Целодневна детска градина „незабравка” Сжүктеу 283.09 Kb.
Дата21.08.2018
өлшемі283.09 Kb.


Детска Градина “Божур”

с. Божурица общ. Долна Митрополия, обл. Плевен

ул. Божур № 11, сл. тел.06517 2002, e-mail:cdg_bojur@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
ПОЛЯ АНГЕЛОВА

Директор на

ДГ”Божур”с.Божурица


С Т А Т Е Г И Я

ЗА
РАЗВИТИЕ
НА
ДЕТСКА ГРАДИНА „БОЖУР” С.БОЖУРИЦА

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2020 ГОДИНА

БОЖУРИЦА

2016 г.
СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА Детска Градина „БОЖУР” с.БОЖУРИЦА

ПРЕЗ 2016 – 2020 год.

Настоящата стратегия за развитие се основава на принципа и насоките, заложени в Стратегията за развитието на Образованието в Република България, ЗПУО, Наредба №5 за предучилищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето, Стратегия и развитие на образованието в Община Долна Митрополия, приоритетите на МОН и РУО – гр.Плевен.Стратегията е разработена в съответствие с изискванията на чл.70, ал.1 от ЗПУО и е приета на Заседание на Педагогически съвет с Протокол № 1 / 01.09.2016 г.АНАЛИЗ НА:
І. Актуалното състояние на ДГ „Божур” с.Божурица, Община Долна Митрополия, Област Плевен.
Детска Градина „Божур” с.Божурица по смисъла на чл.24,ал.1 от ЗПУО е общинска детска градина, като сградата е публична общинска собственост, съгласно издаден Акт №197 / 31.08.1999г. В детската градина се обучават и възпитават деца в три смесени групи от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас / чл.24 (1) от ЗПУО /.По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места децата може да постъпят в детската градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването / Чл.24 ,ал.2 и Чл.57, ал.2/. Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна, но не по- рано от годината, в която детето навършва 5 годишна възраст.Във връзка с това в Детска Градина „Божур” с.Божурица има осигурени условия за подготовката на децата две години преди постъпване в първи клас съгласно чл.298 от ЗПУО и Решение №714 / 31.08.2010г. на Общински съвет Долна Митрополия, както следва:

 • Осигурена е среда, съобразена с възрастовите особености на децата, която дава гаранции за опазване на физическото и психическото им развитие и благополучие.

 • Осигурени са учители, помощник-възпитател и помощно-обслужващ персонал, отговарящи на изискванията за заемане на длъжностите.

 • Осигурена е целодневна организация на предучилищната подготовка, която включва и условия за отдих на децата.

 • Осигурено е хранене, организирано в съответствие с изискванията, определени в наредба на министъра на здравеопазването – при целодневна организация на предучилищната подготовка.

Съгласно чл.298, ал.1,2,3,4 от ЗПУО, издръжката на децата в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет. Съгласно чл.298, ал.1,2,3,4 от ЗПУО, родителите заплащат такси в размер, определен от Общинския съвет в съответствие със Закона за местните данъци и такси с Решение №135/2004г. и Решение №192/2004г.-гр. Долна Митрополия.

Детска Градина „Божур” с.Божурица се управлява от Директор. Основните педагогически въпроси се обсъждат и решават на ПС. Обучението и възпитанието на децата се осъществява съгласно Държавните образователни стандарти / Наредба № 5 / 03.06.2016 г. /.
  1. Деца обучавани и възпитавани в Детска Градина „Божур” с.Божурица през последните три години:Учебни години

Брой деца

2013 - 2014

78 бр.

2014 - 2015

79 бр.

2015 - 2016

75 бр.


  1. Родените деца в с.Божурица, с.Биволаре и с.Рибен през

периода 2004 г. – 2013 г.години

Деца-ЕСГРАОН

2006г.

14бр.

2007г.

22бр.

2008г.

24бр.

2009г.

19бр.

2010г.

18бр.

2011г.

22бр.

2012г.

10бр.

2013г.

9бр.

2014г.

19бр.

2015г.

30бр.


ІІ. Кадрово осигуряване


  1. Данни за броя на учителите и помощно – обслужващия персонал в Детска Градина „Божур” с.Божурица през последните три години
Кадрово осигуряване

2013-2014

уч.година

2014-2015

уч.година

2015-2016

уч.година

Директор

1

1

1

Учители

6

6

6

Помощник-възпитател

5

5

5

Готвач

1,5

1,5

1,5

Домакин

1

1

1

Огняр

0

0

0,5

Общ работник

0

0

0,52.2Съотношение –учители с висше образование и учители „специалисти” през последните три години


Уч.година

2013 – 2014 уч.г.

2014 – 2015 уч.г

2015 – 2016 уч.г

образование

Висше-магистър

Висше-бакалавър

Висше-магистър

Висше-бакалавър

Висше-магистър

Висше-бакалавър

учители

6 бр.

1 бр.

6 бр.

1 бр.

6 бр.

1 бр.2.3Учители с ПКС и без ПКС през последните три годиниКвалификационна степен

2013 - 2014 уч.г.

Бр. учители

2014 - 2015 уч.г

Бр. учители

2015 - 2016 уч.г

Бр. учители

І ПКС

0

0

0

ІІ ПКС

1

1

1

ІІІ ПКС

0

0

0

ІV ПКС

1

1

1

V ПКС

1

1

12.4 Квалификация на учителите през последните три години

2013 - 2016 год.


Квалификации

Брой педагогически специалисти в Детска Градина „Божур”

Брой участници

2013 – 2014 уч.г.

1.Предимно самоподготовката и обмена на педагогическа информация, лекции, дискусии.

2.Поддържане на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.

3-Стимулиране на самоподготовката и обмена на педагогическа информация.

4.Квалификационната дейност да съдейства за внедряване на добри педагогически практики в работата с децата от предучилищна възраст.

4.Създаване на атмосфера на гласност и откритост при постигане на успехи и неуспехи, постижения и трудности.

5.Усъвършенстване на професионалните компетентности на детските учители.

6.Повишаване на общата педагогическа и методическа подготовка на учителите за работа в съвременните реалности.

7.Гарантиране на положителни промени в развитието на децата в детската градина.

6 бр.

6 бр.


2014 – 2015 уч.г.

1. Поддържане на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.

2.Стимулиране на самоподготовката и обмена на педагогическа информация.

3.Повишаване на общата педагогическа и методическа подготовка на учителите за работа в съвременните реалности.

4.Приобщаване на децата от ромски произход към режима в детската градина.

5.Сформиране на група за проучване очакванията и потребностите на родителите

6.Мотивация на работното място на целия персонал и развитие на екипната работа

7.Педагогически стратегии за взаимодействие - ДГ и семейство

8.Значението на обслужващия персонал за формиране на културно- хигиенни навици и грижи за здравето на децата.


6 бр.6 бр.2015 – 2016 уч.г.

1. “ Зимна академия 2020 “ включваща :

- Законодателни промени и тенденции в Закона за училищното и предучилищното образование и обучение .

- Развитие на политиките по валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

- Повишаване качеството на училищното и предучилищното образование и обучение за придобиване на ключовите компетентности.


6 бр


3 бр
2.5 Участия на учители в оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за учебните 2013 – 2016 година.Проект

Брой участници

„ Готови за училище“

2 бр.

НП «С грижа за всеки ученик »

3 бр.

НП - КПС

7 бр.МИСИЯ
1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Придобиване на знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.

3. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

4. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

5. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на децата за общуване и правилно поведение в обществото.

6. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.

7. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
ВИЗИЯ
1. ДГ „ Божур „ да запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен:

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на децата.

4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на ДГ.

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

6.С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на ДГ, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет.

8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от ДГ, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

9. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим лекарска грижа.

10.Ще въведем сутрешна спортна гимнастика в рамките на 15 минути за успешен старт на предстоящия учебен ден.

11. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на родината.
ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО
- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – деца, учители и родители.

- Висок професионализъм на педагогическия екип.- Ефективна управленска дейност

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на децата.

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

- Поставяне на детето в центъра на цялостната педагогическа дейност в ДГ.

- Поставяне на детето в отговорна активна позиция при овладяване на знанията

формиране на различни компетенции по различните дейности и развитие на умения за учене през целия живот.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

- Обогатяване на материалната база, допълнително финансиране.
РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
- Разширяване на автономността на субектите в ДГ.

- Хуманизация на процеса на образование.

- Иновативност и творчество.

- Толерантност и позитивна етика.


ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
- Чрез средства от бюджета на ДГ.

- Чрез кандидатстване по проекти.

- Чрез дарения.

ІІІ.Образователно – възпитателен процес

Основната идея и цел на Детска Градина „Божур” с.Божурица относно образователно-възпитателния процес е работата по изпълнение, съхраняване и обогатяване на традицията, както и популяризирането на добрия педагогически опит и творчески потенциал на детския учител, с цел осигуряване възможност за достъп и равен шанс за училищното обучение на децата от предучилищна възраст.

Съвременният образователен процес наложи като приоритет да търсим образователно-възпитателни технологии в предучилищното възпитание за разширяване на педагогическата, организационната и контролната дейност в детската градина:


 • използваме интерактивни форми и методи във възпитателно-образователния процес

 • личностно ориентирания към детето подход

 • прилагаме знания и умения, а не трупваме информация и познания

 • използваме възможностите на информационните и комуникационните технологии при квалификацията на педагозите и цялостната дейност.

 • Насищане на ежедневието с емоционални и радостни преживявания на децата.

 • изграждане на умения за пренос на знания от теорията в практиката.

 • да вярва във възможностите на децата.

По етнически белег в Детска Градина “Божур” с.Божурица се обучават деца от български, турски и ромски етнос .

Целта на педагогическата дейност в Детска Градина “Божур” с.Божурица е да се достигне максимална адаптация в условия на мултиетническа среда като се формира желание сами конструктивно да разрешават конфликтите помежду си чрез осъществяване на работа по възпитаване на етническа толерантност, обезпечаване реализацията на личността на всяко дете, утвърждаване на неговите достойнства и качества, достигане на успехи и признание от другите членове в колектива.

За достигане на тази цел е необходимо:


 • отчитане на психологичните особености на децата в групата;

 • създаване на специални ситуации и мероприятия, позволяващи на всяко дете да изяви своите положителни качества;

 • да не се допуска потискане, засягане на собственото достойнство на едно дете от друго;

 • да се достигне правилна позиция у лидерите, организаторите на работа в групата;

 • обезпечаване сменяемост на ролевите позиции у децата, лидерите, организаторите в зависимост от извършваните дейности; създаване на ситуации, стимулиращи взаимопомощта между децата в групата, ситуации на успех чрез успеха на другия, успех на групата;

 • с цел развитие на контактите и обогатяване на опита на общуване да се използват различни начини за формиране на микрогрупа ( по желание, по способности, по интереси и стихийни причини);

 • да се достигне самокритичност и обективност у децата, използвайки самооценка и оценката, давана от другите в групата, умения коректно да се изказва мнение за поведението и действията на другите, да се отчете оценката от взаимоотношенията на децата, комфортността на всеки член в групата, да се покаже значимостта на действията на всеки при достигане на общите резултати.

Основна цел и задача в междукултурното образование е стимулирането у детето на неговата способност за социална ориентация.

Главна роля в процеса на образование на децата в мултиетническа среда има личността на учителя. Природната емоционалност, склонност към експресия, образно възприемане на света – това са особеностите на децата с ромски и турски произход, които трябва да има в предвид обучаващият ги педагог. Дружбата му с ученика е крехка и лесно може тя да се разруши.

1. Учителят трябва да направи така, че децата да не чувстват качествената разлика в училищната си готовност, да не се отбелязват слабите им страни.

За децата-билингви предучилищното образование е задължително. Изходът е: да бъдат наши гости и да намираме положителното в тази ситуация – ще опознаят училищния живот и ред преждевременно, в резултат на което ще запалим предварително пламъчето на познанието в тях;

2. Да се помага на изоставащите деца не губят вяра в силите си, интереса към учението, желанието да се занимават, като се съставят индивидуални занятия;

3. Да се укрепи авторитета на тези деца в групата, да се работи върху взаимопомощта и другарските взаимоотношения. Учителят в подобана група ще трябва да отстъпи от единството на изискванията си към децата в учебно-възпитателната работа, да подхожда към оценката на знанията и поведението строго диференцирано. В този случай трябва да създава ситуации на успех, облекчена натовареност и личностен подход.

4. Учителят трябва да овладее и допълнителни знания, които са пряко свързани с етнокултурните особености на своите питомци.

5. По-задълбочено проучване и приближаване до интимния свят на детето;

6. Отделяне на повече внимание на проблемите на всяко дете;

7. По-умело организиране свободното време на децата, разширяване обхвата на дейностите, които всеки педагог планира сам;

8. Отделяне на повече време за общуване в свободни дейности, в по-непосредствена среда, опит за съпреживяване на емоционални състояния с децата.

3.1 Организация на предучилищната подготовка на децата за училище
Основната цел е осигуряване на хармония в развитието на детето чрез единството на образователни взаимодействия за утвърждаване на детската индивидуалност.

Образователният процес в Детска Градина „Божур” с.Божурица е насочен към здравно-хигиенното, двигателно-сетивно, познавателното, социалното, емоционално-волево и естетическото развитие на детето.Това се постига чрез педагогическа система от цели, образователно съдържание, форми и средства за организация и съответните критерии и инструментариум за измерване на резултатите. Детската градина предоставя на детето да развива своите способности и да ги подготвя за постъпване в училище. Като се съобразява с принципа на приемственост в развитието на образованието, детската градина гарантира взаимовръзката с началното училище за успешния преход към новата социална роля – „ученик”.

Съгласно чл.24, ал.1,2 и чл.57, ал.1 от ЗПУО, Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпване в първи клас е задължителна.В Детска Градина „Божур” са осигурени условия за подготовката на 5 и 6 годишните деца в целодневна група. Осигуряваме отдих, определен обем от знания, умения, отношения и адекватна мотивация и лична отговорност. За тази цел извършваме диагностика на готовността на децата за училище.

Задължителният образователен минимум се определя от държавните образователни стандарти, въз основа на които се изграждат и единни критерии за резултатите на децата. Те се формират в следните направления:

= Български език и литература

= Математика

= Околен свят

= Изобразително изкуство

= Музика

= Физическо възпитание

= Конструиране и технологии

В Детска Градина „Божур” се изпълняват задължително държавните образователни стандарти за учебното съдържание. Насърчава се използването на различни форми за надграждането на тези изисквания. Задължително изискване е поставено към учебното съдържание да е достъпно и съобразено с възрастовите особености и възможности на всяко едно дете.

Учебно-възпитателния процес се изгражда върху:


 • Осигуряване на подготовка, съответстваща на доминиращите европейски образователни тенденции.

 • Целесъобразно обновяване на педагогическите технологии и материално-техническата база.

 • Възможност за свободен избор в зависимост от индивидуалните потребности и интереси на децата.

 • Изисквания за гарантиране на нормално психическо и физическо развитие на децата.

ІV. Финансиране
Издръжката на Детска Градина „Божур” с.Божурица се поема от общинския бюджет на Община Долна Митрополия и сме второстепенни разпоредители с бюджета си. Средствата се разпределят по параграфи в зависимост от нуждите – материално-техническа, ремонтна, учебна и други видове осигуряване на детската градина. Допълнителни средства се осигуряват чрез дарения.

V. Материално-техническата база

Материално-техническата и дидактичната база на Детска Градина „Божур” с.Божурица е добра, събирана, съхранявана и обогатявана през годините.Тя дава възможност за прилагане на творчество и индивидуализъм в работата на учителите. МТБ се нуждае от сериозни инвестиции по отношение осигуряване на възможност за пълноценното възпитание и обучение на децата в детската градина.

Физкултурните салони са оборудвани с шведски стени, гимнастическа пейка, топки, обръчи и други необходими за развитието на двигателно-сетивната активност на децата.

За развитие на музикалната активност на децата, детската градина разполага с множество музикални инструменти за децата и мини системи с подходящи музикални произведения в зависимост от възрастовите особености. Разполагаме с богат асортимент със сценични костюми и облекла.

Във връзка с Наредба на МЗ, детската градина разполага със: оборудван кухненски блок, медицински кабинет, склад за хранителните продукти, санитарни възли за персонала, както и физкултурен салон отговарящи на изискванията на наредбата.

Дворовете на сградите на детската градина се поддържа постоянно, но уредите се нуждаят от подобрение.VІ.Взаимодействие с родители, обществени, културни и други институции.

4.1 Взаимодействие с родители:
Гледаме на родителите като безценни помощници и партньори при осъществяване на задачите, които сме си поставили в ежедневната ни работа. За това се стремим да поддържаме близък контакт чрез:

 • Ежедневни разговори с родителите за поведението и активността на детето в учебния процес

 • Разнообразни информационни табла за родителите.

 • Пряко участие на родителите в развлечения, тържества и мероприятия в и извън детската градина

 • Родителски срещи.

 • Дни на отворените врати – всяка година даваме възможност на всички родители да присъстват по време на учебната дейност.

4.2 Взаимодействие с РУО – гр.Плевен
Следваме указания, изисквания, препоръки и инструкции за прилагане на нормативната уредба. Съдействие при организирането на квалификационната дейност на директори и учители, при изготвяне на Списък – Образец№2 и реализиране на КД на Директора.

4.3 Взаимодействие с училището.
Връзката между тези две звена е непрекъсната и се изразява в осигуряване, формиране на отношение бъдещата социална роля „ученик”, придобиване на обща и специална готовност за училище.Поддържаме постоянни контакти с учителите и възпитателите от ОУ ”Христо Ботев” с.Божурица.
4.4 Взаимодействие с Община Долна Митрополия, относно дейността на детската градина.
- Даване на насоки за разпределение на бюджетните средства

- Определяне такси за храна във връзка с Закона за местните данъци и такси

- Сключване на договори за Обществени поръчки

- Взаимно разрешаване относно текущи проблеми свързани с дейността на детдската градина.


4.5 Взаимодействие с Читалище с.Божурица, с.Биволаре и с.Рибен
Участие на децата в съвместно организирани празници, тържества с цел приобщаване на децата към българските национални традиции и култури.

СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „БОЖУР” С.БОЖУРИЦА
ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:


 1. Издигане и утвърждаване престижа на детското заведение

 2. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа с:


3-4 годишните деца

- изграждане у детето на индивидуален стил на дейност и поведение

- изграждане на умения за работа в екип

- формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност и дисциплина

- развиване търсенето на оригинални и нестандартни решения във всяка ситуация

- изграждане на хигиенни навици и общоприети норми на поведение при хранене, учене и игра


5 и 6 годишните деца

- да улесним прехода на детето от предучилищно към училищно обучение

- да подготвим детето – бъдещ ученик за самодисциплина и толериране на личната автономия

- да изградим вътрешна мотивация, определяща ценността и самоинициативата на детето за учене.

 1. Създаване на условия за нормално функциониране на детската градина и усъвършенстване на възпитателно-образователния процес в съответствие с ДОС.

 2. Повишаване квалификацията на учителите.

 3. Повишаване качеството на взаимодействие и работата с родителите.

МИСИЯ
Овладяване от децата на книжовен български език, като средство за общуване, обучение и развитие чрез различните дейности. Усвояване на знания и умения в по-широк свят в който детето навлиза и подпомагане изграждане на ценностна система, която да му позволява да възприема и изпробва трайни познания и съждения.


ВИЗИЯ
Осигуряване на възможност за физическо и духовно развитие на децата, на техните потребности и интереси за успешното им ориентиране, адаптиране и реализация в обществото.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
1.Усъвършенстване на цялостната дейност по планирането, организацията и обслужването в детската градина..

2.Утвърждаване на облика на детската градина и чувството на принадлежност към него на всяко дете.

3.Издигане на качествено ново ниво при подготовката на децата, защото детето е център в системата; да получава топлина, да бъде разбирано, да участва и бъде винаги зачитана страна в процеса на възпитание и обучение, да бъде удовлетворено любопитството му и правото на избор и на търсене.

4.Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия екип-високо отговорни личности, прилагане на нови форми и методи на обучение, защото учителят е партньор, водач, а това е новото учебно съдържание, новият начин на организация, за да може детската градина да е мястото на младостта и радостта.

5.Интензивно развитие на определени умения : умения за критично и аргументирано мислене, умения за решаване на проблеми; умения за преценка и оценка; умения за прилагане на знания; умения за морално разсъждение.

6.Постепенно обогатяване на материално-техническата и дидактична база, подобряване и подмяна на някой от уредите в двора на детската градина за придобиване на европейски вид.П Р И О Р И Т Е Т И
1.Приобщаване на по голям брой деца от ромски произход към режима в детската градина.

2.Издигане равнището на родно езиковата подготовка – овладяване на езика и речта на децата в детската градина; осъзнаване връзката между езика и дейността, езика и мисленето, значението на речта в живота; развиване чувството за комуникативна целесъобразност; умение да владеят партньорски и групово – комуникативни ситуации.

3.Подобряване на вътрешно-квалификационната методическа дейност.

4.Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.

5.Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване на проблеми.

6.Задълбочаване на контактите с обществените организации и институции, отворени за проблемите на детската градина и привличане на допълнителни източници за подпомагане дейността и материално – техническата база.
ПРИНЦИПИ
Цялостната работа в детската градина ще бъде подчинена на следните принципи:


 • Превръщане на детската градина в търсена и желана среда.

 • Защита правата на детето и хармоничното развитие на детето според неговите възможности.ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
1.Организационно-педагогическо направление – роля на директора, педагогически контрол, роля на Педагогическия съвет, ролята на Обществения съвет. Детската градина се ръководи от директор назначен след конкурс. Трудът на директора е сложен и многообразен, включващ различни направления като: педагогически; административно-правни; финансово-стопански; контролни. В съвременната детска градина директорът придобива и нова функция – на директор – мениджър.

Най – съществените критерии за успех в управленската дейност през следващите три години са насочени към:

 • Ориентиране към потребителя на услугата – т.е децата и родителите.

 • Повишаване производителността на труда-т.е качествено образование и по-добро осъзнаване на ценностите.

 • Връзка със живота.

 • Привързаност към собствената дейност.

 • Ефективен стил на ръководство.

 • Едновременна взискателност и свобода на действие

 • Добър професионален екип на работещите, повишаване на квалификацията, приобщаване, осъзнаване и съпричастност към общата цел на дейността, а именно здравето на децата.


Очаквани резултати относно организационно-педагогическото направление


 • При изпълнение на тези нови дейности все по-голямо значение ще придобият междуличностните умения – способност и готовност да се общува с хората – контакт с колеги, лидерски умения, умения за решаване на конфликти, за обработка на информацията, за вземане на гъвкави, бързи и правилни решения в дадена ситуация, за разпределение на ресурсите, за предприемчивост, познания в областта на маркетинга.

 • Правата и задълженията на директора ще бъдат насочени към верни управленчески решения, чрез които ще се осъществява, успешна управленска дейност.

 • Промяна в стила на управление – управление, съобразяване с демократичните принципи, намиране на свой собствен стил на работа, това предполага мъдрост и оригиналност на решенията, да се поддържа топла и приятелска атмосфера, особено когато се работи с малък на брой колектив.

 • Непрекъснат синхрон между отделните категории персонал – педагогически, медицински, обслужващ. Така ще се внесе ритмичност, паралелност и хармония в работата на всички, а директора ще осъществява координиращи действия.

 • Контролът е важна управленска функция, тясно свързана с качеството на възпитателния процес. Контролната дейност ще бъде подчинена на следните принципи:обективност, индивидуален подход, компетентност, плановост.

 • Педагогическият съвет осигурява вътрешна автономност и независимост на детската градина за решаване на основни положения във възпитателно-образователната работа. Като директор ще осигуря оптимални условия за неговата работа.

2.Квалификация на кадрите
Сложният педагогически процес се води от учителите, впечатляващи със своята ерудиция със своето разбиране за децата, с обичта си към тях и с педагогическия си талант, такт и умения.Професията е отговорна, сложна и многоаспективна, а това предполага и изисква учителя да бъде в крак с времето и да притежава добро здраве, висока професионална пригодност, за да се изпълняват сложните и трудни задачи.
Основните принципи от които детската градина ще се ръководи при провеждане на квалификацията ще бъдат следните:

 • Избиране формите на квалификация

 • Участие в квалификационните форми, съобразно индивидуалните интереси.

 • Интелектуализация на квалификацията в съдържанието на формите.


Основни резултати относно квалификацията на кадрите


 • Разглеждане на квалификацията като непрекъснат процес.

 • Приобщаване и адаптиране към новите условия при новопостъпил учител.

 • Педагогическият колегиум да е изцяло отговорен за прилагане в практиката на иновационни технологии за поставяне на детето в центъра на педагогическия процес, за отчитане динамиката и спецификата на неговото развитие, за повишаване качеството на възпитателно-образователния процес.

 • Участия в Общински, Областни и Национални форми на квалификация.

 • Квалификационната дейност ще се организира с активната помощ на директора и регистъра за квалификация.

 • Новите форми на активно обучение като казуси, педагогически тренинги, тестове, дискусии и др. ще се конкретизират в Годишния план на детската градина.


Правила за изготвяне, водене, съдържанието и ползване на професионалното портфолио.
Детското портфолио се състой от:

Заглавна страница

Съдържание

„Всичко за мен“

Индивидуален протокол за готовността но детето за училище

Индивидуален протокол – резултати

„Аз творя“ – рисунки, апликации, работни листи .
Място на съхранение : В групата
Професионалното портфолиото на учителите се състой от 5 раздела:
1- раздел

Документи – образование, квалификация и повишаване на квалификацията, педагогически стаж.


2- раздел

Отговорности но учителя

Проекти по които е работил учителя

Наставничество

Открити практики

Участие в работни групи и комисии

Мероприятия извън ДГ

Работа с други институции

Поддържане и обогатяване на материалната база на ДГ

3- раздел

Проекти по които е работила групата

Фото- документиране на празници

Работа с децата

Открити практики

Съвместни дейности с родители


4-раздел

Награди, отличия, грамоти


5- раздел

Други дейности с деца и други заинтересовани страни.


Място на съхранение : В дирекцията на ДГ и за сграда с.Рибен , за сграда с.Биволаре в групата.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ
Дейностите в нашата работа, съобразно целта на настоящата стратегия са:

 • Анализ на педагогическата ситуация в детската градина.

 • Диагностика на децата

 • Педагогическа и възпитателна дейност, осъществена на основата на личностно-ориентирания подход на взаимодействие.

 • Разработване и внедряване на иновационни педагогически технологии за работата в детската градина.

 • Създаване на способности у детето да опознава многообразието на заобикалящия го свят, да се стреми към активна дейност, да различава и уважава различията у себе си и другите, да се възпитава умение да взаимодейства, да се адаптира към промените на околната среда.

 • Работа по усвояване от детето на социални норми и културни ценности на обществото, към което принадлежи.


РАБОТА С РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФАКТОРИ
За постигане на висока социална ефективност на учебно – възпитателния процес в предучилищна възраст изисква единодействие между детска градина, семейство, училище и общество, осъществявайки се на различни равнища но с общ акцент гражданско образование и възпитание.
Вниманието на родителската общественост през следващите четири години ще се насочи към по-различен тип взаимоотношения, основани на:


 • Доверие във взаимоотношенията за ефективно сътрудничество

 • Запознаване на родителската общественост с работата на педагога за придобиване на адекватни представи и информираност

 • Традиционните родителски срещи

 • Други форми на сътрудничество като:

  • Перманентни разговори с родители, проучване мнението им, споделяне на идеи.

  • Организирани партита, съвместни рождени дни

  • Изложби за празници изложби-базари с произведения на децата, родители и учители

  • Общи трудови дни

  • Колективни празници от всякакъв характер

  • Участия в художествени програми на Читалищата в трите населени места с.Божурица, с.Биволаре, с.Рибен.

  • Анкети с родители

  • Съвместни празници и развлечения

  • Съвместни екскурзии и разходки

  • Оформяне на родителски кътове

  • Изготвяне на CD и DVD записи с престоя и живота на децата в детската градина, като подарък за родителите


Приемственост между детската градина и началното училище


 • Взаимни посещения между учителите на Детска Градина „Божур” с.Божурица и ОУ “ Христо Ботев ” с.Божурица

 • Организиране на съвместни дискусии с родители и учители от началното училище по актуални проблеми на социализацията на децата и интер-културното образование


Работа с други институции


 • Детска Градина „Божур” с.Божурица работи много добре с Отдел „Образование”- Долна Митрополия и с РУО гр.Плевен. Надяваме се тези контакти да бъдат ползотворни и градивни за напред.

 • Финансова обезпеченост на детското заведение

  • За цитирания период финансирането на детската градина се осъществява от Община Долна Митрополия – местни дейности.

  • Средствата за работните заплати са държавни дейности и се определят съгласно Наредба за работната заплата и Вътрешните правила на детската градина.Приоритетно ще се извършват следните ремонти


 • Подмяна на уреди в двора на детската градина и филиалите в с.Биволаре и с.Рибен – пързалки, люлки и нови спортни пособия

 • По възможност ремонт на : неотремонтираната част, както и приземния етаж на централната детската градина в с.Божурица, физкултурния салон, кухненския блок, неотремонтираното крило във филиал с.Рибен, физкултурния салон, кухненския блок, втория етаж на сградата във филиал с.Биволаре.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стратегията за развитие на Детска Градина „Божур” с.Божурица, Община Долна Митрополия, Област Плевен за периода 2016 - 2020 година е съобразена с конкретните условия и демографски характеристики на детското заведение. Тя е реалистична и изпълнима по отношение на поставените цели и задачи. Представя акцентите и приоритетите на дейностите, които ще се осъществяват за натрупване на определени личностни качества и умения на децата,осигуряване на оптимално сътрудничество между родители,общественост и детска градина за да се превърне тя в дом на радостта.

ПОЛЯ АНГЕЛОВА

Директор на

ДГ ”Божур”

С.Божурица


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет