Державний вищий навчальний закладбет2/2
Дата14.03.2018
өлшемі393.55 Kb.
#20846
түріАвтореферат
1   2

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуального наукового завдання, що полягає у створенні сприятливого середовища для ефективної діяльності іноземного капіталу в банківській системі України. Новизна підходу дає змогу розглядати теоретичні та практичні проблеми крізь призму концепції національної економічної безпеки. Результати проведеного дослідження дали можливість зробити висновки теоретичного та науково-практичного характеру.

1. На основі дослідження визначень категорії «капітал» виділено три основні підходи до його трактування: предметно-функціональний, суспільно-економічний та монетарний. Встановлено, що термін «капітал» залежить від сфери його функціонування, а складність та багатогранність цієї категорії суттєво впливає на трактування поняття «банківський капітал». Об’єктивний аналіз різних підходів та поглядів щодо сутності капіталу банку, його ознак і характеристик дає підстави стверджувати, що капітал банку — це частина банківських ресурсів, яка спрямована в обіг і є сукупністю власних, залучених та позичених коштів, що перебувають у розпорядженні банку й використовуються ним для формування матеріальних, нематеріальних та фінансових активів у грошовій формі для здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку.

2. За результатами теоретичного аналізу визначено внутрішні та зовнішні чинники, які впливають на зростання кількісних та якісних параметрів іноземного банківського капіталу. До зовнішніх чинників належать: інвестиційна привабливість банківського бізнесу, членство держави у Світовій організації торгівлі та інших світових фінансових структурах. До внутрішніх чинників відносять: розмір ВВП країни, рівень інфляції в країні, розмір власного капіталу банків, рівень оподаткування банківського бізнесу, порядок створення резервних фондів, валютне регулювання.

3. Встановлено, що нарощення капіталу банку через капіталізацію прибутку залежить від ефективності державного регулювання та управління банківською діяльністю, а саме від стимулювання капіталізації прибутку через удосконалення системи оподаткування банківських установ та зниження норми резервування. Пропонуємо законодавчо врегулювати використання прибутків філіями іноземних банків наступним чином: упродовж перших трьох років діяльності розміщення не менше 80 % прибутків на території України; упродовж наступних двох років — 60 % отриманого прибутку, в усі наступні роки — 50% отриманого прибутку. Це сприятиме прискоренню темпів капіталізації банківської системи України та зменшенню негативних наслідків відтоку капіталу за кордон.

4. Доведено, що наявність іноземних інвесторів сприяє консолідації банківського капіталу в результаті злиття та поглинання банків. Головним чинником привабливості національної банківської системи для іноземних банків є отримання вищого прибутку з урахуванням прийнятного ризику. За підсумками передкризового 2007 р. обсяги угод щодо злиття та поглинання за участю іноземних інвесторів склали 4,4 млрд. доларів США, а середньозважений мультиплікатор продажу банків за коефіцієнтом «priceto-book value» (відношення ринкової вартості банку до капіталу) — 5,2 капіталу. Це сприяло збільшенню величини власного капіталу банківської системи та обсягів активних і пасивних операцій, розширенню спектру банківських послуг.

5. Визначено, що зростання прибутків від передання банку під контроль іноземного капіталу становили мінімум 6% порівняно з попереднім періодом. Але це стосується тих кредитно-фінансових установ, які до продажу займали провідні позиції на ринку банківських послуг. Доведено, що висока прибутковість банківського бізнесу в передкризові 2007 та 2008 роках була спричинена зростанням фінансового левериджу під впливом зовнішніх запозичень. При цьому банки з іноземним капіталом призводять до зростання ризиків у національній економічній системі, спричинених намаганням материнської структури банку отримати високі прибутки.

6. Обґрунтовано, що важливим кроком до розв’язання проблеми є розробка державної концепції взаємодії вітчизняного та іноземного банківського капіталу в національній економіці. При цьому запропоновано розширити капітальну базу вітчизняних банків через трансформацію частини заощаджень у довгостроковий акціонерний капітал, що дасть можливість банкам з національним капіталом спрямовувати кошти на підтримку українського бізнесу.

7. Доведено, що для забезпечення фінансової безпеки держави в умовах зростання частки іноземного капіталу в банківській системі України слід здійснити такі заходи: частково обмежити участь іноземного капіталу в банківському секторі України, зокрема запровадити квоту на рівні не більше 50% статутного капіталу банківської системи України; зобов’язати іноземні банки надавати пільгові кредити підприємствам високотехнологічного сектору економіки; запровадити заходи щодо підвищення нормативу адекватності капіталу до 12% для банків з іноземним капіталом.

8. Запропоновано додаткові заходи контролю філій іноземних банків, зокрема такі: надавати дозвіл на відкриття філій іноземним банкам з урахуванням міжнародного кредитного рейтингу, який може бути не нижчим «АА» за шкалою Standard&Poor’s або аналогічним показником Moody’s. Це допоможе певною мірою захистити українську банківську систему від несумлінної конкуренції, пов’язаної з появою в країні філій іноземних банків із сумнівною репутацією; посилити вимоги до публічної інформації про фінансовий стан іноземних банків та їх власників; законодавчо врегулювати застосування санкцій та ліквідацію філій іноземних банків; проводити банківський нагляд з урахуванням ризиків у діяльності філій іноземних банків та їх негативного впливу на фінансовий сектор України.СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ АВТОРА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографія:

1. Фінансове посередництво: проблеми і перспективи розвитку: колективна монографія/ [Власенко В.К., Шульга І.П., Герасименко О.М., Осадчий Є.С., Осадча Т.І., та ін.]; за заг. ред. професора В.К. Васенка. – Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. – 2009. – 450 с. (56,25 друк. арк.; особисто автору належить 0,7 друк. арк.: частина розділу 3 (пп. 3.3., 3.4.) – «Банківські установи як фінансові посередники» – роль банків з іноземним капіталом в забезпеченні зростання рівня посередницької функції).

У наукових фахових виданнях:

2. Осадчий Є.С. Капіталізація банківської системи як чинник підвищення надійності економіки України/Є.С. Осадчий, М.І. Диба// Фінанси України. – №6, 2008 р. с.77 – 88. (1,1 друк. арк.: особисто автору належить 0,7 друк. арк.: визначення ролі капіталізації банківської системи в забезпеченні надійності економіки України).

3. Осадчий Є.С. Мотиви збільшення іноземного капіталу в банківській системі України /Є.С. Осадчий // Фінанси, облік і аудит – К.:КНЕУ – №12, 2008 р. с.104 – 110. (0,52 друк. арк.).

4. Осадчий Є.С. Вплив іноземного капіталу на економічні процеси в Україні/ Є.С. Осадчий, М.І. Диба//Фінанси України – №11, 2009 р. с.35 – 46. (1,1 друк. арк.: особисто автору належить 0,8 друк. арк.: визначення впливу банків з іноземним капіталом на розвиток банківської системи та вітчизняної економіки в цілому).

5. Осадчий Є.С. Етапи та форми входження іноземного банківського капіталу в Україну /Є.С. Осадчий // Фінанси, облік і аудит – К.:КНЕУ – №14, 2009 р. с.142 – 150. (0,52 друк. арк.).

6. Осадчий Є.С. Ефективне функціонування власного капіталу та забезпечення стійкості банку/Є.С. Осадчий, Т.І. Осадча// Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Науковий журнал. – Черкаси – 2009. – №2 (6). С.148 – 157 (0,6 друк. арк.: особисто автору належить 0,3 друк. арк.: визначення суті банківського капіталу та функцій які він виконує при його функціонуванні).

7. Осадчий Є.С. Світовий досвід контролю за іноземним банківським капіталом/Є.С. Осадчий // Фінанси, облік і аудит – К.:КНЕУ – №15, 2010 р. с.154 – 163 (0,6 друк. арк.).

8. Осадчий Є.С. Інтернаціоналізація банківської системи України/ Є.С. Осадчий, М.І. Диба// Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка право). – №1 (48), 2010 р. с.35 – 41. (0,6 друк. арк.: особисто автору 0,5 друк. арк.: визначення процесу інтернаціоналізації банківської системи).

В інших виданнях:

9. Осадчий Є.С. Навчально-методичні матеріали щодо організації та проведення між предметного тренінгу «Оцінка діяльності банків за системою «CAMELS» за магістерською програмою «Регулювання банківської діяльності»/ Осадчий Є.С., Конопатська Л.В., Гойванюк М.П.. – К. : КНЕУ, 2010. – 96с. (8 друк. арк.; особисто автору належить 2,1 друк. арк.: в частині «Особливості застосування комплексної рейтингової оцінки банків за системою «CAMELS» – методика проведення комплексного аналізу та визначення характеристик показників).

10. Осадчий Є.С. Управління кредитним портфелем банку – один із методів управління банківськими ризиками / Є.С. Осадчий // Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності: Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. 11 жовтня 2007 р./ Відп. за вип. М. І. Диба. – К.: КНЕУ, 2007. – 320с. – (0,10 друк. арк.).

11. Осадчий Є.С. Зменшення кредитного ризику за допомогою фінансових деривативів/ Є.С. Осадчий// Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. 15-16 листопада 2007 р./ Відп. за вип. Н. М. Пантєлєєва – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2007. – 287 с. – (0,20 друк. арк.).

12. Осадчий Є.С. Причини зростання присутності банків з іноземним капіталом в банківській системі України/ Є.С. Осадчий // Становлення і розвиток банківської системи України в умовах ринкових перетворень в економіці: Матеріали всеукраїнської наук.-прак. конф. 21-22 травня 2008 р./ Відп. За вип. Ткачук В.О. – Тернопіль: Астон, 2008. – 256 с. – (0,10 друк. арк.).

13. Осадчий Є.С. Роль капіталізації у підвищенні надійності банківської системи /Є.С. Осадчий// Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнародної інтеграції : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 19 – 20 лютого 2009 р./ Відповідальний за ред. Р.В. Шинкаренко. – Полтава.: ПолтНТУ, 2009. – 195 с. – (0,20 друк. арк.).

14. Осадчий Є.С. Форми входження іноземного банківського капіталу в Україну/ Є.С. Осадчий// Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика. Збірник тез доповідей. IV Міжнародної наук.-прак. конф. (21-22 травня 2009 р.): у 2 т./ Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т. 1. – 182 с. – (0,10 друк. арк.).

15. Осадчий Є.С. Консолідація та концентрація банківського капіталу в умовах глобалізації/Є.С. Осадчий, М.І. Диба. //Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізацій них процесів: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції в 2 ч. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2010. – 488 с. – Ч. 1. – (0,20 друк. арк.).

16. Осадчий Є.С. Перспективи впровадження в банківській системі України світового досвіду регулювання іноземного капіталу/ Є.С. Осадчий//Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КНЕУ, 2010. – 519 с. – (0,20 друк. арк.).
АНОТАЦІЯ

Осадчий Є.С. Іноземний капітал в банківській системі України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит. — ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2010.

Дисертаційна робота присвячена питанням входження й ефективного функціонування іноземного капіталу в банківській системі України. З позиції теорії та методології фінансової науки розкриті роль, етапи та форми входження іноземного капіталу до вітчизняної банківської системи. Дисертантом запропоновано вважати банк з іноземним капіталом як банк, у складі власників якого є один або більше нерезидентів, незалежно від частки участі у статутному капіталі, а не тільки 10 % та більше, як це визначено в Законі України «Про банки та банківську діяльність».

Доведена необхідність створення дієвого механізму допуску філій іноземних банків у банківську систему України, з більш жорсткими критеріями оцінювання репутації інвестора-нерезидента і джерел походження капіталу. Дисертантом запропоновано посилити вимоги до публічної інформації про фінансовий стан іноземних банків та їх власників, законодавчо врегулювати застосування санкцій та ліквідацію філій іноземних банків, зобов’язати іноземні банки надавати пільгові кредити підприємствам високотехнологічного сектору економіки.Ключові слова: іноземний капітал, капіталізація, кредитна експансія, філії іноземних банків, регулювання та контроль іноземного капіталу в банківській системі.
АННОТАЦИЯ

Осадчий Е.С. Иностранный капитал в банковской системе Украины. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. — ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2010.

Диссертационная работа посвящена исследованиям вхождения и эффективного функционирования иностранного капитала в банковской системе Украины. С позиции теории и методологии финансовой науки раскрыты роль, этапы и формы вхождения иностранного капитала в отечественную банковскую систему. Диссертантом предложено считать банк с иностранным капиталом как банк, в составе собственников которого есть один или больше нерезидентов, независимо от доли участия в уставном капитале банка, а не только 10% и более, как определено в Законе Украины «Про банки и банковскую деятельность».

Была доказана необходимость создания действенного механизма допуска филиалов иностранных банков в банковскую систему Украины и включает более жесткие критерии оценивания репутации инвестора-нерезидента, источников происхождения капитала. Диссертантом предложено усилить требования к публичной информации о финансовом состоянии иностранных банков и их владельцев, законодательно урегулировать применение санкций и ликвидацию филиалов иностранных банков, обязать иностранные банки предоставлять льготные кредиты предприятиям высокотехнологического сектора экономики.Ключевые слова: иностранный капитал, капитализация, кредитная экспансия, филиал иностранных банков, регулирование и контроль иностранного капитала в банковской системе.

ANNOTATION

Osadchiy E.S. Foreign capitals in the Ukrainian banking system. — Manuscript.

The dissertation for obtaining of a scientific degree of a candidate of economics in specialty 08.00.08. — money, finance and credit. — SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University», Kyiv, 2010.

The processes of globalization in the world of economy and financial system is predetermined by transference of the most positive and negative phenomena of the outer world in the Ukrainian terms. It will influence the development of financial and banking systems in our country. The concentration of capital and search of ways of its increasing and saving from inflation were the basic factors, which urged on the processes of globalization.

The author researched some theoretical and practical aspects of spreading of the expansion presence of foreign bank capital on the Ukrainian’s banking market. One of the major tasks is the determination of the optimum share of foreign capital in the capital’s structure of the Ukrainian banks. The object of our dissertation is to investigate the basis of foreign capital and its role and significance; to analyze the problems and perspectives of development bank of foreign capital in Ukrainian.

In dissertation we have to open the main and role of banking capital and banking resources, the classification of banking capital, the general conditions and different theoretical opinions. In the same chapter one of the major task is to give the determination of capital concentration. The capital concentration and searching the ways of its increase and saving from inflation are the basic factors, which have influenced the processes of globalization.

We have to analyze the activity of the Ukrainian Banking System with foreign capital. Foreign banks credits and deposit operation, their relations with the government of Ukraine, the National bank of Ukrainian, International Financial Structures and participants of the business.

In dissertation one considers the method of determination of the optimum part of foreign capital in the banking system. Also we must examine how the banks with foreign capital in Central and East Europe develop. One of most important task is the development of the real practical recommendations for defining the optimum part of foreign capital in the structure of capital of the Ukrainian banks, which would create a healthy competition for national banks and integration of the national financial banking system in the world financial space and would not destroy its stability.

The presence of banks with foreign capital in the Ukrainian banking system answers the interests of development of the national financial system, contributes to the involvement of foreign investments, to the expansion of resource base, social and economic development. At the same time it should be painted at the number of financial risks. Which can (result into) bring to the loss of sovereignty in the sphere of monetary policy.

That is why the solution of such a question as forms and scales of foreign bank capital expansion on the domestic market of bank services, will influence the: social and economic development of the country, the increase of national competitiveness and economic security. That is why the research of the influence of foreign capital on the work of the financial Ukrainian system is actual.

Theoretical generalization and new decision of actual scientific task which consists in creation of favourable environment for effective activity of foreign capital in the banking system of Ukraine is resulted in dissertation. The novelty of approach enables to examine theoretical and practical problems through the prism of conception of national economic security. The results of the conducted research enabled to do the followings conclusions:

On the basis of research of determinations of category a «capital» is selected three basic going near his interpretation: functional, social-economic and monetary. It is set that a term «capital» depends on the sphere of his functioning, and complication and many-sided nature of this category substantially influences on interpretation of concept «bank capital».

The objective analysis of different approaches and looks in relation to essence of capital of bank, his signs and descriptions, grounds to assert that a capital of bank is part of bank resources, which is directed in an appeal and is the aggregate of the own, attracted and lent money which are at disposal of bank and used them for forming of tangible, immaterial and financial assets in a money form for realization of the activity with the purpose of receipt of income.

Evidenced insanity that for providing of financial safety of the state in the conditions of growth of stake of foreign capital in the banking system of Ukraine it follows to carry out such measures: partly to limit participating of foreign capital in the bank sector of Ukraine, in particular to inculcate a quota at level the not more than 50% chartered capital of the banking system of Ukraine; to oblige foreign jars to give favourable credits enterprises highly technological the sector of economy; to inculcate measures on the increase of norm of adequacy of capital to 12% for banks with a foreign capital.

The additional measures of control of branches of foreign banks are offered, in particular such: to grant permission on opening branches foreign jars taking into account the international credit rating which can be not lower «AA» after a scale Standard&poor’s or by the analogical index of Moody’s.It will help to protect the Ukrainian banking system from an unfair competition, related to appearance in the country of branches of foreign banks with unsavoury reputation; to strengthen requirements to public information about the financial state of foreign banks and their proprietors; legislatively to settle application of approvals and liquidation of branches of foreign banks; to conduct a bank supervision taking into account risks in activity of branches of foreign banks and them negative influence on the financial sector of Ukraine.

Key words: foreign capital, capitalization, credit expansion, a branch of foreign banks, management and control of foreign capital into the banking system of Ukraine.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет