Целодневна детска градина „първи юни”Сжүктеу 115.95 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі115.95 Kb.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ”с.ОКОРШ,ОБЩИНА ДУЛОВО

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА РАБОТАТА НА ДГ „ПЪРВИ ЮНИ” с.ОКОРШ,общ.ДУЛОВО

с групи в с.ВОКИЛ и с.ОВЕН

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 г.

ДИРЕКТОР : ............................

/ Радка Иванова//

Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация на децата.Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическо взаимодействие. Детската градина осигурява равен достъп и качествено образование за максимално развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна реализация.

Настоящият Годишен план е подчинен на основните принципи в образователната система и конкретно в предучилищното образование. Цялостната дейност на ДГ „Първи юни”с.Окорш, през настоящата 2016/2017 учебна година ще бъде съобразена с основните цели на предучилищното образование, произтичащи от политиката на образованието, насочени към демокрация, хуманизация ,социализация и интеграция на образователно-възпитателната работа с децата. В него са залегнати и конкретни задачи, свързани с възпитанието, обучението и ранната социализация на детската личност, квалификацията на педагоги-ческият колектив, както и работата с родителите и обществеността.

Основните приоритети по които ще продължи да работи ДГ”Първи юни”с.Окорш са свързани с качествено обучение и възпитание на децата, успешното овладяване на българският език в условията на билингвизъм, задължителната подготовка на детето за училище/ две години преди постъпването му в първи клас/, професионалната квалификация на учителите , работа с родителите и обществеността, правата на детето и физическото развитие.

През 2016/ 2017 учебна година учителският колектив при ДГ „Пър-

ви юни” с.Окорш ще работи за осъществяване на следната

ОСНОВНА ЦЕЛ:

„РАННА СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО И КАЧЕСТВО на ОВП, СЪОБРАЗНО ДОС, ОСИГУРЯВАЩИ ПОДГОТОВКАТА МУ ЗА УЧИЛИЩЕ И ЖИВОТА.”

За осъществяване на целта е необходимо да се реализират следните

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1.Създаване на педагогически и материални предпоставки за качествено овладяване на българският език с пълноценното участие на всички деца в образователния процес и диференциране на задачите, съобразно техните потребности.
2.Издигане на по-високо ниво професионалната квалификация на педагогическият персонал по проблемите за детското развитие, овладяване на българският език, гражданското образование и правата на детето.
3.Взаимодействие на ДГ със семейството и обществеността, за постигане целите на предучилищното образование и подобряване МТБ в ДГ.

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1.Определяне на групите и разпределение на децата в тях.

Срок : 15септември

Отг. : Директора
2.Обхват на децата в ДГ „Първи юни” с.Окорш:


Група

ДГ с.Окорш

ДГ с.Вокил

ДГ с.Овен

Подг.см.група

родените 2010 г.

родените 2011 г.родените 2010 г.

родените 2011 г.родените 2010 г.

родените 2011 г.

Втора см.група

родените 2012 г.

родените 2013 г.родените 2012 г.

родените 2013 г.родените 2012 г.

родените 2013 г.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГ. И ПОМОЩНИЯТ ПЕРСОНАЛ :
Група

Длъжност

ДГс.Окорш

ДГс.Вокил

ДГс.Овен


ІІ см. група

учители

Ст.Костова

Д.Касим


В.Феим

З.Ахмед


С.Мехмед
чистач

Ив.Антонова

М.Халил

Ф.Мехмед

Л.ИбрахимПодг.см.група

учители

С.Димова

З.Махмуд


Н.Желязкова

Х.Мехмед


А.Мехмед

Х.Айналъ

Чистач

К-домакин


Готвач
Огняр

К.Йорданова

К.Йорданова


Р.Радева
Р.Юсеин

Г.Али

Г.Назиф
Н.Даил


-

Ш.Рушид

И.Галиб
Н.Осман


И.Садък
-

3.Закупуване на подходящи по възраст учебни помагала и материали за ОВР, съвместно с родителите. Срок: м.септември

Отг. Учителките

4.Изготвяне на Годишният план на ДГ. Срок: м.септември

Отг. Директора

5.Актоализиране на Правилника на ДГ с.Окорш.

Срок: м.септември

Отг. Директора

6.Изготвяне на Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в ДГ „Първи юни” с.Окорш. Срок: м.септември

Отг. Директора

8.Актоализиране на Правилника за вътрешен трудов ред в ДГ „Първи юни” с.Окорш. Срок: м.септември

Отг. Директора

9.Провеждане на оперативни съвещания :

- за приемане на седмични и месечни задачи

- за разглеждане на текущи задачи

10.Провеждане на педагогически съвещания :

- за запознаване с нови указания за ОВП

- запознаване с документи,отнасящи се до образованието

- обсъждане на сценарии за общи тържества и празници

- обсъждане на конспекти за открити практики

- разглеждане на текущи въпроси и задачи

Срок: през годината

Отг: Директора
11.Изготвяне на Стратегически план за развитието на ДГ” Първи юни” за четиригодишен период.

Срок: м.септември

Отг. Директора

11.1. Изготвяне на програмна система и тематично разпределение за учебната 2016/2017 година.

Срок: м.септември

Отг.Учителите


МЕТОДИЧЕН КАБИНЕТ

12.Подреждане и картотекиране на картини , дискове и др.нагледни и технически УТС и дидактични материали за провеждане на ОВП.

Срок: м.ноември

Отг. Учителките

13.Събиране,съхранение и популяризиране на методически разработки конспекти и др. Срок: през годината

Отг.Костова,А.Мехмед,Желязкова

14.Оформяне на кътове и украса в занималните и периодична смяна на същите. Срок : м.октомври

Отг. Учителките

15.Провеждане на общи родителски срещи.Срок: м.септември и м. май

Отг. Директора

16.Преглед на задължителната документация на ДГ.

Срок: м.октомври

Отг. Директора

17.Измерване на физическата дееспособност на децата и антропометрични

измервания. Срок : м.октомври и м.май

Отг. Учителките

18.Провеждане на диагностика за установяване на входящото и изходящо

ниво на развитие на децата. Срок: м.октомври и м.май

Отг. Учителките

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1.Заседание на педагогическият съвет :

- приемане на Стратегическият план и програмната система за 2016/2017 уч.година.

- приемане на Годишният план за учебната 2016 / 2017 година

- приемане на План за контролната дейност на директора

- приемане на Правилника на ДГ

- приемане на Правилник за вътрешният трудов ред в ДГ

- приемане на Правилник за ЗБУТ в ДГ”Първи юни” с.Окорш

- утвърждаване на длъжностните характеристики

- избор на секретар на ПС.

- приемане на Плана за БАК за учебната 2016/2017 г.

- приемане на План- програмата за ЗБУТ в ДГ „Първи юни”за учебната 2016/2017 г.

- Приемане на План на комисията по БДП в ДГ „Първи юни” за учебната 2016/2017 г. Срок: м.септември

Отг. Директора

2.Заседание на педагогическият съвет :

- доклад-анализ за резултатите от контролната дейност на директора през първото полугодие на 2016 /2017 учебна година

- отчет за изпълнението на решенията от минали съвети

Срок: м.февруари

Отг. Директора

3.Заседание на педагогическият съвет :

- доклад-анализ за резултатите от контролната дейност на директора през учебната 2016/2017 година

- приемане на График за отпуските на персонала

- приемане на План за лятната работа

- Отчет за работата на Постоянния щаб за защита от БАК

- Отчет за изпълнение на План-програмата за ЗБУТ

- Отчет за дейността на комисията по БДП

Срок : м.май

Отг. Директора
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Вътрешно-квалификационна дейност:
Цели:


  1. Изграждану на умения за компетентност на педагогическият екип за утвърждаване на иновациите и приоритетите на предучилищното образование.

Задачи:

  1. Поддържане на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите – квалифициране.

  2. Стимулиране на самоподготовката на учителите и обмяната на педагогическа информация.

  3. Квалификационната дейност да съдейства за внедряване на добри педагогически практики в работата с децата.

  4. Издирване и споделяне на игри, допринасящи за формиране на ценностна система у децата.

ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА:

„Овладяване на българският език в условията на билингвизъм”


І . Етап – „Играта- основна дейност в ДГ”

Цели: 1. Избягване дидактизирането на ОВП, в ДГ.

2. Предоставяне възможност на децата за учене чрез игра.

3. Възпитание чрез игрите.

Задачи: 1. Обогатяване и разнообразие на кътовете за игра в групите.

2. Включване на ПИ във всички режимни моменти.

3. Създаване на положителни емоции и удовлетвореност у

децата.


4. Представяне на открити практики по отделните ОН във

всички групи.

ІІ. Етап – „ Къщичка на вълшебните думи”

Цели: 1. Акцентиране върху овладяване на БЕ от децата – степен на

овладяване.

2. Създаване на условия за развитие на творческото мислене у

децата.

3. Комуникативните игри – ефикасно средство за овладяване набългарският език.

Задачи: 1.Езиковото развитие чрез игра.

2. Представяне на открити практики по ОН - БЕЛ във всички

възрастови групи.


Педагогически семинар: „Методика на устното овладяване на българският книжовен език в предучилищна възраст”

Срок: м.ноември

Отг: Х.Мехмед
Дискусия: „Овладяване на българският книжовен език в подготвителна група”. Срок: м.декември

Отг: С.Димова


Практикум: „Поетапност в изграждането на умения за общуване на книжовен български език, в детската градина”

Срок: м.януари

Отг.: З.Ахмед

Консултация: „ Планиране на образователно-възпитателният процес по ОН „Български език и литература“ Срок: м.октомври

Отг. Н.Желязкова

Тренинг: „ Играта – доминираща дейност във педагогическите ситуации по всички образователни направления“. Срок: м.февруари

Отг. Д.Касим

Открити практики: Съгласно график изработен от старши учител – всички педагогически специалисти през учебната година да подготвят и изнесат по две открити ситуации пред колеги от ДГ или родители.

Срок: през уч.година

Отг. за графика: Н.Желязкова, А. Мехмед и З.Махмуд


Външна квалификационна дейност:

1.Съгласно чл.219, ал.2 и чл.222 от ЗПУО, предоставяне възможност на педагогическият персонал за участие в квалификационни курсове, ПКС , за необходимите кредити .


2. Даване на възможност на педагогическият персонал за участие в общински и областни педагогически четения през м.април на тема: „Водим бъдещето за ръка”.
3. Участие на педагогическият персонал в обучения и квалификации на общинско и областно ниво.
ПЕДАГОГИЧЕСКА И ЗДРАВНА ПРОСВЕТА НА ПОМОЩНИЯТ ПЕРСОНАЛ:

Практикум: „Спазване на санитарно-хигиенните изисквания в ДГ”

Срок : м.септември

Отг. Мед.сестри

Беседа : „Взаимодействие в работата на учителите и помощният персонал за формиране култура на поведение у децата при хранене, общуване и взаимотношения.„ Срок: м.април Отг: В.Феим, Х.Айналъ,Костова

Дискусия:„Здравословното хранене на децата съгласно Наредба№6/ 2011г”

Срок: м.декември

Отг. Шермин РеджебКОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

І.Административен контрол:

1. Обхват и посещаемост

2. Спазване на трудовата дисциплина

3. Спазване на Правилника на ДГ

4. Спазване на санитарно-хигиенните изисквания

5. Опазване на учебната и материалната база

6. Храненето на децата

ІІ.Педагогически контрол :

- Частични проверки

2. Организиране на режима в отделните групи

3. Организиране на педагогическата среда

4. Водене на документацията в групата

5. Планиране на ВОР

6. Посещение на отделни ситуации и режимни моменти

- Тематична проверка

Тема: „Овладяване на българският език в условията на билингвизъм”
РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

І. Провеждане на родителска среща за сформиране на Обществен съвет в ДГ”Първи юни”.

ІІ.Провеждане на общи родителски срещи

1. Избор на родителско настоятелство

2. Запознаване с Правилника на ДГ за учебната 2016/2017 година

3. Инструктаж на родителите за безопасност и сигурност на децата от ДГ и безопасност по пътя до ДГ.

4. Декларации за здравословното състояние на детето.

5. Стопанско-икономически проблеми

ІІІ.Заседание на Родителското настоятелство :

1. Приемане на План за работа с Родителското настоятелство през учебната 2016 /2017 година

2. Приемане на План за съвместна работа за овладяване на бълг.език от децата.

3. Текущи задачи и проблеми в дейността на ДГ

ІV. Изготвяне на Планове за работа с родителите по групи.

V.Оформяне на табла и кътове за родителите по групи.

VІ.Провеждане на групови родителски срещи.

VІІ.Съвместно отпразнуване на празниците : „Дядо Коледа”,”Изпращане на децата в първи клас”,”Първи юни” и др. Спортeн празник: „ Мама,татко и аз”

VІІ.Привличане на родителите в съвместни трудови инициативи и спонсорство.
АДМИНИСТРАТИВНО - СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
1.Изготвяне на Образец № 2 – м.септември

2.Изготвяне на ежемесечни справки за посещаемостта на децата

3.Изготвяне на график за отпуските – м.май

4.Заявка за задължителна училищна документация

5.Осигуряване на гориво за парното отопление и камините .

6. Пребоядисване на оградата на ДГ.

7.Извършване на ремонт в кухните и помещенията на ДГ

Срок: м.август

Отг.Директора
П Р О Е К Т Н А Д Е Й Н О С Т В ДГ
През настоящата учебна година ДГ”Първи юни” ще продължи да работи по следните национални програми и проекти:
1.Изпълнение на дейностите по проекта”Нашият двор чист и красив” по НП ПУДООС в двора на основна сграда.

2. Оборудване на дворните площадки за игра на децата с пързалки, сенници и пясък и пейки.

3. Залесяване на кипариси и брезички и оформяне на алеите в ДГ.

Срок: м.октомври

Отг.Директора

4.Проект „Спорт за всички” за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за децата по реда на ПМС № 129 / 11.07.2000 г. Целта на това участие е да бъдат предоставени средства от републиканският бюджет за дейнодти по ФК и спорта и тяхното материално-техническо обезпечаване.


5.НП „Училищен плод” – предоставяне на плодове и зеленчуци за подкрепителна закуска на децата.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет