Цветанка йотина кмет на община мирково документация за участиежүктеу 192.92 Kb.
Дата26.10.2018
өлшемі192.92 Kb.
түріЗакон


ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: ob6tinamirkovo@mail.bg
ОДОБРЯВАМ:

ЦВЕТАНКА ЙОТИНА

КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА “а” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2012 -1013 г.“


ОБЩИНА МИРКОВО

2012 г.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Мирково

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА ЗА УСЛУГА: Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2012 -1013 г., включващо снегопочистване и опесъчаване.

ПРАВНО И ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ: Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП.


 1. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПОРЪЧКАТА.

 • Снегопочистване, вкючващо почистване на двете пътни ленти и избутване на преспите;

 • опесъчаване – механизирано или ръчно /в зависимост от конкретната обстановка/;

 1. Обхват на извършваната услуга

  1. Снегопочистване
ОБЩИНСКА ПЪТНА /ЧЕТВЪРТОКЛАСНА/ МРЕЖА

по ред

на пътя

Наименование на населеното място, което се обслужва

Дължина

км

1.

SFO1430

Буново

6,300

2.

SFO 3304

Каменица

19,000

3.

SFO3433

Смолско

3.000
Общо км за снегопочистване на общинска пътна мрежа

28.300

УЛИЧНА МРЕЖА

по ред

Наименование на населеното място

Приблизителна дължина

км

1.

село Буново

5.000

2.

село Смолско

4.000

3.

Село Каменица

9.000
Общо км за снегопочистване на вътрешна улична мрежа

18.000

Снегопочистването се извършва в двете платна на общинските пътища и улиците.

При сключване на договора, Възложителят ще предостави схеми с обозначени точни маршрути за всяко населено място, на общинските пътища и улиците. При необходимост, Възложителят може да възлага допълнително почистване на улици, които ще бъдат посочвани за всеки конкретен случай.


  1. Опесъчаване

ОБЩИНСКА ПЪТНА /ЧЕТВЪРТОКЛАСНА/ МРЕЖА

по ред

на пътя

Наименование на населеното място, което се обслужва

Дължина

км

1

SFO1430

село Буново

6.300

2

SFO 3304

село Каменица

19.000

3

SFO3433

село Смолско

3.000

4

SFO3434

село Бенковски

1.300

5

SFO1431

село Мирково

7.400
Общо км за опесъчаване на общинската пътна мрежа

37.000

УЛИЧНА МРЕЖА


№ по ред

Наименование на населеното място

Приблизителна дължина

км


1

село Буново

5.000

2

село Каменица

9.000

3

село Смолско

4.000

4

село Бенковски

2.000

5

село Мирково

10.000

Общо км за опесъчаване на общинската пътна мрежа

30.000

Опесъчаването ще се извършва по маршрути, които ще бъдат посочени за всяко населено място, при сключване на договора. 1. Срок и място на изпълнение на поръчката.

– Място на изпълнение - услугата се предоставя във всички населени места в границите на Общини Мирково;

 • Срок на изпълнение – зимен сезон 2012 -2013 г.

 1. Начин на образуване на предлаганата цена.

Цената трябва да бъде формирана в български лева чрез включване на всички необходими елементи на ценообразуване, в това число разходи за необходимите материали и труд. Към офертата кандидатът прилага и конкретния размер на всеки елемент от ценообразуването.

 1. Условия на плащане: максимално разсрочено, след сверяване и подписване на изготвените справки, удостоверяващи извършената работа. Цената се заплаща в български лева, с включен ДДС, по банков път след представяне на данъчна фактура.
 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 1. При изпълнение на поръчката да се спазват всички изисквания на нормативните документи в Република България и общинските наредби.

 2. Участниците в процедурата трябва да разполагат с необходимата техника, минимума на която е:

- Снегорини – 5 броя;

- Песъкари – 3 броя;

- Товарачни машини – 2 бр.;

Наличието на декларираната техника се доказва с документи за собственост или договори за наем. Техниката следва да бъде в добро техническо състояние, осигурен 24 часов сервиз, при възникнала необходимост или аналогична алтернативна заместваща техника. 1. Участникът трябва да бъде коректен при изпълнение на договори – доказва се чрез представяне на списък с изпълнени договори през последните две години /2010 и 2011г./ и референции от възложители. 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
 1. Офертата на участника трябва да съдържа следните документи:

 • Списък с документи;

 • Оферта;

 • Административни сведения;

 • Регистрационни документи – посочен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или валидно удостоверение за актуално състояние;

 • Списък на техниката, която участникът ще използва, придружен от документи за собственост или договори за наем;

 • Списък на договорите, изпълнени през последните две години /2010, 2011 г./ придружен от референции;

 • Ценова оферта;

Ценовата оферта се поставя в самостоятелен непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и заедно с останалите документи се запечатва в непрозрачен плик или пакет, върху който се изписва:
ДО ОБЩИНА МИРКОВО

УЛ. «АЛЕКСАНДЪР СТАММБОЛИЙСКИ» №35

2086 С. МИРКОВО

«ДЕЛОВОДСТВО»

ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА «А» ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2012 -1013 г.“
………………………………………………

/УЧАСТНИК/ ………………………………………………

/ПЪЛЕН АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ/

………………………………………………/ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL/

Офертата се представя от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо, с обратна разписка или чрез куриерска служба.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящия номер, датата и часът на получаването й, като посочените данни се записват във входящ регистър.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

Оферта, представена след крайния срок за получаване или представена в плик/пакет с нарушена цялост, незабавно се връща на преносителя.
Всички разходи за участие в процедурата са за сметка на участника.


 1. Срок и място за подаване на оферти.

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Мирково на адрес: Община Мирково, с. Мирково, 2086, ул. „Александър Стамболийски” № 35, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. до датата, посочени в поканата за участие.
IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
Избраният от Възложителя критерий за оценка е «Икономически най–изгодна оферта».


 1. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Икономически най- изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най–висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните показатели, изчислени по следната формула:КО = Т1 + Т2 + Т3


 1. Показател 1 Цена на поръчката (Т1) - максимална възможна оценка 60 точки;

Оценката по критерия ще се изчислява на база предложената от участниците обща цена по следната формула:

Т1 = (Сц min/ Сцn) х 60, където:
Сц min - най – ниска предложена цена, от всички предложени стойности за извършване на на поръчката, получена като средноаритметична стойност от цената за снегопочистване, цената за опесъчаване и цената за дежурство;

Сц п – предложената от участника обща цена, получена като средноаритметична стойност от цената за снегопочистване, цената за опесъчаване и цената за дежурство;
Забележка: Предлаганата цена по всеки елемент на зимното поддържане не може да бъде по-висока от следните стойности:


 • За снегопочистване – 8,70 лева без ДДС на км.;

 • За опесъчаване – 24,00 лева без ДДС на км.;

 • За дежурство – 5.50 лева без ДДС на час; 1. Показател 2 Срок на отсрочено плащане (Т2) максимална възможна оценка – 20 точки

Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложения от участниците срок на отсрочено плащане в календарни дни, по следната формула:

Т2 = (Сс n/Сс max) х 20, където:

Сс max - най - дългият предложен срок на отсрочено плащане, от всички предложени срокове на допуснатите до оценяване;

Сс п – предложения от участника срок;
Забележка: Под срок на разсрочено плащане участникът следва да разбира времето от издаване на фактурата до момента на извършване на плащането от Възложителя.


 1. Показател 3 Организация за изпълнение на поръчката (Т3) - максимално възможна оценка 20 точки.

По този показател се оценява предложението на участника относно виждането му за разпределение на техниката, човешките ресурси, организацията на снегопочистване и опесъчаване в различните населени места на общината, както и начина на осъществяване на комуникация между Възложител и Изпълнител. Идентифициране на възможните екстремни ситуации и описание на действията, които ще бъдат предприети при всяка от тях.

Оценката се определя по следния начин: • 20 точки получава участник, който е представил възможно най– рационално и приложимо на практика разпределение на техниката и човешките ресурси, съобразно териториалното разпределение на населените места; предложеният начин на комуникация обезпечава връзка през цялото денонощие; идентифицирани са точно възможните екстремни ситуации и са предложени адекватни действия;

 • 10 точки получава участник, който е предложил не достатъчно точно и приложимо при конкретните условия в общината разпределение на техниката и човешките ресурси; предложеният начин на комуникация не обезпечава връзка през цялото денонощие; не са определени всички възможните екстремни ситуации или са предложени недостатъчно конкретни действия;

 • 0 точки получава участник, който е направил повърхностно описание на посочените по-горе елементи;

Оценката на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя.

Комисията класира допуснатите до оценяване оферти по низходящ ред, въз основа на получената обща оценка. След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите, възложителят обявява със Заповед класирането на участниците и определя изпълнител.

ОБРАЗЕЦ 1

ОФЕРТА

Настоящата оферта е подадена от …………………………………………….............................(наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ)

и подписана от………………….………………………………..………………….......................(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ………………………………………………….……………….....................(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 1. С настоящото заявяваме желанието си да участваме в процедура за избор на изпълнител по реда на глава осма “а” от Закона за обществени поръчки с предмет: „Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2012 -1013 г.“, при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

 2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.

 3. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

 4. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

 5. При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и.1

Данни за подизпълнителя/ите:

............................................................. …………………………………………….............................(наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ)

Подизпълнителят ще участва за………% (…………………..………………….) процента от стойността на обществената поръчка.

Подизпълнителят ще участва за следната част от предмета на обществената поръчка:

......................................................................................................................................................2 1. Предлаганият от нас срок на отсрочено плащане е:…………... календарни дни.

 2. Към настоящата оферта прилагаме: всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие, описани в приложения списък.

 3. Виждането ни за разпределение на техниката и човешките ресурси е: ………………………………………………………………………………………… 1. Виждането ни относно организацията на снегопочистване и опесъчаване в различните населени места на общината е: ………………………………………………………………….. 1. Начинът, който предлагаме за на осъществяване на комуникация между Възложител и Изпълнител е:………………………………………………………………………………….…. 1. Определените от нас възможни екстремни ситуации и действията, които ще предприемем при всяка от тях са: ……………………………………………………………………….……….

Подпис и печат:……………............... Дата:………………2012 г.

(име и длъжност)

ОБРАЗЕЦ 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование:....................................................................................................................

(участник/член на обединение/подизпълнител)

2. Координати:

Адрес:……………………………………………………………………………...................................

Телефон:………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….

3. Лице, представляващо участника................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………….………......................................(данни по документ за самоличност)

…………………….……….…………………………………………….………....................................(длъжност)

 1. Лице за контакти:.……….……………………………………….................................................

(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………....................................(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….…………………………………......................................5. Обслужваща банка……………………………………………………….…..................................

(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………………...................................(адрес на банката)

……………………………………………………………………………………………………….......(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………..........................................Подпис и печат: …………………. Дата:………………2012 г.

(име и длъжност)ОБРАЗЕЦ № 3

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ,

с което участникът разполага за изпълнение на поръчката
Подписаният .................................................................................................................................

(трите имена)
...............................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на .........................................................................................................................(длъжност)
на участник: ...............................................................................................................................

(наименование на участника, БУЛСТАТ/ ЕИК)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

За изпълнението на поръчката „Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2012 -1013 г“, разполагаме и ще ползваме следното техническо оборудване:

Вид на оборудването

Технически параметри

Брой

Подпис и печат:.......................... Дата:........................2012 г. (име и длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 4
СПИСЪК НА ДОГОВОРИТЕ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ /2010, 2012 Г./
Подписаният .................................................................................................................................

(трите имена)
...............................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на .........................................................................................................................(длъжност)
на участник: ...............................................................................................................................

(наименование на участника, БУЛСТАТ/ ЕИК)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

През последните две години /2010, 2011 г./ сме изпълнили следните договори:


Предмет на договора

Период на изпълнение

Възложител

Стойност на договора

1.

2.

3.

Подпис и печат:.......................... Дата:........................2012 г. (име и длъжност)

Образец 5

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

ДО: …..……………………………………………………………………………………….........................

(наименование на Възложителя)

От: ...................................................................................................................................................................(наименование на участника)

с адрес: ....................................................................................................................................................

тел.:.........................................., факс:................................................, e-mail: ………………………

ЕИК:...................................................................,

Дан.№ ..............................................................,

Регистрация по ЗДДС: .........................................................Разплащателна сметка:

IBAN сметка.........................................

BIC код на банката ........................

Банка: ...................................................

Град/клон/офис: ...................................

Адрес на банката:.................................УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма “а” от Закона за обществени поръчки с предмет:„Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2012 -1013 г.“

За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени без включен ДДС:


 1. За снегопочистване на 1 км. пътно платно, включващо двете платна за движение - ………………лв. (………………..…….....………………).

словом


 1. За опесъчаване на на 1 км. пътно платно - ………………лв. (………………..…….....…).

словом


 1. За 1 час дежурство - ………………лв. (………………..…….....………………).

словом
Цената за един час дежурство се формира от следните елементи:

 • Дежурство на песакар - ………………лв. (………………..…….....………………).

словом

 • Дежурство на багер - ………………лв. (………………..…….....………………).

словом

 • Дежурство на трактор - ………………лв. (………………..…….....………………).

словом
Декларираме, че в ценовата си оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото и точното изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в изисквания обем и обхват.Подпис и печат: ……………. Дата………………2012 г.


1 Ненужното се зачертава.

2 Описват се конкретните дейности, които се предвижда да се извършват от подизпълнителя/ите.


Каталог: mir-doc -> obshtestveni poruchki


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет