Білім беру бағдарламасы образовательная программа education programmeжүктеу 320.63 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі320.63 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы


Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
БЕКІТІЛДІ

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Ғылыми Кеңесінің 2018 ж. «__»_________,

хаттама №___ шешімімен

Ректор _________ Е. Сыдықов

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

EDUCATION PROGRAMME

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Бакалавриат/Бакалавриат/ Bachelor programme


Мамандық 5B021000 – «Шетел филологиясы: қытай тілі»

Специальность 5B021000 – «Иностранная филология: китайский язык»

Specialty 5B021000 - «Foreign philology: Chinese language»Стандартный срок обучения: 4 жыл

Оқытудың стандартты мерзімі: 4 года

Standard period of study: 4 years
Қайта қарастыру жиілігі : 4 жыл

Периодичность пересмотра: 4 года

Review frequency: 4 years
Берілетін дәреже / Присуждаемая степень/ Awarded degree Гуманитарлық білім бакалавры/ Бакалавр гуманитарных знаний /Bachelor of humanities
Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 6 ҰБШ, 6 ЕБШ / 6 НРК, 6 ЕРК / 6 NQF, 6 EQF

Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/The Passport of Education Program

Область применения

Область применения /

Application area


Осы бағдарлама 5В021000-Шетел филологиясы: қытай тілі мамандығы бойынша гуманитарлық білімдер бакалаврын дайындау деңгейіне және білім беру мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.
Настоящая программа устанавливает требования к содержанию образования и уровню подготовки бакалавров гуманитарного знания по специальности 5В021000 «Иностранная филология: китайский язык»
The present program establishes requirements to the content of education and level of training of bachelors of the humanitarian knowledge in 5B021000 - «Foreign philology: Chinese language».

Білім беру бағдарламасының коды мен атауы/Код и наименование образовательной программы / The code and name of education program

5B021000 – «Шетел филологиясы: қытай тілі»
5В021000 «Иностранная филология: китайский язык»
5B021000 - «Foreign philology: Chinese language»

Нормативтік-құқықтық қамтылуы/Нормативно- правовое обеспечение / The regulatory and legal support

МБСБ «Білім беру туралы» Заңы (23.08.2012, №1080), ТОЖ (типтік оқу жоспары) 16.08.2016 ж.; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік-әдістемелік құжаттарының біліктілігінің ұлттық негіздері.
Закон «Об образовании» ГОСО высшего образования (23.08.2012, №1080), ТУП от 16.08.2016 г.; национальные рамки квалификаций, нормативно методические документы МОН РК.
The Law on Education of the State Educational Establishment of Higher Education (23.08.2012, No. 1080), MS of August 16, 2016; national framework of qualifications, normative methodological documents of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program

ББ мақсаты/

Цель ОП /

Objective of EP


Бағдарламаның мақсаты негізгі шетел (қытай) тілін теориялық, қолданбалы және коммуникативті аспектілерде, сондай-ақ зерттелген тілдің әдебиеті мен мәдениетінде іргелі білімді дамыту болып табылады. ББ бакалавр даярлаудың осы саласы мен еңбек нарығының және жұмыс берушілердің талаптары бойынша студенттердің жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.
Освоение фундаментальных знаний основного иностранного (китайского) языка в теоретическом, прикладном и коммуникативном аспектах, а также в области литературы и культуры изучаемого языка , в соответствии со стандартами по данному направлению подготовки бакалавров и требованиями рынка труда и работодателей.
The goal of the program is to develop fundamental knowledge of the main foreign (Chinese) language in the theoretical, applied and communicative aspects, as well as in the literature and culture of the language being studied. The OP is aimed at the formation of general cultural and professional competences in students, in accordance with the standards for this area of bachelor's training and the requirements of the labor market and employers.

Оқу бағдарламаласының концепциясы

Концепция образовательной программы

Concept of educational program


Осы ББ-ның тұжырымдамасы - шет тілдері мен әдебиетін оқытудың лингводидактикалық мәселелерін теориялық және практикалық тұрғыдан шеше білетін қытай тілі мен әдебиет мамандарын мақсатты түрде дайындау; шетел тілі мен әдебиетіндегі оқу үдерісін жоспарлау; әдістемелік тапсырмаларды шығармашылық шешу; оқытудың дәстүрлі формалары мен әдістерін, сондай-ақ инновациялық технологияларды қолдану; білім беру үдерісін қажетті оқу-әдістемелік құжаттар жиынтығымен қамтамасыз ету; әдебиет және лингвистика саласындағы филологиялық зерттеулер жүргізу. Аталмыш ББ-ның түлегі басқа да ұқсас мамандықтарды игеру кезінде ұсынылмайтын түпнұсқалық дағдыларға ие болады.
Концепция данной ОП является целенаправленная подготовка специалиста китайского языка и литературы, который должен быть подготовлен теоретически и практически к решению актуальных лингводидактических проблем преподавания иностранных языков и литературы; планированию учебного процесса по иностранным языкам и литературе; творческому решению методических задач; применению как традиционных форм и приемов обучения, так и инновационных технологий; разработке и обеспечению учебного процесса необходимым набором учебно-методической документации; проведению филологических исследований в области литературы и лингвистики. Выпускник данной ОП будет обладать оригинальными навыками, которые не предусматриваются при освоении иных схожих специальностей.
The concept of this OS is the purposeful preparation of a specialist of the Chinese language and literature, which should be prepared theoretically and practically to solve the actual linguodidactic problems of teaching foreign languages ​​and literature; planning of the educational process in foreign languages ​​and literature; creative solution of methodological tasks; application of both traditional forms and methods of teaching, and innovative technologies; the development and provision of the educational process with the necessary set of educational and methodological documents; carrying out philological research in the field of literature and linguistics. The graduate of the given OP will have original skills which are not provided at development of other similar specialties.

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics

Берілетін дәреже/

Присуждаемая степень/

Awarded degree


Гуманитарлық білім бакалавры.

Bachelor of humanities.

Бакалавр гуманитарных знаний.


Мамандар тізімі
Перечень должностей специалиста
List of specialist positions

Ғылыми-зерттеу орталықтарының қызметкері, қытай тілі мен әдебиетінің мұғалімі / оқытушысы, қытай тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі бойынша оқу-әдістемелік құжаттарды әзірлеу бойынша маман; қытай тілі аудармашысы

Сотрудник научно-исследовательских центров/организаций, преподаватель/ассистент преподавателя/учителя китайского языка и литературы, специалист по разработке учебно-методических документаций по методике преподавания китайского языка и литературы, переводчик с/на китайский язык


Teacher / assistant teacher of Chinese language and literature, specialist in the development of teaching and methodological documentation on the methodology of teaching Chinese language and literature
Translator of Chinese language


Кәсіби қызмет

саласы/Область

профессиональной

деятельности / The area of

professional activity


Бакалаврлардың кәсіби қызметі мәдени және әкімшілік мекемелерде ауызша, жазбаша және виртуалды түрде мәдениетаралық қарым-қатынас жасау, филология және гуманитарлық білім, лингвистикалық, тұлғааралық және білім беру аясында жүргізіледі.
Профессиональная деятельность бакалавров осуществляется в области филологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной и межкультурной коммуникации в устной, письменной и виртуальной форме, в учреждениях сферы образования, культуры и управления.
Professional activity of bachelors is carried out in the field of philology and humanitarian knowledge, language, interpersonal and intercultural communication in oral, written and virtual form, in educational, cultural and administrative institutions.

Кәсіби қызмет

объектісі/Объект

профессиональной

деятельности / The object of

professional activity


Кәсіби қызметтің объектілері:
- гуманитарлық бағыттағы орта арнайы (гимназиялар, лицейлер), орта кәсіптік және орта білімнен кейінгі кәсіптік (колледж) оқу орындары;
- тіл және аударма орталықтары;
мәдениет мекемелері;
- халықаралық ұйымдар;
- түрлі деректерді өңдеу орталықтары;
- қонақжайлылық;
- өкілдік;
- әкімшілік;
- туристік агенттіктер;
- баспа қызметі;
- аударма бюросы.
Объекты профессиональной деятельности:

- средние профильные (гимназии, лицеи), средние профессиональные и послесредние профессиональные (колледжи) учебные заведения гуманитарного направления;

-языковые и переводческие центры;

-культурные учреждения;

-международные организации;

-различные центры обработки данных;

-посольства;

-представительтсва;

-министерства;

-туристические агентства;

-издательства;

-переводческие бюро.


Objects of professional activity:

- secondary specialized (gymnasiums, lyceums), secondary professional and post-secondary professional (colleges) educational institutions of the humanitarian direction;

-Language and translation centers;

-cultural institutions;

-international organizations;

-different data processing centers;

- hospitality;

-representative;

-ministeries;

-travel agencies;

- Publishing;

- translation bureaus.Кәсіби қызмет

функциялары/Функции

профессиональной

деятельности / Functions of

professional activity


- Жалпы білім беретін және кәсіптік оқу орындарында қытай тілі мен әдебиетінде оқу сабақтарын және сыныптан тыс жұмыстар жүргізу;
- қолданыстағы әдістер негізінде сыныптар мен сабақтан тыс іс-шаралар өткізу үшін оқу-әдістемелік материалдарды дайындау;
- филологиялық білімді тарату және насихаттау, студенттермен тәрбие жұмысын жүргізу.
- мәдени мекемелерде, халықаралық ұйымдарда, түрлі ақпараттық өңдеу орталықтары, елшіліктер, миссиялар, министрліктер, туристік агенттіктер, баспа үйлері, аударма бюролары және басқа ұйымдар мен кәсіпорындардағы кәсіби қызмет атқару;
- аударма іс-шараларын орындау (түрлі жанрдағы мәтіндерді және құжаттарды аудару, келіссөздерді түсіндіру). 
– Проведение учебных занятий и внеклассной работы по китайскому языку и литературе в общеобразовательных и средне профессиональных образовательных организациях;

– подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик;

– распространение и популяризация филологических знаний и воспитательная работа с обучающимися.

- профессиональная деятельность в культурных учреждениях, международных организациях, различных центрах обработки информации, посольствах, представительствах, министерствах, туристических агентствах, издательствах, переводческих бюро и других организациях и предприятиях

-осуществление переводческой деятельности (письменный перевод текстов и документов различного жанра, устный перевод переговоров).

- Conducting training sessions and extracurricular work in the Chinese language and literature in general education and vocational education institutions;


- preparation of educational and methodological materials for conducting classes and extra-curricular activities on the basis of existing methods;
- distribution and popularization of philological knowledge and
educational work with students.
Translation activities:
- professional activities in cultural institutions, international organizations, various information processing centers, embassies, missions, ministries, travel agencies, publishing houses, translation offices and other organizations and enterprises
-execution of translation activities (translation of texts and documents of various genres, interpretation of negotiations).

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности / Types of professional activity

«5В021000 - Шетел филологиясы: қытай тілі» мамандығы бойынша бакалавр кәсіби қызметінің келесі түрлерін орындай алады: білім беру, ұйымдастырушылық және басқарушылық, шет тілін практикалық білу негізінде іргелі лингвистикалық және әдеби білімін пайдалануды талап ететін ғылыми және басқа да кәсіптік қызмет түрлерін орындай алады.
Бакалавр по специальности «5В021000 - Иностранная филология: китайский язык» может выполнять следующие виды профессиональной деятельности: образовательную, организационно-управленческую, научно-исследовательскую, другие виды профессиональной деятельности, требующие применения фундаментальных лингвистических и литературоведческих знаний на базе практического владения иностранным языком.
Bachelor in the specialty "5В021000 - Foreign philology: Chinese language" can perform the following types of professional activities: educational, organizational and managerial, research and other types of professional activity, requiring the use of fundamental linguistic and literary knowledge on the basis of practical knowledge of a foreign language.


2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные компетенции (ПК) / Professional Competences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) / The result of training (PC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций) / The name of courses that form the results of training (units of competences)

КҚ

Бизнес және туризм саласында қытай тілінде кәсіби қызметті жүзеге асыруда білікті болу


ПК

Быть компетентным в осуществлении профессиональной деятельности на китайском языке в сфере бизнеса и туризма


PC

Be competent in carrying out professional activities in Chinese in the field of business and tourismТуризм және бизнес саласында арнайы лексиканы меңгеру, арнайы құжаттаманы сақтау мүмкіндігі, нақты лексиканы пайдалану арқылы келіссөздер жүргізу дағдылары.
Знание специфической лексики в области туризма и бизнеса, умение вести специальную документацию, владение навыками ведения переговоров с использованием специфической лексики.
Knowledge of specific vocabulary in the field of tourism and business, the ability to maintain special documentation, negotiation skills using specific vocabulary.

Туристік қытай тілі

Туристический китайский

Tourist Chinese
Бизнес қытай тілі

Бизнес китайский

Business Chinese


КҚ

Баспа басылымдарын және ресми құжаттарды аударуды атқара алу


ПК

Быть компетентным в осуществлении перевода печатных изданий и официальной документации


PC

Be competent in translating printed publications and official documentationЗерттелетін тілді меңгерген базалық білімі мен ресми құжаттаманы жүзеге асыру қабілеті контексіндегі БАҚ тілінің арнайы сөздік қорына ие болу.
Владение специальной лексикой языка средств массовой информации в контексте освоенных базовых знаний изучаемого языка и умения ведения официальной документации.
Possession of special vocabulary of the language of the media in the context of mastered basic knowledge of the language being studied and the ability to maintain official documentation.

БАҚ тілі (қыт)
Язык СМИ (кит)
Mass media language (China)
Интернеттегі қытай тілі

Китайский язык в интернет

Chinese in the Internet


КҚ

Байланыс саласындағы іскерлік қарым-қатынас құзыреттілігін дамыту.ПК

Развитие профессиональной коммуникативной компетенции в деловой сфере общени.


PC

Development of professional communicative competence in the business sphere of communication.Іскерлік сөйлесуді тыңдау, оқу, жазу және жазу саласында диалогтық және монологикалық іскерлік дағдыларға ие болу, іскерлік хат алмасуды аудару, кеңсе және құжаттық жұмыстарды тіркеу ережелерін білу, осы сала үшін қажет арнайы сөздік қорын қолдану.
Иметь навыки в области диалогической и монологической деловой речи, аудирования, чтения, письма и письменной деловой речи, уметь переводить деловую корреспонденцию, знать правила оформления офисной и документационной работы, использовать специфическую лексику необходимую для данной сферы трудовой деятельности.
To have skills in the field of dialogical and monologic business speech, listening, reading, writing and writing business speech, to be able to translate business correspondence, to know the rules of registration of office and documentary work, to use the specific vocabulary necessary for this sphere of work.

Кеңсе және құжаттамалық жұмыс тілі (кит)
Язык офисной и документационной работы (кит)
Language of office and documentation work (Chns)

Қытай тілі іскери қарым-қатынас үшін

Китайский язык для делового общения

Chinese for Business Communication

Іскерлік хат алмасу тілі

Язык деловой корреспонденции

Business correspondence language


КҚ

Аймақтық, лингвистикалық және мәдени және мәдениетаралық лингвистикалық қабілеттілікті қалыптастыру.ПК

Формирование страноведческой, лингвострановедческой и межкультурной языковая компетенцииPC

Formation of a regional, linguistic and cultural and intercultural linguistic competence.

Оқытылған тілдің елінің мәдениеті, салт-дәстүрлері туралы білу.
Владеть знаниями о культуре, традициях, нравах страны изучаемого языка.
To have knowledge of the culture, traditions, customs of the country of the studied language.

Мәдениет пен мәдениеттің барлық ерекшеліктерін ескере отырып, ақпаратты бір тілден екіншісіне дұрыс аудара білу.


Уметь правильно переносить информацию из одного языка в другой, учитывая все особенности менталитета и культуры.
To be able to correctly transfer information from one language to another, taking into account all the features of mentality and culture.


Елтану

Страноведение

Regional studies

Лингвоелтану

Лингвострановедение

Lingocontrylogy


Сөйлеу мәдениеті және тілдік қарым-қатынас

Культура речи и языковая коммуникация

Speech culture and language communication
Оқитың елдің мәдени мұралары (қыт)
Культурное наследие страны изучаемого региона (кит)
Cultural heritage of the country of the studied region (China)
Мәдениетаралық қатынас аясындағы базалық

шетел тілі (қыт)

Базовый иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации (кит) Basic foreign language in the context of intercultural communication (chinese)
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы мен практикасы

Теория и практика межкультурной коммуникации

Theory and practice of intercultural communication


КҚ

Қытай тілін кәсіби деңгейде меңгере білу.
ПК

Быть компетентным в знании китайского языка на профессиональном уровне.


PC

Be competent in knowing Chinese at a professional level.Қытай тілінің ауызша және жазбаша формаларын еркін меңгеру, бай сөздік қоры, терең меңгеру, қарым-қатынастың жеке, әлеуметтік және кәсіби салаларында тілдік шектеулерінсіз әңгімелесуді жүргізе білу, жалпы мәдени тақырыптарға және кәсіптік қызметке қатысты әртүрлі фактілерге түсініктеме бере білу.
Свободно владеть устной и письменной формами китайского языка, иметь богатый словарный запас, глубокие фоновый знания, уметь вести беседу, не чувствуя языковых ограничений в личной, общественной и профессиональной сферах общения, уметь комментировать различные факты, связанные с общекультурной тематикой и профессиональной деятельностью.
Fluency in oral and written forms of the Chinese language, have a rich vocabulary, deep background knowledge, be able to conduct a conversation without feeling language constraints in the personal, social and professional spheres of communication, be able to comment on various facts related to general cultural themes and professional activities.

Кәсіби бағытталған шет тілі Профессионально-ориентированный иностранный язык

Professionally oriented foreign language

Арнайы кәсіби шетел тілі (қыт)

Специализированный профессиональный иностранный язык (кит)

Specialized professional foreign language (chinese)


КҚ

Мәтіннің аудармасын және кәсіби өңдеуін, аударма әдістері мен әдістерін меңгеруді және материалды талдауды білу.


ПК

Быть компетентным в переводе и профессинальной обработке текста, владении методами и способами перевода и анализа материала.


PC

Be competent in the translation and professional processing of the text, the ownership of methods and methods of translation and analysis of the material.Қытай тілінен және қытай тілінен аударма әдісінің теориясын білу, мәтінмен жұмыс істеу мүмкіндігі.
Знание теории перевода с/на китайский язык, умение работать с текстом.
Knowledge of the theory of translation from / into Chinese, the ability to work with the text.

Оқитын елдің аударума мәселелері

Проблемы перевода изучаемого языка

The target language translation problems
Аударма теориясы мен практикасы

Теория и практика перевода

Theory and Practice of Translation


Жалпы Кәсіби Қабілеттілік (ЖКҚ)/ Общепрофессиональные компетенции

(ОПК)/ General professional competences (GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері)/Результат обучения (единицы ОПК)/

The result of training (GPC units)

Оқу нәтижелерін қалыптастыратын пәндердің атауы (қабілеттілік бірліктері)

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций)

The name of the disciplines that form the results of training (units of competences)

ЖКҚ

Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен тәсілдері бойынша меңгере білу.ОПК

Быть компетентным в методах и приемах иноязычного образования.


GPC

Be competent in the methods and techniques of foreign-language education.Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кəсіби қызметтің стандартты міндеттерін шеше білу.
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий.
The ability to solve standard tasks of professional activity with the use of information and communication technologies.

Шет тілдік білім беру әдістемесі (қыт)

Методика иноязычного образования (кит)

Methods of foreign language education (сhinese)
Шет тілінің мультимедиялық курсы (қытай тілі)

Мультимедийный курс иностранного языка (китайски)

Multimedia course of a foreign language (Chinese)


ЖКҚ

Кәсіби салада әдебиет пен тілді үйрену үшін қажетті түсініктер мен терминдерді қамтитын теориялық білімдерді меңгере білу.ОПК

Быть компетентным в теоретических знаниях, включающих в себя систему понятий и терминов, необходимых для изучения языка и литературы в профессиональной сфере.


GPC

Be competent in theoretical knowledge, which includes a system of concepts and terms necessary for the study of literature and language in the professional sphere.Қытайлық филология тарихын, оның қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын түсіну қабілетін көрсете білу.
Иметь способность демонстрировать представление об истории китайской филологии, ее современном состоянии и перспективах развития.

Have the ability to demonstrate an understanding of the history of Chinese philology, its current state and development prospects.


Әдеби жинау және филологиялық талдау, сондай-ақ мәтінді түсіндіруде негізгі дағдыларды меңгеру.


Владение базовыми навыками сбора и филологического анализа, а также интерпретации текста.
Possession of basic skills in collecting and philological analysis, as well as interpretation of the text.
Ана тілінің және қытай тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық құбылыстарын салыстырмалы талдау дағдыларын меңгеру.
Иметь навыки сопоставительного анализа фонетических, грамматических, лексических явлений родного и китайского языка.

Have the skills of comparative analysis of phonetic, grammatical, lexical phenomena of native and Chinese.Арнайы филологияға кіріспе

Введение в специальную филологию

Introduction to special filology
Теориялық және қолданбалы лингвистика (қыт) Теоретическая и прикладная лингвистика (кит) Theoretical and Applied Linguistics (chinese)

Оқитың тілдің лексикологисы

Лексикология

изучаемого языка

Chinese language Lexicology
Оқытылатын тілдің теориялық негіздері (қыт)

Основы теории изучаемого языка (кит)

Fundamentals of the theory of the target language (сhinese)

Теориялық және практикалық грамматика

Теоретическая и практическая грамматика

Theoretical and Practical Grammar


Теориялық фонетикасы

Теоретическая фонетика

Theoretical Phonetics


ЖКҚ

Әдебиет дамуындағы заңдылықты білу, Әдеби салалардың сабақтастығын, барысын, мектебін түсіну, белгілі жазушылардың шығармашылығын білу.


ОПК

Быть компетентным в закономерностях развития литературы, понимать преемственность литературных направлений, течений, школ, знать творчество выдающихся писателей.GPC

Beat the competent literary creators in competence, to understand the literary orientation of the literary movements, to learn, to draw creative creators.Әдеби теория, қытай әдебиетінің тарихы туралы негізгі түсініктер мен тұжырымдамалар туралы білімін көрсету қабілеті.
Способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории литературы, истории китайской литературы.
The ability to demonstrate knowledge of the basic concepts and concepts in the field of literary theory, the history of Chinese literature.

Әдеби және фольклорлы мәтіндердің әртүрлі жанрларын білу.


Иметь представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов.
Have an understanding of different genres of literature and folklore texts.

Әдебиет теориясы

Теория литературы

Theory of Literature
Қытай әдебиетінің кіріспесі

Введение в китайское литературоведение

Introduction into Chinese literature
Оқитын елдің әдебиеті: ежелгі және орта ғасырлар (қыт)

Древняя и средневековая литература изучаемой страны (кит)

Ancient and medieval literature of learning language country (Chinа)
Классикалық және заманауи әдебиет (қыт)

Классическая и современная литература (кит)

Classical and contemporary literature (сhinese)
Оқитың тілдің жаңа және қазіргі заманғы әдебиеті

Литература нового и новейшего времени страны изучаемого языка

Literature of the new and modern time of the country of the studied language

Оқитың тіл елінің аңыз-ертегілері

Мифы и легенды страны изучаемого языка

Myths and legends of the country of the studied language

Қытай фольклоры

Фольклор Китая

Folklore of China
Драматургия

Драматургия

Dramaturgy
Оқитын тілдің фразеологиясына кiрiспе

Введение во фразеологию изучаемого языка

Introduction to the phraseology of Chinese language
Оқу- тәжірибе курсі

Практический курс по чтению

Practical reading course


ЖКҚ

Қытай тілінің ауызша және жазбаша формасын білу, оның түрлі функционалдық стильдері мен жанры; тәжірбие жүзінде және теориялық түрде әдеби тілдің орфоэпикалық, орфографиялық және стилистикалық нормаларын білу.


ОПК

Быть компетентным в устной и письменной форме китайского языка в его различных функциональных стилях и жанрах; обладать орфоэпическими, орфографическими и стилистическими нормами литературного языка в теории и на практике.


GPC

Be competent in oral and writing form of the Chinese language in distinctive functional styles and combinations; archaeological, orthographic, and stylistic norms of literary language in theory and practice: combinations of comparative, phonetic, grammatical, lexical and homogeneous languages.Оқитын тілдің әдебиет түрлерінің негізгі тәсілдерін, қытай тілінің жазбаша және ауызша түрлерінің әртүрлі коммуникациялық тәсілдерін еркін меңгеру.
Свободно владеть основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на китайском языке.
The free media is based on the basic literary form, bases and methods of different types of writing and writing communication.

Базалық шетел тілінің практикалық курсі

Практический курс основного иностранного языка (кит)

Practical foreign language course (chns)

Базалық шетел тілі (қытай тілі)

Базовый иностранный язык (китайский)

Basic foreign language

(chinese)
Жазбаша және ауызша тіл практикасы (қыт)

Практика устной и письменной речи

Practice of Writing and speaking (China)
Арнайы шет тілі - жалпы кәсіби (қытай тілі)

Специальный иностранный язык – общепрофессиональный (китайский)

Special foreign language - general professional (Chinese)


ЖКҚ

Қытай тілін жан-жақты меңгеруде педагогикалық, психологиялық-педагогикалық, білім беру, әлеуметтік сападағы жоғары деңгейдегі біліктілікті интегралдана алу қабілеті.


ОПК

Быть компетентным в профессиональной деятельности, интегрирующей в себе высокий уровень профессиональных, социальных качеств и высокий уровень всестороннего владения китайским языком.


GPC

Be competent in professional, psychological-pedagogical, educational work, integrating the highest professional, pedagogical, psychological, social skills.Алынған білімді практикада, әртүрлі жағдайларда лайықты кәсіби даярлықты көрсетуге, әртүрлі ресурстардан ғылыми-техникалық ақпаратты табуға және пайдалана алу, кәсіптік қызметтің нәтижелеріне талаптарға сәйкес жасалған рефераттар, мақалалар түрінде есеп беру; өз бетінше білім алуға және кәсіби білім мен дағдыларды жетілдіруге деген талаптарын дамыту.

Уметь использовать полученные знания на практике, в различных ситуациях проявлять достойную профессиональную подготовку, находить и использовать научно-техническую информацию в исследуемой области из различных ресурсов, представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями;  развивать потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных знаний и умений.

To be able to use the received knowledge in practice, in various situations to show worthy professional training, to find and use scientific and technical information in the field from various resources, to present the results of professional activity in the form of reports, abstracts, articles designed in accordance with the requirements; to develop the needs for self-education and the improvement of professional knowledge and skills.


Оқу практикасы

Учебная практика

Educational internship
Өндірістік практика

Производственная практика

Industrial externship
Дипломалды практика

Преддипломная практика

Pre-diploma work internship


ЖКҚ

Тіл және әдебиет дамуының жалпы заңдарында, қытай тілін зерттеу мәселелерінде жұмыс істеуде және дамытуды меңгере білу.


ОПК

Быть компетентным в общих закономерностях развития языка и литературы, в функционировании и развитии китайского языка в научно-исследовательских проблемах.


GPC

Be competent in the general laws of the development of language and literature, in the functioning and development of the Chinese language in research problems.Ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және сақтау үшін заманауи компьютерлік техниканы қолдана алу, тілдік дағдылар мен сөйлеу дағдыларын қалыптастырудың негізгі әдістерін меңгеру. Белгілі бір тарихи-мәдени дәуірге, әдебиет бағыты бойынша өнер туындысын тәуелсіз талдау дағдысын меңгеру. Әртүрлі функционалдық стильдер мен жанрлардағы қытай тілінің ауызша және жазбаша формасы.
Владеть современной компьютерной технологией сбора, обработки, анализа и хранения информации, владеть основными приемами формирования языковых навыков и речевых; владеть навыками самостоятельного анализа художественного произведения с точки зрения его принадлежности к определенной историко-культурной эпохе, литературному направлени; владеть устной и письменной формой китайского языка в различных функциональных стилях и жанрах.
To own modern computer technology for the collection, processing, analysis and storage of information, to master the basic methods of forming language skills and speech. To have the skills of independent analysis of a work of art in terms of its belonging to a certain historical and cultural era, literary direction. Own oral and written form of the Chinese language in various functional styles and genres.

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

Государственный экзамен по специальности

State examination in a speciality
Дипломдық жобаны жазу және қорғау

Написание и защита дипломного проекта

Writing and defense of Bachelor degree diploma project


Әмбебап қабілеттілік/ Универсальные

компетенции (УК)/ Universal competences(UC)

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения (единицы УК) /The result of training (UC units)

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения (единицы компетенций)

ӘҚ

Философиялық білім негізін дүниетанымды қалыптастыруға пайдалана алуы.


УК

Способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.


UC

Using the basis of the philosophical knowledge for the formulation of the universal position.
Қазіргі заманның өзекті мәселелері бойынша өз ұстанымын

дәлелді қорғау және сауатты философиялық пікірталас

жүргізу.

Грамотно ведет философскую дискуссию и аргументированно

отстаивает собственные позиции по актуальным проблемам

современности.

Competently conducts a philosophical discussion and with deep

arguments defends own positions on current problems of the present.Философия

Философия

Philosophy


ӘҚ

Азаматтық позицияларды қалыптастыру үшін қоғамды тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарына талдау жүргізу.


УК

Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.


UC

To analyze the basic stages and legality of historical development of the society for the formation of the civil position.
Тарихи оқиғалар мен процестерді зерттеу бойынша аналитикалық

және аксиологиялық талдауға қабілетті.


Способен к аналитическому и аксиологическому анализу при

изучении исторических событий и процессов.


It is capable to the analytical and axiological analysis when studying

historical events and processesҚазақстанның қазіргі заман тарихы

Современная история Казахстана

Modern history of Kazakhstan
Рухани жаңғыру

Рухани жангыру

Rukhani Zhangyru


ӘҚ

Өмірдің әртүрлі салаларында құқықтың негіздерін қолдана алу.


УК

Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.


UC

Using the principles of right-wing principles in different life spheres.
Қоғамда қабылданған моральдік және құқықтық нормалар

негізінде басқа адамдармен әлеуметтік өзара іс қимыл жасайды ,

демократикалық қоғамда өмір сүруге дайын, мемлекет және

құқық мәнін түсінеді.


Понимает сущность государства и права, готов к жизни в демократическом обществе, к социальному взаимодействию с

другими людьми на основе принятых в обществе моральных и

правовых норм.
Understands essence of the state and the right, it is ready to life in

democratic society, to social interaction with other people on the basis

of accepted in the company of moral and precepts of law.


Cаясат теориясы мен Практикасы

Теория и практика Политики

Theory and practice of politics
Саясаттану

Политология

Political Science


ӘҚ

Қазақ( орыс) және шетел тілдеріндегі ауызша және жазбаша түрлерін байланыстыра отырып тіларалық және интернационалды өзара әрекеттесудің міндеттерін шеше алу.


УК

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на казахском (русском) и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.


UC

Communication skills in the best and distinct forms in the Kazakh (Russian) and foreign language for the purpose of the solution of the interdependence and intercultural interaction.Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жазбаша және

ауызша қарым-қатынастарда меңгере білу.


Способен к письменной и устной коммуникации на

государственном, русском и английском языках.


It is capable to written and oral communication in the state, Russian

and English languages.Екінші шетел тілі (ағыл.,француз, түрік ) (В1 деңгей)

Второй иностранный язык (англ., французский, турецкий) (В1 уровень)

Foreign language (English, French, Turkish) (В1 level)
Қазақ (орыс) тілі

Казахский (русский) язык

Kazakh (Russian) language
Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Профессиональный казахский (русский) язык

Professional Kazakh (Russian) language
Шетел тілі

Иностранный язык

Foreignlanguage
Тіл мәдениеті және іскери риторика

Культура речи и деловая риторика

Speech culture and business rhetoric


ӘҚ

Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар негіздері мен әдістерін пайдалану (адам және қоғам туралы ғылым), оның ішінде әртүрлі өмір сүру салаларындағы психология және педагогика.

УК

Способностью использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, в различных сферах жизнедеятельности.


UC

Using the basic principles and methods of social and humanitarian science (the science of society and personality), in the number of psychology and pedagogy, in different life spheres.
Жеке меншік бизнесті тұрғызу және дамыту үшін шешім

қабылдауды және жобалауды, бірлесіп талдау әдістемесін біледі.


Знает методологию совместного анализа, проектирования и

принятия решений для создания и развития собственного бизнеса.


Knows methodology of the joint analysis, design and decision-making for creation and development of own business.

Басқару психологиясы

Психология Управления

Management psychology
Әлеуметтану

Социология

Sociology


ӘҚ

Ұжымда жұмыс істеу,

әлеуметтік, этникалық, конфессионалдық және мәдени айырмашылықтарды төзімді қабылдай алу.

УК

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимаясоциальные, этнические, конфессиональные и культурнее различия.
UC

Work in a team, tolerantly admired

social, ethnical, confessional and cultural differences.


Қоғамда қабылданған моральдік және құқықтық нормалар

негізінде басқа адамдармен әлеуметтік өзара іс-қимыл жасайды,

демократикалық қоғамда ӛмір сүруге дайын, мемлекет және

құқық мәнін түсінеді.


Понимает сущность государства и права, готов к жизни в демократическом обществе, к социальному взаимодействию с

другими людьми на основе принятых в обществе моральных и

правовых норм.
Understands essence of the state and the right, it is ready to life in

democratic society, to social interaction with other people on the basis of accepted in the company of moral and precepts of law.
Мәдениеттану

Культурология

Cultural studies


ӘҚ

Өздік ұйымдастыру және өзін дамыту қабілеттілігі.


УК

Способностью к самоорганизации и саморазвитию.


UC

The ability of self-organizing and self-development.Кәсіби іскерлік қатынаста тілдік жағдайға бағдарланады,

ұсынылып отырған іскерлік қатынаста тіл мәдениетінің

коммуникативті тактикасы және стратегиясын анықтайды.
Ориентируется в речевой ситуации профессионального делового

общения: определяет коммуникативную стратегию и тактику

речевого поведения в предлагаемой ситуации делового общения.
Is guided in a speech situation of professional business

communication: defines the communicative strategy and tactics of

speech behavior in the offered situation of business communication.


Өзін-өзі тану

Самопознание

Self-knowledge


ӘҚ

Толық әлеуметтік және кәсіптік қызметтің қамтамасыз етілуіне арналған физикалық мәдениет және әдістерді қолдану.


УК

Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.


UC

Using the methods and tools of physical culture for the full social and professional work.
Салауатты өмір сүру салтын ұстауға, салауатты өмір сүру салты

туралы әлеуметтік маңызы бар идеяны ұстануға қабілетті.


Способен следовать социально-значимым представлениям о

здоровом образе жизни, придерживаться здорового образа жизни.


It is capable to follow socially important ideas of a healthy lifestyle, to adhere to a healthy lifestyle.

Дене шынықтыру

Физическая культура

Physical Education


ӘҚ

Экономикалық жағдайға, кәсіпкерлік қызметтің негізіне дұрыс баға беруі.


УК

Способностью к правильной оценки экономической ситуации, основы ведения предпринимательской деятельности.


UC

Owing to the right assessment of the economic situation, the basic principles of the business venture.


Кәсіби салада табысты жаңа идеяларды іске асыруға және

креативтілікке негізделген.
Мотивирован к креативности и успешной реализации новых идей в профессиональной сфере.
It is motivated to creativity and successful realization of the new ideas in the professional sphere.


Кәсіпкерлік және Бизнес

Предпринимательство и бизнес

Entrepreneurship and business
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет

Антикоррупционная культура

Anti-corruption culture


ӘҚ

Цифрлық технологиялармен жұмыс істеу қабілеттілігі және техникалық сауаттылық.


УК

Способность и умение работы с цифровыми технологиями, техническая грамотность.


UC

Abilities to work with digital technologies, technical certificate.Корпоративті ақпараттық жүйелер мен ғаламдық комьпютерлік

желілердегі ақпараттармен жұмыс істеуге қабілетті.


Способен к работе с информацией в глобальных компьютерных

сетях и корпоративных информационных системах.


It is capable to work with information in global computer networks

and corporate information systems..Ақпараттық-

коммуникациялық

технологиялар

Информационно-

коммуникационные

технологии

Informationcomunication

technology


Цифрлық технологияларды салалар бойынша

қолдану


Цифровые технологии по отраслям применения

Digital technologies by branches application
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

Каталог: downloads -> materials
materials -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
materials -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
materials -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
materials -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
materials -> Iii халықаралық Ғылыми форум «ххі ғасырдағы филология ғылымы: мәселелері мен болашағы»
materials -> 6D020500 – Филология
materials -> Атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Конференцияға әдебиеттану, тілтану саласының кәсіби мамандары, мектеп мұғалімдері, магистрант-ізденушілер шақырылады. Конференция барысында талдау нысаны болар мәселелер
materials -> Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет