Білім беру бағдарламасы образовательная программа educational programmeжүктеу 333.11 Kb.
бет3/4
Дата21.04.2019
өлшемі333.11 Kb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4

СКҚ4 - Ғылыми және кәсіби мүдделеріне сәйкес мамандығы бойынша кәсіби қызметке дайын.

СПК4 - Готовность к профессиональной деятельности по специальности в соответствии с научными и профессиональными интересами.

СРС4 - It is ready to professional activity in the specialty according to scientific and professional interests.

 1. Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

Государственный экзамен по специальности State examination in a speciality

 1. Дипломдық жобаны жазу және қорғау

Написание и защита дипломного проекта Writing and defense of Bachelor degree diploma project

СКҚ5 - Өз мамандығы бойынша негізгі теориялық және практикалық білімді меңгеру. Әртүрлі күрделктегі бағдарламалық қамтаманы жасақтауды білу.

СПК5 - Владеть основными теоретическими и практическими знаниями о своей специальности. Проектировать и разрабатывать программное обеспечение различного уровня.

СРС5 - Possess the basic theory and practical knowledge of their profession. Design and develop software at various levels.


 1. Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

Государственный экзамен по специальности State examination in a speciality

 1. Дипломдық жобаны жазу және қорғау

Написание и защита дипломного проекта Writing and defense of Bachelor degree diploma project

СКҚ6 - Өзінің жеке қызметін ұйымдастыруға, кәсіби міндеттерді орындау тәсілдері мен әдістерін анықтауға, олардың тиімділігін бағалауға қабілетті.

СПК6 - Способность организовать собственную деятельность, определить методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность.

СРС6 - Ability to organize their own activities, determine the methods and ways to perform professional tasks, assess their effectiveness.


 1. Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

Государственный экзамен по специальности State examination in a speciality

 1. Дипломдық жобаны жазу және қорғау

Написание и защита дипломного проекта Writing and defense of Bachelor degree diploma project

Жалпы кәсіби құзыреттілік/

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) /

General professional

competences (GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ОПК)/ The result of training (GPC units)

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих

результаты обучения (единицы компетенций)/

The name of courses that form the results of training (units of competences)

ЖКҚА

Компьютерлік және программалық инженерияның теориялық негіздері бойынша жалпы кәсіби біліктілік


ОПКА - Обшепрофессиональные компетенции по теоретическим основам компьютерной и программной инженерии
GPCА-

General professional competence on the theoretical foundations of computer and software engineering.AЖКҚ1 - математикалық талдаудың, дискретті математиканың, ықтималдықтар теориясының және математикалық статистиканың, ақпараттар теориясының, сандар теориясының кәсіби есептерін шығаруда математикалық аппаратты (шешудің әдістері мен алгоритмдерін) дұрыс қолдану;

АОПК1 - корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий математический аппарат (методов и алгоритмов решения) математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики, теории информации, теории чисел

АGPC1- correctly apply the corresponding mathematical apparatus (methods and algorithms for solving) mathematical analysis, discrete mathematics, probability theory and mathematical statistics, information theory, number theory.

 1. Математика

Математика

Mathematics 1. Дискретті математика

Дискретная математика

Discrete mathematics 1. Ықтималдық теориясы және математикалық статистика

Теория вероятностей и математической статистики

Theory of Probability and Mathematical Statistics

AЖКҚ2 - есептеу жүйелері мен желілердің заманауи құрылғылары жұмысының қағидаларын физикалық құбылыстар мен процестерін білу; эксперименталды зерттеулер жүргізу; эксперименттердің нәтижелерін өңдей білу.

АОПК2 - знания физических явлений и процессов работы современных устройств вычислительных систем и сетей, моделирование физических процессов; проведения экспериментальных исследований, обрабатывать результаты экспериментов.

АGPC2 - knowledge of physical phenomena and processes of modern devices of computer systems and networks, modeling physical processes, experimental research, work out the results of experiments.

 1. Физика

Физика

Physics 1. Электроника

Электроника

Electronics 1. Сандық сұлбатехникасы

Цифровая схемотехника

Digital circuitry 1. Микроэлектроника

Микроэлектроника

Microelectronics 1. Электрлі тізбектер ториясы

Теория электрических цепей

Theory of electrical circuits

AЖКҚ3 - компьютер архитектурасн, көппроцессорлы және көпмашиналы есептеу жүйелерін ұйымдастырудың қағидалары, жүйелік бағдарламалаудың негізгі тұжырымдамалары, заманауи компьютерлердің, жүйелер мен желілердің API-функцияларын қолдана отырып бағдарламалар әзірлеу, ұйымның жүйелік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ОЖ механизмдерін пайдалану, жүйені басқару дағдыларын меңгеру.

АОПК3 - архитектуры ЭВМ, принципов организации многопроцессорных и многомашинных вычислительных систем, основных концепций системного программирования, обосновывать архитектуру современных компьютеров, систем и сетей, разрабатывать программы с применением API-функций. Применять встроенные в ОС механизмы обеспечения системной безопасности организации, иметь навыки системного администрирования.

АGPC3 - knowledge of the architecture of computers, the principles of the organization of multiprocessor and multi-computer systems, the basic concepts of system programming, to justify the architecture of modern computers, systems and networks, develop programs using API-functions. Use OS-built mechanisms to ensure the system security of the organization, have the skills of system administration.

 1. Компьютерлік жүйелердің ұйымдастырылуы және құрылысы

Архитектура и организация компьютерных систем

Architecture and organization of computer systems 1. Жүйелік бағдарламалау

Системное программирование

System Programming 1. Операциялық жүйелер

Операционные системы

Operating systems 1. Машинаға бағытталған бағдарламалау (Assembler тілі)

Машинно-ориентированное программирование (язык Assembler)

Machine-oriented programming (Assembler) 1. Өндірістік практика

Производственная практика

Industrial externship

AЖКҚ4 - БҚ кодының отладкасы мен практикалық жүзеге асырылуда заманауи құралдар мен тілдердің мүмкіндіктерін пайдалану7

Использовать возможности современных сред и языков программирования для практической реализации алгоритмов и отладки исходного кода ПО.АGPC4- use the capabilities of modern environments and programming languages for the practical implementation of algorithms and debugging the source code of the software.

 1. Алгоритмдеу және бағдарламалау

Алгоритмизация и программирование

Programming in аlgorithmization 1. Алгоритмдер және деректер құрылымы

Алгоритмы и структуры данных

Algorithms and Data Structures 1. Өндірістік практика

Производственная практика

Industrial externshipЖКҚВ

Қазақ (орыс) және шет тілдерін кәсіби қызмет саласында қолдануға қабілеттілік.ОПКВ

Способность к использованию казахского (русского) и иностранного языка в сфере профессиональной деятельности.GPCВ

Ability to use of Kazakh (Russian) and foreign languages in the sphere of professional activity.ВЖКҚ1 - Кәсіби бағытталған мәтінді түсіндіруге, мамандық бойынша терминдерді пайдаланып, кәсіби қарым-қатынастағы проблеманы дайындалмаған пікірлерімен жеткізуге қабілетті.

ВОПК1 - Способен интерпретировать профессионально-ориентированные тексты, продуцировать неподготовленные высказывания по проблемам профессионального общения, используя терминологию по специальности.

ВGPC1 - It is capable to interpret the professional focused texts, to produce unprepared statements on problems of professional communication, using terminology in the specialty.

 1. Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Профессиональный казахский (русский) язык

Professional Kazakh (Russian) language 1. Кәсіби бағытталған шетел тілі

Профессионально-ориентированный иностранный язык Professionaly oriented foreign languageВЖКҚ2 - Қазақ (орыс) және шет тілінде жазбаша және ауызша сөйлеуді ашық және дәлелді, логикалық дұрыс құрастырады.

ВОПК2 - Логически верно, аргументировано и ясно построить устную и письменную речь на казахском (русском) и иностранном языках.

ВGPC2 - Logically truly, it is reasoned and it is clear builds an oral and written language in the Kazakh (Russian) and foreign languages.

 1. Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Профессиональный казахский (русский) язык

Professional Kazakh (Russian) language 1. Кәсіби бағытталған шетел тілі

Профессионально-ориентированный иностранный язык Professionaly oriented foreign languageВЖКҚ3 - Халықаралық конференцияларда баяндама жасай алады, ғылыми мақала дайындайды, халықаралық дерек көздерінен кәсіби мағынадағы ақпарат алу.

ВОПК3 - Получать информацию профессионального содержания из международных источников, готовит научные статьи, выступает с докладами на международных конференциях.

ВGPC3 - Obtains information of professional contents from the international sources, prepares scientific articles, makes reports at the international conferences.

 1. Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Профессиональный казахский (русский) язык

Professional Kazakh (Russian) language 1. Кәсіби бағытталған шетел тілі

Профессионально-ориентированный иностранный язык Professionaly oriented foreign languageӘмбебап құзыреттілік

/ Универсальные

компетенции (УК) /

Universal competences (UC)

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения (единицы УК) / The result of training (UC units)


Оқыту нәтижесін қалыптастыратын

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/

Наименование дисциплин, формирующих

результаты обучения (единицы компетенций)/

The name of courses that form the results of training (units of competences)

ӘҚА

Коммуникация және ақпаратты пайдалану негізінде кәсіби міндеттердің жиынтығын шешуге қабілеттілік.УКА

Способность решать совокупность профессиональных задач на основе использования информации и коммуникацииUCА

Ability to solve set of professional tasks on the basis of use of information and communicationАӘҚ1 - Корпоративті ақпараттық жүйелер мен ғаламдық комьпютерлік желілердегі ақпараттармен жұмыс істеуге қабілетті.
АУК1 – Способность к работе с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах.

АUC1 - It is capable to work with information in global computer networks and corporate information systems

 1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Информационно-коммуникационные технологии Information-comunication technology

 2. Қазақ (орыс) тілі

Казахский (русский) язык

Kazakh (Russian) language 1. Шетел тілі

Иностранный язык

Foreign languageАӘҚ2 - Ақпарат алу, өңдеу, талдау құралы ретінде заманауи ақпараттық – коммуникациялық технологияларды меңгеру.

АУК2-Владеть современными информационно-коммуникационными технологиями как средством получения, отбора, обработки информации.

АUC2 - Owns modern information and communication technologies as means of receiving, selection, information processing

 1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Информационно-коммуникационные технологии

Information-comunication technology 1. Қазақ (орыс) тілі

Казахский (русский) язык

Kazakh (Russian) language 1. Шетел тілі

Иностранный язык

Foreign languageАӘҚ3 - Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде аналитикалық құжаттарды таныстыруды және рәсімдеуді біледі.

АУК3-Умеет оформлять и презентовать аналитическую документацию на государственном, русском и английском языках.

АUC3 - Is able to make out and present analytical documentation in the state, Russian and English languages.

 1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Информационно-коммуникационные технологии

Information-comunication technology 1. Қазақ (орыс) тілі

Казахский (русский) язык

Kazakh (Russian) language 1. Шетел тілі

Иностранный язык

Foreign languageАӘҚ4- Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жазбаша және ауызша коммуникацияға қабілетті.

АУК4 - Способность к письменной и устной коммуникации на государственном, русском и английском языках.

АUC4 - It is capable to written and oral communication in the state, Russian and English languages.

 1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Информационно-коммуникационные технологии

Information-comunication technology 1. Қазақ (орыс) тілі

Казахский (русский) язык

Kazakh (Russian) language 1. Шетел тілі

Иностранный язык

Foreign language


АӘҚ5 - Салауатты өмір сүру салтын ұстануға, салауатты өмір сүру салты туралы әлеуметтік маңызы бар идеяны ұстануға қабілетті.

АУК4 - Способность следовать социально-значимым представлениям о здоровом образе жизни, придерживаться здорового образа жизни.

АUC4 - It is capable to follow socially important ideas of a healthy lifestyle, to adhere to a healthy lifestyle

 1. Дене шынықтыру

Физическая культура

Physical CultureӘҚВ

Қоғамдағы қабылданған әлеуметтік-этникалық нормаларды ескере отырып, кәсіби міндеттердің жиынтығын шешуге қабілеттілік.УКВ

Способность решать совокупность профессиональных задач с учетом принятых в обществе социально-этнических норм.UCВ

Ability to solve set of professional tasks taking into account accepted in the society of social and ethnic norms.ВӘҚ1 - Тарихи оқиғалар мен процестерді зертеу бойынша аналитикалық және аксиологиялық талдауға қабілетті.

BУК1 - Способность к аналитическому и аксиологическому анализу при изучении исторических событий и процессов.

BUC4 - It is capable to the analytical and axiological analysis when studying historical events and processe

 1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы Современная история Казахстана

Modern history of Kazakhstan 1. Саясаттану

Политология

Political ScienceВӘҚ2 - Қазіргі заманның өзекті мәселелері бойынша өз ұстанымын дәлелді қорғайды және сауатты философиялық пікірталас жүргізеді.

BУК2 - Грамотно вести философскую дискуссию и аргументированно отстаивать собственные позиции по актуальным проблемам современности.

BUC2 - Competently conducts a philosophical discussion and with deep arguments defends own positions on current problems of the present.

 1. Философия

Философия

Philosophy 1. Әлеуметтану

Социология

Sociology
ВӘҚ3 - Қоғамда қабылданған моральдік және құқықтық нормалар негізінде басқа адамдармен әлеуметтік өзара іс қимыл жасайды, демократикалық қоғамда өмір сүруге дайын, мемлекет және құқық мәнін түсіну.

BУК3 - Понимать сущность государства и права, готов к жизни в демократическом обществе, к социальному взаимодействию с другими людьми на основе принятых в обществе моральных и правовых норм.

BUC3 - Understands essence of the state and the right, it is ready to life in democratic society, to social interaction with other people on the basis of accepted in the company of moral and precepts of law.

 1. Әлеуметтану

Социология

Sociology 1. Рухани жаңғыру

Рухани жангыру

Rukhani ZhangyruВӘҚ4 - Өзінің болашақ кәсіби қызметінің әлеуметтік маңызды мақсаттарын тұжырымдау.

BУК4 - Формулировать социально-значимые цели своей будущей профессиональной деятельности.

BUC4 – formulates the socially important purposes of the future professional activity.

Әлеуметтану 1. Әлеуметтану

Социология

Sociology 1. Рухани жаңғыру

Рухани жангыру

Rukhani ZhangyruВӘҚ5 - Қазіргі заман алдындағы сын-қатерлер мен өзгеріс динамикасының өршігу жағдайында өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипаттамасына әдістемелік және психологиялық жағынан дайын.

BУК5 - Психологическая готовность к видам и характеру своей профессиональной деятельности в условиях нарастающего динамизма перемен и перед вызовами современной ситуации.

BUC5 - Methodically it is also psychologically ready to types and the nature of the professional activity in the conditions of the increasing dynamism of changes and before calls of a modern situation.

 1. Саясат теориясы мен практикасы

Теория и практика политики

Theory and practice of politics 1. Рухани жаңғыру

Рухани жангыру

Rukhani Zhangyru 1. Әлеуметтану

Социология

Sociology
ӘҚС Ұйымдастырушылықбасқару инновациялары және тиімді басқару шешімдерін ескере отырып кәсіби міндеттердің

жиынтығын шешуге қабілеттілік.УКС Способность решать совокупность профессиональных задач с учетом эффективности управленческих решений и организационноуправленческих инноваций.

UCС Ability to solve set of professional tasks taking into account efficiency of administrative decisions and organizational and administrative innovations.

Каталог: downloads -> materials
materials -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
materials -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
materials -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
materials -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
materials -> Iii халықаралық Ғылыми форум «ххі ғасырдағы филология ғылымы: мәселелері мен болашағы»
materials -> 6D020500 – Филология
materials -> Атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді. Конференцияға әдебиеттану, тілтану саласының кәсіби мамандары, мектеп мұғалімдері, магистрант-ізденушілер шақырылады. Конференция барысында талдау нысаны болар мәселелер
materials -> Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет