««Болашақ» халықаралықстипендиясынтағайындауүшін үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекіту және «Болашақ» халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындау туралы»Дата21.11.2017
өлшемі192.11 Kb.
#7963««Болашақ» халықаралықстипендиясынтағайындауүшін

үміткерлерді іріктеу қағидаларын бекіту және «Болашақ» халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарын айқындау туралы»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 11 маусымдағы № 573 және «Болашақ» халықаралық стипендиясын беру мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы № 146
қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысыныңжобасына


САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕ


Құрылымдық бөлім

Қолданыстағы редакция

Ұсынылатын редакция

Негіздеме

«Болашақ» халықаралықстипендиясынтағайындауүшінүміткерлердііріктеуқағидалары

3-тармақтың 2) тармақшасы

4-тармақтың 4), 5) тармақшалары2) басыммамандықтартізбесінесәйкесҚазақстанРеспубликасыазаматтарыныңқатарынанғылыми, педагогикалық, инженерлік-техникалықжәне медицина қызметкерлерініңшетелдікұйымдарда он екіайғадейінгімерзімге (тілдіккурстарданөтумерзімдерінқоспағанда) тағылымдамаданөтуімақсатындатағайындайды.

4) конкурсқақатысуүшінқұжаттартапсырусәтіндеағымдағыжылыөздерібітіріпшыққанҚазақстанРеспубликасыжоғарыоқуорындарыныңғылыминемесе педагог қызметкерлеріболыптабылатын магистр дәрежесіналуғаүміткерлерге (бұданәрі - жоғарыоқуорындарытүлектерініңсанаты);

5) конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсыру сәтінде Қазақстан Республикасы ұйымдарының ғылыми, педагог, инженерлік-техникалық не медицина қызметкерлері болып табылатын кемінде 3 (үш) жыл жалпы, оның ішінде көрсетілген қызметкерлер ретінде кемінде 12 (он екі) ай жұмыс өтілі бар тағылымдамадан өтуге үміткерлерге (бұдан әрі - тағылымдамаға үміткерлер санаты)


2) шетелдік жоғары оқу орындарының, сондай-ақ танылған әлемдік, өңірлік ғылыми-зерттеу орталықтарының, компаниялардың және салалық ұйымдардың тізіміне кіретін жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының және олардың жанындағы медициналық мекемелердің базасында басым мамандықтар тізбесіне сәйкес Қазақстан Республикасы азаматтарының қатарынан ғылыми, педагогикалық, инженерлік-техникалық және медицина қызметкерлерінің шетелдік ұйымдарда он екі айға дейінгі мерзімге (тілдік курстардан өту мерзімдерін қоспағанда) тағылымдамадан өтуі мақсатында тағайындайды.»;

4) конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсыру сәтінде ағымдағы жылы өздері бітіріп шыққан Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының, оның ішінде олардың жанындағы ғылыми ұйымдардың ғылыми немесе педагог қызметкерлері болып табылатын магистр дәрежесін алуға үміткерлерге (бұдан әрі - жоғары оқу орындары түлектерінің санаты);

5) конкурсқа қатысу үшін құжаттар тапсыру сәтінде Қазақстан Республикасы ғылыми ұйымдарының ғылыми қызметкерлері, Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері, Қазақстан Республикасы ұйымдарының инженерлік-техникалық не медицина қызметкерлері болып табылатын кемінде 3 (үш) жыл жалпы, оның ішінде көрсетілген қызметкерлер ретінде кемінде 12 (он екі) ай жұмыс өтілі бар тағылымдамадан өтуге үміткерлерге (бұдан әрі - тағылымдамаға үміткерлер санаты);


Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның 2013 жылғы 25 желтоқсандағы хаттамалық тапсырмасының шетелдік жоғары оқу орындарының, сондай-ақ танылған әлемдік, өңірлік ғылыми-зерттеу орталықтарының, компаниялар мен салалық ұйымдардың тізіміне кірген жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының және олардың жанындағы медициналық мекемелердің базасында ғана тағылымдамадан өтуге қатысты 1-тармағының 2) тармақшасын орындау үшін.

ҒЗИ, жоғары оқу орындары жанындағы ЖШС-дан тапсырыстар келіп түсуіне байланысты

Талаптарға сәйкес келтіру


6-тармақ

«Болашақ» стипендиясы бойынша іс-шараларды іске асыру республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылады және «Болашақ» стипендиясы бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыру бойынша, оның ішінде «Болашақ» стипендиясы бойынша іс-шараларды іске асыруды ақпараттық қамтамасыз ету, үміткерлердің мемлекеттік және шет тілдерін білу деңгейін анықтау, олардың оқуға қабілеттілігіне психологиялық диагностика жүргізу, пәндік емтихандарды өткізу бойынша отандық ұйымдардың, шетелдік жоғары оқу орындарының, сондай-ақ шет мемлекеттердің уәкілетті органдары айқындайтын шетелдік ұйымдардың осы Қағидаларда көрсетілген қызметтерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді көрсетуге байланысты шығыстарды төлеуді, шетелдік әріптестердің қызметін Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтайтын «Болашақ» халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттары бойынша шығыстарды (бұдан әрі - Жұмсау бағыты) төлеуді қамтиды.

«Болашақ» стипендиясы бойынша іс-шараларды іске асыру республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылады және «Болашақ» стипендиясы бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыру бойынша, оның ішінде «Болашақ» стипендиясы бойынша іс-шараларды іске асыруды ақпараттық қамтамасыз ету, үміткерлердің мемлекеттік және шет тілдерін білу деңгейін анықтау, олардың оқуға қабілеттілігіне психологиялық диагностика жүргізу, орыс тілі бойынша емтихан өткізу бойынша отандық ұйымдардың, шетелдік жоғары оқу орындарының, сондай-ақ шет мемлекеттердің уәкілетті органдары айқындайтын шетелдік ұйымдардың осы Қағидаларда көрсетілген қызметтерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді көрсетуге байланысты шығыстарды төлеуді, шетелдік әріптестердің қызметін Қазақстан Республикасының Үкіметі анықтайтын «Болашақ» халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттары бойынша шығыстарды (бұдан әрі - Жұмсау бағыты) төлеуді қамтиды.

Пәндік емтихандардың нәтижелері ресейлік жоғары оқу орындарына түсу сынақтарына теңестірілмейтіндігіне және «Болашақ» стипендиясы иегерлерін келісім-шарт негізінде Ресей жоғары оқу орындарына тіркеу үшін негіз болып табылмайтындығына байланысты.

Стипендия иегерлері ресейлік жоғары оқу орнының талабы бойынша түсу сынақтарынан қосымша түрде өтеді.7-тармақ

«Болашақ» стипендиясы тағылымдамадан өту, әрбір дәрежені (магистр, философия докторы (PhD), бейін бойынша доктор) алғаш рет алу, резидентурада алғаш рет оқу үшін бір рет тағайындалады

7. «Болашақ» стипендиясы тағылымдамадан өту, әрбір дәрежені (магистр, философия докторы (PhD), бейін бойынша доктор) алу, резидентурада алғаш рет оқу үшін тағайындалады.

7-1. Республикалық комиссия Қазақстан Республикасының аумағында тілдік курстардан өту ұйымдарын анықтайды.
Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның 2014 жылғы 13 наурыздағы хаттамалық тапсырмасының «Болашақ» халықаралық стипендиясын әрбір дәрежені алу және резидентурада оқу үшін алғаш рет тағайындау туралы шартты алып тастауға қатысты 2-тармағын орындау үшін. Қолданыстағы Іріктеу ережесі бойынша Қазақстан Республикасында оқып, магистр/доктор дәрежесін алған (өз қаражаты немесе мемлекет қаражаты есебінен) ҚР азаматтарының бүгінгі күні шетелде магистр/доктор дәрежелерін алу үшін «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысуға құқықтары жоқ. Бұған қоса, үміткер біреуінде магистр/доктор дәрежесі жоқ бірнеше мамандықтарға ие бола отырып, «Болашақ» бағдарламасы шеңберінде көрсетілген дәрежелерді ала алмайды.

9-тармақтың 1) тармақшасы1) өзбетіментүскендерсанатыбойыншақатысатынүміткерлерүшін - бакалавр немесемамандипломыныңорташабалыныңкемінде 4,50 балға (5,0-ден) немесеЖұмыс органы бекітетін «Болашақ» халықаралықстипендиясынтағайындауүшінбағаларбаламалылығыкестесінесәйкес (бұданәрі - бағаларбаламалылығыкестесі) оныңбаламасына, сондай-ақтиістішетелдікжоғарыоқуорнындағыоқуыныңбарлықкезеңіндегіүлгерімініңорташабалыныңТізімгеенгізілгеншетелдікжетекшіжоғарыоқуорындарындаакадемиялықбағдарламалардаоқитынүміткерлерүшінбағаларбаламалығыкестесінесәйкескемінде «жақсы» дегенбағағасәйкесболуы

1) өз бетімен түскендер санаты бойынша қатысатын үміткерлер үшін - тиісті шетелдік жоғары оқу орнындағы оқуының барлық кезеңіндегі үлгерімінің орташа балының Тізімге енгізілген шетелдік жетекші жоғары оқу орындарында академиялық бағдарламаларда оқитын үміткерлер үшін бағалар баламалығы кестесіне сәйкес кемінде «жақсы» деген бағаға сәйкес болуы, сондай-ақ:

магистр дәрежесін алуға және резидентурада оқуға үміткерлер үшін - бакалавр немесе маман дипломының орташа балы кемінде 4,50 балға (5,0-ден) немесе Жұмыс органы бекітетін «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау үшін бағалар баламалығы кестесіне (бұдан әрі - бағалар баламалығы кестесі) сәйкес оның баламасына сәйкес болуы,

философия докторы (PhD) және бейін бойынша доктор дәрежесін алуға үміткерлер үшін - бакалавр немесе маман дипломының орташа балы кемінде 4,00 балға (5,0-ден) немесе бағалар баламалығы кестесіне сәйкес оның баламасына сәйкес болуы;;

Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның 2014 жылғы 13 наурыздағы хаттамалық тапсырмасының философия докторы (PhD) және бейін бойынша доктор дәрежесін алуға үміткерлер үшін бакалавр/маман дипломының орташа балын 5 баллдан 4,5-тен 4 баллға дейін азайтуға қатысты 2-тармағын орындау үшін. Шетелдің жоғары оқу орындарына шақыру хат алу үшін үміткерлер осы жоғары оқу орнында оқуға басқа мемлекеттердің ізденушілерімен тең іріктеуден өтеді. Шетелдегі білім беру ұйымы үміткерлерді сол жоғары оқу орнының талаптарына сәйкес келген жағдайда, білімі туралы дипломының орташа балына қарамастан қабылдайды.

10-тармақтың 13) тармақшасы

академиялықоқуғаөзбетіментүскендер не философия докторы (PhD), бейінбойынша доктор дәрежесіналуғаТізімгеенгізілгеншетелдікжетекшіжоғарыоқуорындарындабілімалушыларсанатыбойыншақатысатынадамдаршетелдікжетекшіжоғарыоқуорныменкелісілгенаталғандәреженіалуүшіншетелдікжоғарыоқуорныбелгілегенмерзімдерденаспайтынжекеоқужоспарын

13) академиялықоқуғаөзбетіментүскендер не философия докторы (PhD), бейінбойынша доктор дәрежесіналуғаТізімгеенгізілгеншетелдікжетекшіжоғарыоқуорындарындабілімалушыларсанатыбойыншақатысатынадамдаршетелдікжетекшіжоғарыоқуорныменкелісілгенаталғандәреженіалуүшіншетелдікжоғарыоқуорныбелгілегенмерзімдерденаспайтынмемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармаларыменжекеоқужоспарын.

Бұл шара Қағидалардың 12-тармағына сәйкес келтіру мақсатында ұсынылады.

10-тармақтың 16) тармақшасы

Жоқ

16) мәдениет қызметкерлері, шығармашылық қызметкерлер санаты бойынша қатысатын адамдар оқу бағдарламасы, мамандығы мен кезеңі көрсетілген академиялық оқуға шартсыз (қаржылық шарттарды және шет тілінен білімін талап етілетін деңгейге дейін арттыру бойынша шарттарды қоспағанда) тіркелгенін растайтын құжаттардың көшірмелерін, бар болған жағдайда, шетелдік жоғары оқу орны берген үлгерім туралы ресми құжатты/мамандығын, курсын (оқу жылын), оқу нысанын, осы оқу орнында пайдаланылатын бағалау жүйесі туралы ақпаратты, сондай-ақ мемлекеттік немесе орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармалары бар осы оқу орнындағы ағымдағы үлгерімінің орташа балын көрсететін белгіленген үлгідегі анықтаманы қосымша ұсынады;

Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның 2014 жылғы 13 наурыздағы хаттамалық тапсырмасының конкурсқа «мәдениет қызметкерлері, шығармашылық қызметкерлер» санаты бойынша қатысатын адамдарға академиялық оқуға шартсыз (қаржылық жағдайлары мен шет тілін білу деңгейін талап етілетін деңгейге дейін көтеру шартын қоспағанда) шақырулар ұсынуға қатысты 2-тармағын орындау үшін. Шығармашылық мамандықтарға түсетіндерге шетелдің жоғары оқу орындары талаптарының бірі үміткерлердің мәдениеттің сол немесе өзге саласындағы қабілеттері деңгейін анықтау үшін олардың өздерінің қатысуы болып табылады.

11-тармақтың үшінші бөлімі

ҚұжаттаросыҚағидалардыңталаптары мен шарттарынасәйкескелмегенжәне «электрондықүкімет» веб-порталы не Халыққақызметкөрсетуорталықтарыарқылыөтінішберілгенкездеқұжаттарпакетітолықұсынылмағанжағдайда, Әкімші «электрондықүкімет» веб-порталы не Халыққақызметкөрсетуорталықтарыарқылыөтінішбергенкүнненбастап 15 (он бес) жұмыскүніішіндеқұжаттардықабылдауданжәнетіркеуден бас тартатындығытуралыдәлелдіжауапбереді.

ҚұжаттаросыҚағидалардыңталаптары мен шарттарынасәйкескелмегенжәне «электрондықүкімет» веб-порталы не Халыққақызметкөрсетуорталықтарыарқылыөтінішберілгенкездеқұжаттарпакетітолықұсынылмағанжағдайда, Әкімші «электрондықүкімет» веб-порталы не Халыққақызметкөрсетуорталықтарыарқылыөтінішбергенкүнненбастап2 (екі) жұмыскүніішіндеқұжаттардықабылдауданжәнетіркеуден бас тартатындығытуралыдәлелдіжауапбереді.

«Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясын тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарына сәйкес келтіру мақсатында.

16-тармақ

Бірінші турда үміткердің шет тілін білу деңгейі анықталады.

Шетелдік жоғары оқу орындарының талаптарына сәйкес шет тілін білу деңгейін анықтау жөніндегі тестілеудің орнына таңдаған оқу мамандығына сәйкес пәндік емтихандар өткізілуі мүмкін.

Екінші турда үміткердің мемлекеттік тілді білу деңгейі анықталады.

Үшінші турда оның шетелде оқу және тұру қабілетіне психологиялық диагностика жүргізіледі.

Әкімші бірінші, екінші және үшінші турдың өткізілетін орны мен уақытын анықтайды және ол туралы үміткерлерге олар өткізілгенге дейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей үміткердің сауалнамасында көрсетілген электронды мекенжай арқылы, сондай-ақ тиісті ақпаратты өзінің ресми интернет-ресурсында орналастыру жолымен хабардар етеді.


Бірінші турда үміткердің шет тілін (Ресей Федерациясының жоғары оқу орындарына академиялық оқуға түсетіндер үшін орыс тілін) білу деңгейі анықталады.

Екінші турда үміткердің мемлекеттік тілді білу деңгейі анықталады.

Үшінші турда оның шетелде оқу және тұру қабілетіне психологиялық диагностика жүргізіледі.

Әкімші үміткер күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей хабардар етілетін бірінші, екінші және үшінші турдың өткізілетін орны мен уақытын анықтайды.

Орталық өткізетін пәндік емтихандардың нәтижелері ресейлік жоғары оқу орындарының түсу сынақтарына теңестірілмейді және «Болашақ» стипендиясының иегерлерін келісім-шарт негізінде Ресейдің жоғары оқу орындарына тіркеу үшін негіз болып табылмайды. Ресейлік жоғары оқу орнының талабы бойынша стипендия иегерлері түсу сынақтарынан қосымша түрде өтеді.

18-тармақтың бірінші бөлімі

ҮміткерлерүшінмемлекеттіктілдібілудіңжәнепәндікемтихандардыңқажеттіеңтөменгідеңгейінЖұмыс органы бекітеді.

Үміткерлер үшін мемлекеттік тілді және орыс тілін білудің қажетті ең төменгі деңгейін Жұмыс органы бекітеді.

Пәндік емтихандардың нәтижелері ресейлік жоғары оқу орындарына түсу сынақтарына теңестірілмейтіндігіне және «Болашақ» стипендиясы иегерлерін келісім-шарт негізінде Ресей жоғары оқу орындарына тіркеу үшін негіз болып табылмайтындығына байланысты.

Стипендия иегерлері ресейлік жоғары оқу орнының талабы бойынша түсу сынақтарынан қосымша түрде өтеді.
20-тармақтың бірінші бөлімі

Төртінші тур үміткерлердіңЖұмыс органы құратынТәуелсізсараптамалықкомиссияныңмүшелеріменжекеәңгімелесуденөтуінұйымдастыруарқылыөткізіледі. Әкімшіүміткерлердіәңгімелесуөткізукүні мен орнытуралыоларөткізілгенгедейінкүнтізбелік 5 (бес) күнненкешіктірмейүміткердіңсауалнамасындакөрсетілгенэлектрондымекенжайарқылы, сондай-ақтиістіақпараттыөзініңресми интернет-ресурсындаорналастыружолыменхабардаретеді.

Төртінші тур үміткерлердің Жұмыс органы құратын Тәуелсіз сараптамалық комиссияның мүшелерімен жеке әңгімелесуден өтуін ұйымдастыру арқылы өткізіледі. Әкімші үміткерлерді әңгімелесу өткізу күні мен орны туралы олар өткізілгенге дейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей хабардар етеді.

Өткен жылдардың жұмыс тәжірибесі бойынша үміткерлер электрондық почталарын тексермейді және қазіргі сәтте электрондық почта бойынша хабарлау жүйесі әрекет етпейді. Үміткер телефон шалу арқылы тікелей сөйлесу жолымен хабарланады.

22-тармақ

Тәуелсіз сараптамалық комиссия Жұмыс органы белгілеген нысан бойынша әрбір үміткерге дербес ұсыным береді, ол туралы Әкімшінің ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы үміткер хабардар етіледі.

Тәуелсіз сараптамалық комиссия Жұмыс органы белгілеген нысан бойынша әрбір үміткерге ұсыным береді.

ТСК нәтижелері Республикалық комиссияның отырысына қарауға жіберіледі және Комиссияның стипендия тағайындау не оны тағайындаудан бас тарту туралы ресми шешіміне дейін құпия ақпарат болып табылады.

25-тармақтың 1), 2) және 3) тармақшалары

1) осы Қағидалардың4-тармағының 2), 3), 4), 6), 7) тармақшаларындакөрсетілгенсанаттарбойыншаЖұмыс органы бекітетінтілдіккурстардыңұзақтығыкестесіне (бұданәрі - кесте) сәйкесмерзім, бірақ18 айданаспайды;

2) осы Қағидалардың 4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген санаттар және философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін алу, резидентурада оқу үшін түскендер бойынша Жұмыс органы бекітетін кестеге сәйкес мерзім, бірақ 12 айдан аспайды;

3) осы Қағидалардың 4-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген санат бойынша 6 айдан аспайды

.


1) осы Қағидалардың4-тармағының 2), 3), 4), 6), 7) тармақшаларындакөрсетілгенсанаттарбойыншаЖұмыс органы бекітетінтілдіккурстардыңұзақтығыкестесіне (бұданәрі - кесте) сәйкесмерзім, бірақ 12айданаспайды, ағылшын тілін үйрену үшін Қазақстан Республикасында 6 айдан аспайды және шетелде 6 айдан аспайды;

2) осы Қағидалардың 4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген санаттар және философия докторы (PhD), бейін бойынша доктор дәрежесін алу, резидентурада оқу үшін түскендер бойынша Жұмыс органы бекітетін кестеге сәйкес мерзім, бірақ шетелде 9 айдан аспайды, ағылшын тілін үйрену үшін Қазақстан Республикасында 3 айдан аспайды және шетелде 6 айдан аспайды;

3) осы Қағидалардың 4-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген санат бойынша Қазақстан Республикасында 6 айдан аспайды


Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның хаттамалық тапсырмасының тармағын орындау үшін

«Болашақ» халықаралық стипендиясын жұмсау бағыттарының қосымшасы

шетелдік жоғары оқу орындарының талаптары бойынша қажетті пәндік емтихандарды бір реттен көп емес тапсыру

орыс тіліненемтиханды бір реттен көп емес тапсыру

Пәндік емтихандардың нәтижелері ресейлік жоғары оқу орындарына түсу сынақтарына теңестірілмейтіндігіне және «Болашақ» стипендиясы иегерлерін келісім-шарт негізінде Ресей жоғары оқу орындарына тіркеу үшін негіз болып табылмайтындығына байланысты.

Стипендия иегерлері ресейлік жоғары оқу орнының талабы бойынша түсу сынақтарынан қосымша түрде өтеді.Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы № 146 қаулысымен бекітілген«Болашақ» халықаралық стипендиясын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

4-қосымшада

Жаңа редакцияда жазылған

Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның хаттамалық тапсырмасының тармағын орындау үшін

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы № 146 қаулысымен бекітілген«Болашақ» халықаралықстипендиясыныңстипендиаттарына аванс беру» мемлекеттіккөрсетілетінқызмет стандарты

4-тармақтың 1) тармақшасы

көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған сәттен бастап - күнтізбелік 10 (он) күннен аспайды

қызмет алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған сәттен бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» ҚР 2007 жылғы 12 қаңтардағы Заңының 8-бабына сәйкес, жеке және (немесе) заңды тұлғаның қарау үшін өзге субъектілерден, лауазымды адамдардан ақпарат алу не орынға шығумен тексеру талап етілмейтін өтініші күнтізбелік он бес күн ішінде қаралады және «Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру бойынша кейбір шаралар туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 07 қазандағы № 413 бұйрығының 46-тармағына сәйкес, аванс аудару Стипендиаттың өтініші тіркелген және аванс сомасын растау құжатының көшірмесін ұсынған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде жүргізіледі.

9-тармақ

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес шығыстарға аванс беруге жазбаша өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сәйкес аванс сомасын растайтын құжаттың көшірмесі (инвойс, жалдау туралы шарт, оқу орнының, сақтандыру компаниясының, елшіліктің ресми сайтынан ақпарат, авиаұшу құны немесе авиабилетті брондау туралы ақпарат)
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес шығыстарға аванс беруге жазбаша өтініш;2) аванс сомасын растайтын құжаттың көшірмесі (инвойс, жалдау туралы шарт, оқу орнының, сақтандыру компаниясының, елшіліктің ресми сайтынан ақпарат, авиаұшу құны немесе авиабилетті брондау туралы ақпарат).

«Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру бойынша кейбір шаралар туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 07 қазандағы № 413 бұйрығының 39-тармағына сәйкес, аванс алу үшін авансқа өтінішті және аванс сомасын растайтын құжаттың (инвойс, жалдау туралы шарт, Оқу орнының, сақтандыру компаниясының, елшіліктің ресми сайтынан ақпарат, авиаұшу құны немесе авиабилетті брондау туралы ақпарат)көшірмесін ұсыну қажет


2-қосымша

«Болашақ» бағдарламасы стипендиаттарының шығыстарын растайтын қажетті құжаттар тізбесі

Алынып тасталсын
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы № 146 қаулысымен бекітілген«Болашақ» халықаралық стипендиясы стипендиаттарының міндеттемелерді орындауы кезінде қамтамасыз ету ретінде ұсынылған жылжымайтын мүлікке кепіл шартын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

3-тармақ

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.Мемлекеттік қызметті «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ (бұдан әрі-көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті берушінің заң қызметі арқылы жүзеге асырылады

«Халықаралық бағдарламалар орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына сәйкес

4-тармақтың 1) тармақшасы

көрсетілетінқызметтіалушықажеттіқұжаттардытапсырғансәттенбастап - күнтізбелік 15 (он бес) күнненаспайды;

көрсетілетінқызметтіалушықажеттіқұжаттардытапсырғансәттенбастап - күнтізбелік15 (он бес) күнненаспайды;


Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым министрі А. Сәрінжіпов

2014 жылғы «____»____________
Каталог: images -> M images -> 2014
2014 -> Менеджмент Тақырып. Басқару ғылымының пәні, әдісі мен міндеті. Мазмұны
2014 -> Кәсіпорын экономикасы Тақырып: Қазақстан Республикасы экономикасының даму сипаттамасы. Мазмұны
2014 -> Жаратылыстану-география
2014 -> СұРАҚтары физика табиғаты құбылыстарының жалпы заңдылықтары туралы ғылым
2014 -> 6М011200 – Химия мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған сұрақ тізімі Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
2014 -> Оқу жылының 6М051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша дайындық емтихан сұрақтары


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет