Бұйрық 042-13 10. 05-2007 Басылым №1жүктеу 1.84 Mb.
бет2/11
Дата04.03.2018
өлшемі1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КОМПЛЕКС ОӘК 042-14-1-03/23-2005

Әлем халықтарының асханасы
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің «_____» _____________ 2007 ж, № ____шешімімен бекітілген және енгізілген

Енгізу күні ______________  1. Қолдану аясы

«Әлем халықтарының асханасы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 050727 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы мамандығының студенттеріне арналған. Ол студенттерді оқу пәнінің мазмұнымен, оның қажеттілігімен және көкейкестілігімен, студенттер оқу нәтижесінде алатын тәжірибелермен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені «Әлем халықтарының асханасы» пәнін оқып-үйренудің негізгі құралы болып табылады.
2. Нормативтік сілтемелер

«Әлем халықтарының асханасы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және төмендегі құжаттардың талаптары мен сілтемелеріне сай келеді:

050727–« Азық-түлік өнімдерінің технологиясы » мамандығы бойынша мемлекеттік жалпыға бірдей білім ҚР МЖБС стандарттары 3.08.099-2004, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2004 ж . бұйрығымен бекітілген .

Элективтық тәртіптердің каталогі, Шәкірім атындағы Семей мемлекеттік университеті бекітілген, хаттама №1 21.09.2005 жылдан.3. Жалпы мәліметтер

  • Оқытушының аты-жөні – Смольникова Фарида Харисқызы, техника ғылымдарының кандидаты, аға оқутушы;

  • Кафедра – Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы;

  • Хабарласу ақпараты – тел:35-05-90, 35-82-99. № 9-оқу корпусы, № 13 кабинет;

  • Сабақ өткізу орыны–№ 18 аудитория;

  • Пән аты – «Әлем халықтарының асханасы»;

  • Кредит саны –3;

  • Жұмыс оқу жоспарынан жазба (1-табл.):

1-таблица

Курс


Семестр

Кредит

саны


Лекциялар (сағ.)

Лаб.

сабақ (сағ.)Тәжіриб. Сабақ (сағ)

ОСӨЖ (сағ.)

СӨЖ (сағ.)

Барлығы (сағ.)

Жиынтықтексеру формасы

2

3

4

15

15

15

22,5

22,5
емтихан

3.1. Пәннің мазмұнын қысқаша сипаттау

Пән жалпы инженерлік циклға жатады және химия, биологиялық химиясы, технологися, стандартау, технологиялық жабдықтары, Сервис және қөгамдық тамақтану өнімдерінің технологиясы, тауыртану, т.б. пәндерге сүйенеді.

Бұл пән тамақ өнеркәсібінің құрал-жабдықтары пәнін оқып-үйренуге негіз болады және азық-түлік өнімдерінің технологиясына қосымша болып табылады.


Тәртіпте оқыды - қоғамдық тамақтандыру тағамдар технологиясы, негізгі процестер және тәсілдері аспаздық өңдеу. Технологиялық өңдеу тәртіптеріне байланысты тамақ өнімдерінің сапалық көрсеткіштерінің мәндерін анықтау тәсілдерін үйретеді .
3.2. Бұл пәнді оқыту мақсаты – студентерге әлем халыктарының дәстүрлі және жаңа тағамдары жөнінде түсінік беру. Әрбір ұлттық тағамдардың ассортиментін дәстүрлі реттікпен оқыту, суық тамақ және жеңіл ас, бірінші, екінші және тәтті тағамдар, сусындар және ұн өнімдері.
3.3. Пәнді оқытудың негізгі мүдделері :

- тамақ өнімдерін өңдеудің негізгі аспаздық тәсілдерін игеру

- тамақ өнімдерінің технологиясы жыне ассортиментті

- тамақ өнімдерінің сапасы, тағам жєне биологиялық құндылығы


3.4.Пәнді оқып-үйрену нәтижесінде студент:

- әлем халақтарының жаңа тағамдарында қолданатын негізгі түсініктерді, терминерді және анықтамаларды

- ұлтық өнімдер өндірудің технологиялық принциптерін

- ұлттық тағамдардың технологиялық қасиеттерін және құндылығын

- сараптамалық бағалауы жүргізе алу, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдерді шығыс нормасын қолдана отырып, рецептуларды есептеуді

- әлем халқы ұлттық тағамдарының ассортиментін

әлем халқы тағамдарының ерекшеліктерін

3.5. Пәннің пререквизиттері:  • химия, тамақ өндірістерінің процестері мен аппараттары, биохимия, физколлоидтық химия.

3.6. Пәннің постреквизиттері:

  • Сала технологиясы, азық-түлік өнімдерінің технологиясы, сала кәсіпорындарының құрал-жабдықтары.

4. Әдебиеттер

Негізгі

Негізгі:

1


ГОСТ 50762-95. Общественное питание. Классификация предприятий.


2


ГОСТ 50763-95.Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия.

3


ГОСТ 5 0764-95. Услуги общественного питания. Общие требования


4


Сборник рецептур блюд диетического питания для предприятий общественного питания. - Киев: Техника, 1989.


5


Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. - М.: Экономика, 1982. -720с.

6


Сборник рецептур мучных, кондитерских и булочных изделий. - С-Пб: Из-во «Профессия», 2001.- 294 с.

7


Справочник руководителя предприятия общественного питания. - М.: Экономика, 1981, 1986.


8


Строительные нормы и правила. Нормы проектирования предприятий общественного питания. Часть 2, глава 8, 1972.


9


Технология производства продукции общественного питания / В. С. Баранов и др. - М.: Экономика, 1987. -402с.


10


Сборник рецептур для кондитера / Сост. В. Прохоров.- Ростов на- Дону: Феникс, 2001.- 320 с.

11


Справочник технолога общественного питания./А.И. Мглинец, Г.Н. Ловачева, Л.М. Алешина и др. - М.: Колос, 2000.- 41 5 с.

Қосымша:

12


Кляцко Ю.А., Беленький М.С. и др. Методы анализа пищевых продуктов. - М.: Наука, 1988- 250 с.


13


Новоженов Ю.М. Сапина А.Н. Зарубежная кухня.- М: Высшая школа, 1990. -370 с.


14


Национальная кухня казахов / Сост. Х.А. Тлемисов. - А.: Кайнар, 1990. -223 с.

15


Титюник А.И., Новоженова Ю.М. Советская национальная и зарубежная кухня. - А.: Кайнар, 1999 - 584 с.


16


Химический состав пищевых продуктов. Книга 1 . Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов-М.: Агропромиздат,1987.-224 с.


17.


Химический состав пищевых продуктов. Книга 2. Справочные таблицы содержания аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро и микроэлементов, органических кислот и углеводов- М.: Агропромиздат, 1987-359с.


18.


Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания.- М.: АСАВЕМА,2002-416с.


19.


Татарская Л., Бутейкис Н. Технология приготовления и организация производства блюд для детей. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.- 384 с.


20.


Лурье И. С. Технология кондитерского производства. - М.: Агропромиздат, 1992.-399 с.


21.


Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные нормы и правила. СанПиН 2.3.2.560-96.- МЛ 997. - 269 с.


22.


Дудкин М.С., Щелкунов Л.Ф. Новые продукты питания. - М.: Международная академическая издательская компания «Наука», 1998.- 303 с.


23.


Фуре И.Н. Технология производства продукции общественного питания. - М: Новое знание, 2002.- 799 с.


24.


Смолянский Б. Л., Абрамова Ж.И. Справочник по лечебному питанию для диетсестер и поваров. - Л.: Медицина, 1984.- 304 с.


25.


Пищевые добавки. Справочник. - Санкт-Петербург: «Ш>, 1996.- 240 с.


26.


Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза продовольственных товаров. - Новосибирск: изд-во Новосиб. ун-та, 1999. - 447 с.


27.


Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров. - М.: Издательство -Торговая корпорация «Дашков и К°», 2002. - 460 с.5. Глоссарий

6. Оқытушыға арналған пәннің жұмыстық бағдарламасы

Пәннің мазмұны

Сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу

2-кесте


№ тақырып

Тақырып аты
Сағат саны

Әдебиет

ЛК

ЛАБС

ПС

ОСӨЖ

СӨЖМодуль 11

Азербайжан халқының тағамдары
1

1

2


2

Өзбек халқының тағамдары
1

1

2


3

Тәжік халқының тағамдары1

1

2


4

Қазақ халқының тағамдары
1

1

2


5

Қырғыз халқының тағамдары
1

1

2

2

2


Модуль 26

Туркімен халқының тағамдары
1

1

2

2

2
7

Орыс халқының тағамдары
1

1

2

2

2
8

Украин халқының тағамдары
1

1

1

2

2
9

Беларуссь халқының тағамдары.
1

1

1

2

2
10

Молдавн халқының тағамдары
1

1

1

2

2


Модуль 311

Грузия халқының тағамдары
1

1

1

2

2
12

Армян халқының тағамдары
1

1

1

2

2
13

Латыш халқының тағамдары
1

1

1

2

2
14

Эстония халқының тағамдары1

1

1

2

2
15

Литва халқының тағамдары
1

1

1

2,5

2,5
барлығы

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет