Цель дипломной работы выявить теоретические вопросы, возникающие при определении понятия сделки, критериев классификации сделокжүктеу 31.53 Kb.
Дата04.03.2018
өлшемі31.53 Kb.
түріДипломная работа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гражданского права

БАЛИНСКАЯ

Ольга Викторовна
Понятие и классификация сделок

Дипломная работа

Научный руководитель:

кандидат юридических наук,

доцент Д.Д. Ландо

Допущена к защите

«___»____________2017 г.

Зав. кафедрой гражданского права

доктор юридических наук, профессор В.Н. Годунов

________________


РЕФЕРАТ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СДЕЛКА, ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ, КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ, ОДНОСТОРОННИЕ, ДВУСТОРОННИЕ И МНОГОСТОРОННИЕ СДЕЛКИ, ВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ СДЕЛКИ, КОНСЕНСУАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ.

Общий объем дипломной работы составляет 60 страниц, включая список использованной литературы в количестве 66 наименований на 6 листах.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при совершении сделок.

Предмет исследования – литературные источники по теме исследования, законодательство Республики Беларусь.

Цель дипломной работы – выявить теоретические вопросы, возникающие при определении понятия сделки, критериев классификации сделок.

Методами исследования, которые использовались в данной работе, являлись системный, исторический, формально-юридический, конкретно-юридический, сравнительный анализ и диалектический метод исследования.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные выводы могут служить конкретизации понятия сделки, определению критериев классификации сделок, позволяют определить дискуссионные вопросы в рамках заявленной проблематики и предложить пути их решения.

Данная работа выполнена самостоятельно, все материалы и результаты, представленные в ней, являются достоверными и могут быть использованы при дальнейшем исследовании данной темы, а также в целях совершенствования действующего законодательства Республики Беларусь и правоприменительной практики.

Приведенный в работе материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.РЭФЕРАТ

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ЗДЗЕЛКА, ЮРЫДЫЧНЫ ФАКТ, КРЫТЭРЫІ КЛАСІФІКАЦЫІ, АДНАБАКОВЫЯ, ДВУХБАКОВЫЯ І ШМАТБАКОВЫЯ ЗДЗЕЛКІ, ВЫПЛАТНЫЯ І БЯЗВЫПЛАТНЫЯ ЗДЗЕЛКІ, КАНСЭНСУСНЫЯ І РЭАЛЬНЫЯ ЗДЗЕЛКІ.

Агульны аб'ём дыпломнай работы складае 60 старонак, уключаючы спіс выкарыстанай літаратуры ў колькасці 66 найменняў на 6 старонках.

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць пры здзяйсненні здзелак.

Прадмет даследавання – літаратурныя крыніцы па тэме даследавання, заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Мэта дыпломнай работы – выявіць тэарэтычныя пытанні, якія ўзнікаюць пры вызначэнні паняцця здзелкі, крытэрыяў класіфікацыі здзелак.

Метадамі даследавання, якія выкарыстоўваліся ў дадзенай рабоце, з'яўляліся сістэмны, гістарычны, фармальна-юрыдычны, канкрэтна-юрыдычны, параўнальны аналіз і дыялектычны метад даследавання.

Тэарэтычная значнасць даследавання складаецца у тым, што атрыманыя высновы могуць служыць канкрэтызацыі паняцця здзелкі, вызначэнні крытэрыяў класіфікацыі здзелак, дазваляюць вызначыць дыскусійныя пытанні ў рамках заяўленай праблематыкі і прапанаваць шляхі іх вырашэння.Дадзеная работа выканана самастойна, усе матэрыялы і вынікі, прадстаўленыя ў ёй, з'яўляюцца дакладнымі і могуць быць выкарыстаны пры далейшым даследаванні дадзенай тэмы, а таксама ў мэтах удасканалення дзеючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь і праваўжывальнай практыкі.

Прыведзены у працы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага аб'екта, усе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет