Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогыжүктеу 477.65 Kb.
бет3/4
Дата21.04.2019
өлшемі477.65 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4

Дипломалды практика
Преддипломная практика
Pre-diploma work internship

DКҚ3Оқу барысында алған экономикалық саладағы халықаралық үдерістер туралы білімдерін іс-тәжірибеде қолдану; экономикалық саладағы халықаралық қатынастар бойынша маман кәсібінің ерекшеліктерін түсіну; шетел тілінен алған білімін іс-тәжірибеде қолдану;

DПК3Применять полученные в ходе обучения знания о международных процессах в экономической сфере на практике; понять специфику профессии специалиста по международным отношениям в экономической сфере; применять знания иностранных языков на практике;

DPC3To apply the knowledge received during learning about international processes in economic sphere; to understand a specificity of a profession of the expert in international relations in economic sphere; to apply knowledge of foreign languages into practice;

Өндірістік практика
Производственная практика
Industrial externship

Дипломалды практика
Преддипломная практика
Pre-diploma work internship

DКҚ4Құқықтық саладағы халықаралық процестер туралы оқу барысында алынған білімді тәжірибеде қолдану; құқықтық саладағы халықаралық қатынастар бойынша маман кәсібінің ерекшеліктерін түсіну;

DПК4Применять полученные в ходе обучения знания о международных процессах в правовой сфере на практике; понять специфику профессии специалиста по международным отношениям в правовой сфере;

DPC4To apply the knowledge received during learning about international processes in legal area; to understand a specificity of a profession of the expert in international relations in legal sphere;

Өндірістік практика
Производственная практика
Industrial externship

Дипломалды практика
Преддипломная практика
Pre-diploma work internship
DКҚ5Ғылыми және кәсіби мүдделеріне сәйкес мамандығы бойынша кәсіби қызметке дайын. Дипломдық жұмысты логикалық жүйелеу мен жазуды жүзеге асыру. Дипломдық жұмыстың тақырыбы студенттің оқыған бағытына сәйкес болуы қажет. Дипломдық жұмыстың мақсаты теориялық ой жүйені дамыту, ақпаратты өңдеу мен жүйелеу дағдыларын ұштастыру, аналитикалық сараптамалар жасау, сыншыл көзқараста жұмыс жасау, өздігінен жүргізілген зерттеу нәтижелерін жеткізу болып табылады.

DПК5Готов к профессиональной деятельности по специальности соответствии с научными и профессиональными интересами. Осуществлять логическое завершение и оформление дипломной работы. Тема дипломной работы должна соответствовать избранной траектории. Цель дипломной работы состоит в расширении теоретических знаний, совершенствовании навыков по систематизации и обработке информации, умений аналитически и критически мыслить, обобщать результаты самостоятельного исследования проблемы.

DPC5It is ready to professional activity in the specialty according to
scientific and professional interests. To run logical completion and design of the thesis. The theme of the thesis must comply with the chosen track.

The aim of the thesis is to extend the theoretical knowledge, to develop skills of systematization and information processing, abilities to think critically and analytically, to generalize the results of independent research.Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
Государственный экзамен по специальности
State examination in a speciality

Дипломдық жобаны жазу және қорғау
Написание и защита дипломного проекта
Writing and defense of Bachelor degree diploma project

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ Общепрофессиональные компетенции (ОПК) /

General professional competences (GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) /

Результат обучения (единицы ОПК) /

The result of training(GPC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /

The name of courses that form the results of training (units of competences)

ЖКҚА Қазақ (орыс) және шет
тілдерін кәсіби қызмет
саласында қолдануға
қабілеттілік.
ОПКА Способность к использованию
казахского (русского)
и иностранного языка
в сфере
профессиональной
деятельности.
GPCА Ability to use of Kazakh
(Russian) and foreign
languages in the sphere
of professional activity.

АЖКҚ1Халықаралық конференцияларда баяндама жасай алады, ғылыми
мақала дайындайды, халықаралық дерек көздерінен кәсіби
мағынадағы ақпарат ала алады.

АОПК1Получает информацию профессионального содержания из международных источников, готовит научные статьи, выступает с
докладами на международных конференциях.
АGPC1Obtains information of professional contents from the international
sources, prepares scientific articles, makes reports at the international
conferences

Кәсіби бағытталған шетел тілі
Профессионально-ориентированный иностранный язык
Professionaly oriented foreign language

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
Профессиональный казахский (русский) язык
Professional Kazakh (Russian) language

ЖКҚB1Халықаралық қатынастарды сараптау мен зерттеу саласында

ОПКB1 в области исследования и анализа международных отношений .

GPCB1 in the field of research and analysis of international relations

BЖКҚ1Кәсіби қызметте обьект туралы тұжырымды қалыптастыру, сондай-ақ объекті жайлы, халықаралық қтынастар пәні мен әдістемсін ғылым тұрғысынан, категорялық-түсінік аппаратының базалық элементтерін білу; халықаралық қатынастардан алған білімді класификациялық әдістемлік сараптама жасай білу; алғашқы және соңғы ақпараттарды межелеуге үйрену; алған білімді қабылдай отырып, түрлі ақпаратты талдай келе логикалық тұрғыда сараптама жасау.

BОПК1Формировать представления об объекте и сфере профессиональной деятельности, а также об объекте, предмете и методах международных отношений как науки; овладение базовыми элементами категориально-понятийного аппарата; получение знаний о сущности и классификации методов анализа международных отношений; обучение навыкам первичной и вторичной обработки информации; приобретение навыков поиска, восприятия и анализа различных форм информации и способности выносить логические и обоснованные суждения.

BGPC1To give an idea about the object and scope of activities of specialist in international affairs, as well as about the object, subject and methods of international relations as a science, mastering basic elements of categorical and conceptual apparatus, obtaining knowledge about the nature and classification of methods of analysis of international relations, mastering skills of primary and secondary information processing, as well as skills in searching and interpreting information, the ability to make logical and reasoned judgments.

Халықаралық қатынастарға кіріспе

Введение в международные отношения

Introduction to International Relations


Халықаралық қатынастарды сараптау негіздері Основы анализа международных отношений

Foundations of Analysis of International RelationsҚазіргі заманғы халықаралық қатынастарды сараптау бойынша практикум Практикум по анализу современных международных отношений Work shopon the Analysis of Contemporary International Relations

ЖКҚB2 Орталық Азиядағы ішкі саясатты мен халықаралық қатынастарды зерттеу саласында

ОПКB2 в области исследования внутренней политики и международных отношений в Центральной Азии

GPCB2 in the field of research of domestic policy and international

BЖКҚ2Әлемдегі халықаралық жағдайды түсіндіре білу, қауіпсіздікті қамамасыз ету және ҚР-ның ағымдағы оқиғалар жағдайында орын мен құндылығын анықтау; ҚР- ның ұлттық және аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі тетікерін білу

BОПК2 Уметь интерпретировать международную ситуацию в мире, вызовы безопасности и уметь определить место и значение Республики Казахстан в контексте протекающих событий; знать механизмы обеспечения национальной и региональной безопасности РК.

BGPC2 To be able to interpret the international situation in the world, security challenges and be able to determine the place and significance of the Republic of Kazakhstan in the context of ongoing events; know the mechanisms for ensuring national and regional security of the Republic of Kazakhstan.


Орталық Азиядағы әлеуметтік-саяси және экономикалық үдерістер.

Социально-политические и экономические процессы в Центральной Азии.

Social, Political and Economic Processes in Central Asia


Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты

Внешняя политика Республики Казахстан Foreign Policy of the Republic of KazakhstanЖКҚC1 Мемлекеттердің ішкі және сыртқы саясатының тарихын зерттеу саласында

ОПКC1в области исследования истории внутренней и внешней политики стран

GPCC1 in the field of research of history of domestic and foreign policy of countries

CЖКҚ1ХVII - ХХ ғғ. ХҚ тарихындағы және батыс державалар дипломатиясындағы негізгі оқиғалар жөнінде түсінік қалыптастыру; жаңа кезеңдегі халықаралық қатынастар тарихының фундаменталды негіздерін білу; халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихының негізгі білімдерін жүйелеу, жаңа кезең мемлекеттердің даму заңдылықтарын және метрополия, отар елдерінің ролін анықтау мен талдау; халықаралық қатынастар талдау әдістері туралы білім алу

CОПК1Сформировать представление об основных событиях в истории международных отношений с ХVII по ХХ вв. и дипломатии западных держав; изучение фундаментальных основ истории международных отношений в новое время; систематизация знаний касательно истории международных отношений в новое время, выявление и изучение закономерностей развития и роли стран метрополий и колоний в новое время; получение знаний о методах анализа международных отношений

CGPC1To form notion on the main events of the IR history from the XVII to the XX centuries and the diplomacy of the Western countries; to learn the fundamental basics of international relations history in New Era; to systematize the fundamental knowledge on history of international relations in New Era, to determine and investigate the regularities of development and role of metropolitan countries and colonies in New Era; obtaining knowledge about methods of analysis of international relations

Жаңа замандағы халықаралық қатынастар тарихы История международных отношений в новое время History of International Relationsin New Era

Жаңарған замандағы халықаралық қатынастар тарихы

История международных отношений в новейшее время History of International Relations in Modern EraЖКҚC2Дипломатия мен дипломатиялық қызметті талдау саласында

ОПКC2 в области анализа дипломатии и дипломатической службы GPCC2 in the field of analysis of diplomacy and diplomatic servise

CЖКҚ2Дипломатиялық және консулдық қызмет дамуының негізгі аспектеріне ие болу; мемлекеттің сыртқы саяси мақсаттарын жүзеге асыруда және халықаралық қатынастардағы дипломатиялық және консулдық қызметтің орны мен рөлі; ҚР СІМ –де, ҚР дипломатиялық өкілдіктері мен консульдықтарында, шет елдердегі кәсіби қызметке даярлық

CОПК2Иметь основные аспекты развития дипломатической и консульской службы; показать место и роль дипломатической и консульской службы в реализации задач внешней политики государств и в международных отношениях; готовность к профессиональной деятельности в МИД РК, дипломатических

представительствах и консульствах Республики Казахстан и зарубежных странCGPC2To learn main aspects of the diplomatic and consular service’s development; to determine the role and importance of diplomatic and consular service in the process of implementation of foreign policy of states and in international relations; abilities to carry out professional activities in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, in diplomatic missions and consulates of the Republic of Kazakhstan and foreign countries

Дипломатиялық және өкілдік қызмет Дипломатическая и консульская служба

DiplomaticandConsularService
Дипломатиялық протокол және этикет

Дипломатический протокол и этикет

Diplomatic Protocol and Etiquette


CЖКҚ3Дипломатиялық құжаттамалар мен хат алмасулардың түрлеріне ие болу; студенттер бойында талаптар мен ерекшеліктерге сай дипломатиялық құжаттарды құрастыра білу қабілетін қалыптастыру;

CОПК3Владеть видами дипломатической документации и переписки; сформировать у студентов навыки составления дипломатических документов в соответствии со спецификой ситуации и требованиями, предъявляемыми к написанию и оформлению дипломатической документации;

CGPC3To familiarize students with the types of diplomatic documents and coorespondence; to develop students’ skills of drafting diplomatic documents in accordance with the specific sityation and requirements for writing and design of diplomatic documents;Дипломатиялық келіссөздерді жүргізу техникасы

Техника ведения дипломатических переговоров

Diplomatic Negotiations Technique


Дипломатиялық құжаттама Дипломатическая документация Diplomatic Documentation


Көпжақты дипломатия Многосторонняя дипломатия Multilateral Diplomacy

ЖКҚD Қазіргі халықаралық жүйені зерттеу саласында

ОПКD в области исследования современной системы международных отношений

GPCD in the field of analysis of contemporary system of international relations

DЖКҚ Халықаралық шиеленістерді шешудің заманауи формалары мен халықаралық қоғамдастықтың қолсұғушылық әдістері туралы түсінікті қалыптастыру; халықаралық қолсұғушылықтың заңды/заңсыз болуының критерийлерін игеру

DОПКСформировать целостное представление о современных формах разрешения международных конфликтов, методах вмешательства мирового сообщества; освоить критерии легитимности / нелигитимности международного вмешательства

DGPC To form notion about modern forms of the resolution of international conflicts, methods of intervention of the world community; to familiarize students with criteria of legitimacy/illegitimacy of international intervention

Геополитика және геоэкономика

Геополитика и геоэкономика

Geopolitics and Geoeconomics


ТҰК халықаралық қатынастардың акторлары ретінде

ТНК как акторы международных отношений Transnational Corporations as Actors of International RelationsХалықаралық қатынастардың қазіргі кездегі мәселелері

Современные проблемы международных отношений

Current Issues of International Relations


ЖКҚE Шет тілдері саласында

ОПКE в области иностарнных языков

GPCE in the field of foreign language

EЖКҚ Жазбаша, ауызша тілді белсенді игеру және болашақ кәсіби қызметімен сабақтасатын мәтіндерді ауызша, жазбаша аударуға ие болу. Шығыс немесе батыс тілдерінің бірін кәсіби деңгейде игеру. Тілдік дағдыларды кәсіби қызметте қолдану.

EОПК Владеть устной и письменной речью, навыкам устного и письменного перевода текстов, ориентированных на специфику будущей профессиональной деятельности.

Владеть одним из западных или восточных языков на профессиональном уровне. Применять языковые навыки в профессиональной деятельности.EGPC To teach students actively use oral and written language, make oral and written translations of the texts, oriented on their future professional activity.

To have professional knowledge of one of the foreign languages.Екінші шет тілі ІV

Второй иностранный язык ІVSecond Foreign Language, Part ІV

Әмбебап құзыреттілік / Универсальные компетенции (УК) / Universalcompetences (UC)

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) /

Результаты обучения (единицы УК) /

The result of training(UC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих

результаты обучения (единицы компетенций) /

The name of courses that form the results of

training (units of competences)

ӘҚА1 Ана тілі және шет тілі саласында
УКА1 в области родного и иностранного языков
UCА1 in the field area of native and foreign languages

АӘҚ1Шет тілде тілдесу дағдыларына ие болу, оқылған және тыңдалған материалдың негізгі ойын ауызша және жазбаша түрде жеткізе білу.

АУК1Владеть навыками общения на иностранном языке, уметь передать основную мысль прочитанного и прослушанного в устной и письменной форме.

АUC1Possess communication skills in a foreign language, be able to retell basic ideas of oral and written forms of texts read and heard

Қазақ (орыс) тілі 1
Казахский (русский) язык 1
Kazakh (Russian) language 1

Шетел тілі 1
Иностранный язык 1
Foreign language 1

АӘҚ2Аутентті кәсіби бағытталған мәтіндерді интерпретациялау дағдысына ие болу; кәсіби тілдесу мәселелеріне қатысты мамандық бойынша терминалогияларды қолдана отырып, алдын-ала дайындалмаған пікірін дұрыс жеткізе алу.

АУК2Владеть навыками интерпретирования аутентичных профессионально-ориентированных текстов; уметь продуцировать (воспроизводить) неподготовленное высказывание по проблемам профессионального общения, используя терминологию по специальности

АUC2Be skilled in interpreting authentic professionally-oriented texts; be able to produce (reproduce) unprepared statements on professional communication using specialized terminology

Қазақ (орыс) тілі 2
Казахский (русский) язык 2
Kazakh (Russian) language 2

Шетел тілі 2
Иностранный язык 2
Foreign language 2

Каталог: downloads -> materials
materials -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
materials -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
materials -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
materials -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
materials -> Iii халықаралық Ғылыми форум «ххі ғасырдағы филология ғылымы: мәселелері мен болашағы»
materials -> 6D020500 – Филология
materials -> Атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Конференцияға әдебиеттану, тілтану саласының кәсіби мамандары, мектеп мұғалімдері, магистрант-ізденушілер шақырылады. Конференция барысында талдау нысаны болар мәселелер
materials -> Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет