Цель дипломной работы выявить теоретические вопросы, возникающие при определении понятия сделки, критериев классификации сделокДата04.03.2018
өлшемі31.53 Kb.
#19333
түріДипломная работа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гражданского права

БАЛИНСКАЯ

Ольга Викторовна
Понятие и классификация сделок

Дипломная работа

Научный руководитель:

кандидат юридических наук,

доцент Д.Д. Ландо

Допущена к защите

«___»____________2017 г.

Зав. кафедрой гражданского права

доктор юридических наук, профессор В.Н. Годунов

________________


РЕФЕРАТ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СДЕЛКА, ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ, КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ, ОДНОСТОРОННИЕ, ДВУСТОРОННИЕ И МНОГОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ, ВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ СДЕЛКИ, КОНСЕНСУАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ.

Общий объем дипломной работы составляет 60 страниц, включая список использованной литературы в количестве 66 наименований на 6 листах.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при совершении сделок.

Предмет исследования – литературные источники по теме исследования, законодательство Республики Беларусь.

Цель дипломной работы – выявить теоретические вопросы, возникающие при определении понятия сделки, критериев классификации сделок.

Методами исследования, которые использовались в данной работе, являлись системный, исторический, формально-юридический, конкретно-юридический, сравнительный анализ и диалектический метод исследования.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные выводы могут служить конкретизации понятия сделки, определению критериев классификации сделок, позволяют определить дискуссионные вопросы в рамках заявленной проблематики и предложить пути их решения.

Данная работа выполнена самостоятельно, все материалы и результаты, представленные в ней, являются достоверными и могут быть использованы при дальнейшем исследовании данной темы, а также в целях совершенствования действующего законодательства Республики Беларусь и правоприменительной практики.

Приведенный в работе материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.РЭФЕРАТ

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ЗДЗЕЛКА, ЮРЫДЫЧНЫ ФАКТ, КРЫТЭРЫІ КЛАСІФІКАЦЫІ, АДНАБАКОВЫЯ, ДВУХБАКОВЫЯ І ШМАТБАКОВЫЯ ЗДЗЕЛКІ, ВЫПЛАТНЫЯ І БЯЗВЫПЛАТНЫЯ ЗДЗЕЛКІ, КАНСЭНСУСНЫЯ І РЭАЛЬНЫЯ ЗДЗЕЛКІ.

Агульны аб'ём дыпломнай работы складае 60 старонак, уключаючы спіс выкарыстанай літаратуры ў колькасці 66 найменняў на 6 старонках.

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць пры здзяйсненні здзелак.

Прадмет даследавання – літаратурныя крыніцы па тэме даследавання, заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Мэта дыпломнай работы – выявіць тэарэтычныя пытанні, якія ўзнікаюць пры вызначэнні паняцця здзелкі, крытэрыяў класіфікацыі здзелак.

Метадамі даследавання, якія выкарыстоўваліся ў дадзенай рабоце, з'яўляліся сістэмны, гістарычны, фармальна-юрыдычны, канкрэтна-юрыдычны, параўнальны аналіз і дыялектычны метад даследавання.

Тэарэтычная значнасць даследавання складаецца у тым, што атрыманыя высновы могуць служыць канкрэтызацыі паняцця здзелкі, вызначэнні крытэрыяў класіфікацыі здзелак, дазваляюць вызначыць дыскусійныя пытанні ў рамках заяўленай праблематыкі і прапанаваць шляхі іх вырашэння.Дадзеная работа выканана самастойна, усе матэрыялы і вынікі, прадстаўленыя ў ёй, з'яўляюцца дакладнымі і могуць быць выкарыстаны пры далейшым даследаванні дадзенай тэмы, а таксама ў мэтах удасканалення дзеючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь і праваўжывальнай практыкі.

Прыведзены у працы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага аб'екта, усе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет