ДарламасыныЈ титульдік паражүктеу 5.39 Mb.
бет5/5
Дата02.09.2018
өлшемі5.39 Mb.
1   2   3   4   5

Есеп 3. Алюминат ерітіндісініЈ жалпы, каустикалы›, кремнийді модульдерді табу, оныЈ ›±рамы 1 есепте кйрсетілген.

(1.3), (1.4),(1.5) ›атынастардан табамыз

Кесте 3 - 3-ші есепке н±с›аулар

п/пАлюминатты ерітіндініЈ ›±рамы, г/лАлюминатты ерітіндініЈ ты“ызды“ы, г/см3Al2O3Na2OτNa2OkSжалп.SiO211501601404.050,61,39021401301453,50,71,290312014012520,31,250414516515550,81,30051601701504,50,91,40061551351452,70,251,350


Есеп 4. БокситтіЈ кремнийді модульді табу, оныЈ ›±рамында 53,5% Al2O3 жЩне 4,4% SiO2.

Кесте 4 – 4-ші есепке н±с›аулар

п/пAl2O3SiO2145,04,0248,05,0350,05,5452,06,0555,06,5657,07,0Таырып 3. 1.3 Параллельді схемасыныЈ тарма›тарыныЈ ›атынасын есептеу, 1 са“ат
Џ莎褌褄ウê ±燾瑩:

КЇйежентектелудіЈ параллель схемасыныЈ тарма›тарыныЈ ›уаты айналым соданы каустификациялау Їшін жеткілікті болу керек, ол Байер тарма“ында ›±рылады жЩне екі тарма“ында да сілтініЈ шы“ыныЈ болдырмайды. Бас›а жа“дайда сілтініЈ толы› немесе біраз шы“ындалуын ›ымбат каустикамен толы›тырады. КЇйежентектелуге арнал“ан шикі›±рам, оныЈ негізгі компоненттердіЈ молекулярлы› ›атынастарды есептеуінен ›±рылады: Al2O3, Na2O, Fe2O3, СаО, SiO2


(1.6)
(1.7)
Бірінші ›атынасты шикі›±рамныЈ каустикалы› (сілтілік) модулі, ал екіншіні кальцийлік дейді. КЇйежентектелу кезінде сілтініЈ біразы бокситтіЈ кЇкіртпен Щрекеттесіп, натрий сульфатын ›±райды. Байер тарма“ында бокситті сілтілеугенде, сілті кЇкіртпен Щрекеттесіп, кЇкірт ерітіндіге йтеді. Сонды›тан кЇйежентектеуге келіп тЇсетін айналым йнімдердіЈ (айналым содалы ерітінді, Байер тарма“ынан айналым содасы, а› шлам, скрубберлі пульпа) ›±рамында Щр›ашанда сульфатты сілті жЩне кЇйежентектелу шикі›±рамныЈ сілтілік модульді жЩне де осы сілтімен есептелінген (1.6) немесе оныЈ есептеуісіз (1.8) (молекулярлы ›атынас)
(1.8)
м±нда“ы (Na2OТ) = (Na2O)жалп - (Na2O)с.

Бокситті-Щк-содалы шикі›±рамды кЇйежентегенде, Щшейінде ›аны››ан шикі›±рамды ›олданады, оныЈ ›±рамында άк 1-ге жа›ын, ал άкц – 2-ге жа›ын болу керек.

Берілген модульдердіЈ мЩндері бойынша кЇйежентектелу кезінде Al2O3 жЩне Fe2O3 натрий алюминаты жЩне натрий ферриттіне йтеді, ал SiO2 – кальций ортосиликатына 2СаО* SiO2-на йтеді. Бокситті-содалы (›ос компонентті) шикі›±рам келесі сілтілік модульдіЈ (молекулярлы ›атынас) есептеуімен ›±рылады
(1.9)
Есеп 5. Байер-кЇйежентектелудіЈ тарма›тарыныЈ параллель сызбаларын сілтініЈ толы› шы“ынын содамен толы›тыру жа“дайында ›атынастарды есептеу.

Бастап›ы мЩліметтер: кЇйежентектелуге арнал“ан шикі›±рам – бокситті-содалы-Щкті; шикі›±рамныЈ каустикалы› модулі – 1; кЇйежентектелу тарма“ында бокситтіЈ (›±р“а›) меншікті шы“ыны – 2680 кг (1 т глинозем Їшін); Al2O3-Ј бокситтіЈ ›±рамында 48%, ал Fe2O3 – 22,5%;

кЇйежентектелу тарма“ында бокситтіЈ (›±р“а›) меншікті шы“ыны – 2190 кг (1 т глиноземЇшін); СО2-Ј бокситтіЈ ›±рамында - 3%;

байерлі тарма“ында ЩктіЈ ›±р“а› бокситке мйлшермен салынуы - 4%; СО2-Ј ЩктіЈ ›±рамында – 0,6%; сілтініЈ меншікті салма“ы (1 т глинозем Їшін) Na2O мен сана“анда байер тарма“ында 55 кг, ал кЇйежентектелу тарма“ында 190 кг; айналым содалы ерітіндініЈ ›±рамы, г/л: 56 Al2O3, 402 Na2OТ, 100 Na2Oк, 302 Na2Oу. КЇйежентектелу тарма“ыныЈ ›уатын Х (бірлік йлшемінде) дейміз, онда гидрохимиялы› тарма“ыныЈ ›уаты 1-Х болады. Сілтілік модульдіЈ (1.8) теЈдеуінен сілтініЈ санын Q табамыз, я“ни оны сосын шикі›±рамныЈ ›±рамына еЈгіземіз кЇйежентектелу тарма“ынан 1т глинозем ал“андам±нда“ы 62, 102, 160 - Al2O3, Na2O, Fe2O3 –Ј молекулярлы масса

Айналым содамен бірге Байер тарма“ынан термиялы› каустификация“а йтетін сілтініЈ мйлшерін аны›таймыз. Декаустификация нЩтижесінде гидрохимиялы› тарма“ыныЈ глиноземніЈ 1 тонна“а пайда болады:

А) боксит ар›асында

кг

Б) Щктас ар›асындакг

м±нда 44 - молекулалы› массасы.

В) Айналым ерітіндімен бірге кЇйежентектелу тарма“ынан ›айтаралынатын ауаныЈ ар›асында пайда болатын мйлшерін глиноземніЈ 8кг/т теЈ деп аламыз. Осылай, айналым содада“ы кймір›ыш›ыл сілтініЈ жалпы мйлшері ›±райды

кг.

Айналым соданыЈ ›±рамында 302г/л бол“анда кйлем мына“ан теЈАйналым содада“ы каустикалы› сілтініЈ бір бйлігі

Сонды›тан, кЇйежентектелу пештерінде гидрохимиялы› тарма“ыныЈ глиноземніЈ 1 тонна“а немесе кЇйежентектелу тарма“ыныЈ глиноземніЈ 1 тонна“а каустификация“а жатады. Одан бас›а, термиялы› каустификация“а Їрдістегі шы“ынын ›айтару Їшін керек болатын сілті тЇседі: кЇйежентектелу тарма“ыныЈ глиноземніЈ 1 тоннасына . Термиялы› каустификация“а сілті келеді
Осы теЈдеуді ертерек табыл“ан мЩніне теЈестіріп жЩне ›атысты алын“ан теЈдеуді шы“арып, аламыз
; x=0.178
Осылай, сілті шы“ынын кальцинациялан“ан сода ар›ылы ›айтару шарты кезінде кЇйежентектелу тарма“ыныЈ ›уаты 17,8% болу керек. КЇйежентектелу тарма“ыныЈ ›уаты ретінде кЇйежентектелу тарма“ына еЈгізілген бокситтен алын“ан глинозем мйлшері тЇсінеді екенін кйрсету керек. Сол сия›ты Байер тарма“ыныЈ ›уаты осы тарма“ына еЈгізілген бокситтен алын“ан глинозем мйлшерімен аны›талады.
5 кесте – 5 есепке тапсырмалардыЈ н±с›аулары

Боксит


Їлес

шы“ыны,


кг ®лес

шы“ыны,


кгКЇйежен-

тектелу


тарма“ыБайер

тарма“ы2600502022005018026504921215052185270047,122,821005419025505420,8215051175272046,622,8226056195275045,024,0212053188


Таырып 4. 1.4 Бір ізді схемасыныЈ тарма›тар ара›атынасын есептеу, 1 са“ат

Џ莎褌褄ウê ±燾瑩:

Боксит йЈдеу кезінде бір ізді схема бойынша байер тарма“ыныЈ шламы одан жЩне алу ма›сатымен кЇйежентектелу тарма“ында ›айта йЈдеуге шалды“ады.

Шламды Щктас пен содамен бірге кЇйежентектелейді. КЇйежентектелу Їшін Щдетте каустикалы› модулі (1.6) бірден тймен ›аны›па“ан шихтаны ›олданады. Осындай шихтаны кЇйежентектелу кезінде бір бйлігі кальций ферритіне байланыстырады, осы жа“дай кЇйежентектелу бал›у температураныЈ йсуін ›амтамасыз етеді жЩне температуралы› алаЈын кеЈітеді. КЇйежентектелу тарма“ыныЈ ›уаты ретінде ›ызыл шламда болатын алюминий тоты“ынан алын“ан глинозем мйлшерін тЇсінеміз. Сонды›тан кЇйежентектелу тарма“ыныЈ ›уаты байер тарма“ыныЈ алынатын шламныЈ мйлшерінен, оныЈ ›±рамында алюминий тоты“ыныЈ болуынан жЩне шламнан алюминий тоты“ыныЈ бйлінуінен тЩуелді болады. КЇйежентектелу тарма“ында ›ызыл шламмен бірге бокситтіЈ бірнеше мйлшері йЈделуге мЇмкін. Осы жа“дайда кЇйежентектелу тарма“ыныЈ ›уатыйте жо“ары болуы мЇмкін жЩне кЇйежентектелу тарма“ына еЈгізілген бокситтен, сонымен ›атар ›ызыл шламнан алын“ан глинозем мйлшерімен аны›талады.
Есеп 6. Бір ізді Байер – кЇйежентектелу схемасы Їшін сілтілердіЈ жалпы шы“ынында кальцинациялан“ан жЩне каустикалы› содалар арасында ›атынасты аны›тау.

Бастап›ы мЩліметтер:

байер тарма“ыныЈ шламныЈ ›±рамында 23,3% , 24,4% жЩне 15,2% , ›±р“а› боксит массадан шламныЈ шы“ысы 65%;

бокситтіЈ Їлес шы“ыны 2600кг ( глиноземніЈ 1 тонна“а) бокситтіЈ ›±рамында 0,4% бар;

Na2O 120кг (глиноземніЈ 1т) сана“анда сілтілердіЈ Їлес шы“ыны;

айналым соданыЈ ›±рамы, г/л: 390 , 280 , 60 ; шихтаныЈ каустикалы› модулі 0,92.

Есептеу. Байер тарма“ында глиноземніЈ Щр тонна“а ›ызыл шлам пайда болады

кг.

Сілтілік модуль теЈдеуінен (1.6) кальцинациялан“ан жЩне айналым содалармен бірге кЇйежентектелу тарма“ына еЈгізуге мЇмкін болатын сілтініЈ мйлшерін аны›таймыз:


;
кг/т глинозем.

Боксит ар›асында Байер тарма“ында пайда боладыкг/т глинозем кг/т. ауа ар›асында пайда болатын жЩне айналымда орналасатын кймір›ыш›ыл сілтініЈ мйлшерін глиноземніЈ 8кг/т теЈ деп аламыз. Сонды›тан, тарма“ына айналым содамен бірге кг тЇседі. Айналым судыЈ кйлемі м3/т глинозем.

Айналым соданыЈ ›±рамында “байланыс›ан” сілті кг. Айналым содадан каустификация“а жатадыкг. СілтініЈ ›ал“ан бйлігін кЇйежентектелу тарма“ына кальцинациялан“ан сода тЇрінде еЈгізу керек: кг. СілтініЈ Їлес шы“ыны шарт бойыеша осы шамадан жо“ары бол“анды›тан, жетпейтін мйлшерін Байер тарма“ына каустикалы› сода тЇрінде еЈгізу керек. СілтілердіЈ Їлес шы“ыны:

Кальцинациялан“ан сода (95% )кг/т глинозем;

каустикалы› сода (92% )кг/т глинозем.
6 кесте – 6 есепке тапсырмалардыЈ н±с›аулары

Шы“ыс, %122,025,216,060222,824,817,262325,226,817,270424,825,316,863523,924,716,564


Таырып 5. 1.5 Бокситті сілтілеу кезіндегі химиялы› шы“уыныЈ аны›талуы, 1са“ат

Џ莎褌褄ウê ±燾瑩:

Химиялы› шы“ысы ерітіндіге бокситтен алуыныЈ дЩрежесін сипаттайды жЩне бастап›ы бокситтіЈ мйлшеріне ерітіндіге бокситтен келіп тЇскен алюминий оксидініЈ ›атынасы ретінде орналасады. љ±р“а› бокситтіЈ 100кг сілтілеу кезінде шламныЈ шы“уы болады


.
Осы шламмен бірге алюминий тоты“ы жо“алады, кг

сонды›тан, химиялы› шы“ысы, %


(1.10)

химиялы› шы“ыстарды автоклавты пульпаныЈ шламы бойынша, ›оюландыр“ыштардыЈ ›оректену пульпаныЈ шламы бойынша жЩне жуыл“ыштардыЈ шламы бойынша бйледі.
Есеп 5. бокситтен автоклавты пульпаныЈ шламы, ›оюландыр“ыштардыЈ ›орктену пульпаныЈ шламы жуыл“ыштардыЈ шламына химиялы› шы“ыстарды аны›тау, егер мен ›±рамында болуы мына“ан сЩйкес ›±райды:

бокситте 53,3 жЩне 22,2%; автоклавты пульпаныЈ шламында 14,24 жЩне 45,68%; ›оюландыр“ыштардыЈ ›орктену пульпаныЈ шламында 14,52 жЩне 45,5%; жуыл“ыштардыЈ шламында 14,56 жЩне 44,33%:

(1.10) теЈдеуі бойынша аламыз:

автоклавты пульпаныЈ шламы бойынша химиялы› шы“ыс


%;
›оюландыр“ыштардыЈ ›орктену пульпаныЈ шламы бойынша химиялы› шы“ыс

%
жуыл“ыштардыЈ шламы бойынша химиялы› шы“ыс
%.
Осылай, сілтілеу кезінде ерітіндіге бокситтіЈ 87,02% йтеді. Автоклавты пульпаныЈ ерітілуі, шламныЈ ›оюлануы мен жуылуы жо“алуымен ›оса жЇреді. Осы жо“алуы ерітіндініЈ кремнийсіздену ЇрдістерініЈ мен натрий алюминатыныЈ мЇмкін гидролиздіЈ нЩтижесі болып табылады. Жо“ары кйрсетілген мысалда ерітілу кезінде бокситтіЈ 0,31% жЩне шламныЈ ›оюлануы мен жуылуы кезінде 0,39% жо“алады.

Бокситті сілтілеу кезіндегі алюминий тоты“ыныЈ теориялы› шы“ысы. Бокситтен алюминий тоты“ыныЈ теориялы› шы“ысы ретінде егер ерімейтін кЇйіндегі ›ызыл шламмен бірге алюминий тоты“ыныЈ жо“алуы ар›ылы ›осылысы пайда болу“а мЇмкіндік беретін химиялы› шы“ысты тЇсінеді. Теориялы› шы“ыс тЇсінігін бокситтіЈ жаЈа тЇрлеріне ба“а бергенде, сонымен ›атар теориялы› мЇмкіндіктерімен бірге сілтілеу кезінде жеткен мЩліметтерді теЈестіру Їшін ›олданылады.

Натрийдегі ›±р“а› бокситтіЈ Щр 100кг алюмосиликат алюминий тоты“ына кг,

м±нда“ы 60 жЩне 102 молекулалы› массалар- бокситтіЈ ›±рамында болуы, %.

Сонды›тан, теориялы› шы“ысы ›±райды, %:


(1.11)
м±нда - бокситтіЈ ›±рамында“ы ,%
5 есепке тапсырмалардыЈ н±с›аулары

бокситтаШламныЈ автоклавты ›ойыртпа“ындаШламныЈ ›ойылту ›оректендіргішініЈ ›ойыртпа“ындаШламныЈ тазарт›ышындаAl2O3Fe2O3Al2O3Fe2O3Al2O3Fe2O3Al2O3Fe2O352,02413,246,814,846,914,944,255,02014,842,614,943,915,045,054,02115,146,115,546,315,645,253,02214,748,014,948,215,147,051,02313,047,113,247,313,846,0è湜鱠ウ ©åòèç Y莎åí й淸ウ, 5 “

Џ莎褌褄ウê ±燾瑩:

Электр тогыныЈ электрохимиялы› жЇйеден йтуі химиялы› тЇрленістермен байланысты. Электр а“ыныныЈ мйлшері мен Щрекеттесуші заттар кйлемі арасында“ы заЈдылы›тарды Фарадей ашып, соЈынан Фарадей заЈы деген атау“а ие бол“ан заЈдар тЇрінде кеЈінен белгілі болды. Фарадей заЈына сЩйкес электрод бетінде бйлініп шы››ан заттардыЈ мйлшері электролиздегіш ар›ылы йткен электр кйлеміне пропорционал болады:gтеор = qIτ, (1)
м±нда“ы gтеор – электрод бетінде бйлініп шы››ан заттыЈ

мйлшері, г;q – коэффициент (электрохимиялы› эквивалент),

Iτ = 1 Аса“. бол“анда, gтеор = q.

Электрохимиялы› эквивалент q дегеніміз электролиздегіш ар›ылы электр мйлшерініЈ бірлігі йткенде электрохимиялы› Їрдіске ›атысатын заттыЈ теориялы› мйлшері.

Кез келген заттыЈ бір грамм–эквивалентініЈ электролиз ар›ылы бйлінуі Їшін 96500 кулон немесе 26,8 Аса“ ж±мсалуы керек.

Олай болса; г/(Аса“), (2)
м±нда“ы А – бйлініп шы››ан заттыЈ атомды› салма“ы;

z – реакция“а ›атысушы электрондар саны.

Егер q йлшем бірлігін «миллиграмм бйлінген кулон“а» деп алса›, онда (2) формула мынадай тЇрде жазылады


(3)
Реакция“а ›атысатын заттардыЈ мйлшерін олардыЈ электрохимиялы› эквиваленті бойынша есептеу электрохимиялы› ЇрдістердіЈ барлы› тЇріне (катодты› жЩне анодты› Їрдістер) ›олдану“а жарамды: катод бетінде металдар мен газдар бйліну Їрдісіне, анод металыныЈ еруі мен анодта электрохимиялы› тоты“у йнімдерініЈ бйлінуіне, жаЈа фаза тЇзбей жЇретін электрохимиялы› Їрдістерге жЩне т.б. На›ты электрохимиялы› ЇрдістердіЈ кйпшілігінде реакция“а ›атысушы заттардыЈ шын мЩніндегі мйлшері теориялы› жолмен есептеп табыл“ан шамасынан йзгешелеу болады. ОныЈ себебі бас›адай электрохимиялы› реакциялардыЈ ›осарласа жЇруі (мысалы, мырышты электролиздік сы“ындылау кезінде катод бетінде мырыш пен сутегініЈ бір уа›ытта бйлінуі), катод пен анодты› йнімдердіЈ йзара Щсерлесуі, электролит бойында металдардыЈ бірнеше дЩрежелі тоты“у беретін т±здарыныЈ болуы, электродтар аралы“ында ›ыс›а т±йы›талу болуы жЩне т.б. ЗаттардыЈ шын мЩнінде реакция“а ›атыс›ан мйлшерініЈ gфакт Фарадей заЈы бойынша есептелген теориялы› мйлшерінен gтеор ауыт›у дЩрежесі электролиз кезіндегі ток бойынша шы“ымы ШТ ар›ылы сипатталады. Б±л кйрсеткіш Щдетте пайызбен жЩне сирегірек, бЇтінніЈ бйлшегі тЇрінде беріледі:
(4)
Ток бойынша шы“ымды ›атынас тЇрінде де келтіруге болады:
, (5)
м±нда“ы Qтеор – Фарадей заЈы бойынша осы Їрдіске ж±мсалуы

керек болатын электр мйлшері;Qфакт – заттардыЈ бірлігіне ша››анда шы“ындал“ан

электрдіЈ шын мйлшері.

ЭлектродтыЈ тепе-теЈдік потенциалы φт-т деп электролитпен ›айтымды тепе-теЈдік кЇйде болатын бейтарап (ж±мыс істемейтін) электродтыЈ потенциалын айтады. ЭлектродтыЈ тепе-теЈдік потенциалыныЈ электрод Їрдістеріне ›атысушы заттардыЈ белсенділігіне (концентрациясына) жЩне температура“а тЩуелділігі Нернст теЈдеуі ар›ылы йрнектеледі:

φт-т. = φ0 + , (6)
м±нда“ы φ0 – стандартты электродты› потенциал

(аны›тамалы› кестелер бойынша

табылады);

R – универсалды газ т±ра›тысы,

Дж/(моль0С);T – температура , К;

z – реакция“а ›атысушы электрондар саны;

F – Фарадей саны, Кл/г–экв;

aox жЩне aredox – заттардыЈ тоты››ан жЩне

тоты›сыздан“ан тЇрлерініЈ

белсенділіктерініЈ кйбейтінділері.

Іс жЇзінде ›олдану Їшін (6) теЈдеуді тЇрлендіріп, натуралды логарифмнен онды› логарифмге кйшіп, коэффициенттердіЈ тиесілі мЩндерін ›ойып (R = 8,314 Дж, F = 96500 Кл/г–экв) келесі йрнек алынадыφт-т = φ0 + (7)
ЭлектролиттіЈ белгілі бір компонентініЈ ыдырау кернеуі дегеніміз электролиздеу Їрдісі ±за› жЩне йнімді тЇрде жЇруі Їшін электродтар“а сырттан ›осылатын еЈ аз кернеу болып табылады. Егер электролиз Їрдісі кернеу асырмай жЩне деполяризацияланбай йтсе, онда ыдырау кернеуі тепе–теЈдік электрод потенциалдарыныЈ айырмасына теЈ болады
Еыд. = (8)
Еыд. мЩні электр энергиясыныЈ меншікті шы“ыныныЈ теориялы› шамасын Wтеор есептеуге жЩне энергия бойынша шы“ымды ШЭ табу“а ›олданылады:
Wтеор = , (9)
, (10)
м±нда“ы VБЛ – электролиз былаушасында“ы кернеу, В;

ШТ – ток бойынша шы“ым, %.

Электр энергиясыныЈ меншікті шы“ыныныЈ шын мЩні


Wфакт. = , Втса“/т (11)
Ж±мыс істеп т±р“ан былаушада“ы кернеу VБЛ Eыд.–дан катодты› жЩне анодты› поляризациялардыЈ абсолют шамаларына ηк жЩне ηа, сонымен бірге электролитта“ы, электрод пен контактілердегі кернеудіЈ омды› шы“ындарына арты› болады:
VБЛ = Eыд. + (ηа ηк) + IR/ + IR// + Vконт., (12)
м±нда“ы R/ жЩне R// – электролит пен электродтарда“ы омды›

кедергілер.

Контактілердегі кернеудіЈ азаю шамаларын тЩжірибеден табады. иткізгіштердегі (электролит пен электродтарда“ы) кернеу шы“ындарын келесідей есептейді:
, (13)
м±нда“ы І – берілген йткізгіштен йтуші ток кЇші, А;

ρ – йткізгіш ж±мыс істейтін температурада“ы меншікті

кедергі, Омсм;l йткізгіштіЈ ±зынды“ы (электролиттегі кернеудіЈ

азаюын есептеуде – электрод аралы› ›ашы›ты›),

см;

S йткізгіштіЈ ›имасы (немесе ауданы), см2.

Алюминийді электролиздеу кезінде криолит–глиноземді бал›ымада“ы кернеу азаюын есептеу Їшін электролиттегі электр йрісініЈ кескінін салу ар›ылы алын“ан теЈдеуді (Форсблом – Машовец теЈдеуі) ›олданады:


, (14)
м±нда“ы ρ – электролиздеу температурасында“ы электролиттіЈ

меншікті кедергісі, Омсм;l – полюс аралы› ›ашы›ты›, см;

P – анодтыЈ периметрі, см;

S – анод беті (анод ›имасы), см2.

Электролиздегіштердегі электрохимиялы› Їрдіске заттардыЈ ›атысу дЩрежесі сол заттардыЈ ыдырау дЩрежесі жЩне заттар бойынша шы“ымымен сипатталады.

ЗаттыЈ ыдырау дЩрежесі электролиттіЈ берілген компонентініЈ ›андай бйлігі электрохимиялы› тЇрленіске ±шыра“анын кйрсетеді:
Кыд. = , (15)
м±нда“ы gбас жЩне gсоЈ – электролиттегі заттыЈ бастап›ы жЩне

соЈ“ы мйлшері.

Зат бойынша шы“ым Їрдіс уа›ытында алын“ан йнімніЈ мйлшерініЈ былауша“а салын“ан заттыЈ бастап›ы мйлшерініЈ толы› тЇрленіп бол“анында алынатын йнім мйлшеріне ›атынасына теЈ:
ШЗ = , (16)
м±нда“ы g1 – алын“ан йнім мйлшері;

g2 – заттыЈ бастап›ы мйлшері;

q1 жЩне q2 – алын“ан жЩне бастап›ы заттардыЈ

электрохимиялы› эквиваленттері.

Электрохимиялы› ЇрдістіЈ жылдамды“ы бір фазадан екінші фаза“а беттіЈ бірлігінен уа›ыт бірлігінде йткен иондар санымен йлшенеді.

Иондар электрлі зарядтал“ан бйлшектер бол“анды›тан, олардыЈ ›оз“алысы электр тогын жЇргізеді. Сонды›тан электрхимиялы› реакцияныЈ (тоты“у жЩне тоты›сыздану) жылдамды“ын ток ты“ызды“ын йлшеу ар›ылы аны›тайды


, А/см2 , (17)
м±нда“ы S – электрод бетініЈ (ж±мыс бетініЈ) ауданы, см2.

®рдістіЈ ›ай электродта йтіп жат›анына ›арай (катодта немесе анодта) ток ты“ызды“ы катодты› не болмаса анодты› болып табылады.

Электролиздеу Їрдісіндегі есептеулер термодинамика ›а“идаларына сЇйеніп жасалуы мЇмкін. Кйп ›олданылатын Їш термодинамикалы› функциялар – Гиббс термодинамикалы› потенциалы (G), энтальпия (H) жЩне энтропия (S).

Кез-келген Їрдістегі термодинамикалы› потенциалдыЈ йзгерісі еЈ жо“ар“ы пайдалы ж±мыс›а теЈ


G = Aмакс.
Егер осы еЈ жо“ар“ы пайдалы ж±мыс электрхимиялы› Їрдіс кезінде жасалса, онда Амакс. мЩні ЭљК – тепе-теЈдік электродты› потенциалдардыЈ айырмасын есептеуге мЇмкіндік береді:
Aмакс. = G = zFE (18)
Электрхимиялы› Їрдістертегі термодинамикалы› потенциалдыЈ йзгеруі йз еркімен жЇру ба“ытында жазыл“ан соЈ“ы заттардыЈ термодинамикалы› потенциалдарыныЈ реакцияда“ы бастап›ы заттардыЈ G ›осындысын алып таста“ан ›осындысына теЈ болады. ГиббстіЈ термодинамикалы› потенциалыныЈ шамасы белгілі болса ол ар›ылы электролит ыдырауыныЈ теориялы› кернеуініЈ мЩнін есептеуге болады
Еыд. = , (19)
м±нда“ы G реакция“а ›атысушы заттардыЈ моль санына бйлінген калория ар›ылы, ал Е – вольт бірлігі ар›ылы кйрсетілген
FЖ = , (1 кал = 4,18 Дж)

Реакция кезіндегі энтальпияныЈ ΔН йзгеруі реакция“а ›атысушы заттардыЈ мольдер санына бйлінген т±ра›ты ›ысымда йтетін реакцияныЈ жылулы› эффектіне теЈ


Н = (20)
Жо“арыда реакция кезіндегі термодинамикалы› потенциал йзгеруін есептеуге ›олдан“ан ›а“иданы пайдаланып, электрохимиялы› реакция“а ›атысушы ›осылыстардыЈ Щр›айсысыныЈ энтальпиясын білсек, олардыЈ жылулы› эффектін аны›тау“а болады

Н = НсоЈ. Нбас. (21)
О›шаулан“ан жЇйелердегі термодинамикалы› ЇрдістердіЈ ба“ытын н±с›айтын критерий энтропия S болып табылады. љайтымды Їрдістер Їшін осы термодинамикалы› функциялардыЈ Їшеуі бір-бірімен келесі теЈдеу ар›ылы байланыс›ан
G = H TS , (22)
м±нда“ы Т – температура, К.

Гиббс – Гельмгольц теЈдеуіне сЩйкес


, (23)
осыдан

, (24)
, (25)
(26)
Сонымен, электрохимиялы› реакцияда“ы ΔS мЩні белгілі болса, электрохимиялы› жЇйеніЈ ЭљК температуралы› коэффициентін аны›тау“а болады (немесе керісінше):
, (27)
(28)
Электрохимиялы› ЇрдістердіЈ кйпшілігі ›ыс›а температуралы› аралы›та йтуі керек. Б±л жылу шы“ыны мен кірісін ›атаЈ тЇрде Їйлестіргенде “ана мЇмкін болады. М±ндай электрохимиялы› жЇйедегі жылу балансын жасау алдымен электролиздегіште электр тогы жЇргенде бйлінетін жылу мйлшерін д±рыс аны›тауды керек етеді.

Электр тогы йткенде бйлінетін жылу мйлшері QЖ («джоуль жылуы») мына“ан теЈQЖ = 0,239 IVτ, кал, (29)
м±нда“ы І – ток кЇші, А;

τ – уа›ыт, с;

V – кернеу, В.

Егер τ са“ат ар›ылы йлшенсе, онда (29) теЈдеу былай жазылады:QЖ = 0,239 3600 IVτ = 860 I·Vτ, кал. (30)
Ж±мсал“ан электр энергиясы жылу“а тЇгелдей айналмайды, тек оныЈ химиялы› тЇрленіске кеткен энергиясын алып таста“анда ›алатын бйлігі “ана айналма›:
QЖ = 0,239 IVτ , (31)
м±нда“ы – электролиз ар›ылы τ уа›ыт ішінде І тогы йткенде реакция“а ›атысушы заттардыЈ мйлшеріне бйлінген, химиялы› ЇрдістіЈ (ЇрдістердіЈ) жылу эффекті. Егер ›арастырылып отыр“ан жЇйеде ШТ = 100℅ бол“анда бір “ана химиялы› Їрдіс тЇрі жЇрсе, онда
, (32)
м±нда“ы – реакцияныЈ жылу эффекті, кал/моль;

n – заттыЈ реакция“а ›атысушы мольдер саны:
, (33)

осыдан


(34)
СоЈ“ы йрнекті (31) теЈдеуге ›ойып, тиесілі тЇрлендірулерді жаса“аннан кейін мынаны аламыз
QЖ = 0,239 IVτ =
=0,239 I τ , кал (35)
QЖ жЩне екеуін килокалория жЩне мольге бйлінген килокалория, ал τ са“ат ар›ылы йлшенеді деп алса›
, ккал (36)
Егер ШТ азаюы бас›а бір электрохимиялы› ЇрдістіЈ параллель йтуініЈ ар›асында емес, катодты› жЩне анодты› йнімдердіЈ йзара Щрекеттесуі немесе олардыЈ бас›а полярлы› электродтарда бастап›ы заттар тЇзіп Щрекеттесуі нЩтижесінде болса, онда
, ккал , (37)
м±нда“ы ШТ бірдіЈ бйлігі ар›ылы берілген.

Егер ›арастырып отыр“ан жЇйеде бір мезгілде бірнеше электрохимиялы› Їрдістер йтіп жатса, онда осы ЇрдістердіЈ бЩріне ж±мсалатын энергия шы“ынын есепке алу керек:


, ккал, (38)
м±нда“ы , , z/ электрохимиялы› ЇрдістердіЈ біреуіне, , , z// - екіншісіне ›атысты.

ТеЈдеудегі реакцияныЈ жылу эффектініЈ орнына о“ан сан жа“ынан теЈ болатын энтальпияныЈ ΔН есептелген йзгеруініЈ шамасын ›ою“а болады.

Егер ыдыраудыЈ жылулы› кернеуі ЕЖ тЇсінігін енгізсек:
, В , (39)
Олай болса (38) йрнегін келесідей жазу“а болады:
, ккал (40)
1 есеп. ®здіксіз ж±мыс істеп т±р“ан, ток кЇші I = 150кA болатын n =160 алюминийлік электролиздегіштердіЈ кешені бір айдыЈ ішінде ( тЩулік) металл берді. ОныЈ ›±рамында“ы таза алюминий Кешен бойынша орташа кернеу (мезгіл-мезгіл болып т±ратын «анодты› жар›ылдауды» ескере отырып) 700В ›±райды.

Алын“ан алюминий Їшін ток бойынша шы“ым жЩне электр энергиясыныЈ меншікті шы“ыны ›андай? (100% метал“а ша“ып есептеген жа“дайда).


Шешуі:

Былаушада“ы ›орытынды электрохимиялы› Їрдіс


2Al2O3 + 3С → 4Al + 3CO2
(жартылай СО-да тЇзіледі).

2) АлюминийдіЈ электрохимиялы› эквивалентіг/(Аса“)
3) Теория жЇзінде электролиздік кешенінен бір айда алынатын алюминий мйлшері


.
4) Кешендегі ток бойынша шы“ым


Электр энергиясыныЈ меншікті шы“ыны

кВтса“/т.
1 кесте – №1 есеп бойынша тапсырмалар варианттары

р/рnI, кAgфакт,, трAl., %V, B1140150450099,06982145145460099,36953148143480099,57004143160485099,87055152133450099,17036155130455099,46907160125440099,06858150148490098,06979135152465098,971010130155470098,0712

2 есеп. Жылына gц=80 мыЈ тонна алюминий шы“аратын ›уаты бар электролиздеу цехында ток кЇші 130 кА болатын электролиздегіштер орнатыл“ан. Былаушалар кешен бойынша орташа кернеу VЭ = 4,7В бол“анда алюминий Їшін ток бойынша шы“ымы ШТ = 90% болып ж±мыс істейді.

Электролиздегіштер ж±мысыныЈ машиналы› уа›ыты f = 0,94 ›±райды, ›айта бал›ыт›анда“ы алюминий шы“ыны 3% (К = 0,97) теЈ.

ЦехтыЈ берілген жылды› ›уатын ›амтамасыз етуге онда ›анша электролиздегіштер мен электролиздегіштер кешені болуы керек?
Шешуі:

1) Бір электролиздегіштіЈ жылды› йнімділігі (металды ›айта бал›ыту кезіндегі шы“ындарды ескере отырып)т/жыл.
2) Цехта орнатылатын электролиздегіштер саны


3) Барлы› электролиздегіштердегі кернеу ›осындысы


4) Цехта“ы кешендер тізбегініЈ санын аны›тау Їшін кремнийлі тЇзеткіштер ›олдан“ан Щрбір кешендегі кернеу 450-850В шамасын ›±райды деп аламыз.

Осыдан кешендер саны

Кешендер санын екі деп ›абылдаймыз.

Шрбір кешендегі былаушаныЈ саныКешендегі кернеу

2 кесте – №2 есеп бойынша тапсырмалар варианттары


р/рgц,мыЈ тI, кA ШТ , %VЭ, Вf191142895,60,91282152875,90,85394137974,30,89496133944,00,82586130915,70,80680141835,40,86775125866,00,97872120806,10,94977130856,30,881079134815,50,82
3 есеп. Ток кЇші I = 140кA болатын алюминий электролиздегішіндегі кйміртекті анодтардыЈ электрохимиялы› жануы кезінде 50 кйл.%СО2 жЩне СО тЇзіледі.

Электролиздегіштегі токтыЈ анодты› ты“ызды“ы Dа = 0,8 А/см2; ток бойынша шы“ым 89% (ШТ) (катодты› жЩне анодты› Їрдістер Їшін оны теЈ деп аламыз); анодтыЈ ты“ызды“ы da=1,6 г/см3 ; анодты› заттыЈ механикалы› шы“ындары оныЈ электрохимиялы› жану“а кеткен шы“ыныныЈ 15 % (К = 1,15) жуы“ын ›±райды.

Алюминий электролиздегішіндегі электрохимиялы› ЇрдістіЈ йзіне 3 тЩулік ішінде ›анша анодты› заттар (таза кйміртегі деп есептегенде) шы“ындалады? Осы уа›ыт ішінде анодтыЈ жану биіктігі ›андай?
Шешуі:

1) Былаушада“ы ›орытынды электрохимиялы› ЇрдістердіЈ реакциялары:


а) Al2O3 + 3С 2Al + 3CO

б) 2Al2O3 + 3С 4Al + 3CO2


2) Кйміртегі Їшін электрохимиялы› эквивалент:

а) реакциясы Їшінг/(Аса“);

б) реакциясы Їшін


г/(Аса“)
3) Анод газында“ы СО2 1 мйліне СО 1мйлі келеді. СО2 газыныЈ Щрбір мйлін электрохимиялы› жолмен тЇзуге СО газыныЈ 1мйліне ж±мсалатын электр мйлшерінен екі есе арты› электр ж±мсалады.

Осыдан, анодтыЈ жануына шы“ындалатын электр мйлшерініЈ 66,7% СО2 газын тЇзуге ( ), ал СО газына ( ) 33,3% ж±мсалады.

4) Былаушада“ы электрохимиялы› ЇрдістіЈ тек йзіне “ана шы“ындалатын анодты› заттыЈ Їш тЩулік ішіндегі мйлшері


5) Механикалы› тЇрде сынып б±зылуын есептей отыра анод шы“ынын шы“ару:


6) Жанып кеткен анодтардыЈ кйлемі

7) АнодтардыЈ ж±мыс бетініЈ ауданы
8) Їш тЩулікте анодтардыЈ жану биіктігі


3 кесте – №3 есеп бойынша тапсырмалар варианттары


р/рГаздардыЈ Їлес салма“ыDа, А/см2

ШТ, %

da, г/см3

KСО,

кйл.%СО2,

кйл.%110900,8831,91,22290100,5861,71,24375250,6791,41,16460400,9771,51,04520800,7841,11,08625751,1881,31,09740601,0931,71,14810901,2941,91,17960401,3821,81,271075250,7891,11,23

4 есеп. Ток кЇші I = 130кA, анодыныЈ ж±мыс бетініЈ ауданы (›имасы) 250Ч670 см, полюсаралы› ›ашы›ты“ы l = 4,0 см болатын алюминий электролиздегішіндегі электролит бойында“ы кернеу азаюын есептеу керек. Электролиз жЇргізу температурасында“ы бал›ы“ан электролиттіЈ меншікті кедергісіШешуі:

Есептеуді Форсблом – Машовец формуласын ›олданып жЇргіземіз:м±нда“ы S – анод бетініЈ ауданы (анод ›имасы);

P – анод периметрі.
;
.
Осыдан

.
4 кесте – №4 есеп бойынша тапсырмалар варианттары

р/рI, кA

l, смАнодты›

ж±мыс ауданы,см11506,5210Ч70021556,3200Ч75031525,2275Ч61041445,8265Ч65051275,4270Ч67061324,2235Ч69071344,4220Ч70081384,6275Ч64091354,9250Ч680101463,9205Ч740
5 есеп. Ток кЇші I = 150кА алюминий электролиздегішіндегі ток бойынша шы“ым ШТ = 88% теЈ; былаушада“ы ж±мыс кернеуі V1=4,60 B, оныЈ ішінде сырт›ы «›ыздырмайтын» йткізгіштер мен тЇйісулердегі кернеу V2=0,40 B. АнодтыЈ жануы кезіндегі бйлінген газ ›±рамы : 55 кйл.% СО2 жЩне 45 кйл.% СО.

950 0С температурада“ы реакциялар жылуы:
а) Al2O3 + 3С 2Al + 3CO 312 ккал;
б) 2Al2O3 + 3С 4Al + 3CO2 492,5 ккал.
Электролиздегіште 1са“ат ішінде бйлінетін джоуль жылуыныЈ мйлшері ›андай?
Шешуі:

1) Электрохимиялы› Їрдістер Їшін ыдыраудыЈ жылулы› кернеуі:

(а) реакциясында


;
(б) реакциясында

2) (а) реакциясына ж±мсалатын пайдалы токтыЈ Їлесі

;
(б) реакциясына шы“ындалатын пайдалы токтыЈ Їлесі

Есептеулерде 1моль СО2 тЇзілуіне 1моль СО тЇзілуіне кеткен электр мйлшерінен 2 есе арты› электр кйлемі ж±мсалатыны ескеріледі.

3) Былаушада“ы кернеудіЈ ішкі азаюы4) Былаушада бйлінетін джоуль жылуыныЈ са“атты› мйлшері

ккал/са“.

5 кесте – №5 есеп бойынша тапсырмалар варианттары


р/рI, кAШТ , %V1, BV2, Bкйл.% СОкйл.% СО21152924,90,3348522145904,30,3043573148964,70,3433674146985,10,4452485155935,30,4554466157914,20,3136647165824,40,3630708163844,00,3328729153874,50,37415910133835,90,524654フ璢湜鱠ウ ©åòèê Y莎褊 й淸ウ莎Ј 鸙魲, 5 “
1 есеп. Ток кЇші I = 140кA магний электролиздегіші ток бойынша орташа шы“ымы 75 %Т) (катодты› жЩне анодты› ЇрдістердіЈ екеуінде де теЈ деп ›абылдаймыз) жЩне былаушада“ы кернеу V=5,5B болып ж±мыс істейді. Осыдан алынатын «ішкі» металда“ы Mg мйлшері рMg=99,7% ›±райды. Осы электролиздегіш Їздіксіз бір ай бойы ж±мыс істегенде (30 тЩулік) ›анша «шикі» магний жЩне хлор алынады? Электр энергиясыныЈ меншікті шы“ыны ›андай?

а) 1т Mg Їшін;

б) 1т Cl2 Їшін?
Шешуі:

1) Былаушада“ы негізгі электрохимиялы› ЇрдісMgCl → Mg + Cl2

2) ®рдіс компоненттерініЈ электрохимиялы› эквиваленттеріг/(Аса“); г/(Аса“).
3) «Шикі» магний бойынша былаушаныЈ айлы› йнімділігі

4) Бір былаушадан бір айда йндірілетін хлор мйлшері5) Электр энергиясыныЈ меншікті шы“ыны

а) 1т Mg Їшін


кВтса“/т;
б) 1 т Cl2 Їшін

кВтса“/т
1 кесте – №1 есеп бойынша тапсырмалар варианттары

р/рШТ, %I, кAV, Вр Mg , %1701275,699,32731295,599,23871364,999,94861455,799,75831485,998,16811506,298,67891526,198,48771286,398,39741436,498,710841486,698,92 есеп. Магний электролиздегішініЈ сырт›ы йткізгіштеріндегі ж±мыс кернеуі 5,55В теЈ, оныЈ ішінде сырт›ы йткізгіштердегі жЩне былауша тЇйісулеріндегі кернеу шы“ыны 0,26 В.
MgCl2 (с) → Mg(с) + Cl2
реакциясында“ы энтальпия йзгерісі – 142,56 ккал/моль теЈ.

Ток кЇші I = 130кA болатын электролиздегіште ток бойынша шы“ымы ШТ = 80% бол“анда бйлінетін джоуль жылуы мйлшері ›анша? Есептеулер жЇргізгенде Mg мен Cl-дан бас›а йнімдердіЈ бйлінуін есепке алмау керек.Шешуі:

1) ЭлектролиздегіштіЈ катоды мен аноды арасында“ы кернеу айырмасы


2) Бал›ыманыЈ ыдырауында“ы жылулы› кернеу3) Былаушада 1 са“ат кйлемінде бйлініп шы“атын джоуль жылуыныЈ мйлшеріккал/са“.
2 кесте – №2 есеп бойынша тапсырмалар варианттары

р/рV1, BV2, BI, кAШТ , %15,150,371307825,350,391318135,750,221429345,850,231469255,900,271489465,950,291367375,200,321557685,620,351587995,730,3816083105,570,4115385


3 есеп. Анодтарды астынан енгізетін магнийлі электролиздегіште I=90кА жЇктемемен ені 2300 мм болатын 7 анодты› блоктар орнатыл“ан, олардыЈ Щр біреуі жалпы ±зынды“ы L=2085мм жЩне ›имасы 200Ч325 мм болатын 8 графиттік электродтардан т±рады. АнодтардыЈ ж±мысты› ±зынды“ы L/=1400 мм. Ортада орналас›ан 5 блоктардыЈ екі жа›тары да ж±мыс істейді. Графиттік электродтардыЈ +200С кезіндегі меншікті кедергісі ρ = 9,0 Оммм2/см. Графит кедергісініЈ температуралы› коэффициенті α=0,000346. АнодтардыЈ орташа температурасы 5000С.

ЭлектролиздегіштіЈ ж±мыс істемеген графиттік анодтарыныЈ кернеуініЈ азаюын аны›тау керек.


Шешуі:

1) Былауда“ы анодтардыЈ йту ›имасы


S = 2300 · 200(7-1)=2,76 106 мм2
(шетте орналас›ан анодтардыЈ блоктарыныЈ бір жа“ы “ана ж±мыс істейді, сонды›тан блоктардыЈ есептік саны, олардыЈ мйлшерінен шамамен 1 дана“а кем болады).

2) 5000С-гі графиттіЈ меншікті кедергісі


ρ500 = ρ20 ·[1+α · (t0 20)]=90·[1+0,000346 · 480] =10,5Ом·мм2/м
3) АнодтардыЈ ж±мыс істемейтін бйлігіндегі кернеудіЈ азаюы


4) АнодтардыЈ ж±мыс істейтін бйлігіндегі кернеудіЈ азаюын есептегенде, ток кЇшініЈ анодтардыЈ ж±мыс бйлігініЈ ±зынды“ы бойынша толы› токтан I нйльге дейін кемуін есептеу керек. Сонды›тан есепке анодтыЈ ж±мыс істейтін бйлігіндегі токтыЈ йтімді ты“ызды“ын, анодтыЈ ж±мыс істемейтін бйлігіндегі токтыЈ ты“ызды“ыныЈ жартысына теЈ деп алу“а болады


5) Анодтарда“ы кернеудіЈ жалпы азаюы
V = V1 + V2 = 0,235 + 0,240 = 0,475 В
3 кесте – № 3 есеп бойынша тапсырмалар варианттары

р/рI, кАL, ммL/ , ммАнодтардыЈ орташа температурасы, 0С1902085140050029220901410500394209514155204962100142052059821051424540610021101428540710521151430560811021201435560911521251445565108820701390565


4 есеп. ЖЇктемесі 130кА магний электролиздегіштіЈ 1 тЩулік ж±мысы нЩтижесінде 99,5 % Мg ›±райтын 1120 кг металл алын“ан. Былауында“ы орташа кернеуі 5,2В.

100% магнийге ›айта есептегенде ток бойынша шы“ымын жЩне электр энергиясыныЈ меншікті шы“ынын шы“ару керек.
4 кесте – № 4 есеп бойынша тапсырмалар варианттары

р/рI, кАgфакт., кгpMg, %1130112099,52135119099,73140125099,24125110099,05120102098,8611598098,6711092098,4810590098,2910090098,0109588097,8


5 есеп. Жылына 30 мыЈ тонна тазалан“ан магний шы“аратын магний хлоридініЈ электролиз цехында былауда“ы орташа кернеуі 5,5В жЩне 130 кА жЇктемемен ж±мыс істейтін электролиздегіштер орналас›ан. Электролиздеу кезінде магний Їшін катодты› ток шы“ымы 79 %. МагнийдіЈ оны тазалау Їрдісінде кЇйіп жо“алуы 1 %-“а теЈ. ЭлектролиздегіштердіЈ машиналы› ж±мыс уа›ыты 0,95-ке теЈ.

Цехта ›анша магний электролиздегіштерін орнату керек? Егер цехта“ы барлы› магнийлі былаулар, сонымен бірге резервте т±р“ан былаулар, бірге тізбектеп ›осыл“ан болса, сол электролиздегіштер топтамасында“ы кернеу ›андай болады? Негізгі жЩне ›осушы шинайткізгіштердегі кернеу шы“ынын цехта“ы ж±мыс істеп т±р“ан былаулардыЈ жалпы кернеуініЈ 3 %-ын ›±райды деп ›абылдау керек.


5 кесте –№ 5 есеп бойынша тапсырмалар варианттары

р/рТазалан“ан магний бойынша жылды› йнімділігі, мыЈ т.I, кA

V, В

ШT , %1301004,9702401104,8723351204,8744251154,6765201055,0786451255,0797501305,2808481355,3829321375,58410361125,770

6 есеп. Магний электролиздегіш ж±мыс істеп т±р“анда токтыЈ катодты› ты“ызды“ы Dк=0,50 А/см2 жЩне токтыЈ анодты› ты“ызды“ы Dа=0,40 А/см2, былауда“ы электродтар арасында“ы ›ашы›ты› 7 см; Їрдіске тЩн температура кезіндегі электролиттіЈ меншікті кедергісі ρ=0,52 Омсм, газ толуыныЈ ар›асында электролит кедергісініЈ Їлкеюі 6% (электролиттегі токтыЈ йту ты“ызды“ын Dк жЩне Dа екеуініЈ орташа геометриялы› шамасы ретінде есептеЈдер).

Былауда“ы электролит кернеуініЈ азаю шамасы ›андай?
6 кесте – № 6 есеп бойынша тапсырмалар варианттары

р/рDк, А/см2Dа, А/см2l, смρ, Ом·см10,500,407,00,5220,450,376,00,5030,420,355,50,4840,400,335,20,4550,520,427,20,5460,550,457,50,5570,580,487,80,5280,600,507,80,5790,620,528,00,55100,570,457,40,538. издігінен меЈгеру Їшін білім алушылара ±сынылатын таырыптардыЈ тізімі

№ メ瑜琿瑩иウ銛 琿瑩ûЏ莎褌褄ウê ±燾ñ°燾àí

Y蒟礪褪ð1ニåЈウë åä瑩 æй昕淸å 赳ïû ìY³å褞.ニåЈウë åä瑩蕘ë瑰 à…àó.ニåЈウë åä瑩蕘 й淸ウ å邉淸裙ウ 淲羌鈬ウ å蒟ä瑩.メ湜淏ニåЈウë åä瑩 й淸ウ莎Ј 淲羌鈬ウ õ-濵î肛…û› ðⅷ褥í î›靃- Ї鴪褊ó.ハ褊莎 ³鈞瑩萵í, “靍à瑙, 赳隝琺 й昕ä褞蒟í 趺Јウë åä瑩 áйó òYä褞ウ昕Ј 褞裲³羌.1 [5-328]

3 [7-322]2タè湜é åë肛…. タè湜鱠ウЈ 鶴莎 êй³裙ウåí ›鈕瑙蕘ð“瑙 å鈕å 碯-òY鈕ウ 琿™è湜é êй³ウЈ 鶴莎åí à鞴 òЇ鈑莎 蒟 釿琿››à

琺浯à蕘.メ湜淏タè湜鱠ウЈ 鶴-

莎Ј êй³裙ウåí

›鈕瑙蕘

å邉淸å 琿™è湜é

êй³ウЈ 鶴莎åí

à鞴 òЇ鈑莎.4 [56-94]3チ琺褞 Y莎åí 釿琿› й淸ウ. リ韭ウ鈞ò 淸å 跟“瑩û àû

碚ñ頸ð ›鸙萵浯蕘.メ湜淏モû 浯韜 褞ウí-

莎åí 碚ñ頸 珞ë珞 òウå鱠ウ, 碚ê-

í 釿琿›

琿™è浯ò 褞ウ淸ウ淲

йウ銛 Їí.4 [9-55]4マウ ©莎åí 釿琿› й淸ウ. ハí裼褌 êйï ìйø褞蒟 琿™è淸ウ å淸褞莎Ј ›±û淸à.メ湜淏タ鳫琿àû åå 跟“瑩û ï褞瑣琅à

碚ñ頸 萵åí Yò瑰åí ³.1 [150-220]

6 [5-190]5ム珸矜øû› 琿頸åí

ヘ襁褄竟淲í й淸ウ.タó湜ウ îïåñ йЈ蒟ó ›琺浯û ›珮瑣 ›鈕瑙蕘ï êЇ鱠ウ.メ湜淏ヘ襁褄竟莎 肛蓿ⅶ韲û› Y莎褊 (ツ.ト.

マí黑瑩裘 æY淲 ツ.ム. ム琥竟) ›瑣琿 赳“萵鱠à йЈ蒟ó.1 [90-165]

6 [75-115]6ハ鸙頸 æY淲 矜ñ›à ⅱ ò±鈕瑩蕘 й淸ウ. ハ鸙頸 æY淲 ⅱû

琿™è湜é“à ›鵫隝瑣霳 àò瑩.メ湜淏メ珮è“è æY淲 赳淸û ð韶èò. ニ瑰瑙蕘 ð韶èウ 琿ûЈ Y莎褞ウ.4 [187-221]7ンåò蔗瑩 й淸ウ. ンåò蔗瑩蕘Ј ³淸褪ウ æY淲 鸙瑩蕘Ј ë瑰à….メ湜淏ニåЈウë åä瑩 å-

メ琿ó淸à ›鸙萵燾àí ©åò蔗瑩 æY淲 鸙瑩蕘Ј òЇ褞ウ.10 [29-83]8ンåòèç å邉淸裙ウ ð韶èウ-釿琿›Ј 矜ë›隯瑰霳ûЈ ⅱû› 淲羌邉. タè淸ウ 籵澵琅à“û ©åòèウЈ

鉅à-è…ûê ›瑰韃褞ウ.メ湜淏ハ鸙頸-釿琿-

›Ј 矜ë›隯à-

淸à“û ©åòèç å邉淸裙ウ ©åê鮏 à“û Yð.

10 [29-83]9タè湜鱠ウ ©åòèウê 跟ì褊 й淸褫莎Ј 鸙魲.ツ瑙浯燾Ј

æ±ûñ ウ褫 æY淲 êЇウ.メ湜淏ツ瑙浯燾 æй淸裙褊-

淲Ј å魑í æ±ûñ›à

›ⅲûЈ 褞褂褄褞ウ.10 [88-158]10タè湜é æY淲 íûЈ ›ⅱ靑àà燾Ј ©åò òЇû. ム珸矜øû› êй³裙ウåí ›鈕瑙蕘.メ湜淏ハí裄è湜é

›ⅱ靑à燾Ј


©åò

òЇû ìY³å褞.10[227-294]11ンåòû› óèí. タè湜鱠ウЈ ›ⅱ靑àà.メ湜淏タ瑙 ©åòð-

è…û› óèí 琿ûЈ Y莎Ј òY豕砒肄 褊羌銛.10[346-385]12タè湜é 矜ð ³-

鈞瑩萵í 釿琿›

й淸ウ. メйå淏ウ ñ±òà“û 碚ñ頸ウ йЈ蒟ó òYä褞ウメ湜淏マウ ðⅷ褥ウ昕Ј ⅱ åí òY豕砒 æY淲 йЈ蒟ウЈ ›±靍àû òYä褞ウ.3 [44-125]

7 [184-263]13ム珸矜øû› й淸ウ æY淲 琿™è湜é åë肛…. タè湜鱠ウ æY淲 íûЈ ›ⅱ靑ààí 鈞àûЈ ⅱ åí òY豕砒.メ湜淏タè湜鱠ウ 鈞àûЈ Їø ›珮瑣 Y莎 æY淲 琿™è湜é 矜ë›隯瑰霳 ›±ð“瑣隝“瑙 聰釿褊 Ї褫 òYä褞ウ.

3 [237-250]14メ頸瑙 æY淲 à肬韜 åë肛…. メ頸瑙燾Ј 瑾î莎í ê-à…àûЈ ⅱû› æY淲 鸙魲û› 淲羌鈕褞ウ.メ湜淏ミ裲àí蕘

îî澵琿瑩蕘Ј 踴ó æY淲 àà 琿à ðⅷ褥. ミ裲à…àó ðⅷ褥ウåí îïí褊褞莎

琥靍瑣ó.

3 [261-322]15メ頸瑙 æY淲 à肬韜 åë肛…. フ璢湜é 琿ûЈ ©åòèウê òY³.メ湜淏フ璢湜鱠ウ íûЈ 矜ë›û“瑙 ò±鈕瑩霳 ©åòè鈕襃 琿ó. マウЈ 鸙魲û›

àåå.3 [261-322]9. иí ñó Їí ä±ñ 赳ò瑩蕘Ј ³òí êйå ⅳ靍靃 砒ã褊 ウ³ê ñààð
1. タè湜鱠ウЈ 肛蓿鶴莎í ›鑈蕘 å邉淸裙ウ 鈞àð“à 琺浯óû ›琿琺

タ) Al(OH)3→Al(OH)2→Al3O4

B) Al(OH)3→ Al2O3·ヘ2ホ→Al2O

C) Al(OH)3→ Alホホヘ→γ- Al2O3→α- Al2O3

D) Al(OH)3→ ヘ2ホ ·Al2O3 →Al2O

E) Al(OH)3→ Al2O→ Al2O3


2. テ鞦碵頸Ј û 浯åí Yå褥ó 瑕…í 赳鍄Ј鑈:

タ) Al(OH)3+NaOH=NaAl(OH)2

B) Al(OH)3+NaOH=NaAlOH+H2O

C) Al(OH)3+NaOH=Na2O·Al2O3ּ NaOH

D) Al(OH)3+NaOH=NaOH·Al2O3

ナ) Al(OH)3+NaOH=NaAl(OH)4


3. タè湜鱠ウ ©åòè鈕褫 Їí àû ©åòèò ›±û:

タ) ハ鸙頸, à琿èò, MgO, MgCl2, LiCl

B) ム珸矜øû›, 碣頸, MgF2, NaF, CaCl2

C) ハ鸙頸, TiO2, FeCl3, MnCl2, AlF3

D) ハ鸙頸, 釿琿›, AlF3, LiF, MgF2, CaF2, NaCl, MgCl2

E) ム珸矜øû›, BeF2, FeF2, CaCl2, KCl


4. タè湜鱠ウ ©åè鈕褫 å邉淸裙ウ ©åò蔗瑩萵“û 瑕…àû

赳鍄Ј鑈:


タ) ハ瑣鮏: Al+3+2e=Al+ 瑙鮏: 2AlO3

-3→Al2O3+1,5ホ2

B) ハ瑣鮏: Al+3+3e=Al 瑙鮏: C+O2=CO2

C) ハ瑣鮏: Si+Al=[SiAl] 瑙鮏: C+2F2=CF4

D) ハ瑣鮏: Na++e=Na 瑙鮏: 2Na+F2=2NaF

E) ハ瑣鮏: Si+Fe=[FeSi] 瑙鮏: CO+F2=COF2


5. タè湜鱠ウЈ › 碚鵆煇à “浯 Yð 褪褪ウí òⅱàð

タ) メî›Ј “鑈蕘“û, ›Ј 跖ウ³羌, ð褌湜鴉ウ î蔘ü

B) メ褌å, ààû› î蔘ü, å褫

C) ム珸矜øû›Ј ð頌äû ›±ûû, ©åòèウЈ 赳磊ñ›à›“û

D) ハ鸙頸ê ›瑣霳瑰ð, 瑣î褞琿û› ›靏隯

E) メ褌å, ›Ј “鑈蕘“û, ð韶èウê ›瑣霳瑰ð, îû›

›璧û››
6. タè淸ウ 籵澵琅à“û ©åòèウЈ 鉅àû› ›瑰韃褞ウí 瑣àЈ鑈

タ) 矜ë›隯琿琿à“û, 肛胙ⅲîè…ûû“û, ààû“û, êЇäウ³羌, 褞ウ羌ウ羌,

蕘ì›琿蕘í“餧“û

B) チ琿›隯琿隝û“û, “鑈蕘“û, 赳磊ñ›à›“û, ©åòð йウ鈬ウウ羌, ЇウЈ羌

砒ウê åó, ©åòèウЈ îïí褊褞ウí 鏸靍瑣ó å褫ウ

C) ンåòðйウ鈬ウウ羌, ñЇ鈬ウå炫ウ, 燾“鑈萵óû, ⅱ聰湜àû› 鈞瑩萵 褞ウ羌ウ羌

D) ニ珮靏›à›“û, 萵 褞ウ羌ウ羌, åêウウ羌, åäû› ›±ë“隝瑩“à

›瑣霳瑰û 碚鵆煇à 璢鞣³羌

E) ツ鰀胛淸瑪蕘Ј ï褞瑣瑰û, 蕘ì›隝萵í“餧“û, “鑈蕘“û, êЇäウ³羌,

› ›珮ウå


7. メ褌åí êй褪å ⅳ靍靃, à肬裼頸Ј û› 鏸靍瑪

瑕…í 赳鍄Ј鑈

タ) MgCO3→MgO+CO2 (200-3000C)

B) MgCO3→MgCO2+CO (400-5000C)

C) MgCO3→MgO+CO2 (700-8000C)

D) MgCO3→MgC+CO2 (800-10000C)

E) MgCO3·CaCO3→MgO+CaO+2CO2 (150-2500C)
8. フ璢湜鴉ウ 籵澵琅à“û ©åò蔗û ðⅷ褥Ј ©åòè…û› 瑕…àí

赳鍄Ј鑈


タ) ハ瑣鮏: Mg+2+e→Mg+ 瑙鮏: F-e=F→F2

B) ハ瑣鮏: Ca+2+2e→Ca0 瑙鮏: Cl-2e→Cl2

C) ハ瑣鮏: K++e→K0 瑙鮏: OH-e=O2+H2

D) ハ瑣鮏: Mg+2+2e→Mg0 瑙鮏: Cl-e=Cl→Cl2

E) ハ瑣鮏: Na++e→Na0 瑙鮏: SO4--6e=S+SO2
9. チ琿›靑隝“瑙 ⅱ瑣ⅱ萵 TiO2 淸û 瑕 ⅱàûЈ 淲羌鈬ウ è…û›

瑕…à:


タ) TiO2+Cl2→TiCl4+O2+Q

B) TiO2+Cl2+C→TiCl3+COCl2

C) TiO2+Cl2+C→TiCl4+CCl+CO2

D) TiO2+CCl4→TiCl4+CO2

E) TiO2+2Cl2+C→TiCl4+CO2; TiO2+2Cl2+2C→TiCl4+2CO;

TiO2+2Cl2+2CO→TiCl4+2CO2


10. и淲Yòウê 赳“萵鱠à TiCl4 ›瑙萵é ›ⅲàà瑙 鈞琅û

タ) TiOCl2, AlCl3, FeCl3, SiCl4, VOCl3

B) TiCl3, FeCl2, AlO3, VCl4, SiOCl2

C) TaCl5, NbOCl3, ZrCl4, ScCl3

D) YCl3, UCl4, AgCl, TlCl, InCl3

E) RbCl, CaCl2, MgCl2, NaCl, KCl


11. メ頸瑙燾Ј 浯韃燾Ј 淲羌鈬ウ ›±淸隝û“霳 瑣àЈ鑈

タ) љ隯矜ò 褌褥 à琿萵ûЈ à鱠琿瑙隝, 跟àé NaCl 琿ó ìЇêウ淸ウ羌

B) マウЈ 跟“瑩û 踴ä瑟蕘“û, ›琺 ›琿û浯 åòウウ褞莎 û›

à鱠琿瑙ó, 瑕…û› à琿瑩蕘 肛蓿黑褪琿óû› òYì褊 йЈ蒟ó

C) ニî“瑩û 鈞û›“û í 琿ó ìЇêウ淸ウ羌

D) ミ裄òⅱ蕘Ј êйå³í й û› à鱠琿瑙ó

E) 跟àé 蒟ウ NaCl 琿ó, 浯韜莎 肄淲…àûЈ 瑩鈞í ìЇêウ淸ウ羌.
12. タè湜鱠ウЈ 淲羌鈬ウ è淲ä瑩霳 琺燾ç

タ) èò, î粢ë竟, üî鉅í, ààò

ツ) 肛蓿瑩肛ë頸 (肛矣ò), 砒èò (蒻瑰îð), 淲èí, 琿頸

ム) 琿褞頸, 頸湜ò, å炅à淸頸

D) 褄頸, 粽ü瑟頸, 硼褞頸, 褞頸

ナ) 聰å湜ò, 頸, 瑙肭裼頸


13. タè湜鱠ウЈ й淸ウ昕Ј å淸褞ウí 琺燾ç

タ) 碚ñ頸褞, 淲è淸褞, 琿頸褞

ツ) à琿èò, 礪ò, 碣頸

ム) ë, 瑙瑣珸, 齏ì褊頸

D) àç, 韈ⅰç, è濵籵

ナ) 炅琿頸, îóá頸, 湜瑙頸


14. チ鶴ûЈ ð褌湜鴉ウê î蔘³ 蒟肄í 淲

タ) 琿™è湜鱠ウЈ üåí àü鱠ウЈ ü浯 à浯

ツ) 肭竟鰀褌燾Ј ³ð “霳à à浯

ム) 肭竟鰀褌燾Ј ð褌淲鈑ì“à à鵆鈕û› ›瑣霳瑰û

D) 肭竟鰀褌淲í ð褌淲鈑íûЈ ›ⅲ霳蕘

ナ) ûûЈ ü燾Ј ûûЈ 蓁ô鞴ウ淲 ›瑣霳瑰û


15. チ鶴ò 褌褥 琿™è湜é ³鈞í 瑣瑜 “霳鑈

タ) èò, üîèò, ààò

ツ) 蒡îèò, à肬裼頸, 碣頸

ム) îàò, 齏ì褊頸, èⅱ

D) 蒟ë鉅ò, 齏ì褊頸,èⅱ

ナ)êЇä褞, 肭竟鰀褌莎 瑕ð,û›聰ð, (矜øû›聰ð), à鸙竟蒟ð


16. タè浯û 褞ウ淸ウ昕Ј ààû› î蔘³ 蒟肄í 淲

タ) Nà2ホê-昕Ј Sウホ2-肄 ›瑣霳瑰û

ツ) タ12ホ3.Ј Sウホ2.肄 îü莎ê ›瑣霳瑰û

ム) ミbホ-燾Ј ミbSå ›瑣霳瑰û

D) Nà2ホê-燾Ј ’å2ホç-å ›瑣霳瑰û

ナ) Nà2ホê.犱òЈ タ12ホ3-å îü莎ê ›瑣霳瑰û


17. タè浯û 褞ウ淸ウ昕Ј ð褌湜鴉ウê î蔘³ 蒟肄í 淲

タ) Sウホ2.燾Ј タイ2ホ3-å ›瑣霳瑰û

ツ) タイ2ホ3íSウホ2.肄 ìà›脯 à浯

ム) Sウホ2.燾Ј ’å2ホ3_å à浯

D) Sウホ2.燾Ј タ12(Sホ4)3-å ìà›脯› à浯

ナ) タ12ホ3.Ј Nà2ホ-肄 ›瑣霳瑰û


18. メйå淏ウ êй褪ウã褊 å褞蒟í ›琺 肭竟鰀褌蕘› 瑙û

³肄 ›鸙萵燾à蕘

タ) «љљ» å

ツ) 琿û åø

ム) å蒟ウ³ ©åòð å

D) 趺Јê å

ナ) ›±磊û 琺浯ì琿û åø
19. マウã褊 琿™è浯û 裲ï 褞ウ莎Ј Y莎褞ウí-琺燾ç

タ) å鸙……û›, 璢頸璋韶淸û›, Ї魑äウ³ê

ツ) êЇ盖³ê, 珞ë珞›

ム) 瑩琿瑰, à“霳蕘, ›±靍隝“瑙

D) îî澵琅à, ©ñ瑕…û›, å鸙……û›

ナ) Ї魑äウ³ê, 銛ïウê, 璢頸璋韶淸û›


20. マウã褊 琿™è浯û ウò襃 褞ウ肄 瑩浯ë“瑙 赳砌û›脯Ј 瑣û.

タ) 蒻ウ褊, 鳰琿û› ë瑰àð, 肛蓿ⅷ韭îí

ツ) 璢頸瑣ⅱ, 珞ë珞, î焏ⅱ

ム) áЇ淸琿û àð, 蒟îï鰀褞

D) å鸙…ð, 蒻ⅱ,›Ї磊û òå羌ø, 璢頸瑣ⅱ

ナ) 珞ë珞, êЇ盖, áйå òY鈕ウ 矜矜淸û 瑩琿瑰ð“餧

メ褥û› ñ靍àà燾Ј ä±ñ 赳ò瑩霳ûЈ ³ò
1 C 6 B 11B 16ト

2 E 7 C 12ツ 17ツ

3 D 8 D 13タ 18ナ

4 B 9 E 14ム 19ム

5 E 10 タ 15ナ 20ト

10. ハà î›靑隝“瑙 à琿萵ð 碚鵆煇à 褌淸û› ñ±›ð ³
1. ナøå 鈞 à琿萵ð Їí 鈞û› êй褪褪ウí òYä褞.

2. ニåЈウë åä瑩 й淸ウ淸裙ウ 淲羌鈬ウ 鸙魲û› å蒟ä瑩.

3. マï瑙û ñЇ鵆òó æY淲 琿™è浯û 褞ウ淸ウ蒟í ›鑈隝 瑟蕘 áйó.

4. ナ淸ウ昕 碯à淸靍ó.

5. タ鳫琿àû 萵燾 àó.ム鮏琿û-Yò瑰 òåó.

6. チ鶴ウ 萵åí æY淲 Yò瑰åí 琺浯ì琿û åå ³.

7. マウ淸ウ昕 òåó.

8. タè浯û 褞ウ淸ウåウ ð褌湜鴦ウ鈕褊莎.

9. ム珸矜øû› ›±靍àû òウ³ Y莎褊 琿ó.

10. ヘ襁褄竟莎 ³ Y莎åí îïåñ йЈ蒟ó.

11. ヘ襁褄竟莎 肛蓿ⅶ韲û› Y莎åí йЈ蒟ó.

12. タó湜ウ îïåñ йЈ蒟ó Їí ›鈕瑙蕘ï êЇ鱠ウ «љљ» å

›鸙萵浯蕘.

13. ハ鸙頸 æY淲 ⅱû ò±鈕瑩 й淸ウ.14. ハ鸙頸 ›餧›隝 Y莎åí йЈ莎.

15. ハ鸙頸 òウ³ Y莎褊 йЈ莎.

16. ンåò蔗瑩 й淸ウ.

17. ンåò蔗瑩蕘Ј ³淸褪ウ æY淲 鸙瑩蕘Ј ë瑰à….

18. ニåЈウë åä瑩 åë肛…淸à ›鸙萵燾àí êй³ウ ©åò蔗瑩.

19. ハй³ウ ©åò蔗瑩 й淸ウ淸å ›鸙萵燾àí ›瑣 êй³裲ñ

à琿萵ð.

20. タè浯û 褞昕莎蒟í, 琿™è湜é 聰ë瑟霳瑙 聰ë韜莎 áйó.21. ハй³ウ æY淲 胙瑶頸ã褊 ©åò蔗瑩霳 йЈ莎莎Ј 鸙魲û›

褌瑰û.


22. ハй³ウ ©åò蔗瑩蕘 йЈ莎莎Ј 鸙魲.

23. テ褄肄í ©åò蔗瑩蕘 йЈ莎莎Ј 鸙魲.

24. タè淸ウ 籵澵瑙ûЈ ©åòè昕Ј 鉅à-è…û› ›瑰韃褞ウ.

25. ハ鸙頸-釿琿›Ј 矜ë›隯琅à ©åòèç å邉淸å 瑙鮏› ©裲ò.

26. タè湜鱠ウЈ ©åòèå 褞頤 æY淲 跟“琿靕.

27. ハ鸙頸-釿琿›Ј 矜ë›隯瑰霳萵 ©åòèç å邉淸å › æY淲

©淲 “霳霳à Yð 褪褪ウЈ òⅱàð.

28. ツ瑙浯燾 ›ⅲó æY淲 íûЈ æ±ûñ ウ褫 å鮏û.

29. ニ±ûñ ウ襃 ð“瑙 籵澵琅à“û àЈ鑈蕘 ⅰ褞璋à.

30. ツ瑙浯燾Ј æ±û淸à“û åøウ³ò褞ウ æY淲 鸙瑩蕘 跟™.

31. タ琺û 聰ç ð“餧 ›±ä瑩.ハ鸙頸 肄淲…àó.

32. タè湜鱠ウ ⅱåí æY淲 矜ë›靑褊 淲褫.

33. タ 鈞 琿™è湜é 琿ó.

34. ム珸矜øû› êй³裙ウåí ›鈕瑙蕘.

35. メ頸瑙 й淸ウ淲í 琿霳“瑙 й淲Yòウê й昕í褊 籵浯蒻鱠ウЈ å炅瑁ñ鞴ウí

琿ûЈ 鸙魲û› 褌瑰û.

36. ンåòû› 琿™è淸ウ ›ⅱ靑àà瑙 琿™è湜é 琿ó Y莎褞ウ.

37. フ璢湜鱠ウ ©åòèç 砒í 琿ó Їí ³鈞û 萵鵆淸瑪蕘Ј à琿èウ

褌瑰û.

38. フ璢淲鉅ウ ›鈕瑙蕘ð“餧åí ⅱàó.39. フ璢湜é 籵澵瑙ûЈ ©åòè昕Ј 鉅à-è…û› ›瑰韃褞ウ.

40. フ璢湜é 籵澵瑙ûЈ ©åòè昕Ј ›±û.

41. フ璢湜é ⅱ鞴霳ウЈ ©åòèç å邉淸å ›Y淲 ©淲 脯燾.

42. タè湜鱠ウЈ 鉅à-è…û› ›瑰韃褞ウ æY淲 琿™è湜é åí íûЈ

›ⅱ靑àà燾Ј ›鸙萵燾àí àà .

43. ムウòウ³ 珞ë珞 òYì褊 (チ琺褞 òY³) 釿琿› й淸ウ.

44. チ鶴褞莎 òウ鈕褊莎 Їí, 珞ë珞ûЈ æ±û åí ›±û.

45. タè浯û 褞ウ淸ウ昕 蒟îï鰀頽àó æY淲 àü浯…àó.

46. タè湜鱠ウ ©åòè鈕褫 Їí ⅱû ò±鈕瑩 åí êй³ウ ©åò蔗瑩

й淸ウ.


47. タè湜é 琿ûЈ ©åòèウê òY³.

48. タè湜é й淸ウ Їí ©åòè鈑瑩蕘Ј æ±û æY淲 ›±û.

49. タè湜鱠ウ æY淲 íûЈ ›ⅱ靑ààí 鈞àó.

50. メ頸瑙燾Ј ›瑰韃褞ウ, ›鸙萵燾àí àà æY淲 í 琿ó Їí

³鈞瑩.

51. ユî瑪 瑩›隝û 澵ûЈ ⅶî蕘í й淸ウ.52. メ頸瑙蕘 ò頡韭璋àó òY³åí ウå褄ウ ›ⅲàà瑙 琥靍瑣ó.

53. メ頸瑙蕘 胚碎琿瑩 琿ûЈ à肬韃û› òY³.

54. メ頸瑙蕘 胚碎瑙û 鈞àûЈ 韶蒻蔗ウ òY³.

55. メ頸瑙蕘 瑕 йЈ蒟å ⅱ瑣ⅱàð æ±û æY淲 ›±ë“靏û.

56. メ頸瑙蕘 áйó åí 鈞àó Їí, ò頡韭璋韶淸û îî澵琿瑩蕘Ј æ±û

æY淲 ›±ë“靏û.

57. フ璢湜鱠ウЈ ³鈞ò êй鈕褞ウ æY淲 ›鸙萵燾àí àà.

58. ハ瑩浯ë頸 åí 礪ウ 鈕瑙蕘 òY³.

59. フ璢湜鱠ウ íûЈ 矜ë›û“瑙 ò±鈕瑩霳瑙 ©åòèç 瑩›隝û 琿ó.

60. フ璢湜é 琿ûЈ û› òYä褞ウ.î瑩韜

è浯瑩 – 琿™è淸ウ ›餧›隝蕘Ј ò±鍄.

èé û (釿琿›) Al2O3- 琿™è湜鱠ウЈ ⅳ羌åí ›ⅲ霳蕘, ›±äû› áй³羌 矜øû›, 琿™è湜é 琿ó Їí 琿“璧›û й昕ì.

è濵 (琿™î) - åä瑩蕘 æY淲 åë 褌褥ウ (淸琺-à› ›ⅱ靑ààí) 鸙瑩蕘Ј ⅳ羌åí ›ⅲ霳蕘àí åäû 琿™è湜鴈褊 ›琿û浯 åòウï 琿ó òYä褞ウ. タ浯èàûè… – 鈞ûЈ ›±ûí “隝隯è Y莎褞åí 瑙û›鶯霳 “隝隯.

ツ瑕ä – 籵ó蕘 ›鶯霳 æY淲 琿瑣霳 韭à.

ツ琿褊ウê – ©åå炅Ј 瑣黑蕘› ›瑰韃, …“湜 盖ð ©åå炅åí ›ⅲó“à 淲å 矜ñ›à ©åå炅Ј 瑣黑蕘› 燾í 瑙û›ï 瑪靏“à 碚à燾í, 碚ì琺燾 瑙û›鶯霳 êй褪³ø.

љû åòウ – ©åò淸瑩蕘Ј 瑣黑萵 åí 韶淸瑩霳ûЈ ›ⅲ隝靏霳瑙 ò±í 瑕…, …“湜 鸙瑩蕘Ј 籵å炅羌昕Ј òйå淸褫ウåí ›ⅲà æЇí 瑕….

î碚鵆煇à ó – ©åòè鈕褫 矜淸à 盖ð 鈞ûЈ “浯 ååé “霳“à å褊 ©åòウЈ Їå.

テ鞴èç – åí YЇウ ›ⅲ霳萵àð 瑩瑰霳萵“û 鏸靍瑪蕘 琿à靍瑣霳 瑕….

テ鞴åë肛… – ååòå è…û› 璢褊褞åí û 褞ウ淸ウåð ›ⅲ霳蕘浯í, å淸褞蒟í, “靍à瑙 æY淲 ›琿蕘›瑙 й淸ウåí åä瑩 òЇí 琿ó.

љû›› 碯蕘Ј ›靏隯û – 砒ã褊 ï褞瑣à å邉淸å ñ±鵆› 鈞ûЈ 淲å ›瑣 蒟淲 åí å-Ј莎òå ò±í 碯蕘Ј ›靏隯û.

љóà òйä³ê – ï褞瑣瑙û 琺û›é äY趺蒟 跟“瑩隝瑣ó å邉淸å, ë瑰àû› 蒟璋à炫“à ›瑩 ò± 琿瑣霳 à琿蕘Ј ›瑰韃.

°ó – й昕äウ ±›ë“瑙 ³褊å › áйø裲å 琺浯ä靍à ⅳ靍靃 ›瑣 鈞ûЈ å湜àû› ›頏瑣隝.

ネ鉋ò – 瑣黑蕘› …蓿鸙瑩霳萵 ðⅳí萵ð 燾 盖裨, 盖› 淲鶯淸瑩 燾 YЇウ è…û› ©åå炅Ј 盖ð òЇ.

íð – й邉í 瑣黑萵ð òЇ淸å 淲å ©åò淸瑩“à 矜é 淲å 趺裨í è…û› 矜鴉瑙靏“û 瑣黑萵ûЈ ò瑩û òЇ淸å êй褪褪ウí 鈞蔗琿“瑙 áйø裲ð.

ハ琿î肛蓿瑣ð –  îåóàà浯í ò±í ð頌ä瑩.

フ褪琿î – 跟“瑩û ï褞瑣à å邉淸å åä瑩蕘Ј 矜ñ›à åä瑩åí è…û› 砒ñ褊莎 ›ⅲ隝浯í, åäû ›琿û浯 åòウ.

マ頏黑褪琿ó – 跟“瑩û ï褞瑣琅à æЇウ邉åí åë肛…û› ðⅷ褥ð.

°à åë肛… – ³ã褊 á±鵆í瑙, 淸琺-à› åä瑩蕘Ј åë 褌褥 îï鰀頽à浯í åäû ±炅à› й淸ウ莎Ј 鸙魲û›

ðⅷ褥.


û隯萵ó (ð褥籵湜å) – YЇウ à琿萵û “鑈萵ó à›淸à, 淸琺-à› 鸙瑩蕘Ј å湜àû› æY淲 矜ñ›à 萵 ›瑰韃褞ウí й鈬褞í å魑淏ウ 砒ã褊 à“à åóウí ›靏隯åí йЈ蒟鶯ウí ðⅷ褥ñ.

フ褪琿萵û àó – åä瑩蕘 ›ⅲàà瑙 鈞ó.

љààð – 裲ウ 淲å 盖褸å åä瑩 æЇ鱧淲í, 淸琺-à› åä瑩 åí åë 褌褥 æЇ鱧蒟í ò±í åä瑩 赳“萵鵆浯 ›瑣靏 й鈬褸å ›瑰韃褞肄 韃 æЇ鱧åð.

ムウ³åð – 淲羌邉 萵 赳› 褞頸ウí, û 褞ウ淸ウ蒟 îë 肛蓿鶴äû 韶淸瑩 î煜褊璋í ›±é 琿瑣霳.

ヤ齏ò (ñЇ鈬ウåó) – ñ±鵆›瑙 淲å 聰鈕瑩萵í ›瑣 áйø裲ウ áйó ðⅷ褥ウ.


11. メ瑜à òЇ褞ウ昕Ј ³ æY淲 鸙瑩蕘 ⅱ霳萵ó 胙瑶鞳ウ

チà›隝瑪 òЇ褞ウニ±ûñ òЇ褞ウニ±ûûЈ ›靍鎤ûマ瑩à›

ハй褪ウã褊 Y蒟礪褪ð ò褌褄褞メ瑜 åウ³タ“隯蕘› 矜›隝瑪ムиニ1,2ニåЈウë åä瑩蕘 ë瑰à…àó1 [5-18]

4 [3-8]1,2 瑜№1-2 メШニАлюминатты ерітіндісініЈ концентрациясын есептеуі1 [5-328]3,4 瑜ムиニ 3タè湜é åë肛…4 [9-156]5 瑜№3-4 メШニПараллельді схемасыныЈ тарма›тарыныЈ ›атынасын есептеу6 [7-215]6,7 瑜タû› 矜›隝瑪1ンñð褥ñ- ñ±›ム珸矜øû› й淸ウ. チ琺褞 æY淲 ³ Y莎褞ウ.4 [9-221]8 瑜タ“隯蕘› 矜›隝瑪№5, 6 メШニタè湜é ©åòè邉10 [29-226]9 瑜ムиニ 4,5フ璢湜é åë肛…10 [227-294]11,12 瑜№7 メШニフ璢湜é ©åòè邉10 [227-294]13 瑜ムиニ 6マウ òY³ 碚鵆煇à 碚ñ頸褊 釿琿› 琿ó7 [184-263]14-瑜タû› 矜›隝瑪2メ褥òニåЈウë åä瑩 åë肛…3 [7-322]

10[29-438]15-瑜љⅱ靑霳蕘 矜›隝瑪ナò頷瑙ニåЈウë æY淲 ê åä瑩 åë肛…3 [7-322]

10[29-438]ム褥…萵


12. ТЩлімгерлердіЈ білімін тексеру кестесі
Апталар123456789101112131415タò琅à“û

矜›隝瑪


燾111111111111111チà›隝瑪 òЇム

ニ1ム


ニ2ТШЖ1ТШЖ2ム

ニ3メШニ3メШニ4タチ

1メШニ5メШニ6ム

ニ4ム


ニ5メШニ7ム

ニ6タチ


2

チà›隝瑪 òЇ褞ウ: タチ- 瑩琿û› 矜›隝瑪; ヌニ- 鈑浯û› æ±ûñ; ムニ-褊ウЈ й邉淸ウê æ±û.

ТЩжірибелік саба›тар“а ›атысу (жеке, студиялы›) 0–100 баллдар аралы“ында ба“аланады


ПЩнді о›ыту емтихан алумен ›орытындыланады, емтихан тест тапсырмалары тЇрінде барлы› йткен материалды ›амтиды. Емтихан“а жіберудіЈ еЈ негізгі о›у ба“дарламасында ›арастырыл“ан барлы› тапсырмаларды орындау шарты болып табылады. Шрбір тапсырма 0 – 100 аралы“ында ба“аланады.

Жіберу рейтинг а“ымда“ы саба›тарда (тЩжірибелік саба›тар“а ›атысу, тЩжірибелік тапсырмаларды орындау, Їй тапсырмасын орындау, СиЖ тапсырмасын орындау, межелік ба›ылау) барлы› орындал“ан тапсырмалардыЈ арифметикалы› орташасы шы“арылады.


љорытынды ба“а жіберу рейтингісі (ЖР) мен ›орытынды ба›ылаудыЈ (љБ) ›осындысымен есептелінеді, олардыЈ Їлес салма“ын ескере отырып (®СЖР жЩне ®СљБ).
љ = ЖР·®СЖР + љБ·®СљБ

УниверситеттіЈ ’ылыми кеЈесі ба›ылау тЇрлеріне жЩне а“ымда“ы Їлгерімге байланысты тймендегідей салма›ты› Їлес бекітілген.


Ба›ылаудыЈ ›орытындысыныЈ тЇріБа›ылау тЇрі®лес салма“ыЕмтиханЕмтихан (®СЖР)0,4А“ымда“ы Їлгерімді ба›ылау (®СљБ)0,6

СтуденттіЈ семестр бойы пЩн бойынша жина“ан жіберу рейтингісініЈ ба“асы мына“ан теЈ

ЖР = (Р1 + Р2)/2
СтуденттіЈ рейтингісі (Р1 жЩне Р2) мына формула бойынша аны›талады
Р1(2) = А®1(2) ·0,5 + МБ1(2) ·0,5
А“ымда“ы Їлгерім (А®) 100 балды› шкаламен аны›талады(ба›ылау іс-шараларыныЈ кЇнтізбелік графигін ›ара).

Сонымен ›атар межелік ба›ылаудыЈ (МБ) ба“асы да 100 балды› шкаламен аны›талады.

љорытынды ба›ылау (љБ) 100 балды› шкаламен аны›талады.

Баллды› жЇйе бойынша пЩннен ›орытынды рейтинг “О›ушылардыЈ о›у жетістіктері” жЩне “Рейтингтік ведомость” журналдарына балл тЇрінде кестелерге енгізіліп эквивалентті ба“а“а айналдырылады.


Шріптік жЇйедегі ба“а (Б)БаллдардыЈ санды› (Ц)Пайызды› ›±рамыДЩстЇрлі жЇйедегі ба“аA4,095–100ите жа›сыA–3,6790–94B+3,3385–89жа›сыB3,080–84B–2,6775–79C+2,3370–74›ана“аттанарлы›C2,065–69C–1,6760–64D+1,3355–59D1,050–54F00–49љана“аттанарлы›сыз

14. ОытушылардыЈ талаптары, курс саясаты жЩне іс-шаралар

О›у Їрдісіне ›атысу деген саба››а уа›ытымен келу, та›ырыпты тал›ылауда белсенділік кйрсету, о›у бйлмесінде йзін тЩртіпті ±стау, бас›а студенттер мен о›ытушы“а бйгет жасамау болып табылады. Саба››а кешікпеу керек. ТЩжірибелік саба››а – 0-100 аралы“ында балл ба“аланады. ТЩлімгердіЈ йздік ж±мысы дЩріс саба›тарында берілген та›ырыптарды йздігінен тереЈдете о›у, о›ы“ан та›ырыптар бойынша конспект жазудан т±рады. Жаз“ан конспектіні о›ытушы“а кйрсетіп, та›ырып мазм±нын толы› келтіріп, ауызша жауап берсе Щрбір та›ырып саба› кестесі бойынша 0-100 аралы“ында ±паймен ба“аланады.

Семестр екі мЩрте, 8-ші жЩне 15-ші аптада, бірінші жЩне екінші межелік ба›ылау жЇргізіледі. Шрбір межелік ба›ылауда тЩлімгер 100-ге дейін ±пай ала алады. Межелік ба›ылау тест тЇрінде ›абылданады. љойылатын с±ра›тар саны мЇмкіндігінше йткен та›ырыптарды тЇгелдей ›амтиды. МаЈызды деген та›ырыптар бойынша бірінеше с±ра› болуы мЇмкін.

Тапсыру 100 ±паймен ба“аланады.

Тапсырманы орындау жЩне ›ор“ау кестесін б±зу былай жазаланады.

Мерзімінен кеш жазыл“ан конспект ж±мыстардыЈ ±пай сандары кестеде кйрсетлігеннен кешіккен сайын азайтылып отырады. СеместрдіЈ соЈ“ы ж±масына дейін кешіктірілген ж±мыстардыЈ ±пайы 0 –ге азаяды.

Емтиханда жЩне межелік ба›ылауда кйшіруге тыйым салынады. Ба›ылау шараларында студент кйшіргені Їшін аудиториядан ›уылады жЩне о“ан 0 ±пай ›ойылады.

15. Шдебиеттер тізімі
ヘ裙ウ鈬ウ Y蒟礪褪褞 :

1 チ褄…裘 タ.ネ. フ褪琿ó å肚頷 åë魵. – フ.: フ褪琿ó, 1970.

2 ハ鸙褊î籵 フ.タ., ハé ホ.ナ. フ褪琿ó 澵顥 è å肚頷 åë魵.

– フ.: フ褪琿ó, 1977.

3 フ褪琿ó 浯/ テ瑩à ツ.ツ., メ…湜韜 チ.ム. è 蓿./ - フ.:

フ褪琿ó, 1968.

4 フ竟ñ フ.゚. è 蓿.ンåòåë肛… 琿™è湜….-ヘ.: ヘ瑪à,2001.

5ユ鮏ⅱ魵 ナ.ネ.,リî褊î ヘ.ム.メ襄湜à 裲瑙  肭竟鰀褌濵é

ð黑餧å澵ⅲ.-フ.:フ褪琿ó,1978.

љ隯 Y蒟礪褪ð:

6 ヌ褄韭àí タ.ヘ.フ褪琿ó 蓐頷 åë魵.-フ.:フ褪琿ó,1980.

7 マ韈粽蓴î 肭竟鰀褌à/ ヒ琺淲ð タ.ネ., ナèí ヘ.ネ. è 蓿./- フ.:

フ褪琿ó, 1978.

8 ン鱠褊鉋í フ.タ. フ璢湜é. – フ.: フ褪琿ó, 1969.

9 チ琺àîâ ゙.ツ., ツ褪™îâ フ.フ. ンåòèç à粱褊燾õ åé. – フ.:

フ褪琿ó, 1966.

10 ヌ褄韭àí タ.ヘ. フ褪琿ó 胛ë珞èõ 蓐頷 åë魵. - フ.:フ褪琿ó, 1986.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет