«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларыбет2/4
Дата14.03.2018
өлшемі0.51 Mb.
#20883
түріБағдарламасы
1   2   3   4

іс-қимыл жасау тәртібі

      49. Кәсіпкер/Ісін жаңа бастаған кәсіпкер/ Ісін жаңа бастаған жас кәсіпкер (бұдан әрі - Кәсіпкер) Банкке кредит алуға өтінішпен жүгінеді.


      50. Банктің ішкі құжаттарында белгіленген рәсімге сәйкес Банк кәсіпкердің өтінішін дербес қарайды, Жобаға кешенді сараптама жүргізеді, кәсіпкер берген құжаттарды, кәсіпкердің қаржылық жағдайын талдайды, кәсіпкер ұсынған кепіл мүлкін бағалау туралы қорытындының негізінде кәсіпкерді қамтамасыз етудің, кепілдік құнына бағалау жүргізеді және қамтамасыз ету жеткіліксіз болған жағдайда, жобаны Қаржы агенттігінің ішінара кепілдігі бойынша кредит беру мүмкіндігі туралы шешім қабылдау үшін Банктің ішкі кредит саясатын іске асыратын уәкілетті органның қарауына шығарады.
      51. Оң шешім қабылданған жағдайда, Банктің ішкі кредит саясатын іске асыратын уәкілетті орган шешім қабылданған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Банк осы Кепілдік беру қағидаларына 1 - 3-қосымшаларға сәйкес кепілдік беру туралы мәселені қарау үшін қажетті құжаттарды Қаржы агенттігіне береді.
      52. Қаржы агенттігі Банктен құжаттарды алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде 180 млн. теңгеден аспайтын кредиттер бойынша және 15 (он бес) жұмыс күні ішінде 180 млн. теңгеден асатын кредиттер бойынша алған құжаттарды қарайды және Жобаны кепілдік беру/бермеу туралы шешім қабылдау үшін Қаржы агенттігінің уәкілетті органының қарауына шығарады. Қаржы агенттігінің кепілдігі бойынша алынған кредиттер бойынша кәсіпкердің және онымен аффилирленген тұлғалардың/компаниялардың жиынтық берешегі 180 млн. теңгеден асқан жағдайда, кейінгі Жобаларды қарау 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
      53. Ұсынылған құжаттарға ескертулер болған және/немесе қосымша ақпарат беру қажет болған жағдайда, анықталған ескертулерді және/немесе ақпарат беру туралы сұратуды Қаржы агенттігі 5 (бес) жұмыс күні ішінде жою және/немесе ақпарат ұсыну үшін Банкке жолдайды. Бұл ретте, Қаржы агенттігі үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды қарау мерзімі қайтадан басталады.
      54. Қаржы агенттігі кепілдік беру (бермеу) туралы оң/теріс шешім қабылдаған жағдайда, Қаржы агенттігі 2 (екі) жұмыс күні ішінде Банкке Қаржы агенттігінің кепілдік беру (бермеу) мүмкіндігі туралы шешімі бар хат жібереді.
      Кәсіпкердің жобасы бойынша теріс шешім қабылданған жағдайда, мұндай шешім туралы хатта теріс шешімнің себебі көрсетілуге тиіс.
      55. 180 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша:
      1) Қаржы агенттігінің кепілдік беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хатты алғаннан кейін Банк пен Кәсіпкер банктік қарыз шартын, кепіл(дер) шарт(тар)ын жасасады. Банктік қарыз шартының көшірмесі Қаржы агенттігіне жіберіледі.
      Қаржы агенттігінің оң шешімі бар хаты алынғаннан кейін Банктің қалауы бойынша кредит сомасының 50 %-ына дейінгі мөлшерде ішінара беруге жол беріледі;
      2) Банктен банктік қарыз шартының көшірмесін алғаннан кейін Қаржы агенттігі кепілдік шартын ресімдейді және оған қол қойып, Банкке жібереді. Кәсіпкер Қаржы агенттігінің ағымдағы шотына кепілдік бергені үшін комиссияны аударуды жүзеге асырады;
      3) Банк кепілдік шартына қол қояды, оған Кәсіпкердің қол қоюын қамтамасыз етеді және қол қойылған кепілдік шартын Қаржы агенттігіне жібереді;
      4) Қаржы агенттігінен қол қойылған кепілдік шартын алғаннан кейін Банк Кәсіпкерге кредит беруді жүзеге асырады.
      56. 180 млн. теңгеден жоғары кредиттер бойынша:
      1) Қаржы агенттігінің кепілдік беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хатты алғаннан кейін Банк Кәсіпкерге кепілдіктің қажетті сомасының есебі көрсетілген кредит шарттары туралы тиісті хат жібереді;
      2) Банктен хат алғаннан кейін Кәсіпкер Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісіне (Астана және Алматы қалаларында - Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне) өтінішпен жүгінеді, оған мынадай құжаттарды қоса береді:
      дара кәсіпкер ретінде тіркелгенін растайтын Кәсіпкер-заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік/ анықтама (кәсіпкердің (Кәсіпкер-заңды тұлғаның уәкілетті адамының) мөрімен (бар болса) және қолымен расталған көшірмесі);
      лицензия - егер қызмет түрі лицензияланатын болса (кәсіпкердің мөрімен (бар болса) және қолымен расталған көшірмесі);
      жарғы, құрылтай шарты (бір құрылтайшы болған жағдайда құрылтай құжаты талап етілмейді). Егер Кәсіпкер-заңды тұлға акционерлік қоғам нысанында құрылған болса, бұған қоса акциялар эмиссиясының проспектісі және акционерлер тізілімінен үзінді (кәсіпкердің мөрімен расталған көшірмесі/түпнұсқасы) ұсынылады;
      Кәсіпкер Қаржы агенттігіне жүгінген күнге дейін берілгеніне күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспаған салық комитетінен бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқтығы туралы анықтама;
      Кәсіпкердің салық декларациясының көшірмесін қоса бере отырып, қаржы жылындағы қаржы есептерінің көшірмесі және/немесе оның басшысы растаған дебиторлық және кредиторлық берешекті (оның ішінде берешектің сомасы, пайда болған күні және тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің атауы) толық жаза отырып, қаржы жағдайы туралы талдау жасауға мүмкіндік беретін, интернет-ресурстарда орналастырылған ақпарат (заңды тұлғалар үшін);
      Банктің кепілдік беру сомасының есебімен бірге кәсіпкерге кредит беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хаты;
      Қаржы агенттігінің кәсіпкерге кепілдік беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хатының көшірмесі (Банктің мөрімен расталған);
      Жобаны іске асырудың болжамды мерзімдерін, шарттарын қамтитын кәсіпкердің жобасын іске асырудың бизнес-жоспары;
      3) Бағдарламаның жергілікті/өңірлік үйлестірушісі Кәсіпкерден құжаттар мен ақпараттың және өтініштің бәрін алғаннан кейін мынадай іс- шараларды жүзеге асырады:
      өтінішпен қоса берілетін міндетті құжаттардың толықтығын тексереді. Құжаттар пакеті толық ұсынылмаған не осы Кепілдік беру қағидаларының және/немесе Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келмейтін құжаттар ұсынылған жағдайда, Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі Кәсіпкерге ұсынылған құжаттар бойынша нақты кемшіліктерді көрсете отырып, ұсынылған құжаттарды пысықтау үшін қайтарады;
      Жобаны алдын ала қарайды және Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі үшін Жоба бойынша ұсынымдар әзірлейді;
      4) Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісі/Астана және Алматы қалаларының Кәсіпкерлері барлық құжаттар мен ақпаратты алған/қалыптастырған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Жобаны Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне жібереді, ол мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:
      Жоба бойынша ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді;
      Кәсіпкердің жобасын Бағдарлама шарттарына сәйкестігі тұрғысынан тексереді;
      ұсыныстарды, күн тәртібін қалыптастырады, ӨҮК отырысының күнін, уақытын және өткізу орнын айқындайды, бұл туралы барлық ӨҮК мүшелерін хабардар етеді;
      барлық құжаттар мен ақпаратты алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Кәсіпкерлер жобаларының тізімін, құжаттардың толық пакетін қоса бере отырып, ӨҮК қарауына шығарады;
      5) құжаттардың толық пакеті ұсынылмаған не осы Кепілдік беру қағидаларының және/немесе Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келмейтін құжаттар ұсынылған жағдайда, Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісіне (Астана және Алматы қалалары бойынша - кәсіпкерге) ұсынылған құжаттар бойынша нақты кемшіліктерді көрсете отырып, ұсынылған құжаттарды пысықтау үшін қайтарады;
      6) ӨҮК отырысы Жобалардың қалыптасуына қарай, бірақ айына 2 (екі) реттен сиретпей өткізіледі;
      7) ӨҮК күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жобалардың Бағдарлама критерийлеріне сәйкестігін қарайды және кепілдік беру мүмкіндігі (немесе мүмкін еместігі) туралы шешім қабылдайды;
      8) ӨҮК мүшелерінің саны 12 адамнан аспауға тиіс, олардың кемінде 50 %-ын кәсіпкерлер қоғамдастығы ұсынуға тиіс;
      9) ӨҮК отырысы ӨҮК мүшелері санының кемінде үштен екісі (кворум) қатысқан жағдайда өткізіледі. Шешімдер қатысушылардың жалпы санының кемінде үштен екісінің (кворум) даусымен қабылданады.
      10) ӨҮК өткізілетін отырыс шеңберінде мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:
      Кәсіпкердің және олар іске асыратын жобалардың Бағдарламаның критерийлері мен жергілікті даму бағдарламаларына сәйкестігін тексереді;
      экономиканың өңір үшін басым секторларында іске асырылатын Кәсіпкердің жобаларын, сондай-ақ Кәсіпкердің өтінішінде көрсетілген ақпаратты қарайды, әрбір Кәсіпкер бойынша өтінішпен бірге берілген құжаттар пакетін зерделейді;
      ӨҮК мүшелері арасында Кәсіпкердің жобасын және ұсынылған құжаттарды талқылауды жүргізеді;
      Кәсіпкерлердің жобаларын қарау нәтижелері бойынша Кәсіпкердің кредиті бойынша кепілдік беру мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды, ол хаттамамен ресімделеді, бұл ретте хаттамада жекелеген Кәсіпкерлерді және олардың Жобаларын Бағдарламаға қатыстырудан бас тарту себебі міндетті түрде көрсетілуге тиіс;
      11) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі ӨҮК отырысынан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде:
      осы Кепілдік беру қағидаларына 7-қосымшаға сәйкес ӨҮК хаттамасының көшірмесін/хаттамасынан үзінді көшірмені Бағдарламаның жергілікті үйлестірушісіне;
      Астана және Алматы қалаларының кәсіпкерлеріне Жобаны ӨҮК-те қарау нәтижелері туралы жазбаша хабарлама жібереді;
      12) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінен кәсіпкердің кредитіне ішінара кепілдік беруге келісу туралы ӨҮК хаттамасының көшірмесін/хаттамасынан үзінді көшірмені алғаннан кейін Қаржы агенттігі Банкке осы Кепілдік беру қағидаларына 4-қосымшаға сәйкес алдын ала кепілдік хатын жібереді;
      13) ӨҮК-мен келісілмеген жобалардан бас тартылады;
      14) алдын ала кепілдік беру хатын алғаннан кейін Банк және Кәсіпкер Банктік қарыз шартын жасасады. Банктік қарыз шартының көшірмесі Қаржы агенттігіне жіберіледі;
      15) алдын ала кепілдік беру хатын алғаннан кейін Банктің қалауы бойынша кредит сомасының 50 %-на дейін ішінара кредит беруге жол беріледі;
      16) ӨҮК хаттамасының көшірмесін/хаттамасынан үзінді көшірмені алғаннан кейін Қаржы агенттігінің уәкілетті органының шешімі негізінде Қаржы агенттігі кепілдік шартын ресімдейді және оған қол қойып, Банкке жібереді. Кәсіпкер Қаржы агенттігінің ағымдағы шотына кепілдік бергені үшін комиссияны аударуды жүзеге асырады;
      17) Банк кепілдік шартына қол қояды, оған Кәсіпкердің қол қоюын қамтамасыз етеді және қол қойылған кепілдік шартын Қаржы агенттігіне жібереді;
      18) Қаржы агенттігінен қол қойылған кепілдік шартын алғаннан кейін Банк Кәсіпкерге кредит беруді жүзеге асырады.
      57) Шығарылған кепілдіктерге ақы төлеу мақсатында Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі кезекті жылдың басында Қаржы агентіне кредиттерді кепілдендіруге бөлінген нысаналы трансферттер сомасының 50 %-ын аударады.
      58) Нысаналы трансферттердің қалған бөлігі жылдың басында Қаржы агенттігіне аударылған қаражаттың бірінші жартысы толық игерілгеннен кейін кепілдік шарттарының жасалуына қарай Қаржы агенттігіне былайша аударылады:
      1) Кепілдік шартын жасасқаннан кейін Қаржы агенттігі Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне тиісті хабарлама жібереді;
      2) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі Қаржы агенттігінен Кепілдік шартын жасасу туралы хатты алғаннан кейін Қаржы агенттігінің ағымдағы шотына кепілдік сомасының 20 %-ы мөлшерінде қаражатты аударуды жүзеге асырады.
      59. Бағдарлама шеңберінде кепілдік беруге бөлінген және ағымдағы қаржы жылында Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері/Бағдарламаның жергілікті үйлестірушілері/Қаржы агенттігі пайдаланбаған қаражатты кезекті қаржы жылында жобаларға, оның ішінде кезекті қаржы жылында мақұлданған жобаларға кепілдік беруге пайдалануға болады.

6. Бағдарламаның мониторингі

      60. Бағдарламаны іске асыру мониторингін Қаржы агенттігі жүзеге асырады, оның функцияларына мыналар жатады:
      1) Банк және/немесе Кәсіпкер ұсынған деректер мен құжаттар негізінде Кепілдік беру шартын жасасқан Кәсіпкердің кредитті мақсатты пайдалануының мониторингі;
      2) Банк ұсынған деректер немесе өзге де шынайы ақпарат көздері негізінде Кәсіпкердің төлем тәртібінің мониторингі.
      61. Мониторинг функцияларын жүзеге асыру үшін Қаржы агенттікі Кәсіпкер мен Банктен мониторинг нысанасына жататын барлық қажетті құжаттар мен ақпаратты, оның ішінде, салықты құпияны қамтитын ақпаратты сұратуға құқылы, ал Кәсіпкер мен Банк беруге міндетті, Жоба іске асырылып жатқан жерге барып оның іске асырылуына мониторингті жүзеге асыруға құқылы.
      62. Кредиттің мақсатсыз пайдаланылғаны, Бағдарлама және/немесе кепілдік шартының талаптары бұзылғаны, Қаржы агенттігінің кепілдік беру туралы шешімінде белгіленген кепілдік беру шарттарының орындаламағаны анықталған жағдайда, Қаржы агенттігі кепілдікті жоюға құқылы.
      63. Банк Кәсіпкер жобасының мониторингін жүзеге асырады, ол мынаны қамтиды:
      1) ай сайын - Кәсіпкер жобасының (жобаларының) іске асырылу барысының ағымдағы мониторингі;
      2) жылына бір рет - Банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Кәсіпкер жобасының (жобаларының) іске асырылу барысының кеңейтілген, бірақ (бизнес-жоспарға сәйкес) Жобаның іске асырылу барысы туралы ақпаратты міндетті түрде қамтитын мониторингі.
      64. Осы Кепілдік беру қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес Кәсіпкер жобасының (жобаларының) іске асырылу барысының ағымдағы мониторингі туралы есепті Банк Қаржы агенттігіне есепті айдан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей, жазбаша түрде береді және бұған қоса Қаржы агенттігі айқындаған жауапты орындаушының электронды мекенжайына жібереді.
      65. Кәсіпкер жобасының (жобаларының) іске асырылу барысының кеңейтілген мониторингі туралы есепті Банк Қаржы агенттігіне есепті айдан кейінгі айдың 30-күнінен кешіктірмей, жазбаша түрде береді және бұған қоса Қаржы агенттігі айқындаған жауапты орындаушының электронды мекенжайына жібереді.
      66. Қаржы агенттігі ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей Уәкілетті органға осы Кепілдік беру қағидаларына 6-қосымшаға сәйкес кепілдік беру туралы есеп береді.
      67. Банк қызметін жүзеге асыруға салынған шектеулер немесе тыйымдар туралы, сондай-ақ Банк акцияларының 10 %-дан астамына қатысты меншік құқығының бір мәрте сатылғаны немесе өзгеше бір мәрте ауысқаны және/немесе иелік ету және пайдалану құқығының ауысқаны туралы Банк 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша түрде хабарлайды.

Кепілдік беру қағидаларына


1-қосымша        

Жоба бойынша қажетті кепілдік сомасының есебі (ЖКС атауы)

Жобаның атауы

Кредит сомасы, мың теңге

Кредит мерзімі, ай

Кепілді қамтамасыз ету

Бағалау құны, мың теңге

Кепіл құны, мың теңге

Қажетті кепілдік сомасы, мың теңге

Кредит сомасына кепілдік сомасы, (%)2

3

4

5

6

7

8

9      Лауазымды адам      ____________________ Т.А.Ә.
                                 қолы, мөр
      Жауапты қызметкер   ____________________ Т.А.Ә.
                                   қолы

Кепілдік беру қағидаларына


2-қосымша       

      Кімге ____________________ әкімдігі


      Кімнен ___________________

___________ өтініш

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің ______ жылғы ____ № ______ қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол қартасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша кепілдік беру қағидаларына сәйкес Сізден Бағдарлама шеңберінде ___________ бойынша Өңірлік үйлестіру кеңесінің қарауына төмендегіге сәйкес «________» АҚ алдындағы кредитке ішінара кепілдік беру туралы мәселені қарауға бастамашылық етуді сұраймын:

1. Қатысушы туралы мәліметтер


ЖКС атауыҚұрылтайшы (лар) туралы деректерЗаңды мекенжайыНақты мекенжайыПошталық мекенжайыМемлекеттік тіркелген/қайта тіркелген күніМемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік №Қызмет түрлеріЖетекшілік ететін ведомство, холдинг немесе негізгі компанияСТН/ЖСНЖұмыс тәжірибесі2. Басшылық

      Бірінші басшыТ.А.Ә.ЛауазымыЖұмыс/үй тел.Туған жылы мен жеріЖеке куәлігінің №, сериясы, берілген күніТұратын (нақты) жеріТіркелген жеріЖұмыс тәжірибесі      Бас бухгалтер

Т.А.Ә.ЛауазымыЖұмыс/үй тел.Туған жылы мен жеріЖеке куәлігінің №, сериясы, берілген күніТұратын (нақты) жеріТіркелген жеріЖұмыс тәжірибесі      Байланыс жасайтын адам

(Т.А.Ә., лауазымы, телефоны)3. Меншік иелері

      (құрылтайшы, қатысушылар, АҚ үшін - акциялардың 5 % және одан көп пайызына иелік ететін акционерлер).Атауы/Т.А.Ә.

%

Деректемелері

4. Ағымдағы қызмет туралы ақпарат

Сала (ЭҚЖЖ/ИИДМБ сәйкес)Кіші сала (ЭҚЖЖ/ИИДМБ сәйкес)Өнімдер мен көрсетілетін қызметтер түрлеріЖылдық айналымСоңғы есепті күнге пайда немесе шығынЖұмыскерлердің нақты саны

оның ішінде әйелдер

Жобаның атауы (қысқаша сипаты)Жобаның іске асырылатын жері (облыс, қала)Жұмыс орындарының саны5. Банктік шоттар туралы ақпарат

      Банктік деректемелер (қызмет көрсететін банктердің бәріндегі ағымдағы және жинақ шоттарының бәрін көрсету керек):


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Кредиттік тарих

      Заңды тұлға жұмысының процесінде пайдаланылған банктік қарыздардың өтелгендерімен қатар қазіргі уақытта өтелмегендерінің бәрі көрсетіледі.Кредитор

Сомасы

Берілген күні

Сыйақыны өтеу шарттары

Негізгі борышты өтеу шарттары

Банктік қарыз шарты бойынша өтеу мерзімі

Нақты өтеу мерзімі

1.

2.

7. Қолданыстағы кредиттер туралы ақпарат

      Күні және валюта бағамы: ____ /_____
Банк

Банктік қарыз шартының деректемелері (№, күні)

Сыйақы мөлшерлемесі, % теңге

Кредит сомасы, берешек қалдығы, теңге

Негізгі борыш бойынша аяқталатын күн

Кредит валютасы

Кредит мерзімі

Кредит мақсаты (қысқаша сипаты)Каталог: rightmenu -> biznes
biznes -> Карта развития предпринимательства
biznes -> «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір
biznes -> «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы Бағдарламаның паспорты
biznes -> «Бизнестің жол қартасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру
biznes -> Кәсіпкердің жадынамасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет