arm/upload/umk
  Сабақ мақсаты: Микроскоп құрылысын біліп, іске қосып, онымен жұмыс істеудің негізгі ережелерімен танысу
  Бағдарламасы 050117 Қазақ тілі мен әдебиеті Павлодар Лист утверждения программы Форма
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарларының және бекітілген мамандықтың
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Министерство науки и высшего образования
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Пән бойынша оқыту бағдарлама
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30
  Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus)
  Титульный лист рабочей
  Бағдарламасын пму ұс н 18. 3/30 бет парағы
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06
  Жұмыс бағдарламасы павлодар 1 Пәннің оқу үрдісінде алатын орны, мақсаты мен міндеті
  Бағдарламасы Нысан ф со пму 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Јдістемелік ўсыныстарєа жјне нўсќауларєа, јдістемелік ўсыныстарєа, јдістемелік нўсќауларєа арналєан титул параєы
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Әдiстемелiк нұсқаулықтар титулдік парағы
  Жұмыс бағдарламасы 050716 Аспапжасау мамандығының элективтік пәндер каталогы және жұмыс оқу жоспары негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы пму ғылыми Оқу кеңесінің мәжілісінде бектілген
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Студенттерге арналєан
  Сызы›ты› алгебра жЩне аналитикалы› геометрия элементтері Екінші жЩне Їшінші ретті аны›тауыштар Аныктама Екінші ретті аны›тауыш
  Пәннің мазмұны пәннің тақырыптық жоспары
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы
  Жұмыс бағдарламасы «Мамандыққа кіріспе»
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Ж±мыс баѓдарламасы
  Әдістемелік ұсыныстардың титул парағы
  Жұмыс бағдарламасы Қр білім және ғылым Министрлігінің Республикалық оқу- әдістемелік Кеңесімен 2006. 06. 22 күні енгізілген, Қр мжмбс 08
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Учебно-методический комплекс дисциплины
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 258-2006 және 09. 01. 2006г. №779 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілеген типтік бағдарлама негізінде
  Әдістемелік нұсқаулардың
  1. Пәннің оқу үрдісіндегі мақсаттары мен міндеттері. Пәннің мақсаты
  Пән бойынша білім беру бағдарламасының титулдық беті
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың
  Жұмыс бағдарламасына келесі өзгертулер енгізіледі *: 1 Өзгеріс енгізілген жоқ
  5В090500 Әлеуметтік жұмыс мамандығының сырттай бөлімнің студенттеріне арналған «Жалпы және әлеуметтік педагогика»
  Жұмыс бағдарламасы өндірістік практика бойынша павлодар бекітемін
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  Н. Э. Пфейфер (қолы) (аты-жөні)
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасы
  Тәжірибелік (семинар) сабақтарының тізімі және мазмұны Тақырып 2
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 2011 ж
  Јдістемелік ўсыныстарєа жјне нўсќауларєа, јдістемелік ўсыныстарєа, јдістемелік нўсќауларєа арналєан титул параєы
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Құрастырушы: аға оқытушы Горячих Ю. М
  Методические указания к изучению дисциплины «Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной Страноведение» для студентов специальности 050207 / 5В020700
  Құрастырушы: аға оқытушы Дуненкулова Р.Ғ
  Дәріске дайындық тапсырмалары
  Бағдарламасының (Syllabus) пму ұс н 18. 3/37 титулдық парағы
  Ќазаќстан республикасы білім жјне єылым министрліп
  Жұмыс бағдарламасы 24. 12. 2009 хаттама №2 бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасы
  Жұмыс бағдарламасы 5В050200 «Саясаттану»
  Пму ұС 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
  Студенттерге арналған пән бағдарламасы Нысан пму ұс н 7
  Практика бойынша бағдарлама
  Әдістемелік нұСҚаулар павлодар 1 Пәннің мақсаты
  Практикум по специальной психологии: учеб метод пособие/В. М. Сорокин, В. Л. Кокоренко : под научн ред. Л
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Семинар. Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  «Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Құрастырушы: кафедра меңгерушісі, ф.ғ. к., доцент Г. Х. Демесінова аға оқытушы А. А
  «Зертханалық жұмыстар техникасы» пәні бойынша
  Сабақтас бағдарламасын бекіту парағы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 08. 353-2006 Қр мжмббс және Жылутехника роәК 2006 ж. 22 маусымда бекітілген типтік бағдарламасының негізінде әзірленді
  Құрастырушы: аға оқытушы Тулебаева Ж
  Пәнді оқу бағдарламаның титулды парағы
  Пән бойынша оқыту бағдарламасы
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 2011 ж
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының титул парағы
  Әдістемелік нұсқаулардың Нысан бекіту парағы пму ұс н 18. 3/40
  Құрастырушы: аға оқытушы Кударова Н. А
  1 Лекциялардың мазмұны Тақырып. Қаржылық модельдердің базалық элементтері
  Пәнді игеруге әдістемелік нұсқаулар
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Г. Г
  Клеткалық биологияның теориялық негіздері Прокариотар мен эукариотар геномикасының жетістіктері және болашағы. Протеомика – белоктық инженерияның негізі
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Єдістемелік н±сќау
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Оқытушы туралы мәліметтер
  Студенттерге арналған Нысан
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 08. 327 2006 және БжҒМ 2005ж. 23 желтоқсанда №779 бұйрығымен бекітілген «050701- биотехнология мамандығы пәндерінің типтік бағдарламалары»
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37
  Бағдарламасы «Қайтымсыз процестер термодинамикасы»
  Ќазаќстан Республикасы білім жјне єылым министірлігі
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының титул парағы (Syllabus)
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Шаймерденова А. К., ассистент Кодекова Ғ. Б
  Пәнінен 5В071800 «Электроэнергетика» мамандығының студенттеріне арналған ЖҰмыс оқу бағдарламасы
  Пму ұС 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
  Титульный лист методических рекомендаций и указаний, методических рекомендаций, методических указаний
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 201 ж
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30
  Құрастырушы: ф.ғ. к., доцент Г. К
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 073-2010 негізінде 050117- «қазақ тілі мен әдебиеті»
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Жұмыс бағдарламасы С. Торайғыров атындағы пму ғылыми кеңесінің 30. 05. 2008 ж., №11 хаттама, отырысында бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Құрастырушы: аға оқытушы Бектасова А. А
  Жұмыс оқу бағдарламасының Нысан титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30
  Пән бойынша оқыту бағдарлама
  Пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Есептерді шешіңіздер
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 319-2006, жоғарғы және жоо кейінгі білім берудің роәК мәжілісінің 2006 ж. 22 маусымдағы шешімімен бекітілген және іске қосылған типтік бағдарлама негізінде
  «Постмодернизм эстетикасы» пәнінен 050204-Мәдениеттану мамандығының студенттеріне арналған ЖҰмыс оқу бағдарламасы
  «Постмодернизм эстетикасы» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау пәні бойынша
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  1Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы
  Жұмыс бағдарламасы «5В072700 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы»
  Студенттерге арналған бағдарлама (Syllabus) Жазбаша аударма практикасы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулар
  Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы
  Бағдарламасы (Syllabus) Павлодар Пән бойынша оқыту пму ұс н 18. 3/38 бағдарламасы (Syllabus)
  Әдістемелік ұсыныстар
  Жұмыс бағдарламасы 050608 Экология мамандығының жұмыс оқу жоспары мен элективті пәндер каталогы негізінде құрастырылды және С. Торайғыров атындағы пму-нің Ғылыми кеңесінің мәжілісінде бекітілді
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты ҚР 08. 380-2006г. Мемелекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және «Арнайы филологияға кіріспе»
  Пәнді меңгеру жөніндегі әдістемелік нұСҚаулар
  Органикалық химия пәні бойынша оқыту бағдарламасы
  Оқу жұмыс бағдарламасының бірінші беті
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 08. 323 2006 және роәК-ң 22. 06. 2006ж бекітілген типтік бағдарламасы негізінде әзірленген
  Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Общая технология продовольственных продуктов» для студентов специальности 050727 Технология продовольственных продуктов
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
  Құрастырушы: аға оқытушысы Балтабаев Е. С
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 08. 258-2010 негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы пму-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Пән бойынша оқыту бағдарламасы
  Құрастырушы: аға оқытушы Д. Т
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулар
  Көкөніс маталарының механикалық беріктілігінің қасиеттеріне температураның және жылулық өңдеу ұзақтығының, рН ортаның әсер етуі
  Жұмыс бағдарламасы 5В080100 Агрономия мамандығының Қр мжмбс 08. 359-2006 ж және типтік бағдарламасы роәК секциясының кенесі баспаға ұсынған 2006 ж. 22 маусымдың. Кафедра отырысында ұсынылған 20 ж
  Әдістемелік ұсыныстар
  Студенттер «Криминалистика» пәнің оқығаннан кейін білуі міндетті
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  1. Тақырып. Кіріспе. Жоспар
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Пму °с н 18. 3/40 љаза›стан РеспубликасыныЈ Білім жЩне ылым министрлігі
  Студенттерге арналған Нысан
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Жұмыс бағдарламасы кафедрасың отырысында өзгеріссіз қарастырылған Жұмыс бағдарламасы 2011 ж. , № хаттамамен
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  1 Зертханалық жұмыс (2 сағат) Тақырыбы
  Қорытынды бақылау материалдары
  «Саяси және құқықтық ілімдер тарихы»
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Титульный лист рабочей
  Жұмыс бағдарламасы «Қазақстаның қазіргі заман тарихы»
  Әдiстемелiк нұсқаулықтар титулдік парағы
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстары құрастырушы
  Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мбс 08. 329-2006 және типтік оқу бағдарламасының негізінде әзірленді, Қр білім және Ғылым министрлігінің 23. 12. 05 ж
  Жұмыс бағдарламасы «Алюминийдің электролиз өңдірісі»
  Пәннің оқу-әдістемелік Нысан кешені пму ұс н 18. 2/05
  «Туризмдегі кәсіпкерлік қызметінің негіздері» пәні бойынша тест сұрақтары
  Ж±мыс баѓдарламасы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы
  Құрастырушы: аға оқытушы Г. А
  Программа Форма ф со пгу
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: доцент Султанбеков М. Б
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Бағдарламасы 201 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
  Машина жасау және стандарттау кафедрасы
  Жұмыс бағдарламасы «Компьютерлік графика»
  Әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Қ ұрастырушы: аға оқытушы Тугамбаева Т. Б
  Рим ќўќыєы пјні бойынша семинар сабаќтарыныѕ мазмўны
  Студеннтерге арналған
  Студеннтерге арналєан
  Пәнінен 050703 – «Мұнай-газ ісі» мамандығының студенттеріне арналған ЖҰмыс оқу бағдарламасы
  Қ ұрастырушы: ф.ғ. к, доцент Муталиева Р. М
  «Eңбeк қopғay» пәні бойынша оқыту бағдарламасы
  Құрастырушы: аға оқытушы Кельдыбеков М. Б
  Оқитындарды кәсіпке дайындау жүйесіндегі жаңа оқыту технологиялары
  Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы
  Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  Қ ұрастырушы: п.ғ. к., доцент Б. Х
  Құрастырушы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Б. Х
  Құрастырушы: аға оқытушы Д. Т
  Әдістемелік нұсқаулық Нысан пму ұс н 18. 2/05
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру мжмбс рк 08. 345-2006 стандартына сәйкес 5В0719000 Радиотехника
  Әдістемелік нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05
  4 Қаржылық есептеулерде пайыз (пайыздық ақша) дегеніміз: а) қарыз сомасының жүзден бір бөлігі; ә) несиені қолданғаны үшін төленетін ақша сомасының қарыз сомасына қатынасы; б) ақшаны қарызға беруден түсетін пайданың абсолюттік шамасы
  Құрастырушы: т.ғ. к.,доцент Б. Н
  -
  Программа Форма ф со пгу 18. 1/08 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 20 ж
  Дәріс. Аналитикалық химия пәні. Сапалық және сандық талдау әдістері
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Министерство образования и науки республики казахстан
  Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А. С
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулар
  Әдістемелік нұсқаулар пгу ұс н 18. 2/05
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 20 ж
  Жұмыс бағдарламасы Қр мжмбс 08. 267-2006 Мемлекеттік стандарты және ҚР білім және ғылым министрлігінің 22. 06. 2006 ж., Республикалық жоғары және жоғары оқу
  Құрастырушы: ф.ғ. д, профессор Тұрышев А.Қ
  Жұмыс бағдарламасы «050718- электрэнергетика»
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулар
  «Саяси және құқықтық ілімдер тарихы»
  «Ұлы өзендер – ұлы өркениеттер» пәнінен 050203 Тарих мамандықтарының студенттеріне арналған ЖҰмыс оқу бағдарламасы
  Титульный лист методических рекомендаций и указаний, методических рекомендаций, методических указаний
  Жұмыс бағдарламасы 20 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине Биология индивидуального развития для студентов специальности 050607 Биология
  Лекция: негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Жылу таралудың дифференциалды теңдеуі
  Қ ұрастырушы: аға оқытушы Бейсенова Х. З
  Термодинамикалық түсініктер мен анықтамалар
  Құрастырушы: т.ғ. к., доцент Ж. К
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарларының және бекітілген мамандықтың
  Жұмыс бағдарламасы Мемлекттік жалпыға міндетті мамандық стандарты және типтік бағдарлама негізінде
  Пәнді оқытуға арналған әдістемелік ұсыныстар
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулар
  Пәнді оқытуға арналған әдістемелік ұсыныстар
directory arm upload  
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет