары мен әдістерінің түрлерін және әрекет механизмдеріне ие болу

АПК4Уметь анализировать теоретические и правовые основы интеграции в различных регионах мира, обладать навыками сравнительного анализа региональных политико-правовых систем; иметь представление о современном состоянии правового механизма осуществления интеграции на постсоветском пространстве

АPC4To know and understand the theoretical and legal basis of integration within the CIS, the legal mechanisms of functioning of the CIS and types of research methods of political and legal factors of integration within the CIS; to have a notion about the current state of the legal mechanism of integration within the CIS; to have notion on factors, stages,  regularities and features of political and legal development of countries of the region; to be able to analyze issues in sphere of state and political development of the SEA at the end of XX – the beginning of XXI century; to be able to compare ways of formation of political systems in various states of Southeast Asia; to be able to analyze the theoretical and legal foundations of integration in various regions of the world, mastering skills of comparative analysis of regional political and legal systems.

Әлемдік интеграция: теориясы және тәжірибесі

Мировая интеграция: теория и практика

Global Integration: Theory and Practice


Еуропалық интеграцияның саяси аспектлері

Политические аспекты европейской интеграции

Political Acpects of European Integration


Медиаторлық және халықаралық дағдарыстарды реттеу

Медиаторство и регулирование международных кризисов

Mediation and International Crisis Management


ЕО және ОА өзара ықпалдастығы

Взаимодействие ЕС и ЦАР

Cooperation between the EU and Central Asia


КҚB Халықаралық қатынастардың экономикалық аспектілерін зерттеу саласында

ПКB в области исследования экономических аспектов международных отношений

PCB in the field of analysis of economic aspects of international relations

BКҚ1Халықаралық экономикалық ұйымдархалықаралық экономикалық қатынастардың негізгі субъектісі ретінде әсерін зерттеу; халықаралық экономикалық (ТҰК, халықарлық ұйымдар) қатынастар акторын түсіну; қазіргі заманғы экономикалық стратегияларды жаһандық экономикалық басқарудың аймақтық және жаһандық деңгейдегі функцияларға байланысты зерттеу

ВПК1Изучение влияния международных экономических организаций как основных акторов международных экономических отношений; демонстрировать знания об акторах международных экономических отношений (ТНК, международные организации); изучение современных экономических стратегий в зависимости от функций, выполняемых на региональном и глобальном уровнях мирового экономического хозяйства

ВPC1To study new actors of international relations, such as multinational companies and international organizations specializing on the issues of regulation of world trade; to demonstrate knowledge of the actors of international economic relations (TNCs, international organizations); to study current economic strategies, depending on the functions at the regional and global levels of world economic management

Халықаралық экономикалық ұйымдар

Международные экономические организации

International Economic Organizations


Халықаралық саяси экономия

Международная политэкономия

International Political Economy


Халықаралық экономикалық қатынастардың акторлары

Акторы международных экономических отношений

Actors of international economic relations


Экономикалық жаһандану

Экономическая глобализация

Economic Globalization


BКҚ2Халықаралық экономикалық қатынастардың акторлары ретінде халықаралық экономикалық ұйымдардың ықпалын зерттеу; халықаралық экономикалық акторлары (ТҰК, халықаралық ұйымдар) туралы білім қалыптастыру; әлемдік экономикалық шаруашылық деңгейінде аймақтық және жаһандық қызметіне байланысты қазіргі экономикалық стратегияларды оқыту

ВПК2 Изучение влияния международных экономических организаций как основных акторов международных экономических отношений; демонстрировать знания об акторах международных экономических отношений (ТНК, международные организации); изучение современных экономических стратегий в зависимости от функций, выполняемых на региональном и глобальном уровнях мирового экономического хозяйства

ВPC2 B (PC1) Study of the influence of international economic organizations as the main actors of international economic relations; to demonstrate knowledge of the actors of international economic relations (TNCs, international organizations); the study of modern economic strategies depending on the functions performed at the regional and global levels of the world economic economy

Сыртқы экономикалық қызметтің концептуалды негіздері

Концептуальные основы внешнеэкономической деятельности

Conceptual Basics of Foreign Economic Policy


Экономикалық интеграцияның институционаллық негіздері

Институциональные основы экономической интеграции

Institutional Basis of Economic Integration


ЕО экономикалық интеграция моделі

Модель экономической интеграции ЕС

Model of EU's Economic Integration


BКҚ3Аймақтық және жаһандық деңгейіндегі экономикалық саясат стратегияларын жүзеге асырудағы талдау дағдыларын қалыптастыру; энергетикалық фактордың ролін бағалау және талдау

ВПК3Формировать навыки анализа реализации стратегии экономической политики на региональном и глобальном уровнях; понимать, анализировать и оценивать роль энергетического фактора

ВPC3 B (PC2) To develop skills for analyzing the implementation of the economic policy strategy at the regional and global levels; understand, analyze and evaluate the role of the energy factor

ХҚ көлік-коммуникациялық стратегиялар

Транспортно-коммуникационные стратегии в МО

Transport and Communication Strategies in International Relations


Қазіргі халықаралық шиеленістердің экономикалық компонеті Экономическая составляющая современных международных конфликтов

Economic Component of Contemporary International ConflictsАҚШ сыртқыэкономикалық саясатының өзекті мәселелері

Актуальные проблемы внешнеэкономической политики США

Relevant Issues of USA External Economic Policy


BКҚ4Жаңа индустриалды Латын Америкасы, Кариб бассейні және Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің халықаралық қатынастар жүйесіндегі орны мен ролін жобалау; НИС-ның экономикалық даму артықшылықтарын және мәселелерін, ерекшеліктерін, үдерістерін талдау

ВПК4 Проектировать место и роль новых индустриальных стран Латинской Америки, Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии в системе международных отношений; анализировать процессы, особенности, проблемы и перспективы экономического развития НИС

ВPC4 B (PC3) Design the place and role of the newly industrialized countries of Latin America, the Caribbean and South-East Asia in the system of international relations; analyze processes, features, problems and prospects for economic development of NIS

Постиндустриалды елдердің халықаралық экономикалық қатынастардағы рөлі

Роль постиндустриальных стран в международных экономических отношениях

Role of Postindustrial Countries in International Economic Relations


Жаңа индустриалды елдердің халықаралық экономикалық қатынастардағы рөлі

Роль НИС в международных экономических отношениях

Role of NIS in International Economic Relations


КҚC Халықаралық қатынастардың құқықтық аспектілерін зерттеу саласында

ПКC в области исследования правовых аспектов международных отношений

PCC in the field of analysis of legal aspects of international relations

СКҚ1Халықаралық құқықтың даму контекстінде мемлекет тәуелсіздігінің актуалдық мәселелерін оқытуды қолдану. Студенттер мемлекеттердің құқықтық субъектіндегі ерекшеліктерімен танысуы, қазіргі кезеңдегі мемлекет тәуелсіздігінің мәселелері бойынша білімді болуы міндетті. Халықаралық құқықтың даму контекстінде халықаралық қатынастарды реттеудің актуалды мәселелерін түсіну. Халықаралық құқықтың реттеуші ролін түсінуді әртүрлі жолдар арқылы оқыту

СПК1 Употреблять изучение актуальных проблем государственного суверенитета в контексте развития международного права. Студенты должны знать особенности правосубъектности государств, овладеть знаниями о проблемах государственного суверенитета на современном этапе. Выяснение актуальных проблем регулирования международных отношений в контексте развития международного права. Изучение различных подходов к пониманию регулятивной роли международного права

СPC1C (PC1) Use the study of topical problems of state sovereignty in the context of the development of international law. Students should know the peculiarities of the legal personality of states, acquire knowledge about the problems of state sovereignty at the present stage. Elucidation of actual problems of regulation of international relations in the context of the development of international law. Study of various approaches to understanding the regulatory role of international law

ХҚ құқықтың реттеушілік ролі

Регулятивная роль права в МО

Regulatory Role of Law in International Relations


Мемлекетаралық ынтымақтастықтың құқықтық негіздері

Правовые основы межгосударственного сотрудничества

Legal framework of international cooperation


Халықаралық қатынастардағы әскери фактор

Военный фактор в МО

Military Factor in IR


СКҚ2 Халықаралық экономикалық қатынастардың құқықтық реттелу сипатына және жағдайына жаһандану үдерісінің әсер етуін зерттеуді қалыптастыру; еңбек миграциясын басқару саласындағы мемлекеттердің қызметін сараптау

СПК2Формировать изучение влияния процессов глобализации на состояние и характер правового регулирования международных экономических связей; анализировать деятельность государства в сфере управления трудовой миграцией

СPC2To study the impact of globalization on the state and character of the legal regulation of international economic relations; to analyze activities of the state to manage labour migration

Халықаралық нормалардың қалыптасуы және әмбебаптануы

Формирование и универсализация международных норм

Formation and diffusion of international norms


Халықаралық-құқықтық құжаттарды дайындау

Подготовка и разработка международных правовых документов

Drafting International Legal Documents


Трансұлттық терроризммен күресудің халықаралық құқықтық негіздері

Международно-правовые основы борьбы с транснациональным терроризмом

International Legal Framework of Combating Against Transnational Terrorism


СКҚ3Жаһандану үрдістерінің халықаралық экономикалық қатынастарды құқықтық реттеудің құрамы мен сипатына әсерін зерттеу; еңбек көші- қонын басқару саласында мемлекеттің қызметін талдау

СПК3 Формировать изучение влияния процессов глобализации на состояние и характер правового регулирования международных экономических связей; анализировать деятельность государства в сфере управления трудовой миграцией

СPC3 C (PC2) To form a study of the impact of globalization processes on the state and nature of the legal regulation of international economic relations; to analyze the activities of the state in the sphere of labor migration management

Аймақтық интеграцияны реттеудің халықаралық-құқықтық тетіктері

Международно-правовые механизмы регулирования региональной интеграции

International Legal Mechanisms of Regional Integration Regulation


Еуразиялық интеграцияның саяси-құқықтық факторлары

Политико-правовые факторы евразийской интеграции

Political and Legal Factors of Eurasian Integration


Аймақтық қауіпсіздіктің құқықтық аспектілері

Правовые аспекты региональной безопасности

Legal Aspects of Regional Security


СКҚ4Аймақтық қауіпсіздік және гендерлік саясатқа қатысты халықаралық құқық пен халықаралық қатынастардағы қазіргі заманғы трендтерін талдауға бағытталған тәсілдерді зерттеу және оларды практикада қолдану қабілеттерін дамыту

СПК4Изучение и применение современных подходов к анализу новых тенденций в международном праве и МО в области обеспечения безопасности и гендерной политики

СPC4To study and apply modern approaches to the analysis of new trends in international law and IR in the area of maintenance of security and gender policy

Гендерлік саясаттың халықаралық құқықтық қамтамасыз етілуі Международно-правовое обеспечение гендерной политики

International Legal Framework for Gender PolicyХалықаралық құқықтың қазіргі заманғы жүйесіндегі БҰҰ

ООН в современной системе международного права

UN in Contemporary System of International Law


Халықаралық еңбек миграциясының құқықтық реттелуі

Правовое регулирование международной трудовой миграцииLegal Regulation of International Labour Migration

КҚD Іс-тәжірибе саласында

ПКD в области практики

PCD in the field of internship

DКҚ1Тәжірибе барысында дипломатия және диломатиялық қарым- қатынастар туралы алған білімдерін іс жүзінде қолдану; дипломатиялық саладағы халықаралық қатынастар мамандығының ерекшелігін түсіну; дипломатиялық іс- қағаздарды жүргізудің және құжат айналымының негіздерін меңгеру; дипломатиялық протоколдың және этикеттің нормаларын және олардың тәжірибеде қолдану қабілетін меңгеру;

DПК1 Применять полученные в ходе обучения знания о дипломатии и дипломатических отношениях на практике; понять специфику профессии специалиста по международным отношениям в дипломатической сфере; овладеть основами дипломатического делопроизводства и документооборота; усвоить нормы дипломатического протокола и этикета и уметь применять их на практике; сформировать представление о технике и культуре ведения международного дипломатического общения; применять знания иностранных языков на практике; DPC1 To apply the knowledge gained in the course of training about diplomacy and diplomatic relations in practice; to understand the specifics of the profession of a specialist in international relations in the diplomatic sphere; master the basics of diplomatic records management and document circulation; to master the norms of the diplomatic protocol and etiquette and be able to apply them in practice; to form an idea of the technique and culture of international diplomatic communication;

Оқу практикасы
Учебная практика
Educational internship

Өндірістік практика
Производственная практика
Industrial externship

DКҚ2Оқу барысында алған дипломатия және дипломатиялық қатынастар туралы білімдерін іс-тәжірибеде қолдану; дипломатиялық қатынастар саласында қызмет ететін халықаралық қатынастар маман кәсібінің ерекшеліктерін игеру; дипломатиялық құжаттарды жүргізу және халықаралық құжаттама негіздерін игеру;

DПК2Применять полученные в ходе обучения знания о дипломатии и дипломатических отношениях на практике; понять специфику профессии специалиста по международным отношениям в дипломатической сфере; овладеть основами дипломатического делопроизводства и документооборота; усвоить нормы дипломатического протокола и этикета и уметь применять их на практике;

DPC2To apply the knowledge received during learning about diplomacy and diplomatic relations in practice; to understand a specificity of a profession of the expert in international relations in diplomatic sphere; to master the bases of diplomatic documentation management and international document circulation;

Өндірістік практика
Производственная практика
Industrial externship

Каталог: downloads -> materials
materials -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
materials -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
materials -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
materials -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
materials -> Iii халықаралық Ғылыми форум «ххі ғасырдағы филология ғылымы: мәселелері мен болашағы»
materials -> 6D020500 – Филология
materials -> Атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Конференцияға әдебиеттану, тілтану саласының кәсіби мамандары, мектеп мұғалімдері, магистрант-ізденушілер шақырылады. Конференция барысында талдау нысаны болар мәселелер
materials -> Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет