Державний вищий навчальний закладДата03.04.2019
өлшемі77 Kb.
#81855
түріПротокол засідання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
ЛІТЕРАТУРА

до нормативної навчальної дисципліни

циклу гуманітарної підготовки

ФІЛОСОФІЯ

для студентів

усіх галузей знань, напрямів підготовки

і спеціальностей

очної і заочної форм навчання

для виконання усіх видів роботи

розглянуто

Протокол засідання

кафедри «Філософія»

№ __ від «_____» «____________»20__ р.


Завідувач кафедри

д.філос.н., професор

Муза Д. Є.
____________

«____» «_____________» 20__ р.

укладач

к.філос.н., доцент

Пашков В. І.

____________
Донецьк, 2013

ЛІТЕРАТУРА

Нормативні документи

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Н А К А З МОН України № 161 від 2.06.93 р.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра) відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра (спеціаліста, магістра) відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

Галузевий стандарт вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти рівня бакалавр (спеціаліст, магістр)» відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. – К. : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 384 від 29 березня 2012 року.
Підручники і навчальні посібники

Аблеев С. Р. История мировой философии : учебник / С. Р. Аблеев. – М. : ООО «Изд-во АСТ» : «Изд-во Астрель», 2002. – 416 с.

Алексеев П. В. Социальная философия : учеб. пособие / П. В. Алексеев. – М. : ООО «ТК Велби», 2003. – 256 с.

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3 изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – 608 с.

Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-ге вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. – 368 с.

Барулин В. С. Социальная философия : учебник. – 2-е изд. / В. С. Барулин. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 560 с.

Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. – К. : Либідь, 2001. – 408 с.

Бучило Н. Ф., Чумаков А .Н. Философия : учеб. пособие. – 4-е изд. / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. – СПб. : Питер, 2004. – 428 с.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002.– 623 с.

Волинка В. І. Філософія Стародавності і середньовіччя в освітньому контексті : навч. посібник / В. І. Волинка. – К. : Вища шк., 2005. – 544 с.

Гобозов И. А. Введение в философию историю. – 2-е изд. / И. А. Гобозов. – М. : ТЕИС, 1999. – 363 с.

Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов : учебник. – 2-е изд. / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 640 с.

Горський В. С. Історія української філософії : курс лекцій : навч. посібник. – 3-тє вид. / В. С. Горський. – К. : Наукова думка, 1997. – 285 с.

Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика : учебник / А. А. Гусейнов, Р. Г.Апресян. – М. : Гардарики, 2004. – 472 с.

Данильян О. Г., Тараненко В. М. Философия : учебник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – М. : ЭКСМО, 2006. – 512 с.

Звиричев В. Т. Философия древнего мира и средних веков : учеб. пособие / В. Т. Звиричев. – Екатеринбург : Деловая Книга; М. : Академический Проект, 2002. – 348 с.

Ильин В. В. История философии : учебник / В. В. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 732 с.

История мировой философии : учеб. пособие / А. И. Алешин, К. В. Бандуровский, В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Астрель : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 494 с.

История философии : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Белов, Г. В. Драч, В. Н. Дубровин и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 736 с.

История философии : учеб. пособие / А. Н. Волкова, В. С. Горнев, Р. Н. Данильченко и др.; под ред. В. М. Мапельман, Е. М. Пенькова. – М. : Изд-во ПРИОР, 1997. – 464 с.

Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Г. Кремень (кер. авт. кол.), В. С. Афанасенко, В. І. Волович та ін. – Х. : Прапор, 2003. – 768 с.

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ. 2003. – 448 с.

Канке В. А. Философия : исторический и систематический курс : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / В. А. Канке. – М. : Логос, 2003.– 376 с.

Кохановский В. П. Философия и методология науки : учебник / В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – 576 с.

Крапивенский С. Э. Общий курс философии : учебник. – 5-е изд. / С. Э. Крапивенский. – Волгоград : Изд-во «Либрис», 2005. – 472 с.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 416 с.

Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В., Момджян К. Х. Философия : учебник / В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, В. В. Миронов, К. Х. Момджян. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 519 с.

Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифонова. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 352 с.

Малахов В. А. Етика : курс лекцій : навч. посібник. – 3-тє вид. / В. А. Малахов. – К. : Либідь, 2001. – 384 с.

Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии (общий курс) : учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. – М. : Академический Проект, 2003. – 880 с.

Муза Д. Е. Этика и эстетика : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. / Д. Е. Муза. – Донецк : Изд-во «Ноулидж», 2011. – 187 с.

Невлева И. М. Философия : учеб. пособие / И. М. Невлева. – Х. : Консум, 2001. – 432 с.

Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій : навч. посіб. / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К. : Вища шк.; Т-во «Знання», КОО, 1999. – 543 с.

Пазенок В. С. Філософія : навч. посібник / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2002. – 280 с.

Пекарик А. М. Філософія : підручник / А. М. Пекарик. – К. : Промінь, 2004. – 480 с.

Петрушенко В. Л. Філософія : навч. посібник : у 2 ч. / В. Л. Петрушенко. – Л. : Новий Світ – 2000, 2011. – 647 с.

Радугин А. А. Философия : курс лекций : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. А. Радугин. – М. : ЦЕНТР, 2001. – 272 с.

Разин А. В. Философия : учеб. пособие / А. В. Разин. – М. : Гардарики, 2006.– 459 с.

Родчанин Е. Г. Философия для технических вузов : исторический и систематический курс / Е. Г. Родчанин. – М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д. : Изд. центр «МарТ», 2004. – 400 с.

Рузавин Г. И. Методология научного познания : учеб. пособие / Г. И. Рузавин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 287 с.

Рычков А. К., Яшин Б. Л. Философия : учебник / А. К. Рычков, Б. Л. Яшин. – М. : Эмет, 2005. – 480 с.

Сергейчик Е. М. Философия истории / Е. М. Сергейчик. – СПб. : Изд-во «Лань», Санкт-Петер. ун-т МВД России, 2002. – 608 с.

Скирбекк Г., Гилье Н. История философии : учеб. пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 800 с.

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – 736 с.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2002. – 736 с.

Тарасов Ю. Н. Философия : учеб. пособие / Ю. Н. Тарасов. – М. : МПСИ, 2006. – 670 с.

Федів Ю. О., Мозкова Н. Г. Історія української філософії : навч. посібник / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозкова. – К. : Вид-во «Україна», 2001. – 510 с.

Философия : методическое пособие для самостоятельной работы студентов всех специальностей очной и заочной форм обучения / сост. : В. И. Пашков. – Донецк : ДонНТУ, 2007. – 66 с.

Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – 928 с.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев и др.; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – 688 с.

Философия : учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. / А. В. Аполлонов, В. В. Васильев, Ф. И. Гиренок и др.; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. – М. : Академический Проект, 2009. – 688 с.

Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, А. И. Алешин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Гардарики, 2005. – 828 с.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – 584 с.

Философия : человек и жизнь : учеб. пособие / Н. С. Кожеурова, И. А. Васильев, А. Э. Воскобойников и др.; под ред. Н. С. Кожеуровой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. – 319 с.

Философия : учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования: учебник / В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, В. В. Миронов, К. Х. Момджян. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 519 с.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е. Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – 170 с.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 576 с.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – 384 с.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – 457 с.

Філософія : навч. посібник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, В. Д. Гвоздецький, Л. А. Чекаль. – К. : Аграрна наука, 2001. – 576 с.

Філософія : підручник / І. В. Бичко, І. В. Бойченко, М. І. Бойченко та ін. – К. : Либідь, 2001. – 408 с.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – 736 с.

Філософія : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. П. Андрущенко, В. І. Волович, М. І. Горлач та ін.; за заг. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. – Х. : Консум, 2000.– 672 с.

Ящук Т. І. Філософія історії : курс лекцій : навч. посібник / Т. І. Ящук. – К. : Либідь, 2004. – 536 с.


Хрестоматії

Антология мировой философии : в 4 т. / редкол. : В. В.Соколов, Н. С. Нарский, В. В. Богатов, Ш. Ф. Мамедов и др. – М. : Мысль, 1969-1972.

Мир философии : книга для чтения : в 2 ч. / сост. : П. С. Гуревич, В. И. Столяров. – Ч.1 : Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М. : Политиздат, 1991. – 672 с.

Мир философии : книга для чтения : в 2 ч./ сост. : П. С. Гуревич, В. И. Столяров. – Ч. 2 : Человек. Общество. Культура. – М. : Политиздат, 1991. – 624 с.

Сравнительное изучение цивилизаций : хрестоматия : учеб. пособие / сост., ред. и вступ. ст. Б. С. Ерасов. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 556 с.

Хрестоматия по философии : учеб. пособие / В. П. Яковлєв, Т. С. Чермантеева, И. Н. Лосева и др.; отв. ред. В. П. Кохановский, В. П. Яковлев. – Ростов н/Д. : Изд-во «Феникс», 1999. – 544 с.

Хрестоматия по философии : учеб. пособие / под ред. и сост. А. А. Радугин. – М. : Центр, 1998. – 432 с.

Хрестоматия по философии : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / сост. : П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : Проспект : ТК «Велби», 2003. – 576 с.

Человек : Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии : Древний мир – эпоха Просвещения / редкол. : И. Т. Фролов (отв. ред.) и др.; сост. : П. С. Гуревич. – М. : Политиздат, 1991. – 461 с.

Человек : Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии: ХІХ век : сб. ст. / редкол. : И. Т. Фролов (отв. ред.) и др.; сост. : П. С. Гуревич. – М. : Республика, 1995. – 528 с.


Словники, довідники, енциклопедії

Всемирная энциклопедия : Философия : ХХ век / глав. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов.–М. : АСТ, Мн. : Харвест, Современный литератор, 2002.–976 с.

Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – М. : Мысль, 2000, 2001.

Словарь философских терминов / науч. ред. В. Г. Кузнецова. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 731 с.

Словарь философских терминов / сост. : Л. А. Алексеева, Д. Е. Муза, В. И. Пашков и др. – Донецк : ДонНТУ, 2002. – 69 с.

Современная западная социология : словарь / сост. : Ю. Н. Давыдов, М. С. Ковалева, А. Ф. Филиппов. – М. : Политиздат, 1990. – 432 с.

Современная западная философия : словарь / сост. : В. С. Малахов, В. П. Филатов. – М. : Политиздат, 1991. – 414 с.

Современная философия : словарь и хрестоматия / Л. В. Жаров, Е. В. Золотухин, В. П. Кохановский и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – 511 с.

Современный философский словарь. – 2-е изд., испр. и доп. / С. А. Азаренко, В. М. Андрианов, Д. В. Аникин и др.; под общ. ред. В. Е. Кемерова. – М. : Академический Проект, 2004. – 864 с.

Социальная философия : словарь. – 2-е изд., испр. и доп. / сост. и ред. : В. Е. Кемеров, Т. Х. Керимов. – М. : Академический Проект; Екатеринбург : Деловая Книга, 2006. – 624 с.

Социальная философия : учебный словарь / И. А. Гобозов, В. С. Грехнев, Н. Б. Зазаева и др. – М. : Академический Проект, 2008. – 367 с.

Философия : краткий тематический словарь / Е. П. Агапов, Л. П. Алексеевская, М. А. Андреева и др.; под ред. Т. П. Матяш, В. П. Яковлева. – Ростов н/Д. : Феникс, 2001. – 416 с.

Философская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. Ф. В. Константинов. – М. : Сов. энциклопедия, 1960-1970.

Философский энциклопедический словарь. – 2-е изд. / редкол. : С. С. Аверинцев, Э. А. Ораб-Оглы, Л. Ф. Ильичев и др. – М. : Сов. энциклопедия, 1989. – 814 с.

Философский словарь. – 7-е изд., перераб. и доп. / под ред. И. Т. Фролова. – М. : Республика, 2001. – 719 с.

Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. : Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 576 с.

Філософська думка в Україні : біобібліогр. словник / авт. кол. : В. С. Горський, М. Л. Ткачук, В. М. Нічик та ін. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2002. – 244 с.

Філософський енциклопедичний словник / редкол. : В. І. Шинкарук (гол. редкол.), Є. К. Бистрицький, М. О. Булатов та ін. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

Яскевич Я.С. Философия в вопросах и ответах / Я. С. Яскевич. – Мн. : Новое знание, 2003.–400 с.
Періодичні видання

Вестник Московского университета. Серия – Философия (журн.).

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия – Философия (журн.).

Вопросы философии (журн.).

Ноосфера і цивілізація (журн.).

Философская и социологическая мысль (журн.).

Философские науки (журн.).

Філософська думка (журн.).Человек (журн.).
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Передмова
123456789 -> Приоритетная задача современного земледелия за-ключается в повышении эффективности и стабильности сельскохозяйственного производства
123456789 -> Тема. Україна в роки другої світової війни
123456789 -> `255. Переклад професійно-орієнтованої термінології у контексті міжкультурної комунікації. Бекіш М. М. Петришен О. Г
123456789 -> Хлебопекарная отрасль во всех странах является достаточно стабильной и динамично развивающейся, ведь хлеб является важной составной частью рациона питания
123456789 -> Биоэнергетика
123456789 -> 1 Аксіоматика поняття «кон'юнктура»


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет