Білім беру бағдарламасы бойынша пәндер каталогыжүктеу 269.46 Kb.
Дата29.08.2018
өлшемі269.46 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы


Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық

университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________,

хаттама №_________ шешімімен

Ректор _________ Е. СыдықовБІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAM
Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor program


Мамандық 5B020300 – «Тарих»

Специальность 5B020300 – «История»

Specialty 5B020300- «History»Стандартный срок обучения: 4 жыл

Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года

Standard period of study: 4 years
Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл

Периодичность пересмотра: 4 года

Review frequency: 4 years
Берілетін дәреже: Гуманитарлық білім бакалавры

Присваиваемая степень: Бакалавр гуманитарных знаний

Degree awarded: Bachelor of Humanitarian knowledge
Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/

The Passport of Education Program


Қолдану саласы

Область применения

Application area


Бағдарлама гуманитарлық ғылымдар бакалаврын дайындау деңгейіне және білім беру мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.
Программа устанавливает требования к содержанию образования и уровню подготовки бакалавров гуманитарных наук
The program establishes requirements to the content of education and level of training of bachelors of the humanitarian sciences

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы

Код и наименование образовательной программы

The code and name of education program


5В020300 – Тарих

5В020300 – История

5В020300 – History


Нормативтік-құқықтық қамтылуы

Нормативно-правовое обеспечение

The regulatory and legal support


«ҚР білім туралы» 1. Заң (2-бөлім 1-бап, 9-бөлім 73, 74 бап; 10-бөлім 76-бап).

ҚР Үкіметі Қаулысымен бекітілген Мемлекеттік жоғары білім берудің жалпыға міндетті стандарты (23 тамыз 2012 жылғы № 108015, 15.08.2017 ж. түзетулер және толықтырулармен).

Оқу орындарында эксперименттік түрде жүзеге асырылатын білім беру бағдарламаларын әзірлеудің, талқылануы мен енгізілуінің ережесі (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің № 139, 27.03.2015 ж. бұйрығы)

ҚР Білім және ғылым министрінің оқу үдерісін кредиттік технология бойынша оқыту туралы 20.04.2011 ж. № 152 бұйрығы, (28.01.2016 ж. түзетулер мен толықтырулар)

Білім алушылардың ағымдағы үлгерімін бақылау, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу туралы типтік ережесі. ҚР Білім және ғылым министрінің 18.032008 ж. №125 бұйрығы (06.06.2017 ж. түзетулер мен толықтырулар)

Оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру ережелері. ҚР Білім және ғылым министрінің 29.112007 ж. №583 бұйрығы, (18.01.2016 ж. түзетулер мен толықтырулар)

Ұлттық біліктілік пен еңбек нарығының қажеттіліктері шеңберіндегі білім беру бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі нұсқаулық
Закон «Об образовании РК» (глава 2 ст. 1, гл. 9 ст. 73, 74; глава 10 ст. 76).

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 23.08.2012 года № 1080, с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.08.2017 г.

Правила разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования (Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 27.03.2015 года № 139).

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152, с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.01.2016 г.

Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года №125, с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.06.2017 г.

Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года № 583, с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.01.2016 г.

Руководство по разработке образовательных программ в контексте Национальной рамки квалификаций и потребностей рынка труда.
The Law "On the Formation of the RK" (Chapter 2, Article 1, Chapter 9, Articles 73, 74, Chapter 10, Article 76).

The state compulsory standard of higher education Approved by the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated August 23, 2012 No. 1080, with amendments and additions as of August 15, 2017.

Rules for the development, testing and implementation of educational programs implemented in the experimental mode in education organizations (Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated March 27, 2015 No. 139).

Rules for the organization of the educational process on credit technology training Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated April 20, 2011 No. 152, with amendments and additions as of January 28, 2016.

Standard rules for conducting current monitoring of academic performance, intermediate and final certification of students Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated March 18, 2008 No. 125, as amended and supplemented as of 06/06/2017.

Rules for the organization and implementation of educational, methodological and scientific methodological work Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated November 29, 2007 No. 583, as amended and supplemented as of January 18, 2016.

Guidelines for the development of educational programs in the context of the National Framework for Qualifications and Labor Market Needs.


Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program

ББ мақсаты

Цель ОП

Objective of EP

Тарихи пәндерді оқыту, жоғары білім беруде озық білім қалыптастыру негізінде бітірушілерге іргелі білім беріп, әдіснама, зерттеуге дайындау.
Фундаментальная образовательная, методологическая, исследовательская подготовка выпускников, на основе изучение исторических дисциплин и формирование передового знания в системе высшего образования
Fundamental educational, methodological, research training of graduates, based on the study of historical disciplines of advanced knowledge of higher education

Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы
Концепция образовательной программы

The concept of education programБілім беру бағдарламасы білім алушылардың болашақ маман ретіндегі жалпы кәсіби, кәсіби және әмбебеп құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған.
Образовательная программа направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций для применения последних в будущей профессиональной работе.
The educational program is aimed at formation of universal, professional and professional competencies for the to application of the latter in future professional work.


Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /

Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже:
Присуждаемая степень:


Awarded degree:


Гуманитарлық білім бакалавры
Бакалавр гуманитарных знаний
Bachelor of Humanitarian knowledge

Маманның лауазымдарының тізімі
Перечень должностей специалиста
List of a specialist’s positions

- жалпы білім беру және арнайы мектептің, лицейдің, колледж, гимназияның мұғалімі

- мемлекеттік мекемелер мен бұқаралық ақпарат құралдары саласында жетекші маман

- ғылыми институттардың ғылыми өқызметкері

- педагогикалық тәрбе және тарихи білім беру кабинетінің әдіскері

- акиматтардың ішкі саясат бөлімінің қызметкері

- кітапхана кітапханашысы

- мұрағат қызметкері

- мәдени мұра қорғау саласының қызметкері


- учитель в общеобразовательной и специализированной школы, лицеи, колледжа, гимназии

- ведущий специалист в государственных организациях и средствах массовой информации

- научный сотрудник в научных институтах

- методист кабинета педагогического и исторического обучения

- сотрудник отдела внутренней политики акимата

- библиотекарь библиотеки,

- сотрудниками архивах

- работник в сфере охраны культурного наследия.


- teacher in general and specialized schools, lyceums, colleges, gymnasiums

- leading specialist in state organizations and mass media

- scientific cooperation in scientific institutes

- methodist cabinet pedagogical and historical training

- employee of the internal policy department of the akimat

- Library librarian,

- employees of archives

- worker in the field of cultural heritage protectionКәсіби қызмет саласы
Область профессиональной деятельности
The area of professional activity

- педагогикалық

- мәдени-ағарту;

- ұйымдастыру-басқару;

- ғылыми-зерттеу;


- педагогическая;

- культурно-просветительская;

- организационно-управленческая;

- научно-исследовательская;


- pedagogical

- cultural and educational;

- organizational and managerial;

- research;Кәсіби қызмет объектісі
Объект профессиональной деятельности
The object of professional activity

- мектеп; лицей; гимназия; колледж; мұражай; мұрағат;  кітапхана; акимат
- школа; лицей; гимназия; колледж; музей; архив;  библиотека;  акимат
- the school; the lyceum; the gymnasium; the college; the museum; the archive; the library; the akimat

Кәсіби қызмет функциялары
Функции профессиональной деятельности

Functions of professional activity- мектептердің мұғалімі;

- мемлекеттік органдарда кәсіби қызмет жасау;

- мұражайда, мұрағатта кәсіби қызмет жасау;

- курстардағы оқытуда тәжірибе жүзінде білімін пайдалануы;

- тарихшы-ағартушы ретінде білімін, біліктілігін, дағдыларын пайдалануы;

- отаншылдықты тәрбиелеу, мәдени құндылыққа құрмет қалыптастыру;

- мәдени мұраларды сақтауда қызмет жасау;

- тарихи-мәдени дәстүрлерді насихаттау;

- ғылыми-тарихи ақпаратты жинау және талдау;

- преподавание в школах;

- профессиональная деятельность государственных органах;


- профессиональная деятельность в музеях, архивах;
- практическое использование и применение знаний в преподавании курсов;

- применение знаний, умений и навыков историка-просветителя;

- воспитание патриотизма, формирование уважения к культурному достоянию;

- реализация деятельности по сохранению культурного наследия;- популяризация историко-культурных традиций;

- сбор и анализ научно-исторической информации;

- teaching in schools;

- professional activity state organiations;

- professional activity in museums, archives;

- practical use and application of knowledge in teaching courses;

- application of knowledge, skills and skills of the historian-enlightener;

- education of patriotism, formation of respect for the cultural heritage;

- implementation of activities for the preservation of cultural heritage;

- popularization of historical and cultural traditions;

- collection and analysis of scientific and historical information;


Кәсіби қызмет түрлері

Виды профессиональной деятельности

Types of professional activity


бітірушілер жалпы білім беретін және арнайы білім беретін мектептерде, колледждерде, лицейлерде, жоғары оқу орындарында, мемлекеттік мекемелерде, бұқаралық ақпарат құралдарында, (ғылыми институттарда, педогогикалық және тарихи оқыту бөлімдерінде, баспада, әкімшілікте, кітапханада, мұрағатта, мұражайда, білімін жетілдіру мекемелерінде, БАҚ) жұмыс істей алады.

выпускники смогут работать в общеобразовательных и специализированных школах, лицеях, колледжах, гимназиях, государственных организациях и средствах массовой информации (научные институты, кабинеты педагогического и исторического обучения, издательства, акиматы, библиотеки, архивы, музеи, институты повышения квалификации, СМИ).graduates will be able to work in general and specialized schools, lyceums, colleges, gymnasiums, state organizations and the media (scientific institutes, pedagogical and historical education offices, publishers, akimats, libraries, archives, museums, and mass-media).


2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций


Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные компетенции (ПК) / Professional Competences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /The result of training (PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) /

The name of courses that form the results of training (units of competences)

ПКА

тарихи білім саласынан кәсіби құзыреттілік пен сапалы білім, алуды көздейді


получение качественного профессионального образования, профессиональной компетенции в области исторического знания;

усвоить в объеме программы бакалавриата историю древнего мира, историю средних веков, историю стран Азии и Африки в средние века, историю Казахстана, также дисциплины по выбору студента, углубляющие знания по базовым дисциплинам;


obtaining high-quality professional education, professional competence in the field of historical knowledge


АПК1 Студенттердің білім алу қорытындысы бойынша олар Қазақстан тарихының ерте орта ғасырлар тарихын, Америка мен Еуропа, Азия мен Африка елдерінің тарихын, тарихи дәйектерін меңгеруді; оқиғаның себеп-салдарын сараптау арқылы қорытуды, қарастырылып отырған кезең құжаттарын саралайды; Қазақстан мен дүние жүзі тарихының ерте және орта ғасырлар тарихының ерекшеліктерін зерделеуді; сыни ойлауды; тарихи артефакттармен жұмыс істеу шеберліктерін меңгереді және көрсете алады
В результате обучения обучающиеся будут смогут проследить уникальность истории древнего и средневекового периода всемирной истории и истории Казахстана; выработают навыки критичеcкого мышления, приобретут навыки работы систорическими артефактамизнать исторические факты истории из древней и средневековой, новогого и новейшего времени Казахстана, стран Европы, Америки, Азии и Африки; понимать причинно-следственные связи происходящего; уметь анализировать основные документы по изучаемому периоду;
As a result students will know the historical facts of the Ancient and Medieval History of Kazakhstan, the countries of Europe, America, Asia and Africa; understand cause-and-effect relationships; to develop critical thinking skills, acquire the skills to work with historical artifactsbe able to analyze the basic documents; will be able to trace the unique history of the Ancient and Medieval period of world history and the history of Kazakhstan;

Ежелгі дүние тарихы/История древнего мира/Ancient World History

Ежелгі Қазақстан тарихы/История Древнего Казахстана/History of Ancient Kazakhstan

Ортағасырлар тарихы/История средних веков/History of Middle Ages

Қазақстанның ортағасыр тарихы/Средневековая история Казахстана/History of Middle Ages of Kazakhstan

Қазақстанның жаңа заман тарихы/Новая история Казахстана/The New History of Kazakhstan

Еуропа мен Американың жаңа заман тарихы/Новая история стран Европы и Америки/The New History of Europe and America

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы/Современная история стран Европы и Америки/The modern history of the countries Europe and America

Қазақстан Республикасы дүниежүзілік Қауымдастықта/Республика Казахстан в мировом сообществе/Republic of Kazakhstan in the global communityПКА

кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған.

направлен на развитие профессионально-педагогических компетенций,

обязательный минимум по специальным дисциплинам специальности: истории первобытного общества, археологии, этнологии, истории древнего мира, античности, истории средних веков, древней и средневековой истории Казахстана, новой и новейшей истории Казахстана; новой и новейшей истории зарубежных стран, историографии;


at the development of professional and pedagogical competencies of undergraduates

compulsory minimum in special disciplines of the specialty: the history of primitive society, archeology, ethnology, ancient history, antiquity, the history of the Middle Ages, ancient and medieval history of Kazakhstan, new and modern history of Kazakhstan; new and modern history of foreign countries, historiography;
АПК2 Применять теоретические и методологические основы этнологических знаний и понятийный аппарат в ходе научных исследований.

Применять теоретические и методологические основы археологических знаний и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности в соответствии с профилем деятельности.


To apply the theoretical and methodological foundations of ethnological knowledge and the conceptual apparatus in the course of scientific research.
To apply the theoretical and methodological foundations of archaeological knowledge and the basic laws of natural science disciplines

in professional activities in accordance with the profile of activities.Тарих ғылымының терминологиясы

Терминология исторической науки

Terminology of the historical sciences

Археология/Археология/Archeology

Қазақ халқының мәдени мұрасы мен қолданбалы өнер тарихы

История культурного наследия и прикладного искусства казахского народа/

History of Cultural Heritage and Applied Artd of the Kazakh People

Этнология/Этнология/Ethnology

Қазақ халқының этнографиясы/Этнография казахского народа/Ethnogrphy of the Kazakh people

Әлемнің ежелгі және ортағасырлық өркениеттері/Древние и средневековые цивилизации мира/Ancient and Medieval civilizations of the world

Орталық Азияның ежелгі және ортағасырлық империялары/Древние и средневековые империи Центральной Азии/Ancient and Medieval empires of Central Asia


ПКАкәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған.
направлен на развитие профессионально-педагогических компетенций

освоить социально-гуманитарные основы знаний, необходимых для профессиональной деятельности бакалавра истории


at the development of professional and pedagogical competencies of undergraduates, To master the social and humanitarian foundations of knowledge necessary for the professional activity of the bachelor of history


АПК3 тарихи деректану теориялық және тұжырымдамалық негіздерін білім мен дағдыларды дамытуға қолдана білу; 
способность применять умения развить новаций в изучении исторических источников
ability to apply skills to develop innovations in the study of historical sources
АПК1 аналитикалық құжаттарды рәсімдеу және презентациялау, коммуникация әдістерін білу; заманауи бағдарламалық өнімдерді кәсіби қызметінің әртүрлі салаларында, ғылыми және тәжірибелік жұмысында қолдана білуі; қазақ, орыс, шет тілдерінде кәсіби тақырыпта көпшілік алдында сөйлей алуы.
будет знать о способах коммуникации и согласовании точек зрения, оформлении и презентации аналитической документации,будет способен использовать современные программные продукты в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе; выступать на профессиональные темы на казахском, русском и иностранном языках
be aware of the ways of communication and coordination of points of view, the design and presentation of analytical documentation, be able to use modern software products in various areas of professional activity, scientific and practical work; act on professional topics in Kazakh, Russian and foreign languages

Мұрағаттану/Архивоведение/Archivology

Музейтану/Музееведение/Museology

Тарихи антропология/Историческая антропология/Historical anthropology

Әлеуметтік антропо-логия/Социальная антропология/Social anthropology/

Геральдика, нумизматика, метрология, хронология/Геральдика, нумизматика, метрология, хронология/Heraldry, numismatics, metrology, chronology

Тарихи ономастика, эпиграфика и палеография/Историческая ономастика, эпиграфика и палеография/Historical Оnomastics, Epigraphy and Paleography

Тарих әдіснамасы мен философиясы/Методология и философия истории/Methodology anf Philosphy of History

Тарихи үдерістер және ғылыми таным теориясы/Теория исторического процесса и научного познания/The Theory of the Historical process and scientific knowledge

Тарихи өлкетану

Историческое краеведение

The Local History

Тарихи география

Историческа география

The Historical geographyПКАкәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған.

направлен на развитие профессионально-педагогических компетенций

владение профессиональной деятельностью в области исторических наук на достаточно высоком уровне

усвоить учебный материал в объеме программы бакалавриата по новой и новейшей истории стран Европы и Америки, новой и новейшей истории стран Азии и Африки, методике преподавания истории, вспомогательным историческим дисциплинам, историческому краеведению, а также дисциплины по выбору студента, углубляющие знания по профилирующим дисциплинам.


at the development of professional and pedagogical competencies of undergraduates,

possession of professional activity in the field of historical sciences at a sufficiently high level
to assimilate the educational material in the scope of the bachelor's program in the new and modern history of the countries of Europe and America, the new and modern history of the countries of Asia and Africa, the methods of teaching history, auxiliary historical disciplines, historical local studies, and discipline at the student's choice, deepening knowledge of the major disciplines.


АПК3

- Шығыс елдерінің тарихнамалық дәстүрлерін білу

способность применять знания об истории Древнего Востока

to apply learning skills history of the East


- знать основы теории и методологии источниковедения, важнейшие источники по истории Казахстана, всемирной истории, комплекс вспомогательных исторических дисциплин: исторической хронологии, нумизматики и т.д.;

- знать единые концептуальные подходы к изучению культуры народов Центральной Азии и Казахстана, а также особенности исторической географии Отечества;

- знать обязательный минимум по специальным историческим дисциплинам: новейшей истории Казахстана, новейшей истории зарубежных стран, историографии
- know the basics of the theory and methodology of source study, the most important sources on the history of Kazakhstan, world history, a complex of auxiliary historical disciplines: historical chronology, numismatics, etc .; - to know the single conceptual approaches to the study of the culture of the peoples of Central Asia and Kazakhstan, as well as the features of the historical geography of the Fatherland; - know the minimum required for special historical disciplines: the newest history of Kazakhstan, the newest history of foreign countries, historiography


Ежелгі Шығыс тарихнамасы мен деректануы/Историография и источниковедение Древнего Востока/

Historiography and source study of the Ancient East

Шет елдік мемлекеттер: деректер және тарихнама/Зарубежные страны: источники и историография

Foreign countries: sources and historiography

Орталық Азия тарихының тарихнамасы мен деректануы/Историография и источниковедение истории/Центральной Азии/Historiography and source study of the History of Central Asia

Қазақстан тарихының тарихнамасы мен деректануы/Историография и источниковедение истории Казахстана

Historiography and source study of Kazakhstan

Азия және Африка елдерінің ортағасыр тарихы/Средневековая история стран Азии и Африки/The Middle Age History of the countries Asia and Africa

Еуропа және Америка елдерінің ортағасыр тарихы/Средневековая история стран Европы и Америки/The Middle Age History of the countries Europe and America

Еуропа мен Американың жаңа және қазіргі заман тарихы/Новая и новейшая история стран Европы и Америки/Modern and Contemporary History of the countries Europe an America

Азия және Африканың жаңа заман және қазіргі заман тарихы/Новая и новейшая история стран Азии и Африки/Modern and Contemporary History of the countries Asia and Africa


ПКАкәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған.

направлен на развитие профессионально-педагогических компетенций


at the development of professional and pedagogical competencies of undergraduates

АПК3

Оперировать и объяснять понятия «этногенез и этническая история», «современные этнические процессы» для противодействия ксенофобии и экстремизму, защите прав национальных меньшинств, сохранения культурного наследия.


To operate and explain the concepts of "ethnogenesis and ethnic history", "modern ethnic processes" to counteract

xenophobia and extremism, the protection of the rights of national minorities, and the preservation of cultural heritage.Қазақ дисапорасы мен ирредентасы қалыптасу тарихы/История формирования казахской диспоры и ирреденты

The History of the formation of the Kazakh diaspora and irridents

Қазақтың соғыс өнері мен әскери дәстүрі/История военного искусства и боевой традиции казахов/History of Military Art and Fighting trditions of Kazakhs

Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы/ Социальная структура казахского общества/The social structure of the Kazakh society

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы билер институты/Институт биев в традиционном казахском обществе/Institute of Biys in traditional Kazakh Society

Қазақ хандығы (XV-XIXғғ.)/Казахское ханство (XV-XIX вв.)/Kazakh Khanate (XV-XIX cent.)

Орталық Азия хандықтары/Ханства в Центральной Азии /The Khanate in Central Asia

Көшпелі қоғамда құқықтық нормалардың эволюциясы/Эволюция правовых норм кочевого общества/Evolution of the legal norms of nomadic society

Қазақ халқының құқықтық мәдениеті/Правовая культура казахского народа/Legal culture of the Kazakh nation


ПКА Модульді оқығандар заманауи теориялық- методологиялық әдістерді қолдануды, Қазақстан тарихы мен дүние жүзі тарихының негізгі тарихнамасы мен деректерін білу, деректерді сыни тұрғыда талдай алу, олардың әр-түрлі жолдармен пайда болуын түсіне білу, отандық ғалымдардың /

Обучающиеся по данному модулю смогут продемонстрировать: знание новейших теоретико-методологических подходов, основных источников и историографии истории Казахстана и всемирной истории,

Students of this module will be able to demonstrate: knowledge of the latest theoretical and methodological approaches, the main sources and historiography of the history of Kazakhstan and world


АПК3 Қазақстан тарихы ғылымына косқан үлесін, ғылыми зерттеу жұмысына тарихи және тарихнамалық деректерді әр-түрлі методологиялық ілімдердіқолдануды меңгеру сияқты ерекшеліктерін көрсете алады
навыки критического анализа источников, различных по происхождению, вклада отечественных ученых в развитие исторической науки Казахстана, умение использовать различные методологические теории, исторические и историографические источники в научно- исследовательской работе

Тарихи зерттеулердің теориясы, практикасы және методологиясы/Теория, практика и методология исторических исследова-ний/The Theory, the Practice and the Methodology of historical research

Ұлттық қозғалыстар тарихын зерттеудің қазіргі әдіснамасы/Современная мето-дология исследова-ния истории национальных движений/ Modern methodology for the Study of the History of the National Movements

Тарихи информатика/Историческая информатика/Historical infomatics

Көрнекі тарих/Визуальная история/Visual History

Қазақстан тарихын зерттеу мен оқытудың тұжырымдамалық ұстанымдары

Концептуальные подходы

в изучении и преподавании истории Казахстана

Conceptual approaching in studying and teaching the history of Kazakhstan

Тарихты оқытудың әдістемесі/Методика преподавания истории

Methods of teaching historyПКАкәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған.

направлен на развитие профессионально-педагогических компетенций

at the development of professional and pedagogical competencies of undergraduates


АПК3

қазіргі заманғы Қазақстан тарихының әлемдік тарих контекстінде алып қарағанда бірегей және маңызды орнын білуге және түсінуді, олардың болашақ кәсіби қызметінің әлеуметтік маңыздылығын анықтауды және тұжырымдауды, қазіргі заманның өзекті мәселелері бойынша өз ұстанымдарын қорғауды философиялық талқылау мен дәлелдер жасауға қабілеттілікті арттыруға; ақпаратты талдау субъективтілікті барынша азайтуды; олардың болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінуді үйренеді/


Будет знать и понимать уникальное и значимое место истории современного Казахстана в контексте всемирной истории, способен грамотно вести философскую дискуссию и аргументированно отстаивать собственные позиции по актуальным проблемам современности, определять и формулировать социально-значимые цели своей будущей профессиональной деятельности; минимизировать субъективизм при анализе информации; осозновать социальную значимость своей будущей профессии/
students will know and understand the unique and important place of the contemporary Kazakhstan in the context of world history, be able to competently lead a philosophical discussion and arguments to defend their positions on topical issues of our time,identify and formulate socially important goals of their future professional activity, minimize subjectivity in the analysis of information; be aware of the social importance of their future profession.

знать демографическую структуру и расселение казахов, историю развития этнографической науки Казахстана.To recognize the demographic structure and settlement of Kazakhs, the history of the development of ethnographic science in Kazakhstan.


Жаңа замандағы Қазақстанның демографиялық дамуы/Демографическое развитие Казахстана в новое время/Demographic development of Kazakh-stan in modern times

Қазақстанның қазіргі заман демографиялық тарихы/Демографическая история Казахстана в новейшее время

The Demographic History of Modern Kazakhstan

Қазақ халқының рухани мәдениет тарихы /История духовной культуры казахского народа/ The History of spiritual culture of the Kazakh people

Мәдени трансфер тарихы: Қазақстан және Ресей/История культурных трансферов: Казахстан и Россия

History of cultural transfers: Kazakhstan and Russia

Қазақстанның экономикалық тарихы /Экономическая история Казахстана/Economic History of Kazakhsnat

Экологиялық тарих /Экологическая история/Ecological HistoryПКАкәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді дамытуға бағытталған.

Направлен на развитие профессионально-педагогических компетенций

at the development of professional and pedagogical competencies of undergraduates


АПК3- Батыс елдерінің тарихнамалық дәстүрлерін зерттеу және Батыс елдерінің тарихи білімді дамыту тәжірибесін игеру дағдыларын қолдана білу

- способность применять знания об актуальных проблемах истории западных стран в процессе преподавания на уровне послевузовской подготовки специалистовБатыс елдерінің қазіргі заман тарихының тарихнамасы/

Историография современной истории стран Запада/

The Historiography of modern history of Western countries

Шығыс елдерінің қазіргі заман тарихының тарихнамасы

Историография современной истории стран Востока

The Historiography of Modern History of East countries

Дәстүрлі қазақ қоғамының тарихнамасы мен деректануы/Историографии и источниковедения традиционного казахского общества/Historiogrphy and source study of traditional Kazakh society

Алаш қозғалысының тарихнамасы мен деректануы/Историография и источниковедение движения "Алаш"

The Historiography and the sources study of the movement "Alash"


ПКА Интеллектуалдық тарих бойынша теориялық материалдарды игеру, интеллектуалдық тарих тарихнамасының өзекті мәселелерін айқындау.

АПК3тарихи оқиғалар қатарында сталиндік режим, маолық Қытай тоталитаризсін білу

В числе исторических событий знать историб сталинского режима, тоталитаризм маоистского Китая

Among the historical events to know the historian of the Stalinist regime, the totalitarianism of Maoist China


Зияткерлік тарих/Интеллектуальная история/Intellectual history

Қазақ зиялыларының қалыптасуы және тағдыры/ Формирование и судьбы казахской интеллигенции / Formation and fate of Kazakh intellectuals

ХХ ғ. әлемдік соғыстар тарихы/ История мировых войн XX века/The history of the World Wars of the XX cent.

ГУЛАГ жүйесі және Қазақстан қасіреті/Система ГУЛАГА и трагедия Казахстана /The Gulag system and the tragedy of Kazakhstan

Қытай тарихы (ХХ ғғ.)/История Китая (ХХ вв) /History of China (XX cent.)


ПКА Студенттердің білім алу қорытындысы бойынша олар Қазақстан тарихының жаңа және қазіргі заман тарихын, Америка мен Еуропа, Азия мен Африка елдерінің тарихын, тарихи дәйектерін меңгеруді;
В результате обучения, обучающиеся будут знать исторические факты из новой и новейшей истории Казахстана, стран Европы, Америки, Азии и Африки; /

As a result students will know the historical facts of the Modern and Contemporary Historу of Kazakhstan, the countries of Europe, America, Asia and Africa;АПК3 оқиғаның себеп-салдарын сараптау арқылы қорытуды, қарастырылып отырған кезең құжаттарын саралауды; Қазақстан мен дүние жүзі тарихының ерте және орта ғасырлар тарихының ерекшеліктерін зерделеуді; сыни ойлауды; тарихи артефакттармен жұмыс істеу шеберліктерін меңгереді және көрсете алады/
понимать причинно-следственные связи происходящего; уметь анализировать основные документы по изучаемому периоду; смогут проследить уникальность истории нового и новейшего периода всемирной истории и истории Казахстана; выработают навыки критичеcкого мышления
understand cause- and-effect relationships; be able to analyze the basic documents; will be able to trace the unique history of modern and on temporary period of world history and the history of Kazakhstan; to develop critical thinking skills

Қазақстанның қазіргі заман тарихы/Новейшая история Казахстана/

Modern history of Kazakhstan Қазақстан дипломатиясы тарихындағы тұлғалар/История дипломатии Казах-стана в лицах/History of Kazakhstan’s Diplomacy in Persons

Тәуелсіздік Дәуірі

Эра Независимости

The Era of Independence

Қазақстан Республикасы және халықаралық ұйымдар/Республика Казахстан и между-народные организации

The Republic of Kazakh-stan and International Organizations

Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясаты

Внешняя политика Независимого Казахстана

Foreign polisy of Independent KazakhstanӘмбебап құзыреттілік / Универсальные компетенции (УК) / Universal competences (UC)

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения (единицы УК) /

The result of training (UC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения/The name of courses that form the results of training

УКА

Владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратуре


To have the skills to acquire new knowledge necessary for daily professional work and continuing education in the magistracy


АУК1 Оперировать навыками общения на казахском, русском и иностранном языках, используя терминологию по специальности и интерпретировать аутентичные профессионально-ориентированные тексты/

To operate communication skills in Kazakh, Russian and foreign languages, using the terminology on the specialty and interpret authentic professional-oriented textsҚазақ(орыс) тілі 1

Казахский (русский) язык 1 Kazakh (Russian) language 1

Кәсібиқазақ (орыс) тілі

Профессиональный казахский (русский) язык

ProfessionalKazakh (Russian) language

Шетел тілі 1/ Иностранный язык 1 /ForeignLanguage 1

Кәсіби-бағдарланғаншетелтілі

Профессионально-ориентированный иностранный язык

Professionallyorientedforeignlanguage

Тіл мәдениеті және іскери риторика /Культура речи и 

деловая риторика/Speech culture and business rhetoric


АУК2

Обладать базовыми знаниями в области социальных, гуманитарных, дисциплин, способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления


To have basic knowledge in the field of social, humanitarian disciplines that contribute to the formation of a highly educated person with a broad outlook and a culture of thinking

Философия
Философия
Philosophy
Рухани жаңғыру

Рухани жангыру

Rukhani ZhangyruАУК3

Обладать навыками обращения с современной техникой, уметь использовать информационные технологии в сфере профессиональной деятельности


To have the skills to handle modern technology, be able to use information technology in the field of professional activity

Ақпараттық- коммуникациялық технология

Информационно-коммуникационные технологии

Information and communication technologies
Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану

Цифровые технологии по отраслям примененияDigital technologies by branches application
Біріккен талдау әдістемесін, өз бизнесін құру және дамыту бойынша жоспарлау және шешім қабылдау; жұмыспен қамтуда қиын жағдайларында шешім қабылдай алуды ; шығармашылық және кәсіби салада жаңа идеяларды табысты жүзеге асыру арқылы дәлелдеуді білетін болады./
будет знать методологию совместного анализа, проектирования и принятия решений для создания и развития собственного бизнеса; способен принимать решения в сложных ситуациях трудовой деятельности; мотивирован к креативности и успешной реализации новых идей в профессиональной сфере/
students will know the methodology of the joint analysis, planning and decision-making to create and develop their business; able to make decisions in difficult situations of employment; will be motivated by creativity and successful implementation of new ideas in the professional sphere


Ф ЕҰУ ӘН 02-01-18 Білім беру бағдарламасы. Бірінші басылым

Каталог: downloads -> materials
materials -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
materials -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
materials -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
materials -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
materials -> Iii халықаралық Ғылыми форум «ххі ғасырдағы филология ғылымы: мәселелері мен болашағы»
materials -> 6D020500 – Филология
materials -> Атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Конференцияға әдебиеттану, тілтану саласының кәсіби мамандары, мектеп мұғалімдері, магистрант-ізденушілер шақырылады. Конференция барысында талдау нысаны болар мәселелер
materials -> Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет