Демо Сонэ Плайбажкжүктеу 7.98 Mb.
бет7/38
Дата02.04.2019
өлшемі7.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38

Mяndя sыьar iki Cahan,

Mяn bu Cahana sыьmazam.

Gюvhяri-lamяkan Mяnяm,

Gюvnц mяkana sыьmazam.

(Nяsimi)
Tяsяvvцf fяlsяfяsinin, xцsusilя onun ifrat qolunu tяшkil edяn Panteizmin яsas problemi Tanrы-Иnsan mцnasibяtlяridir. Panteistlяrin fikrincя, yalnыz bир Вahid Varlыq var, o da Tanrыdыr. Ыnsanыn bцtцn arzusu, istяyi, dilяyi, iradяsi dя Tanrыdandыr. Иnsan yalnыz Tanrыda yox olduqda lamяkan olur. Ыnsanыn юzцndяn qaчmasы – Tanrыdan qaчmasы demяkdir. Чцnki, «Mяn», «Sяn» yoxdur, tяk O var.
Nяsimi sяn demя, cцzvi deyilsяn, mim ilя nun, sin (Mяn, Sяn),

Vяli, Oldur (Tanrы – A.M.) deyяn, daim qamu Alяm Nahiyяm.

(Nяsimi)
Tanrы, Иnsana шah damarыndan da yaxыndыr. Mцqяddяs ayяdя dя buyуруlur ki: «Bяndяlяrim Mяni (Tanrыnы – A.M.) Sяndяn (Peyьяmbяrdяn – A.M.) soruшduqda sюylя ki, Mяn onlara yaxыnam» (Яl-Bяqяrя, 186).

Panteistlяrя gюrя, Tanrы Иnsanыn юzцндяdиr. Инсан Onu uzaqda axtarmamalыdыr. Mцqяddяs ayяdя buyурulur ki: «Tanrы Иnsanla onun qяlbi arasыna girяr» (Яl-Яnfal, 24).

Panteistlяrя gюrя, Иnsan yaradыlmышlarыn sonuncusu olsa da, O яn юndяdir. Ыnsan юz цstцnlцyinя gюrя son yaradыlan deyil. Bцtцn yaradыlmышlarda mяqsяd Инсан олдуьундан, O яn sonda yaradыlыb. Panteistlяrя gюrя, Иnsan Иlahinin шяkli olduьu цчцn, Мяlяklяr ona sяcdя edirlяr. Kainatda hяr шey Иnsanla baьlыdыr. Ona gюrя dя Tanrы yaratdыqlarыnыn hamыsыnы Иnsanыn яmrinя tabe etdirib. Чцnki Tanrы bцtцn yaratdыьы varlыqlarыn canыnы Иnsanda gizlяdib.

Panteistlяrя gюrя, haqq yoluna dцшяn insanda qorxu hissi olmaz. Tanrыnы tanыyan ondan qorxmaz. Юz цzяrindяn imkan tozunu silяn, ruhu тяmiz, pak Иnsan nя cяhяnnяm odundan qorxar, nя dя cяnnяt eшqi ilя yaшayar. Ona gюrя dя, Panteist Sufilяrя gюrя, Цmid qorxudan цstцndцr, чцnki Цmid, hяr шeyi яhatя edяn yцksяk sevinc vя yцngцлlцkdцr. Яgяr qorxu hяyяcanыn artmasы, Иnsan «Mяn»liyinin gяrginlяшmяsidirsя, Цmid Ruhun rahatlыьы, sevincidir.

Panteistlяrя gюrя, Tanrы юzц Nurdur. Mцqяddяs ayяdя dя buyуrulur ki: «O, Nur цstцndя Nurdur» (Nur, 35). Tanrы istяdiyi insanы юz Nuruna qovuшdurur. «Allah dilяdiyini Юz Nuruna qovuшdurur» (Nur, 35).

Panteistlяrя gюrя, Nur hяm dя Tanrыnыn Hicabыdыr. Ыnsanla Tanrы arasыnda bir Nur pяrdяsi var. Иnsan yalnыz kamillяшdikdя bu Nuru sezя bilяcяk dяrяcяyя ulaшa bilяr. Vя ya O, Nurun kюlgяsini hiss edя, gюrя bilяr. Яslindя bu Nuru gюrя bilmяyi Tanrы юz seчdiyi Иnsanlara Юzц tяslim edir, onlarыn iчini vя dышыnы tяmizlяyir, saf vя bяrraг bir hala gяtirir, onlarы – Peyьяmbяrlяri, Юvliyalarы, Safilяri xalq arasыnda yцksяk mюvqeyя чatdыrыr, onlarы sevir, onlardan razы qalыr. Ona gюrя dя Tanrы Onlara Yerin, Gюyцn vя bцtцn xilqяtin sirlяrini aчыr, Onlara insanlarda heyrяt doьuran xцsusiyyяtlяr verir, Onlara Юz qцdrяtinin gюzяlliklяrinin sirlяrini bildirir. Bir sюzlя, Tanrы Onlara Иlahi ilя olan Иrfanы vя zюvqц bol-bol ehsan edir. Mцqяddяs ayяdя dя buyурulur ki: «Allah, Ona inananlarыn dostudur, Onlarы zцlmяtdяn чыxarыb iшыьa tяrяf yюnяldir» (Bяqяrя, 257) vя яksinя, «Tanrыnыn nur vermяdiyi adamыn iшыьы olmaz».

Panteist fяlsяfяdя «Mяn», bцtцn mюvcudatыn mцtlяq mяcmusundan daha geniш anlayышdыr. Panteistlяrin «Mяn»inя bцtцn Kainat, iki Cahan vя onlarda mюvcud olan bцtцn cisиm vя zяrrяlяr sыьыr, lakin bu «Mяn», yяni Tanrы, heч nяyя sыьmыr. Panteistlяrin «Mяn»i elя Tanrыnыn Юzцdцr. Чцnki Onlar юzlяrini dя Allahыn Nurunun nuru adlandыrыr vя gюstяrirlяr ki: «Xoшbяxt o insandыr ki, юz varlыьыnы yox edib Tanrыya qovuшur». Onlara gюrя, Иnsan yalnыz Tanrы ilя Haqqdыr. Ona gюrя, dя onlarыn «Яnя-l-hяqq»i яslindя «Mяn haqqam» demяkdir. Bizcя, Panteist sufilяrin «Яnяlhяqq» kяlmяsi «Qurani-Kяrim»in «Lailahя-Иllяllah» – Allahdan baшqa ilahi yoxdur – ayяsinin tяsdiqi, baшqa bir шяkildя шяrhi, mяcazi anlamыdыr:
Bildim, tanыdыm elmdя mяbudu (Tanrыnы – A.M.) yяqin ki,

Шюylя bilяrяm kim, onu Quran bilir ancaq.

(Nяsimi)

vя ya


Ey Nяsimi, sяn deyilsяn, Cцmlя Oldur, Cцmlя Ol! (Tanrы -A.M.)

Ol kim aydыr! Bu Zяmiнi Asimanыn nuruyam.

(Nяsimi)

vя ya


Hяqq gюrdц vя Hяqq dedi Nяsimi, nя desin кim

Hяr шerimi mяn ayяti-Quranя yetirdim.

(Nяsimi)
Яslindя Panteistlяr Tanrы dilindяn danышmышlar. Tanrыnыn dilindяn danышan bu bюyцk Panteist mцtяfяkкirlяr Quran vя digяr mцqяddяs kitablarыn ayяlяrini insanlarыn anlaya bilяcяyi bir dildя шяrh etmяyя, aчыqlamaьa vя mяdh etdiklяri bцtцn xцsusiyyяtlяrin Tanrыya mяxsus olduьunu sюylяmяyя чalышmыш vя «Mяn» deyяndя, mяhz Tanrыnы nяzяrdя tutmuшlar. Onlara gюrя, «Яnяlhяqq», mцtlяq шяkildя Tanrы sirlяrini aчmaqdыr. Onlar gюstяrdilяr ki, яslindя alяmin bцtцn zяrrяlяri dя elя «Яnяlhяqq» deyir. Bunun цчцn onlar belя bir fikir irяli sцrdцlяr ki, яgяr Musa Peyьяmbяrlя danышan bir aьac «Яnяlhяqq» deyя bilirsя, bir Safinin «Яnяlhяqq» demяsindя nя qяbahяt ola bilяr. Vя яgяr Allahdan baшqa bцtцn varlыqlar «Yox» demяkdirsя, onda «O, Haqqdыr» demяklя «Mяn Haqqam» demяk arasыnda heч bir fяrq yoxdur. Чцnki «Mяn» deyя bilяn yeganя varlыq, Tanrыdыr. Demяli, «Panteistlяr «Яnяlhяqq» deyяndя юzlяrini yox, Allahы nяzяrdя tuturlar». Onlarыn bu «Mяn»i elя Tanrыnыn юzцdцr.

Tanrыya xas atributlarы шяrh edяrяk Kamil Иnsan sяviyyяsinя yцksяlяn bu Panteist sufilяr, Fяna-Fillah mяrtяbяsinя qalxan Safilяr heч ola bilmяz ki, юzlяrini «18 min Alяmin vцcudu, bцtцn Kainatы юzlяrinin bяdяni, bu Cahanы юzlяrinin canы hesab etsin, Yeri, Gюyц Yaradan Яrшi-kцrsц durduran, hяm Яvvяl, hяm Axыr saysыnlar».
Чцn 18 min Alяmin cudu vicudu xud Mяnяm,

Cцmlя cahan tяndir Mana, Mяn bu Cahanыn Canыyam?!

(Nяsimi)
Dцzdцr, bцtцn Panteist Sufilяr Allah, Kainat vя Иnsanы vяhdяtdя dцшцnmцш, Иnsana ilahi keyfiyyяtlяri шamil etmiш, insanlыьы kamilliyя sяslяmiшlяr:
Mяrhяba, Иnsani-Kamil! Canыmыn cananяsi,

Alяmin cismi sяdяfdir. Sяnmisяn dцrdanяsi?!

(Nяsimi)
Lakin Onlar heч бир zaman, щеч bir yerdя «Mяn Allaham» demяmiшlяr. «Яnяlhяqq» sюylяyяn Panteist sufilяrin fikir vя aчыqlamalarы fanatik din xadimlяri, hяtta bir чox din alimlяri, qazi vя fяqihlяr tяrяfindяn dцzgцn anlaшыlmadыьыndan onlarыn qяzяb vя nifrяtinя sяbяb olmuш vя nяticяdя bir neчя Panteist Sufi aьыr iшgяncяlяrlя qяtlя yetirilmiшdir.

Son olaraq bunu da qeyd etmяyi gяrяkli bilirik ki, Mюtяdil Sufilяrdяn fяrqli olaraq Panteist Sufilяr asketizmi qяbul etmяmiшlяr. Belя ki, daha чox zahidliyя dayanan Mюtяdil Sufilяrin «Иnsan Dцnya яziyyяtlяrinя elя adяt etmяlidir ki, яgяr qяflяtяn bir rahatlыьa чatsa, ona nifrяt bяslяsin» fikrinя qarшы чыxmыш vя gюstяrmiшlяr ki, «Mяhрumiyyяtin adыnы himmяt qoyub sяrvяti, var-dюvlяti olmadыьыndan yoxsulluьu bяyяnmяk hцnяr deyil. Hцnяr – Dцnyanы belя яldя etdikdяn sonra onu tяrk etmяkdir, няинки tяnbяllikdяn Onu axtarmamaq».
  1. Бяшяриййятин Елми дцнйаэюрцшц вя Елм анлайышы

Елм – рущи ляззятляр зянcирини щярякятя эятирян вя Танрыны таныма сирлярини ортайа чыхаран васитядир.

Елм, васитяли вя васитясиз олмагла икийя айрылыр. Васитясиз Елм язяли олуб, Танрыйа мяхсусдур. Васитясиз Елм Йарадыcынын бцтцн мялуматлары, Инсанын ися юз варлыьыны билмясидир.

Васитяли Елм ися щяр щансы бир васитядян асылы олараг газанылмыш Елмдир.

Щяр бир Инсанын мяняви, фикри вя Рущи дайаглары йашадыьы cямиййятин елми, фялсяфи вя дини дцнйаэюрцшц иля баьлыдыр. Инсанын дцнйаэюрцшц ясрляр бойу эениш вцсят алараг, мянтиги ганунлар ясасында камилляшмиш вя сонралар «Елм» адландырылмышдыр.

Елм щям бяшяриййятин Дцнйа щаггындакы тяфяккцр тярзиня, щям дя фялсяфяйя шамил едилир.

Елм, Инсана баcарыг вя нуранилик бяхш едир, Она сцрят вя cцрят верир.

Елм – Инсаны камала чатдыран, Она варлыглары эюстярян вя юйрядян, Онун Тябиятля олан рабитясини инкишаф етдирян, Она гцввят вя ямин-аманлыг бяхш едян, Ону мцхтялиф хястялик вя тябии фялакятлярдян горуйан, Инсаны йашадыьы мцщитля уйьунлашдыран бир амилдир.

Елм – ягли эюзялликдир. О, Инсан идракыны цфцги истигамятдя йцксялдир.

Инсанын Елмя олан ещтийаcы битмяз-тцкянмяздир.

Елм – Инсанын защириндя баш верян дяйишикликлярдир.

Мцдрикляр буйурмушлар ки: Елм – рявайят вя мялумат чохлуьу дейил, Инсанлара файда верян зякадыр. Щийляэяр Инсанлар Елмя щягарятля бахарлар, садя Инсанлар Она щейран олар, аьыллы Инсанлар ися Ондан файдаланарлар.

Елмин гайнаьы, билмядийини сорушмаг вя юйрянмякдир.

Елми олмайан Инсан, суйу олмайан шящяря бянзяр.

Елм, билэи щяр гаранлыг йурда ишыг сачар.

Елм иля щяр cцр йара саьалар.

Инсан Елмя йалныз тябиятя Щаким олмаг вя йа Ондан бящрялянмяк цчцн йыйялянмир. О, щям дя Елмля щаггы, щягигяти дярк етмяк истяйир.

Елм Инсана эяляcяк щяйатыны истядийи кими гурмагда, йахындан кюмяк едир вя Она гцдрят вя баcарыг баьышлайыр.

Елм, етигад, инам вя иманла диалектик вящдятдядир. Образлы дейился, иман, етигад вя инам Инсаны, Инсан ися Елм васитясиля йашадыьы cямиййяти формалашдырыр. Бу ики мцщцм цнсцр – Елм вя инам бирликдя олдугда щям Инсан, щям дя Онун йашадыьы cямиййят инкишафа доьру йюнялир вя мцяййян мярщяля кечдикдян сонра тякамцля наил олур.

Елмин яввяли юйрянмяк, сонра юйряндийиня ямял етмяк, даща сонра ися Ону йаймаг вя йа юйрятмякдир.

Елм, гцдрят вя сярвят йарамаз бир Инсанын ялиня кечирся, О, йашадыьы cямиййятдя еля бир тцьйан едиб, ядалятсизлик йарадар ки, cямиййятдя итаятсизлик ямяля эяляр вя о шяхс Фирон кими Аллащлыг иддиасына дцшяр. Демяли, аьыллы Инсан билмялидир ки, Елм, билик, гцдрят вя сярвят мягсяд дейил, бир васитядир.

Инсанын ян бюйцк итийи, Елм вя щикмятдир. Дцнйа дурдугcа вя Инсан мювcуд олдугcа Ону арайаcаг, ахтараcаг.

Елм – эедиляcяк йолу айдынладан бир ишыгдыр.

Елм, сюзлярин, cцмлялярин, тяcрцбялярин чийниня миняряк, Инсанлар арасында ясрляр бойунcа долашараг инсанлыьа хидмят етмякдядир.

Елмин инкишафы цчцн сярбяст дцшцнcя ясасдыр.

Инсанын Елми ня гядяр йцксяк оларса, Онун фязиляти дя бир о гядяр бюйцк олар. Чцнки, Елм – камал фязилятляринин ясасы, cамал тярифляринин яшряфи, илащи сифятлярин ян яласыдыр.

Елмля мялякляр цфцгцня йол тапыб, Танры cиварына йахынлашмаг, ябяди сяадятя наил олмаг олар.

Елм – юз-юзлцйцндя али бир мянадыр. Чцнки, Инсан Елм васитяси иля билмядийи шейляри юйрянир, зцлмят алямини ишыгландырараг мяcщул алямляря йол тапыр.

Инсан, Елмля, Биликля Эюйя дя йол тапар.

Елм, Билик Cящянням гапысыны да мющцрляйяр.

Инсанын тяфяккцрц дибсиз бир дяниздир ки, Елм дя инcи кими о дянизин дибиндядир.

Елм, кимйа кимидир. Щяр шей Онун ятрафына йыьылыб. Дцнйаны бязяйян бцтцн шейляр Елмин, Билийин мящсулудур.

Елмин, Билийин сарайы аьылдыр.

Елм, Билик – Инсанын анд ичмиш ян йахшы досту, мещрибан гардашы, ябяди йол йолдашыдыр.

Елм ягидяли олмаг, Инсанлыьа хидмят етмяк цчцндцр, дцнйа малы йыьмаг цчцн йох. Инсанын вар-дювляти Елмля, Биликля артсайды, онда дцнйада бцтцн наданлар аcындан юлярди. Щяйат бунун яксини эюстярир. Мцдрикляр демишкян:
«Алим евдя юлцр аcындан,

Тапыр хярабядя хязиня надан».
Елм – Шейтана гаршы бир силащдыр. Силащ сащиби дцшмяня ясир дцшся, рцсвайчылыг бир нечя дяфя артар.

Елмин файдасы юйрядяндян даща чох, юйряняниндир.

Инсан Елмя сащиб олмалы, Ону дяриндян дярк етмялидир. Чцнки, Елм, Инсан гялбини нурландырыр, Онун шяфавериcи дярманлары Инсанлары cящалятин аьыр хястяликляриндян хилас едир.

Елм вя Билийин ялдя едилмяси, щяр шейдян яввял Инсана Юз щюрмятини артырмаг, иззяти-няфсини горумаг цчцн эярякдир.

Елм щям юйрянмяк, щям юйрятмяк, щям дя юйряндийиня ямял етмяк цчцндцр. Чцнки, Елм, йалныз башгаларына юйрядилмяк цчцн оларса, Инсан Юзц Ондан бир хейир эюрмярся, бу, щамынын истифадя етдийи булаьа бянзяр. Бу булаьын суйундан щамы файда эютцряр, фягят, булаьын бундан хябяри олмаз. Она эюря дя вар-дювлят кими Елмдян дя Инсан яввял Юзц истифадя едиб, сонра башгаларына пайламалыдыр. Елми тяcрцбялярин нятиcяляри сямяряли олдугда Инсан яввял Ону Юзцня, сонра ися башгаларына тятбиг етмялидир. Алим олмаг, щяля Инсанлыьа сядагятли олмаг демяк дейил. Яслиндя Инсанын хейирхащ ямялини тамамлайан цч мцщцм яламят вар: юзцнц эцнащлардан горумаг; хошхасиййят олмаг вя елмли олмаг.

Юзцнц эцнащлардан горумагла Инсан Танры дярэащына цзцаь эедяр.

Хошхасиййят олмагла, Инсан Инсанлар арасында цнсиййят вя ямин-аманлыг йарадар.

Елмли олмагла ися Инсан cащилляри вя гаршылыглы олараг йашадыьы cямиййяти cящалятдян гуртарар. Cащилляр арасында олан Елмли Инсан, юлцляр арасындакы дириляр кимидир.

Елм – Инсанла Танры арасында бир васитядир. Алим – Йер цзцндя Танрынын чыраьыдыр. Она эюря дя дини дцнйаэюрцшя эюря: «Алимин мцряккяби шящидин ганындан да цстцндцр».

Инсанын Елм юйрянмяк цчцн юмрц чох гысадыр. Она эюря дя Онун ян ящямиййятли оланыны юйрянмялидир.

Елмли Инсанын фикри вя сюзц дцз оларса – дярман, хяталы оларса – дярддир, хястяликдир. Она эюря дя агилляр сюйляйибляр ки: «Алим фясад едяндя, алям дя фясада эедяр». Елм еля бир рущдур ки, О, рущани ляззятляри щярякятя эятиряряк, щятта Танрыны танымаг сирляриня бир васитядир.

Елм еля бир дярйадыр ки, Ондан Щаггы танымаг эювщяри щасил олур.

Елмли Инсан, инсанлыьын зяка бостанына зинят верир.

Елм – аьлын бязяйи, аьылса, Елмин сярмайясидир.

Елм – яшйанын вя йа щяр щансы бир обйектин сурятинин аьылда щасил олмасыдыр.

Елм, аьлы йцксялдир, данышыьы зинятляндирир. Яэяр Елм юйрянмяк сцст Инсанын защири сяадят гапыларыны баьлайырса, О, бу иши эюзял ямялляри васитясиля щяйата кечирмялидир.

Йцксяк Елм – горхунун, гямин, ядавятин вя онларын ясасы олан щейрят, дящшят, чарясизлик, мющнят, щясрят, цмидсизлик, йалан, кин вя пахыллыьын гянимыдир.

Елм Инсаны чох бялалардан гуртарар. Елмли Инсанын вцcуду нурла долар, Ону ейш-ишрятдян узаглашдырар, Инсан щяйатын инcяликлярини даща дяриндян дярк едяр. Бир сюзля, Елм Инсаны щамарлар.

Елм ямялсиз, ямял ися Елмсиз мцмкцн дейил. Демяли, Елм – башланьыc, ямял – сон, Елм – сябяб, ямял – нятиcядир. Щяр икисинин цзви бирляшмясиндян ибарят олан камиллик ися мягсяддир. Камиллик вя мягсяд дахили мянаcа бир-бириня чох йахындыр, онлары йалныз мцгайися иля фяргляндирмяк олар.

Елм, Билик – ня гядяр ки, щяйата кечмяйиб мягсяддир. Еля ки, фяалиййятя башлайыб йериня йетирилди, камиллик олур. Камиллик, Инсаны «бюйцк алямин» щиссясиня чевириб «Кичик алям» адыны алмасына вя «мцтляг Инсан» дяряcясиня йцксялдир, Ону Танрынын йахынлары cярэясиня дахил едир. Инсан цчцн бу, ян йцксяк дяряcя, ян бюйцк сяадятдир. Бязи сечкин Инсанлар бу мяртябяйя йцксялмясяйди, онда Инсан да бязи битки вя щейван нювляри кими мящв олуб эедяр, битки вя щейванлардан щеч бир cящятдян цстцн вя шяряфли ола билмязди.

Елмин дцшмяни унутганлыгдыр. Бу cящятдян Елм, шащлыг гушуна бянзяйир. О, бязян баша гонар, cилову ялдян бурахылдыгда башдан учар. Елми горуйан Инсан билмялидир ки, О, шяряфли бир Немяти, бюйцк бир сярвяти, битиб-тцкянмяз бир дювляти мцщавизя едир.

Горхунун сябяби cащиллик, cащиллийин ялаcы ися – Елмдир.

Щяйатда ясл ращатлыг Елмдядир. Елмя йийялянян Инсан щямишялик истиращят, ябяди сяадят ялдя едяр, тез ютцб кечян бялалара мяруз галмаз, бюйцк баш аьрысына сябяб олан, мцхтялиф гям вя кядяр йарадан, тяшвиш вя тялаш тюрядян дцнйа ишляриндян ял чякяр, дцнйаэир олмаз.

Елм – Инсанын Щяйатда ян бюйцк мцршидидир.

Аьыл кющнялмяйян эейимдирся, Елм, Билик – тцкянмяйян мядяндир. Аталар сюйляйибляр ки:


 • Биляйи эцcлц бирини йыхар, Елми, Билийи эцcлц минини.

 • Вар-дювлят тцкяняр, Елм тцкянмяз.

 • Елмли, Биликли Инсанын бир эцнц надан адамын бцтцн юмрцня бярабярдир.

 • Бядянин гидасы йемяк, аьлын гидасы Елмдир.

 • Елм – Инсанын щям билдийини, щям дя билмядийини билдирмяк цчцндцр.

 • Елм юйрянмяк, ийня иля эор газмаг демякдир.

 • Елм аьлын чыраьыдыр.

 • Елмли Инсан бядниййят олса дцнйаны мящв едяр.

Елм – щягигятин тязащцрцдцр.

Елмин уьурлары – заманын иши вя Елмин cясарятидир.

Елм – Инсанын таcы, вар-дювлят ися боьаздан салланан бойунбаьыдыр.

Щяйатда бцтцн Инсанлар Елмя вя Мящяббятя мющтаcдыр.

Елм сябяб, ямял ися нятиcядир.

Елмя, Билийя апаран йеэаня йол, зящмятдир. Елмя йийялянмяк цчцн арамсыз cящдляр эярякдир.

Елм – системляшдирилмиш биликляр топлусудур.

Ядалятдян кянарда олан Елм – мцдриклик дейил, дялядузлугдур.

Елмдян, Биликдян зянэин хязиня, пис хасиййятдян рязил дцшмян йохдур.

Елм, йалныз хошниййятли инсанларын ялиндя оланда файда веряр.

Щяйатда ян эюзял зювгц Елмдян вя гадындан алмаг олар.

Щяйатда Инсан цчцн ян файдалы иш cаванлыгда – Елм юйрянмяк, гоcаланда ися юйряндиклярини саф-чцрцк едиб юйрятмякдир.

Ялдя едилян бцтцн Елм вя Биликляр мцшащидя вя тяcрцбяйя ясасланмалыдыр.

Дюйцшдя силащ нядирся, Щяйатда да Елм одур.

Бцтцн Елм вя Биликляр, щятта Яхлагын юзц дя Инсан гцрурундан йараныб.

Елм, Билик – Инсаны бцтцн бялалардан горуйан зирещдир.

Елмин ясасы – гаврайышдыр.

Елм, щарада йараныр йарансын, бцтцн Инсанлыьа аиддир.

Елм – кяшф етмяк, йада салмаг, хатырламаг демякдир.

Елм – Инсан Рущуну динcялдян ян мцщцм амилдир.

Елм – щцдудсуз океандыр. Ондан йалныз сечкин Инсанлар бир дамла эютцря биляр.

Щяйатда пуч инанcлар cащилликдян доьур. Онлардан гуртулмаьын йеэаня йолу Елмя йийялянмякдир.

Истянилян юлкя, миллят вя халгын эерилийинин ясас сябяби, Елмя лазыми гиймят верилмямясиндядир.

Елмя Елм ялавя едян шяхс, Инсанлыьын фяхридир. Елмсиз йашайан бир миллятин цзц щеч вахт эцлмяз. Щядислярдя буйурулуб ки: • Елмли, «Биликли Адамын цзцня бахмаг, Онунла отуруб-дурмаг ибадятдир».

 • Ян бюйцк сядягя, Билийи билмяйянляр арасында йаймагдыр.

 • Бешикдян мязара гядяр Елм юйрянин.

 • Йазыгдыр о Инсан ки, бир шей билмир, йазыгдыр о Инсан ки, билдийиня ямял етмир.

 • Алимин мцряккяби вя Шящидин ганы эюйляр цчцн ейни рянэдядир.

Елмсиз дцнйанын сирлярини юйрянмяк олмаз.

Елм, йалныз аьлын сцзэяcиндян кечдикдя вя тяcрцбядя нятиcя вердикдя гиймятлидир. Чцнки, беля олмаса, о, Инсанларын бядбяхтлийиня дя йол ачар.

Елмли Инсан щеч вахт гаранлыгда галмаз.

Мцдрикляр сюйляйибляр ки: • Елмдя ян йени, ядябиййатда ися кющня китаблары оху.

 • Инсаны бялайа салан Елм йох, доьру зянн етдикляридир.

 • Йарымчыг юйрянмякдянся, юйрянмямяк йахшыдыр.


«Бир Елми юйрянмяк истдядикдя Сян,

Чалыш ки, щяр шейи камил билясян»
«Камил бир паланчы олса да Инсан,

Йахшыдыр йарымчыг папагчылыгдан».

(Низами Эянъяви)


 • Инсан сярвят сащиби йох, Елм сащиби олмалыдыр.

 • Елм щятта эюй цзцндя, йа дянизин дибиндя олса беля, Инсан Ону ялдя етмяйя cящд эюстярмялидир.

 • Елм, мащиййят етибары иля щягигят ахтарышыдыр.

Елми там юйрянмяйя инсан юмрц йетмяз.

Елм – хариcи алямля тямаса эирмякдир.

Елм, ян чятин вязиййятдя беля Юзцня йол ачмаьа гадирдир.

Елми аз билмяк вя Юзцнц чох билян кими эюстярмяк хястяликдир. Бу хястялийи йалныз баша дцшмякля, Ондан хилас олмаг мцмкцндцр.

Елм, Инсанын наданлыьынын щягиги мигйасыны дцрцст мцяййянляшдирмяйя гадирдир.

Щягиги Елм ня ряьбят, ня дя ядавят билир. Онун йеэаня мягсяди щягигятдир.

Елмсиз иш, шоран йеря сяпилмиш тохум кимидир, щеч бир бящря вермяз.

Елмдян алвер мягсяди иля истифадя едилярся, бу, Елми тящгир етмяк демякдир.

Елм Инсанын щям бейнини, щям аьлыны, щям дя бядянини шювгляндирир.

Елмли олмаг – ирялини эюрмяк, ирялини эюрмякся, эцcлц олмаг демякдир.

Елм вя тящсилдян бящрялянмяйи баcаран миллят вя cямиййят, щямишя фираван йашайыр.

Гядимдя Инсанлар Елми камиллийя йетмяк наминя юйрянирдилярся, бу эцн Ону дцнйаны фятщ етмяк наминя юйрянирляр.

Елм сащиби олмадыьыны билмяйин юзц дя бир нюв Елм сащиби олмаг демякдир.

Елм – щям билик, щям дя шцурдур. О, биликдян неcя истифадя етмяйи дя юйрядяндир.

Елм – Инсанын ябядиййятя апараcаьы ян бюйцк сярвятдир.

Инсан йалныз Елмин кюмяйи иля доьруну йанлышдан, хейри шярдян сечя биляр.

Ясил аьсаггал – газандыьы Елми, щяйат тяcрцбясини башгаларына юйрядяндир.

Елм юйрянмяк щеч вахт эеc дейил.

Инсанын Елми артдыгcа, наращатлыьы да артар.

Инсанын ян бюйцк сярвяти Онун пулу, вар-дювлят дейил, Елмидир.

Елмдян кечмяйян йолун сону гаранлыгдыр, зцлмятдир.

Инсанын йашайышы цчцн cясарят аздыр, Елм дя эярякдир. Елмли олан, щям cясарятли, щям дя эцcлц олар.

Елм, Инсанын Юзцнц танымасы, Юзцнц билмясидир.

Елми оьру апара, яcял дя юлдцря билмяз.

Елм тяяccцбдян гидаланыр.

Елмдян дцзэцн йарарланмаг олмаса, Онун вурдуьу зийаны щятта мцщарибя, аcлыг вя хястяликляр дя вура билмяз.

Инсан Рущуна тясялли верян ян эцcлц амил, Елмдир.

Дцнйада ян бюйцк хейир Елм, ян бюйцк шяр наданлыгдыр, Елмсизликдир.

Елм, кечмиши, бу эцнц, эяляcяйи юйрянмяйя гадирдир.

Елм, милли дейил, бяшяридир. Милли вурма cядвяли олмадыьы кими, милли Елм дя йохдур.

Елм бир Каинат олдуьудан о, бцтцн Инсанлар цчцн ачыгдыр.

Елмин щцдудлары цфцг хяттиня охшайыр, Инсан Она ня гядяр чох йахынлашса, Елм Ондан бир о гядяр узаглашар.

Елм, щадисяляри юнcядян эюрмяк габиллиййятиня маликдир.

Елм, Юз мянбяйи етибариля ябяди, щяcминя эюря юлчцсцз, вязифясиня эюря сонсуздур.

Елм фяалиййятдя заман вя мяканла мящдудлашмыр.

Елм – «Биз», сянят ися «Мян» демякдир.

Елм – эцc, эцc ися Елмдир.

Елм, щяйатда файдалы олмаг наминя газанылмалыдыр.

Наданлар Елмя щягарятля бахар, савадсызлар Она щейран олар, мцдрикляр ися Ондан бящрялянярляр.

Бяшяр тарихиндя онларла дювлят цсул-идаряси олмасына бахмайараг, Елмин йалныз бир цсул-идаряси, азадлыг формасы щакимдир.

Елмя црякдян баьлы олан Инсан, таcирлик дцшцнcясиня такылмаз.

Елмин аьасы олмаг цчцн, зящмятин кюляси олмаг эярякдир.

Елм наданлыьын, наданлыг да Елмин дцшмянидир. Елм иля наданлыг арасындакы фярг, юлц иля дири арасындакы фярг гядярдир.

Инсан Елмля, ядябля йцксяляр, бу гоша ганадла щюрмят тапар.

Инсанын Елми аьылдан чох олса, о, бу Биликдян зяряр чякя биляр.

Елмля наданлыг, ишыгла зцлмят, хейирля шяр даим бир-бирини говур. Адятян Елм наданлыьа, ишыг гаранлыьа, хейир шяря галиб эялир. Бязян дя яксиня.

Елмин йолу узун, Инсан юмрц ися эюдякдир. Она эюря дя бир фярд ня гядяр мцдрик, ня гядяр дащи олса да Елм дярйасындан йалныз бир дамла эютцря биляр. Елмин узун вя нящайятсиз йолуну тякcя фярдляр дейил, бцтювлцкдя Инсанлыг да гят етмяк эцcцндя дейил.

Елм юйрянян Инсан башгалары кими йашайа билмяз. Каьыздан ев тикяр, ону да ахыра чатдыра билмяз.

Инсан фязилятляринин ясасы Елмдир.

Инсанын ян эюзял рящбяри Елмдир.

Елм, Инсаны бцтцн писликлярдян горуйур.

Елм вар-дювлятдян даща цстцндцр. Чцнки, Елми хярcлямякля артар, вар-дювлят ися азалар. Елм камиллярдян мирасдыр, вар-дювлят залымлардан, щакимлярдян. Елм сащибини горуйар, вар-дювляти сащиби. Елмдя щидайят ишыьы вар, вар-дювлятдя щяйяcан ишыьы. Елм Инсанын мцдафия сянэяридир, вар-дювлят щясяд сянэяри.

Елм – мцяллимин, камил, дащи Инсанларын мяшьулиййятидир.

Елмин ян бюйцк яманяти Инсандыр. Бу бахымдан бяшярин талейи Елмин ялиндядир.

Савадсыз Инсанлар арасында Елмли, Биликли инсан, юлцляр арасында дирийя бянзяр.

Елм, Билик ялдя етмяйя чалышан Инсан, вахтындан яввял дцнйадан кючярся, шящид щесаб едилир. Cяннят бахчалары Елм, Билик мяcлисляриндядир.

Елм, алимлярин юлцмцйля дя йашайыр.

Елм узагдан ямяли чаьырар. Чаьырыша cаваб эялярся, чох йахшы, эялмязся кечиб эедяр.

Елмя йийялянмякдян ютрц зящмят чякилмялидир. Зящмят чякмядян хязиня ялдя етмяк олмаз.

Гялбдя Елм нуру йаранмасындан ютрц, Онун гапысы ачыг вязиййятдя гойулмалыдыр. Гаршысына сядд чякилмиш гялбин манеяляри сындырылмалыдыр.

Инсанын ябядилийи, Онун даим бяшяриййятя бяхш етдийи Елми кяшфлярдир.

Елм Инсанын гялбиндя олан бир булагдыр ки, Онун чаьламасындан ютрц гялбдяки манеяляри арадан эютцрмяк, Она йийялянмяк цчцн мяняви Инсан олуб, ядяб вя мярифятля силащланмаг эярякдир. Гялбдян булаг кими гайнамайан Елмин файдасы йохдур.

Елм, Инсанлара баша дцшцб-дцшмямясиндян асылы олмайараг юйрядир ки, алямдя олан бцтцн варлыглар халис хейир цчцн йарадылмышдыр. Яслиндя щяйатда мцтляг шяр йохдур. Шяр кими баша дцшцлян шейляр, яслиндя Инсанлары сынамагдан ютрцдцр. Демяли, Елм юйрядир ки, Танры щям хейирин, щям дя шярин халигидир.

Елм няфсани бир кейфиййят олуб, Инсанын Рущунда щасил олур.

Елм – нурдур. О, Инсанын камил сифятляриндяндир. Яэяр Елм юйрянян Инсан, юйрянмякля йанашы няфсини дя паклайа бился, ядяб вя мярифятля силащланса, Пейьямбярин буйурдуьу кими: «Алимляр Пейьямбярлярин варисляридир» фикрини доьрултмуш олар. Няфсини паклайа билмяйян алимин, Елми нагисдир. Чцнки, ян йахшы ишляр беля няфсани истякля эюрцлся, батилдир. Юз Елмини артырыб, камиллийя чатмаг истяйян шяхс «Елмцл-Йягин» дяряcясиндян «Ейнцл-Йягин» мяртябясиня чатмалы, даща сонра «Щяггцл-Йягин» мяртябясиня йцксяляряк Щагга говушмалыдыр. Бунун цчцн о, илк нювбядя эеcя-эцндцз Юз няфсини пакламагла мяшьул олмалы, Шейтана уймамалы, фикрини щямишя айыг сахламалы, щяр щансы бир иши эюрмямишдян яввял йцз дяфя юлчцб-бичмялидир.

Инсанын «Щяггцл-Йягин» мярщялясиня йцксялмяси, зещниндя щягигятлярля даща йахындан таныш олмасы демякдир. Елмин бу мяртябясини сюзля ифадя етмяк мцмкцн дейил. Бу мярщяля щисс мяртябясиндян дя йцксякдир. Чцнки, бу анда Инсан шащид мягамына чатыр вя Юзцнц Танрынын щцзурунда щисс едир. Бу мярщяляйя йцксялян Инсан щяйатдакы мятлябляри аьлын вя Елмин нуру иля баша дцшцб, Танрыйа гялбинин нуру иля инанан Инсандыр.

Елм вя азад зяка Инсаны еля ялчатмаз йерляря апарыб чыхараcаг, еля мюcцзяляр вя анлашылмаз мцяммаларла гаршылашдыраcаг ки, Инсанлардан бязиляри Юзлярини, бязиляри бир-бирлярини мящв едяcяк, бязиляри ися Инсанлыьы давам етдириб ябядиййятя дашыйыб апараcаг.

Инсан Елмля мяняви эцcцня хялял эятирмядян мяшьул олмалыдыр.

Щяйатда Елмли, Биликли, тяcрцбяли Инсанларла достлуг, цнсиййят – Инсана хейир, надан, cащил Инсанларла достлуг-зяряр эятиряр. Чцнки, Елмли, Биликли Инсан щяйатын эедишатындан хябярдардыр. Надан, cащил ися чох заман эюрдцйц иши файдалы щесаб едяряк еля иш эюряр ки, ондан хейир дейил, зяряр эяляр. Юз ишинин хейирини билмяйян надан, башгалары цчцн щеч ня едя билмяз. Аталар демишкян: «Аьыллы дцшмян, аьылсыз достдан йахшыдыр». «Гардашын да олса, cащиля архаланмаг олмаз».

Елмин азлыьындан халглар беля башгаларына табе олар.

Алим ня гядяр Елм юйрянся, бир о гядяр дя чох шейи билмядийини етираф едяр. Инсан ня гядяр Елм юйрянся, Юз аcизлийини бир о гядяр дяриндян дярк едяр, гцрур вя тякяббцрдян ваз кечяр, гязяби азалар, щялимлийи артар, юзэялярин ейиб вя нюгсанлары Онун нязяриндя бюйцк эюрцнмяз. Образлы дейился, Инсан «Билмядиклярини айаьынын алтына йыьса, башы яршя дяйяр».

Инсанын Елми, Билийи вя тяcрцбяси артарса, шикайяти азалар. Лакин унутмаг олмаз ки, ифрат Елм, Билик вя тяcрцбя Инсаны тяряддцд вя шцбщяйя эятириб чыхарар, неcя ки, азадлыг ифрат дяряcясиня чатдыгда юзбашыналыьа чевриляр.

Щяйатда бир чох Елмли, Биликли Инсанларын дцшцнcяляри Юз фязилятляриня бахмайараг, авам, ъащил инсанларын дцшцнъяляриндян дя гцсурлудур. Йахшы дейибляр ки: «Танрыны сечя билян эюзцн йохса, бары юкцзпяряст «олмайыб», эцняшпяряст «ол!». Беляляри, щятта бяшяриййят цчцн ян аьыллы щесаб едилян Пейьямбярляри беля аьылсыз щесаб етмиш, Танрыйа ирад тутмуш, щятта Онун Варлыьыны инкар етмишляр. Бу, шющрятпярястлийин кулиминасийасыдыр. Беляляри йениликчи кими эюрцнмяк хатириня Инсанлыьын мин иллярля газандыьы яхлагы, мяняви дяйярляри инкар едяряк, Инсан мянявиййатынын мянбяйи олан тявазюкарлыгдан чох узагдырлар. Бунлар щятта демяк истяйирляр ки: «Йохдур Аллащ, мяням Аллащ. Мяням Йер цзцндя щяйат вя сяадятин йарадыcысы». Бцтцн бунлар ися корлугдур. Чцнки, эюзлц о адамдыр ки, щяр шейдян яввял юзцнц эюря билсин. О Елм елмдир, о Билик биликдир ки, Инсан онун васитясиля юз наданлыьыны етираф едя билсин. Унутмаг олмаз ки, бцтцн Инсанлыьын Каинат щаггында бу эцня гядярки билдикляри билмядикляриндян тяхминян ики цстц йетмиш йедди гядяр аздыр. Демяли, Инсанлыг индийядяк «билмядиклярини айагларынын алтына йыьса башы, яршя дяйяcяк».

Елм, щадисяляри вя дцнйанын гаранлыг сирлярини айдынлашдырар. Елми кяшф вя наилиййятлярдян ян чох севинян ися Диндир. Чцнки, бцтцн кяшфляр Инсанлыьы бир аз да Танрыйа йахынлашдырыр. Бу анларда Елм – дялилляр васитясиля шцурлу олараг Танры инанcыны гябул етмяк демякдир. Демяли, ясл Динин Дцнйа иля баьлы аьла, идрака вя Елмя уйьун олмайан щеч бир принсипи йохдур.

Елм вя Дин – Инсанын сащиби олдуьу ян ящямиййятли мцгяддяс дяйярлярдяндир. Бунларын щяр икиси Инсан цчцн чюряк, щава вя су гядяр ваcибдир.

Доьрудур, Елм Динин гябул етдийи Танрыны, Онун заты вя сифятлярини, юлцляринин мящшяря чякилмясини (Мяад), юлцмля Гийамят арасындакы мярщяляни (Бярзях Алями), гийамяти (Гийамят Эцнцнц), Cяннят вя Cящяннями, Илащи ямрляри йериня йетирян Мялякляри, Илащи Вящйляри, гейби хябярляри вя онлары Инсанлара чатдыран мюcцзя сащиби олан Пейьямбярлярин Аллащын Рясулу олдугларыны, Рущу, диэяр эюзя эюрцнмяз мяхлуглары (Шейтан, Cин, Пяри) «Тюврат», «Зябур», «Инcил» вя «Гуран»ын сямави Китаб олмаларыны гябул етмир.

Биз Динин Танры Елми вя Танрынын ян бюйцк Алим олдуьуну гябул етдийимиздян, бцтцн бунлара иман эятирир вя бцтцн Инсанлыьы да иман эятирмяйя сясляйирик.

Елм, ясасян фярзийя вя тяcрцбяйя ясасланыр. Илк юнcя фярзийя иряли сцрцлцр вя щямин фярзийя тяcрцбя иля йохланылараг мцяййян нятиcя ялдя едилир вя йа едилмир. Бу анламда Елм тяcрцбяйя ясасландыьындан, Онун щям мцсбят, щям дя мянфи cящятляри вардыр.

Елмин ян бюйцк мцсбят хцсусиййятляриндян бири дя Онун хейирли вя дягиг олмасы, Юз эениш ящатя даиряси иля щяр бир Варлыг щаггында хейли мялумат вермяйя гадир олмасы, бяшяриййятя вя диэяр Варлыглара щаким олан ганунлары инкишаф етдиряряк бир чох сащялярдя бюйцк уьурлар газанмасыдыр.

Елм, щямчинин, Инсана Тябият цзяриндя Юз щакимиййятини бяргярар етмяк цчцн кифайят гядяр эцc вя истедад бяхш едир. Бцтцн бунлары нязяря алан Улу Пейьямбяр (с) буйурмушдур ки: «Елми, бешикдян гябрядяк юйрянин». «Елм, Чиндя олса беля, далынcа эедин». «Щагг-ядаляти, Елм вя щикмяти кафирлярдян беля кясб етмяйя чалышын».

Бцтцн бунларла йанашы, Елм фярзийя вя тяcрцбяйя ясасландыьындан милйонларла суаллары щяля дя cавабсыз бурахмагдадыр. Беля ки, Елм, щялялик «Дцнйа ня вахт йаранмыш («Бюйцк Партлайыш» беля фярзийядян башга бир шей дейил. Бу фярзийяйя эюря, Дцнйанын дюрд милйард беш йцз милйон йашы вар) вя ня вахт сона чатаcаг?», «Дцнйанын заман вя мякан бахымындан яввяли вя сону вармы?» «Йашадыьымыз бу фани Дцнйадан башга бир ябяди дцнйа вармы?», «Варлыглар бир вахт йох, йохлуглар ися бир вахт вар олаcаглармы?» вя саир вя илахыр кими суаллара cаваб вермякдя аcиздир вя йа йеня дя анcаг фярзийяйя ясасланыр. Бу бахымдан Елм, гаранлыг вя зцлмятя нур сачан ишыьа бянзяйир. О, йалныз мцяййян сащяни ишыгландыра билир вя чох вахт узаг мясафяляри айдынлашдырмаьа гадир олмур. Щятта йашадыьымыз Алям щаггында беля Елмя йалныз бязи шейляр мялумдур. Онун яввяли вя сону кимсяйя мялум олмайыб вя олмайаcаг да.

Бцтцн бунлар эюстярир ки, бцтювлцкдя бу эцня гядярки Елми дцнйаэюрцш Дцнйаны дяркдя цмуми вя кцлли дейил, cцзи характер дашыйыр. Яэяр Елм Каинатда мювcуд олан бцтцн Варлыглары вя баш верян щадисяляри Юз эцзэцсцндя олдуьу кими якс етдирярся, Юзцнцн щягиги дяйярини газанмыш олар. Фягят бу, мцмкцн олан иш дейил.

Елм иля мяшьул оланлара Алим дейилир. Алим – юз арашдырмалары иля мцхтялиф кяшфляр едян, йени фикирляр иряли сцрян дцшцнцр демякдир. Эениш анламда Елм бир дярйадырса, Алим ондан бир дамла эютцрян шяхсдир. Мцдрикляр буйурмушлар ки: «Сяня хош эялян Елмлярин щамысыны юйрянмяк цчцн юмцр чох гысадыр. Одур ки, Онларын ян ящямиййятли оланларыны юйрян». Мцгяддяс айядя дя буйурулуб ки: «… Бяндяляр ичярисиндя анcаг Алимляр Танрыдан горхарлар» (Фатир, 28).

Чцнки, Алимляр Елм сащиби олдуглары цчцн Танрынын Варлыьыны, Гцдрят вя Язямятини даща йахшы баша дцшцр вя Ондан даща чох горхурлар. Танрыны танымада Мялякляря бярабяр тутулан Алимляр щаггында мцгяддяс айядя буйурулуб ки: «Мялякляр дя, Елм Сащибляри дя гцдрят вя щикмят сащиби олан Танрыдан башга щеч бир Илащинин олмадыьына шащидлик етдиляр» (Имран, 18). Мцдрикляр буйурмушлар ки: «Алимин мяслящятиня хор бахан Инсан, сонда хар олар». Алимин сюзц, cащилин гызылындан гиймятлидир.

Щяйатда Алим cащили тез таныйа билир, чцнки, О Юзц дя бир вахт cащил олуб. Амма cащил Алими щеч вахт таныйа билмяз, чцнки, о щеч вахт Алим олмайыб. Щяйатда Алим авамларын сящвиня эюз йуммамалыдыр. Чцнки, бунун щяр ики тяряфя зийаны вардыр. Беля ки, Алим авамын сящвиня эюз йумса, онда Алимин язямяти азалар, авамын cящаляти ися артар. Щяйатда щийля цчцн Елм юйрядян Алим, санки гятл цчцн гяддара силащ верир. Мцдрикляр буйурублар ки: «Юйряндийиня Юзц ямял етмяйян Алим, мяшял эяздирян кора бянзяр».

Елм, Инсаноьлунун йарандыьы эцндян бу эцня гядяр ямялиндя юз яксини тапсайды, бяшярин талейи тамам башга cцр оларды. Ямяли Елминя уйьун олан Алим, ябяди диридир. Щяйатда Алим цчцн вя цмумиййятля бцтцн Инсанлар цчцн доьру сюз вя дцзэцн ямялдян гиймятли щеч бир вар-дювлят, щеч бир дост ола билмяз.

Щяр бир сянят ясяри «Мян» олдуьу щалда, Елм «Биз» демякдир. Елм бяшяриййятин цмуми дяйяридир. Елмдя щяр бир халгын юзцнямяхсус ямяйи вар. Тяяссцфляр олсун ки, инсанлыг индийядяк чох заман охумаьы, юйрянмяйи билян, лакин няйин юйрянмяйя лайиг олдуьуну билмяйян бюйцк бир кцтля йаратмышдыр.

Елмли олмаг, щяля мадди тяминатлы олмаг демяк дейилдир. Мцдрикляр демишкян: «Рузи Елмдян олсайды, cащилдян пис йашайан олмазды». Тяяссцфляр олсун ки, адятян бу тярсиня олуб. Алимляр cащиллярдян даща чох мадди сыхынты кечириб.

Инсанын Елми артдыгcа, Танрынын дярки бир о гядяр артмыш олар.

Елмин ачары – ядябдир. Ядяб юйрянилмядян, Елм юйрянилмяз. Чцнки, ян бюйцк Елм – инсанлыг Елмидир. Ядябин ян йцксяк мяртябяси ися Инсанын юз няфсини боьа билмяси вя щейвани няфси гаршысында хяcалят чякмясидир.

Елм аьаcынын бары – тявазюкарлыгдыр.

Йени Елмин атасы сайылан Бикен вя Декартын Елм щаггындакы нязяриййяляри, бцтцн кечмиш нязяриййялярдян фярглидир. Елмин тяряггисиня вя Инсанын Тябият цзяриндяки щюкмранлыьына сябяб олмуш бу нязяриййяляр яслиндя Инсанлыьы эетдикcя мящвя сцрцклямякдядир. Чцнки, бу Елми нязяриййя Инсанын эцc вя гцдрятиня ясасландыьындан о, мадди шякил алды вя бунунла да малик олдуьу мцгяддяслик, уcалыг вя паклыьыны итирди. Доьрудур, бу нязяриййяляр бяшяриййятя чох бюйцк хидмят едибляр. Беля ки, бу нязяриййялярдян сонра Елм Инсанын Тябиятдян даща чох бящрялянмясиня хидмят етмиш, Инсаны Тябияти кяшф етмяйя сювг етдирмишдир. Тябиидир ки, Елм илк юнcя Инсан щяйатынын йахшылашмасына хидмят етмялидир. Лакин бу нязяриййялярин тялгин етдийи Елм Щаггы, щягигяти арама вя булма йолуну бош бир шей адландырмагла, Елмин щягиги мащиййятини инкар етмишляр. Бу нязяриййяляря эюря: «Инсанын, щягигятин кяшфи мцгяддясдир – дейиб, Ону кяшф етмяк цчцн Елм далынcа эетмяси бош бир шейдир». Щалбуки бундан юнcяки нязяриййяляр Елмин Инсаны щягигятя чатдырмасына ясасланараг беля фикир иряли сцрмцшляр ки: «Ей Инсан! Алим ол! Биликли ол! Чцнки, Елм сяни щягигятя чатдырыр. Елм – Инсаны щягигятя чатдыран васитядир». Буна эюря дя Елм – мцгяддяс, йяни Инсанын мянафейиндян вя мадди мясялялярдян цстцн мцгяддяслийя малик бир щягигятдир.

Инди дцнйанын чархы Елмин там шякилдя эцчцнцн, гцдрятинин хидмятиндя фырланыр. Инди дцнйаны Елм дейил, Онун йаратдыьы гцдрят идаря едир. Елм эцcцн, гцдрятин ясириня чеврилиб. Елм артыг бяшяриййятдян даща чох эцcя хидмят едир. Артыг Елм парадан асылы вязиййятя дцшдцйцндян, Таcир Алимдян юн плана кечиб.

Щяйатда Инсан билмядийи шейлярдян горхар, Елм, Билик ися Танры горхусундан башга щяр cцр горхуйа галиб эяляр.

Бцтцн бу дейилянляр ону эюстярир ки, истяр идеализм, истяр материализм, истяр реализм, истяр суфизм вя истярся дя Елм вя Дин айры-айры бахышлар системидир. Тябиидир ки, Елмин вя Динин дя юз Фялсяфяси вар. Елмин, щяр бир фялсяфи системин, щяр бир Динин дя юз мянтиги вар. Она эюря дя щяр бир фялсяфи ъяряйанын, Елмин вя Динлярин щяр биринин Танры, Тябият, Инсан, Щяйат, Ахирят, Ъяннят, Ъящянням, Гийамят, Рущ, Шцур, Мяляк, Шейтан, Няфс, Юлцм, Мящяббят вя щятта Щагг, Ядалят вя с. щаггында юз бахышлар системи, юз мянтиги вардыр ки, йери эялдикъя о эюрцшляр шярщ едиляъяк.

Цмумиййятля, Фялсяфясиз Дин олмадыьы кими, Динсиз дя Фялсяфя йохдур. Фялсяфясиз Дин сентимент, бязян ися фанатизмдир. Динсиз Фялсяфя ися мцъярряд мцщакимялярдян башга бир шей дейилдир. Бцтцн бу просеслярин ясас мащиййяти, Инсанын Али Варлыьа – Танрыйа мцнасибятиндя юз щягиги мювгейини, йяни Юз «Мян»ини анламагдан ибарятдир.

Фялсяфя вя Елмин дцшцндцйц Танры, Каинат, Дцнйа, Инсан вя Рущ иля Динин дцшцндцйц Танры, Каинат, Дцнйа, Инсан вя Рущ арасында кяскин фяргляр вардыр. Беля ки, Динин мащиййятиндя Фялсяфя вя Елмин гябул етдийи мялум ганунлардан башга диэяр ганунлар да вардыр ки, бунлар щаггында «Дини дцнйаэюрцш вя Дин анлайышы» бюлмясиндя бящс едилиб.Каталог: pdf
pdf -> Мамандық пәні (дері) бойынша мемлекеттік
pdf -> Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрілгі
pdf -> Бағдарламасының ф со пму 18. 4/14 титулдық беті
pdf -> Бюллетень ай сайын (жаз айларынан басқа) шығып тұрады
pdf -> Программа и методические указания по прохождению практики
pdf -> Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрілгі
pdf -> Причины развития и способы формирования парных слов в тувинском языке
pdf -> Революционная молодость


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет