Дқ. Access. Реляциялық ДҚ бұл: дұрыс жауабы жоқбет2/10
Дата13.09.2017
өлшемі1.56 Mb.
#826
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Енгізілген деректер арифметикалық формулаларды қолдана алмайды
MS Excel. Жұмыс парағында алғашқы деректерге негізделген, графиктер мен диаграммалар құруға болады, ол үшін не қолданылады.
Кесте

Кесте мастері

Диаграмма мастері

Функция мастері

Сурет салу
Excel. Ұяшыққа енгізілетін сандық деректерге қатысты қате ұйғарымды көрсетіңіз:
Енгізілген сандар кез-келген арифметикалық формулаларда қолданыла алады

Ұяшық белсенді болғанда, ұяшықтағы деректер формула жолында берілген деректермен сәйкес келмеуі мүмкін

Енгізілген сандар автоматты түрде ұяшықтың оң жағы бойынша түзетіледі

Ретсіз символдарды енгізгенде сандық деректер автоматты түрде мәтінге өзгертіледі

Енгізілген деректер тек қана сандар болуы қажет
Ұяшықтардың орнын ауыстыру үшін қандай амал орындау керек
Мәзірден Правка-Вставить таңдап, қажет аймақты белгілеу керек және мәзірден Правка-Вставить таңдап OK-ді басу керек

Ұяшықтарды белгілеу керек, мәзірден Правка – Копировать таңдап және қажет ұяшықты белгілеп алып, мәзірден Правка-Вставить орындау керек

Мәзірден Правка-Копировать таңдап, қажет ұяшықты белгілеп алып, Правка мәзірінде Вставить таңдау керек;

Орнын ауыстырып ұяшықтарды белгілеп алып, Правка мәзірінен немесе контекстік мәзірден Вставка командасын орындау керек

Правка мәзірінен немесе контекстік мәзірден копировать таңдап, керек ұяшықты белгілеп, мәзірден Правка-Копировать таңдау керек
Ехсеl ұяшығына формула енгізу үшін қандай белгіден бастау керек?
Көбейту белгісінен

Нүкте белгісінен

Теңдік белгісінен

Қос нүкте белгісінен

Үтір белгісінен
Excel. Мәтін мәліметтері енгізгеннен кейін ұяшықтың қай жағына орналасады?
Келесі ұяшықта

Ортасына

Сол жағына

Төменгі ұяшықта

Оң жағына
Excel. Көршілес емес ұяшықтарды қалай ерекшелейді:
Бірінші ұяшықты шертіп, Ctrl батырмасын басып тұрып, келесі ұяшықтарды шерту

Бірінші ұяшықты шертіп, Alt батырмасын басып тұрып, келесі ұяшықтарды шерту

Бірінші ұяшықты шертіп, Shift батырмасын басып тұрып, келесі ұяшықтарды шерту

Фоpмат->Ячейки әрекеттерін орындау

Пpавка->Пеpейти->Выделить әрекеттерді орындау
Excel. Жол тақырыбына шерткенде не болады:
Формулалық өрнекті енгізуді күтеді

Жаңа жол қойылады

Мәтінді енгізуді күтеді

Жол мазмұны көрінеді

Жол ерекшеленеді
MS Excel. =А3-В6 формуласы нені орындайды?
А3 және В6 ұяшықтарын белгілейді

В6 ұяшығының мәнінен А3 ұяшығының мәнін азайтады

А3 ұяшығының мәнінен В6 ұяшығының мәнін азайтады

В6 және А3 ұяшықтарының диапазонын көрсетеді

В6 және А3 ұяшықтарындағы мәндерді қосады
MS Excel. Ағымды ұяшық ішінде деректерді "Жатық мәзір" командалар көмегімен көшіруді қалай жүзеге асыруға болады?
"Вставить" мәзіріндегі "Копировать" командасынын көмегімен және "Правка" мәзіріндегі "Ячейка" командасы аркылы.

"Правка" мәзіріндегі "Копировать" және "Вставить" командалары аркылы.

"Формат мәзіріндегі" "Выравнивание" командасының көмегімен және "Правка" мәзіріндегі "Копировать" командалары арқылы.

"Данные" мәзіріндегі "Вырезать" және "Вставить командалар" арқылы.

"Формат" мөзіріндегі "Копировать" командасының көмегімен
Қайсы функция датаны мәтіндік форматтан сандық форматқа түрлендіреді?
ДАТА( )

ДАТАЗНАЧ( )

СЕГОНДЯ( )

ВВРЕМЯ( )

ДЕНЬНЕД( )
1-ші баған мен 3-ші жол қиылысында орналасқан ұяшықты қалай белгілейді?

13А3


Жұмыс кітабінің атын өзгерту үшін не істеу керек:


Правка мәзірінен Переименовать командасын таңдау керек

Жабатын батырманы басу керек

Парақтың жарлығына (ярлык) шерту керек;

Файл мәзірінен Сохранить как командасын таңдау керек

Тышқан көрсеткішін құжат терезесінің титулдық жолына қойып, жаңа атты теру керек
Excel. Дұрыс емес өрнек көрінісін көрсетіңіз:
=A3*D100

=60/100


=A3*C3

=$50$200


=60*100
Excel- де жұмыс кітабы, әр қайсысында кесте құрылымы бар қандай жиынтықтардан тұрады?
Тараулардан

Парақтардан

Бөлімдерден

Құжаттардан

Жүйелерден
Excel-де COSH( ), SINH( ), ASIN( ), ACOS( ) функциялары нені орындайды?
Санның гиперболалық косинусын, гиперболалық синусын, радианмен арксинусын және радианмен арккосинусын қайтарады

Санның параболалық косинусын, параболалық синусын, градуспен арксинусын және градуспен арккосинусын қайтарады

Санның арккосинусын, арксинусын, синусын және косинусын қайтарады

Санның гиперболалық арккосинусын, гиперболалық арксинусын, арксинусын және арккосинусын қайтарады

Санның косинусын, синусын, радианмен синусын және радианмен косинусын қайтарады
Excel. Көршілес ұяшықтарда орналасқан мәліметтерді, формулада бір бүтін дерек түрінде ұсынуға болады. Осындай ұяшықтар тобы қалай аталады?
Кітаптар

Торлар


Диапазон

Парақтар


Топтар
Excel. «Excel терезесі» қалай аталатынын көрсетіңіз:
Жұмыс кітабы

Кесте


Жұмыс парағы

Жұмыс үстелі

Жұмыс томы
Excel. СРЗНАЧ(С5:С32) функциясы нені білдіреді:
Мұндай функция жоқ.

Сандардың кемуі бойынша реттелуі

Ұяшықтар бөліндісінің орташа мәні

Ең қысқа мәтінді іздеу

Берілген ұяшықтар диапозонының арифметикалық орта шамасы
Excel. Диаграмма түрлері қандай болатындығын көрсетіңіз:
Экспоненциалды, синусоидалы

Синусоидалы

Экспоненциалды

Виртуалды, шеңберлі

График , нүктелі, шеңберлі
MS Excel ағымдағы үяшықка мәліметті енгізуді аяқтау үшін кай перне колданады?
Ctrl

Tab+Fl


Alt.

Esc


Enter.
Excel. Келесі деректердң қайсысы сандық түрде енгізілмейді:
96-24-5

5-24-96


24-5-96

24 мая, 1996

1996-24-5
Ехсеl-де көршілес емес блоктарды ерекшелеу үшін қандай пернені қолданамыз:
SHIFT

TAB


CTRL

ALT


ESC
MS Excel. Егер деректер ұяшыққа сыймаса қандай амалды орындау керек.
Кеңірек ұяшық тауып, деректі сол жерге жазу

Ұяшыктарды біріктіріп, ақпаратты сол жерге жазу

Ұяшықтың енін кеңейту керек немесе берілген ұяшық үшін сөздер бойынша буындау жалаушасын қосу керек

Ақпаратты ұяшыққа сыятындай етіп азайту

Екі жолды біріктіріп ақпаратты сол жерге жазу
Excel. Кестенің жеке ұяшығы қандай деректер түрін қолдамайды:
Бос қалуын

Формула


Мәтін

Сан


Растрлі сурет
Excel. Ұяшық ішіндегі мәліметті қалай жоюға болады:
Ұяшықты ерекшелеп Вид->Обычный командасын орындаңыз

Ұяшықты ерекшелеп алып, тышқанның сол жақ батырмасын шертіп, пайда болған диалогты трезеден Очистить содержимое командасын таңдаңыз

Ұяшықты белгілеп Del батырмасын басу.

Ұяшықты ерекшелеп Пpавка->Вырезать командасын орындаңыз

Ұяшықты белгілеп Shift+Del батырмаларын басу
Excel. Формулада абсолютті адресті алу үшін не істеу қажет:
АBS функциясын таңдау

Формулалық мәнінде адресті шертіп F4 пернесін басу қажет

Формулалық өрнекте абсолютті адресті алуға болмайды

Адрестің алдына # символын қою қажет

Адрестен кейін $ символын орнату қажет
Excel. Ұяшыққа формуланы енгізу қандай таңбадан басталады?
#

!

%=
Формула жолы нені бейнелейді:


Көрші ұяшықтар үшін қолданылатын формула тізбегі;

Формуланы басқа параққа көшіргенде ғана өзгеретін ұяшық адресі.

Атауы

Белсенді ұяшық ішіндегі деректер немесе формула;Саны

Түрі


Өлшемі

Формуланың орнын ауыстырғанда ғана өзгермейтін ұяшық адресі;

Белсенді ұяшыққа енгізілген формула нәтижесі;

Көлемі
Excel-де өзгерістер енгізу үшін (бірақ алмастыру үшін емес!) ұяшықта келесі әрекетті орындау керек:


Қажетті ұяшықта бір рет шертіп, сол ұяшыққа өзгерісті енгізсе

Енгізу жолында ұяшық адресін көрсетіп, ұяшыққа өзгерісті енгізсе

Excel-де мұндай мүмкіндік болмайды

Дұрыс жауабы жоқ

Қажетті ұяшықта екі рет шертіп, сол ұяшыққа өзгерісті енгізсе
MS Excel. Пернені бір рет басу арқылы қандай функцияны шақыруға болады.
Пернелер тактасында "+"пернесін басу арқылы қосынды

Shift пернесін басу арқылы азайту

Саймандар тактасындағы пернені басу арқылы " Автосуммирование"

Пернелер тақтасында "жұлдызша" пернесін басу арқылы көбейту

Пернелер тактасында "-" пернесін басу арқылы белгі
Excel. Жұмысшы парақтар жолдарының дұрыс белгіленуін көрсетіңіз:
$A$11

IV


65538

A1

65536


MS Excel дегеніміз – ол:
Windows ОЖ-нің бақылауымен ақпараттарды басқару жүйесі

Мәтіндік құжаттарды құруға, көруге, жетілдіруге және баспаға беруге арналған Windows қосымшасы

Экрандағы бейнелерді құру және редактрлеу үшін қолданылатын жүйе

Windows бюасқаруымен электрондық кестелерді өңдеуге арналған бағдарлама

Графикалық редактор объектілерін редактрлейтін қосымша
Ехсеl парағында қанша бағана бар?
256

250


255

200


254
Excel. Жұмысшы парақтар бағаналарының дұрыс белгіленуін көрсетіңіз:
A$1

IV


1A

5V


AB
Excel. Кестедегі ұяшықтың дұрыс белгіленуін көрсетіңіз:
234DE

DE234


A2A

5FF


A1A
MS Excel. Диаграмманы қалай қоюға болады?
Вставка – График

Формат – Функция

Вставка – Функция

Вставка – Диаграмма

Правка – Функция
Excel. Кесте диапозондарының дұрыс белгіленуін көрсетіңіз:
$A$1

A2

AА11:ВB22D13;D34

23:4DE
Excel. fx атқаратын қызметін көрсет:


Белгіленген ұялар шамасын (деректер мен формулалар) формат өзгерісінсіз өшіру

Белгіленген ұялардағы сақталған шамалар мен ескертулерді өшіру

Функцияларды енгізу

Белгіленген ұялар диапазонындағы шамалардың қосындысын анықтайды

Математикалық формулаларды енгізуге мүмкіндік береді
MS Excel. Қай белгі аргумент типі дұрыс емес дегенді білдіреді
####...##

#ИМЯ?


# ДЕЛ/0!

#ЗНАЧ!
Бағдарламаны алғаш рет ашқанда Excel файлы қалай аталады?


Документ1

Лист1


Папка1

Файл1


Книга1
MS Excel. Ұяшықтағы мәліметті өшіру үшін оны белгілеп алып, қандай пернені басу керек.
End

Delete


Enter

Esc


Home
Excel. Ұяшыққа формуланы енгізу үшін, ұяшықты ерекшелеп, оған келесі белгіні енгізу керек:
'.

+.

".СУММА

=.
Excel. Біртекті берілгендерді енгізуді автоматтандыруға қандай тәсілдер жататынын көрсетіңіз:


автоматты үзілу, автоматты аяқтау

формуламен автоматты толтыру, автотренинг

автоматты аяқтау, сандармен автоматты толтыру, формуламен автоматты толтыру

автотренинг, автоматты аяқтау

автоматты бастау (автоначало)
Excel. Формат>Ячейки сұхбат терезесінің қосымшаларын өзгертетін не екенін көрсетініз:
Шрифт және таңбалар кескіні , бағдарламадан шығу шарты

Жұмысшы парақтар саны

Деректердің жазылу форматы, мәтін бағыты, шрифт және таңбалар кескіні

Ұяшықтын ішіндегісі, жұмысшы парақтар саны

Ұяшықтын ішіндегісі
Місгоsoft Ехсеl програмалардың қай тобына жатады:
Мәтіндік редактор

Кестелік процессор

Қызметші (служебные)

Графикалық редактор

Операциялық жүйе
Excel. Жұмыс парағындағы тордың адресі неден тұрады?
Жол нөмірінен

Бағана белгісінен

Ағымды жұмыс кітабынан тұратын файл атынан

Бағана нөмірінен

Бағана, жол нөмірі белгілерінен
Excel-де: 1, 2, 3, және т. б. деректер қатарын қалай енгізуге болады:
«= sum()» формуласын жазу керек

Дұрыс жауабы жоқ

Ол үшін бірінші ұяшыққа 1-ді енгізіп, ондағы мәліметті [Shift] пернесін басып тұрып көшіру керек

Ол үшін бірінші ұяшыққа 1-ді енгізіп, ондағы мәліметті [Ctrl] пернесін басып тұрып көшіру керек

Ол үшін бірінші ұяшыққа 1-ді енгізіп, ондағы мәліметті [Shift] пернесін басып тұрып көшіру керек
Кестелік ақпаратты өңдеу құралына қандай бағдарлама жатады?
Мәтіндік процессорлар

Деректер базалары

Сервистік кұралдар

Білімдер базалары

Кестелік процессорлар
Excel. Егер мәтін ұяшық өлшемінен ұзын болса не болады:
Мәтін келесі ұяшыққа көшірілініп, онын ішіндегі ескісі жойылады

Мәтін келесі жолға ауыстырылады

Мәтін ұяшық ені бойынша кесіліп алынады

Ұяшық ені автоматты түрде мәтін ұзындығына сай келтіріленеді

Егер келесі ұяшықтар бос болса, мәтін соларда көрсетіледі
MS Excel. Қандай ұяшық ағымды болып табылады?
Бағанадағы ең соңғы ұяшық

Белгілеу керек болатын ұяшық

Бос ұяшық

Есептеу орындалатын, қоршаумен белгіленген ұяшық

А1 ұяшығы
Орта шаманы анықтау үшін орындалатын әрекеттерді таңдап олардың ретін көрсет
Вставка функции батырмасын шерту

Функциялар аргументтерін көрсету

СРЗНАЧ функциясын таңдау

Статистические категориясын таңдау

Орта шама орналасатын ұяны маркерлеу
Excel. Мастер функциясы батырмасының тағайындалуын көрсетіңіз:
Күрделі функцияларды құру үшін қолданылады

Формуланы редактірлеу үшін қолданылады

Тек статистикалық функцияларды шақыру үшін қолданылады

Тек математикалық функцияларды шақыру үшін қолданылады

Жүйенің барлық функцияларын шақыру үшін қолданылады
Excel. Ұяшыққа деректерді енгізуді аяқтаған соң орындалатын дұрыс әрекет:
Enter пернесін басу

Space пернесін басу

Жоғары бағытталған бағыттауышы бар пернені басу

End пернесін басу

Формула панелінде Отмена батырмасын шерту
Қандай мәзір көмегімен жол мен баған қосуға болады?
Сервис

Формат


Таблица

Вставка


Формат
А1 ұяшығында жазылған сөзді калай А1 — ден F1 ұяшықтарының ортасына енгізуге болады?
A1:F1 диапозонын таңдап «Выравнивание по столбцу» құралын белгілеу керек

A1:F1 диапозонын белгілеп «Объеденить и поместить в центре» құралын тандау керек

A1 ұяшығына шертіп «Объединить и пометить в центре» кұралын тандау

А1 ұяшығына шертіп «Выравнивание по столбцу» құралын тандау керек

А5 ұяшығына шертіп «Выравнивание по столбцу» кұралын таңдау керек
ЕХСЕL-де санның түбірін табу функциясы қалай аталады?
СОS(сан)

MIN


КОРЕНЬ(сан)

SIN(сан)
Бағаналар тақырыптары қалай белгіленеді:


1 кітап (книга 1), 2 кітап (книга 2), т.с.с.

Рим цифрларымен

1 парақ (лист 1), 2 парақ (лист 2), т.с.с.

Латын әріптерімен

Араб цифрларымен
Excel ұяшықтарына : понедельник, вторник, среда, және т.с. с. тізбектеп енгізуге болады:
Ол үшін бірінші ұяшыққа «понедельник» сөзін енгізіп, ондағы мәліметтерді қажетінше көшіру керек

Мұны тек функцияны немесе макросты жазып орындауға болады

Ол үшін бірінші ұяшыққа «понедельник» сөзін енгізіп, Сервис мәзірін қолдану керек

Excel-де мұндай мүмкіндік жоқ

Ол үшін бірінші ұяшыққа «понедельник» сөзін енгізіп, Формат мәзірін қолдану керек
Excel. Кесте ұяшықтарының дұрыс белгіленуін көрсетіңіз:
12F7.

234DE.


1A.

A2

D234А


MS Excel. Формуланы қалай қоюға болады?
Формат – Функция

Вставка – График

Вставка – Функция

Правка – Функция

Вставка – Диаграмма
Excel. Жүйенің жұмыс істейтін құжатын қалай атайды:
Кестелер

Парақтар


Мәтіндер

Кітаптар

Файлдар
Жаңа кітапты құру үшін қандай әрекеттерді орындау қажет:
Файл - Создать командасын орындау

Правка - Вставить командасын орындау

Файл - Открыть командасын орындау

Саймандар панеліндегі Вернуть батырмасын басу

Саймандар панеліндегі Открыть батырмасын басу
Әрбір жаңа жұмыс кітабын алғаш рет ашқанда неше жұмыс парағы болады
3

15

95

30
Excel бағдарламасында сандық деректерді графикалық ұсынудың барлық түрлерін белгілеу үшін не қолданылады.


Формула редакторы

Сурет


Автофигура

Кесте


Диаграмма
Excel. “Мастер функций” батырмасының қызметін көрсетіңіз:
Тек статистикалық функцияларды шақыру үшін қолданылады

Формулаларды редакциялау үшін қолданылады

Жүйедегі барлық функцияларды шақыру үшін қолданылады

Күрделі функцияларды құру үшін қолданылады

Тек математикалық функцияларды шақыру үшін қолданылады
Жұмыс парағының ұясына жазуға болады:
Мәтін, сан , формула

Мәтін, сурет, файл

Файл, сан, формула

Сурет, сан

Формула, сан
Excel. $C5 адресі нені білдіретінді көрсетіңіз:
Формулалық мәнді тасымалдағанда тек жол адресі ғана өзгеріп отырады

Формулалық мәнді тасымалдағанда жаңа адрестердің келтірілуі орындалмайды

С5 ұяшығына формулалық мәнді енгізу

Формулалық мәнді тасымалдағанда тек бағана адресі ғана өзгеріп отырады

Формулалық мәнде жол және бағана адрестері өзгеріп отырады
Excel.  атқаратын қызметін көрсет:
Белгіленген ұялар диапазонындағы шамалардың қосындысын анықтайды

Белгіленген ұялар шамасын (деректер мен формулалар) формат өзгерісінсіз өшіру.

Математикалық формулаларды енгізуге мүмкіндік береді

Функцияларды енгізу

Белгіленген ұялардағы сақталған шамалар мен ескертулерді өшіру
Еxcel. Дұрыс емес формулалық өрнекті көрсетіңіз:
=50/А10

=AB1/A5


=50/A50

=A1/A50


=50/100;
Excel бағдарламасында белсенді ұяшық ішінде не орналасады?
+ белгісі

* белгісі

Сілтеме

Курсор


- белгісі
MS Excel. Формуланы құрғанда не қолданылады.
Кестелер мастері

Суреттер мастері

Диаграмма мастері

Формалар мастері

Функция мастері
Егер МS Ехсеl-де $D5 сілтемесін жоғарыға қарай көшірсе:
Әріп өзгермейді, сан 4 болады

Сан өзгермейді, әріп С болады

Сан өзгермейді, әріп В болады

Әріп те, сан да өзгермейді

Сан да, әріп те өзгереді
Excel. Жұмыс парағындағы жол атаулары қалай белгіленеді:
Латын әріптермен

Орыс әріптермен

Сандармен аралас латын әріптері

Арнайлы таңбалармен

Сандармен
ЕХСЕL-де математикалық функция кайсысы?
ЕСЛИ

ППЛАТ


НЗ

LN

РАНГ


А1:А22 ұяшықтарындағы сандар қосындысын қай формула анықтайды:
=А1..А22.

=SUMM(А1..А22);

=А1+А22;

=СУММ(А1:А22);

=А1+...+А22;

Ұяшықтың абсолютті адресі - бұл:


Деректер немесе формула құрайтын ағымдағы ұяшық

Басқа параққа тек қана формуланың орнын ауыстырғанда өзгеретін ұяшық адресі

Формуланы көшіргенде немесе орнын ауыстырғанда сілтеу сақталатын ұяшық адресі

Басқа параққа формуланы көшіргенде өзгеретін ұяшық адресі

Ағымдағы ұяшыққа қолданылатын формула тізімі
Кесте дегеніміз – ол:
Белгілерден және суреттен тұратын жолдар мен сызғыштар жиыны

Мәтіннен және суреттен тұратын жолдар жиыны

Мәтіндер және суреттер жиыны

Жолдар мен бағандар жиыны

Мәтіннен және суреттен тұратын бағандар жиыны
Excel. Жұмыс парағының тор адресі неден тұратынын көрсетіңіз:
Бағана белгісінен және жол нөмірінен

Бағана номері

Ағымдағы жұмыс кітабы бар файл аты

Бағана белгісі

Жол номері
Microsoft Excel бағдарламасындағы абсолютті адрес деп нені атайды?
Ұяшықта деректер түріне байланысты болатын адрес

Тұрақтылар бар ұяшық адресі

Формуланың бір ұяшықтан екіншіге ауысқанында адрестің өзгермеуі

Ұяшықтағы деректер түріне тәуелді болмайтын адрес

Формулаға сілтеуге болатын адрес аты
Excel. МИН() функциясы нені жүзеге асыратынын көрсетіңіз:
Ең қысқа мәтінді іздеу

Үлкен шаманы іздеу

Орташа мәнді іздеу

Ең кіші мәнді іздеу

Сандарды кемуі бойынша реттеу
Excel. C$5 адресі нені білдіреді
Формулалық мәнді тасымалдағанда тек бағана адресі ғана өзгереді

Формулалық мәнді тасымалдағанда жол және бағана адресі өзгереді

Формулалық мәнді тасымалдағанда жаңа адрестерге өзгеру орындалмайды

Формулалық мәнді тасымалдағанда тек жол адресі ғана өзгереді

С5 ұяшығына формулалық мәнді енгізу
Excel-де ЗНАК( ), МОПРЕД( ), МУМНОЖ( ), ОТБР( ) функциялары нені орындайды?
Санның түбірін, Матрицаның толықтауышын, Матрицаның қосындысын анықтайды және Санның таңбасын алып тастайды

Санның таңбасын, Матрицаның анықтауышын, Матрицаның көбейтіндісін анықтайды және Санның бөлшек бөлігін алып тастайды

Санның көбейтіндісін, Матрицаның кері матрицасын, Матрицаның квадратын анықтайды және Санның қалдығын алып тастайды

Санның қосындысын, Матрицаның анықтауышын, Матрицаның көбейтіндісін анықтайды және Санның бөлшек бөлігін алып тастайды

Санның дәрежесін, Матрицаның таңбасын, Матрицаның қосындысын анықтайды және Санның бүтін бөлігін алып тастайды
Excel. Ұяшықтар диапозонын қалай ерекшелейді:
Пpавка->Пеpейти->Выделить әрекеттерді орындау

Бірінші ұяшықты шертіп, Alt батырмасын басып тұрып, соңғы ұяшықты шерту қажет

Копиpовать фоpмат батырмасын басу

Бірінші ұяшықты шертіп, Ctrl батырмасын басып тұрып, соңғы ұяшықты шерту қажет

Бірінші ұяшықты шертіп, Shift батырмасын басып тұрып, соңғы ұяшықты шерту қажет
Excel-де LOG( ), EXP( ), LN( ), LOG10( ) функциялары нені орындайды?
Санның логарифмін, натурал логарифмін және логарифмді есептейді

Санның логарифмін, е-дәрежесін және ондық логарифмді есептейді

Санның логарифмін, к-шы дәрежесін, натурал логарифмін және ондық логарифмді есептейді

Санның логарифмін, е-дәрежесін, натурал логарифмін және ондық логарифмді есептейді

Санның логарифмін, а-дәрежесін, натурал логарифмін және логарифмді есептейді
Excel бағдарламасында ұяшықтарды көшіруді және орнын ауыстыруды қандай тәсілдер көмегімен орындауға болатынын көрсетіңіз :
қию арқылы

тасымалдау әдісімен

алмастыру арқылы

контексті тізбелік арқылы

клонирлеу әдісімен
Excel. Жұмыс парағындағы жолдар атауы немен белгіленетінін көрсетіңіз.
Орыс әріптерімен

Цифрлармен

Цифрлармен қосылған латын әріптерімен

Латын әріптерімен

Арнайы таңбалармен
Excel. Жұмыс парағындағы бағана белгісінің дұрысын көрсетіңіз:

A12


21

FAS


257AB
Excel. Бос емес ұяшықты екі рет шертсе не орындалады:
Тор ішіндегісін жою режимі

Деректерді енгізу режимі, егер олар «Мәтін» болса

Деректерді енгізу режимі, егер олар «Формулалық өрнек» болса

Тор ішіндегісін көшіру режимі

Тор ішіндегісін редакторлеу (өңдеу) режимі
Excel. Біртекті деректерді енгізуді автоматтандыруға қандай құрал жататынын көрсетіңіз:
Сандарды автотолтыру

Автоүзіліс

Автотренинг

Автобасталу

Автоаяқтау
MS Word редакторындағы мәтіндегі сөзді белгілеу үшін:
Тышқан көрсеткішін керекті сөзге қойып, тышқанның сол жақ батырмасын шерту керек;

Тышқан көрсеткішін керекті сөзге қойып, тышқанның оң жақ батырмасын екі рет шерту керек;

Сөзді тышқанның оң батырмасымен шерту керек

Тышқан көрсеткішін керекті сөзге қойып, тышқанның сол жақ батырмасын үш рет шерту керек;

Мәтіннің кез келген жерінде тышқанның сол жақ батырмасын шерту керек;
Microsoft Word-та құжатты көрсетудің барлық мүмкін режимін
Разметка режимі , экстремалды режим

Виртуалды режим, құрылымдық режим


Каталог: wp-content -> files
files -> Қазақстанның су қоймалары
files -> Бұрын белгісіз болған оқиға жөніндегі кез келген мәлімет аталады
files -> Біржан сал Қожағұлүлы (1834-1897)
files -> Лекция мақсаты: Қазтуған жыраудың шығармашылығымен таныстыру, толғауларының мәнін көрсету
files -> Сыпыра жырау
files -> Оқу жылы Тәрбие сағатының тақырыбы
files -> Доспанбет жырау
files -> Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты. Төрт түлік малы сай болыпты. Қора толған қойлары болыпты. Келе-келе түйелері болыпты. Өріс толған жылқылары болыпты. Ерназардың сегіз ұлы болыпты
files -> Мемлекеттік тіл- меніѕ тілім


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет