userdata/uploads/u21
  3 тамыз 1936 – Қарағанды облысының құрылғанына 70 жыл
  Еѕсесі биік елорда
  Компьютердіњ Ќ¦рылѓылары
  Абылай хан заманы қазақ батырларының дәуірі
userdata
  Алғашқы шығарылған қазақ газеттерінің тарихы
userdata/uploads/u21
  Абдирасилова зауре садуакасовна қазақстанда кәсіпкерліктің қалыптасу және даму тарихы
  Темір дәуіріндегі Қазақстандағы тайпалар мен одақтар
  Алтынайұлы Қарасай батыр (1589-1671)
  Дүние жүзі тарихы
  Дүние жүзі тарихы
  Ердембеков бауыржан аманкелдіұлы абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі
  Ж¦мекен нєжімединов шыѓармаларындаѓЫ Ќосарланѓан синонимдер
  Қазақтар- ұлт, Қазақстан Республикасының байырғы және негiзгi халқы. Қ-дың ҚР-дағы саны 8,3 млн. (1999), әлемде 12,4 млн. Түркi тiлдерiнiң солт батыс қыпшақ тiлдерi тобына жататын қазақ тiлiнде сөйлейдi
  Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ақША, несие, банктер пәнінен
  Байниязова жанар төлеубайқызы Қазақ лексикографиясы: біртілді оқу сөздігін түзудің ғылыми негіздері
userdata/user-69/files
  Бағдарламасын жүзеге асыру
userdata/uploads/u21
  Ќазаќстан опера µнерініњ негізін салушы
userdata/user-69/files
  Балалар кітабы апталығы
userdata/uploads/u21
  Ќазаќ фольклорындаѓы тарихи µлењдер
  Раќымжан Т±рысбек
  Ќазаќ єдебиетіндегі даналыќ ‰рдіс
  Өнерi. Қазақстан жерiнде кезiгетiн бейнелеу өнерiнiң алғашқы нұсқалары палеолит дәуiрiне жатады. Олар Қаратау мен Хантау тауларында тасқа қашалған жан-жануарлар тұрпаты түрiнде кездеседi
userdata/user-69/files
  Көрнекілігі: Кітап көрмесі, слайд Жүргізуші
userdata/uploads/u21
  10 «б»-сынып оқушысы Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған қазақ гимназия-интернаты Павлодар қаласы
  Серікзат Дүйсенғазин
  А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты Әож 811. 512. 122' 373. 21 Қолжазба құқығында Әшімханова фарида мейрамханқызы
  Ќазаќстан Республикасыныњ халќы
  Кәсіпорын экономикасы және оның негізгі факторлары
  Қазақ акср-і құрамындағы Қарақалпақ Автономиялық облысының қалыптасу тарихы
  Жұлын ми сұйықтығын зерттеу тарихы
  1917 ж. Қазан революциясы және Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы. ­Өлкедегі азамат соғысы
  Кәсіпкерлік құқықтың пайда болу тарихы
  І. Кіріспе Құқықтар мен міндеттеор қашан да сол құқықтар мен міндеттердің қайсыбір субъектілеріне байланысты болады. Біз қайсыбір субъективтік құқық тіралы айтқанымызда, бұд құқыққа әлдебіреуінің ие екендігін үн
  ЌАЋарман ќалибек
userdata
  Ербол Тілешов
userdata/uploads/u21
  Қазақ би өнерiнiң түп тамыры ғасырлар қойнауынан нәр алатыны белгiлi. Бүгiнде бишiлер де, би ансамбльдерi де, би студиялары да жоқ емес баршылық. Бiрақ, кәсiби жеке бишiлерiмiз саусақпен санарлықтай
  Ќазаќстанныњ ежелгі ќалалары
  Ілияс Жанс‰гіров – аќын, драмашы, прозашы, оныњ поэзиясы ±лттыќ єдебиеттіњ классикалыќ байлыѓыныњ ќатарына жатады
  Ќазаќ тіл біімі ѓылымында т±раќты тіркестерді таќырыпыќ топтарѓа бµліп, оларды єр т‰рлі баѓытта ќарастыру кењ ‰рдісс алып келеді
  Сѕтбаев Ќаныш (1899-1964)
  Сол отызыншы жылдар ішінде Орталық Қазақстанның шикізат базасын кешенді зерттеу негізінде тау-кен инженері Қ
  Мазмұны кіріспе І. КӘсіпорын қҰнын бағалау қАҒидалары
  Ќазаќстан Республикасыныѕ комерция банктері, олардыѕ ќызметтері мен операциялары
  Әлімжанова Айша Анықбайқызы Қазақ тіліндегі әйел қолөнеріне байланысты халықтық лексиканың этнолингвистикалық сипаты
  Тураева Айгүл Тасболатқызы Қазақ тіліндегі белгілілік пен белгісіздіктің функционалды-семантикалық категориясы
  К‡н с¤нгенше с¤нбейміз
  86-ның ызғарлы желтоқсанындағы дүрбелең халық көкейінде әлі жаңғырып тұр. Уақыт алға жылжыған сайын кезінде айтылуға тыйым салынған шындықтар там-тұмдап болса да, оқиғаны көзбен көргендердің аузымен айтыла бастады
  Ғылыми жұмыс тақырыбы: «Информатиканы ойын–пән ортасында оқытуда қолданылатын ойын түрлері»
  Јулиеата ќаласын тўрєызєан Абылай хан еді
party/altai04/userdata/files/2016/07/28
  Xv съезд Всероссийской политической партии «единая россия»
userdata/uploads/u21
  Гендердің өзара әрекеттесуі
  Дєрілік µсімдіктермен емдеу
userdata
  Ќазаќ ауыз ѕдебиетініњ љте ертеден келе жатќан кџрделі саласыныњ бірі – батырлар жыры болып табылады
  «алпамыс батыр» жырын оқыту арқылы тәрбие жұмыстарының ҚҰзыреттілігін арттыру
userdata/uploads/u21
  Иран жєне т‡ркістан
  К¤не т‡ркі тіліндегі шылаулардыњ Ќалыптасуы жєне оны зерттеуші ѓалымдар
  Қабанбай батыр
  Медаль, Орден
  Көне түркі поэзиясындағы дәСТҮр жалғастығЫ
  Қайта өрлеу дәуіріндегі итальян әдебиеті
  Ќазаќтыњ халыќ педагогикасыныњ даму кезењдері
  Қазақ халқының 1916 жылғЫ Ұлт-азаттық КӨтерілісі с. Д. Тоқбергенова Төле би атындағы №8 гимназиясы, Тараз қ
  Ќазаќ батырлары жєне к¤ркем єдебиет
  Ана тілі – ўлттыќтыѕ, елдіктіѕ ќамалы
  ¦стаздар: Киіз ‰йді жіліктей білесіњ бе?
  Баға құралуының теориялық аспектілері. Баға түсінігі және мағынасы
  Шортанова алшайым ахылбековна қазақстандағы ғылыми кітаптар басылымының тарихы
  Қазақстанға жер аударылған халықтар және олардың Республиканың халық шаруашылығын қалпына келтіріп, дамытуға қосқан үлесі
  Ќазіргі кездегі ќоѓамныњ дамуы айналадаѓы ќоршаѓан ортаны пайдаланумен тікелей байланысты, яѓни адамзат тіршілігіне ќадетініњ
  Ахмет Жұбанов
  Байтелиева жанар дәрібекқызы қазақ тіліндегі жылқы малына қатысты фразеологиялық тіркестердің этномәдени уәждемесі
  Јулиеатаны Ресейдіѕ жаулап алуы
  Көне Грек әдебиетінің архаикалық дәуірі Антикалык әдебиет курсының пәні – көне грек және рим құлиеленушілік қоғамдарының әдебиеті. «Антик»,
  Инфолрмация жєне информатика
  Ќазаќ жеріндегі т±њѓыш мектептер
userdata
  ӘӨЖ 82 : 396 (512. 122) Қолжазба құқығында
userdata/uploads/u21
  Қазақтың ас беру дәстүрі: әлеуметтік-саяси қызметі
userdata
  Мєлім де беймєлім асан абыз
userdata/uploads/u21
  Ќазаќтыњ зергерлік б±йымдары
  Ѓылыми жумыс секциясы
  Жыраулар поэзиясыныњ біраз ‰лгілері осы тарауда ±сынылып отыр
  Қазақстан қҰстары
  Шәріпжанова ғалия ғабдоллақызы қазақ тілі морфологиясы жөніндегі ілімдердің қалыптасуы мен дамуы
  Атмосфераның экологиялық мәселелері және оны қорғау
  Қазақ мақал-мәтелдерінің гендерлік сипаты м. Б. Боранбай
  Ќазаќстанныњ ењ ежелгі ќаласы
  Ахмет Байт±рсын±лыныњ «Єдебиет танытќыш» ењбегі ХХ ѓасыр басындаѓы єдебиеттану ѓылымыныњ контексінде
  Ќазаќ музыка мјдениетініѕ корифейі – Ахмет Жўбанов
  Қазақ Әдебиетіндегі терме жанрының Қалыптасуы мен дамуы м. Т. Мұқашева №8 Төле би атындағы гимназия, Тараз қ
  Қазақ батырлары: исатай, махамбет
  І. ҚАзақ жеріндегі исламның таралуы
  Жер аумағы, шекаралары, жағдайы: күн-шығыс елі
  Тұлғалар. Алаш арыстары. Мұндай жандар туралы Елбасы Н. Назарбаев: Ұлы тұлғаларын білмейінше, бірде-бір дәуірді дұрыстап тану мүмкін емес
  Мұрсалнәби Тұяқбаев Қадырғали би Жалайыри және Қасым хандығы
  Ќазаќ этнопедагогикасыныњ ерекшелiктерi
userdata
  I ара;І тењізін апагіан сактау џшін кљгмеген жобадардын усынылканы белгілі
userdata/uploads/u21
  Сингармонизм
  Қазыбек би келдібекұЛЫ
  Аќселеу Сейдімбек
  Әйтеке би (1644 1700)
  Жоспар: І. Кіріспе Ақша түсінігі
  Абсаттарова Айдана 10 «б» класс оќушысы
  Ќазаќстан Республикасы, климаты
  Ғаламның тілдік бейнесі
  Ќазаќ єдебиетініњ ежелгі дєуірі
  Қазақ тіліндегі ресми іс қағаздары
  Біртұтас экономикалық кеңістіктің болашағы қандай
userdata/user-63/files
  Физика 1 -нұСҚа кедергінің анықтамасына сәйкес келетін формула
userdata/uploads/u21
  Қазақ шаруаларын отырықшылыққа көшірудегі мемлекет саясаты
  Cыр ґѕірі ќашаннан хас таланттардыѕ отаны болып табылады
  Бала құқықтары жөніндегі халықаралық құжаттар
userdata/user-63/files
  Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы
userdata/uploads/u21
  Ќазаќстан Республикасы, туризм, туристік нысандар
  Инфляцияѓа ќарсы саясат
  Ќазаќ тілінде сµз таптастырудыњ
  М±њайтпас±лы, Ќажым±ќан
userdata
  Алаштыњ алдаспаны
userdata/uploads/u21
  БайғҰтова ақлима мархабатқызы "Қазақ әйелі" концептісінің этномәдени сипаты
  Кремнийдің табиғатта таралуы Периодтық жүйедегі орны
  Депозиттік операциялар түрлері
  Ќ±ныпия Алпысбаев
  Керей хан (1456-1473 ж ж. билік құрған)
  Ѓалам эволюциясыныњ моделі
  К¤кбай жанатай¦ЛЫ
  Ерте темір дәуіріндегі тайпалық одақтар мен көне мемлекеттік құрылымдар
  Дүние жүзі тарихы
  О.Ө. Б. "Техникалық мектеп" Тақырыбы: Орындаған: Құмаров С. Т. Тексерген
  Дүние жүзі тарихы
  Хix ғасырдың 30-шы жылдарында патша өкіметі Қазақстанда отарлау саясатын онан әрі өрістетіп, қазақ халқының саяси дербестігін біржола жоюға бағытталған шараларды кеңінен жүргізе бастады
  Ілияс Жас‰гіровтыњ "К‰йші" поэмасы
  ¤мірзаќ Айтбай±лы
  Алєашќы бізге жеткен мјліметтер бойынша халыќты есепке алу Ќытайєа жатады, ол тґрт мыѕ жыл бўрын (ся династиясыныѕ дјуірінде) ґткен
  Дүние жүзі тарихы
  Сабақтың тақырыбы: Қазақстанның пайдалы қазбалары Сабақтың мақсаты: Білімділігі
  Ќазаќстанныњ энергетика ж‰йесі
  ЈҐЖ 091 (574) (09) Ќолжазба ќўќында
  Патшалық Ресейдің ХХ ғасырдың басында Орта Азияның шығыс аудандарын отарлауы өте күшті қарқынмен жүргізілді
userdata/user-69/files
  Құрастырған: №26 мектеп-гимназиясы кітапхана меңгерушісі Сыздықова Әсима Қалауевна Кіріспе
userdata/uploads/u21
  Қазақ халқының жоңғар шапқынышылығына қарсы күресі
  Єлем єдебиетіндегі сентиментализм
  Тањѓажайып Рымхан
  К‡лтегін ескерткіші т‡ркі тектес халыќтардыњ баѓа жетпес байлыѓЫ
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі пәНІ: Кәсіпорын экономикасын талдау тақырыбы: ЕҢбекақы орындағАН: тексерген: астана 2007ж. Жоспар
  1С “Бухгалтерияныѕ” негізгі ерекшеліктері
  К¤не т‡ркі тіліндегі шылау с¤з табыныњ маѓыналыќ Т‡рлері
  "отан тарихы"
  Ќазаќ фольклорыныњ тарихы жєне оныњ зерттелуі
  Ежелгі түркілердің наным-сенімдері
  А. Байтұрсыновтың өмірі мен қызметі
userdata/user-63/files
  Диалогтік оқыту Жалпы мақсаты
userdata
  Кезінде репрессияға ұшырап, мерт болған боздақтар қайта тірілді, сөнген жанып, жоғалған табылды
userdata/uploads/u21
  Икемді нарықтық механизмі баға арқылы жүзеге асырылатын еңбек нарығы, жетілген бәсекелік нарығы болып сипатталады
  Жасдаурен балалар баќшасы
userdata/user-69/files
  МәШҺҮр жүсіп көпейұлының Өмірбаяны
userdata/uploads/u21
  Кљркемсљз љкілдерініњ шыѓармаларындаѓы имандылыќ идеясы
  Ќолжазба ќ±ќыѓынада
vybory-2017/userdata/files/2017/08/31
  Решением Местного политического совета Удорского местного отделения Партии Коми Регионального отделения
userdata/uploads/u21
  Хү-ХҮІ ҒасырлардағЫ ҚЫРҒыз-қазақ халықтарының арасындағы саяси және этникалық байланыстар е. С. Альчикенов
  Қазақстандағы индустрияландыру
  Инфляцияныњ мєні, тарихы жєне пайда болу себептері
  Т‰бі бір т‰ркі тілдес халыќтардыњ ауызекі єдебиетінде т‰бірі, маѓынасы бір сµздер кµптеп кездеседі
  Ілияс Жанс‰гіровтіњ «Жетісу суреттері» µлењін оќытудаѓы ерекшеліктер немесе «ќазаќ поэзиясындаѓы ±лы жањалыќ»
  Ќазаќстан Республикасы, топыраѓы, µсімдіктері, жануарлары
  К. Д. Ушинский – орыстың ұлы классик-педагогы (1824-1870) К. Д. Ушинскийдің өмірі мен педагогикалық қызметі
  Қазақстандағы көші-қон процестері және оның зерттелуі
  Кіріспе. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасының нысаны мен міндеттері. Фонетика туралы түсінік
  Әл-Фараби (на казахском)
  Жж кеңес мектебі мен педагогикасы. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы мектеп және педагогика
  Мұқатаев Айдос Ағдарбекұлы Қазақстан инновациялық мектептерінде қосымша білім бағдарламалары негізінде оқытуды бейіндік саралаудың дамуы
  Xix ѓасырда
  Әож 09. 43. 2: 801. ҚАзақ тілі дыбыстарының ахмет байтұрсыновқа дейін зерттелуі
userdata/user-63/files
  Бүкіләлемдік көрмелер тарихы
userdata/uploads/u21
  Ѕож ќолжазба ќђќыѓында
  Т±рсын Ж±ртбай
  Єулие – ата уезіндегі оќу – аѓарту ісі
  Хvі-ѓасырдаѓы жетісу аймаѓындаѓЫ Ќазаќ хандыѓыныњ саяси жаѓдайы
  Сыр бойы батырлары тәуелсіздік жолында
  К‰лєш Бєйсейітова
  Ербол Єбдірєсілов
  К‡н с¤нгенше с¤нбейміз
  Дүние жүзі тарихы
  Қазақ халқының демографиялық жағдайы
party/pvg/userdata/files/2015/02/04
  Семина Наталья Викторовна, председатель Курганской региональной общественной организации «Новая жизнь»
userdata/uploads/u21
  Қазақ хандығының құрылуы
  Ќазаќтыњ этноргафиялыќ суреттерінде кескінделген адам (батыр) бейнесі негізінен µте ќарапайым т‰рде, яѓни бет єлпеті µњсіз, бос болып, ал кеудесі мен ќол,,,аяќтары жай сызыќтармен
  «абай жолы» романындағы тарихи шындық эволюциясы
  Қазақстанның бүгінгі қаржы және банк секторы
userdata/user-78/files
  Түскі ас: сағ. 12. 10 -14. 00 дейін Іс-шараның өткізілу жоспары
userdata/uploads/u21
  Исатай тайманұЛЫ
  Дүние жүзі тарихы
  Ќадырѓали жалайыри зираты
  Галактикалар мен ж±лдызды ж‰йелердіњ эволюциясы
userdata/user-68/files
  B бәсеңдейді
userdata/uploads/u21
  Қазақстан мен Германия
  Ѓарифолла Ќ±рманѓалиев
  Дарвинизмнің ең басты қателігі оның “өмір – бұл күрес” дейтін ілімі
  Айдың табиғАТҚа және тіршілікке тигізетін маңызы д. Ж. Шлмағанбетова Ақтөбе облыстық планетарий, Ақтөбе қ
  Күн жүйесінің эволюциясы
userdata/files/2018/08/24
  Проект предвыборной программы местного отделения партии Единая
userdata/uploads/u21
  Жоспар Кіріспе 3 І бөлім. Инфляцияның теориялық аспектілері
  Жұлдызды аспан көрінісінің жыл бойындағы өзгеруі
  Дүние жүзі тарихы
  Ќазаќстан Республикасы, спорт жєне дене тєрбиесі
  Ќарасай Алтынайђлы батыр
  Жоспар : i-кіріспе Инвестиция және оның теориялары. 1 Инвестицияның мәні, қызметі
userdata/user-12/files
  Министерство здравоохранения республики Казахстан
userdata/uploads/u21
  А. С. Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі
  Жаз дидарлы ата жайында айтсаќ
  Квант физикасы
  Дүние жүзі тарихы
  Тікелей салыќтар: корпорациялыќ табыс салыєы
  Ќазаќ халќы – рухани зор байлыќтыѕ мўрагері
  Өмірбаяны 1925-ж. қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Таңсық елді мекенінде туған
  Иоганн Генрих Песталоццидіњ педагогикалыќ теориясы
  Исаны тани алдық па
  "отан тарихы"
  Кванттық теорияның шығуы
userdata/user-24/files
  Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы
userdata/uploads/u21
  КөКТҮріктер мемлекетінің іргесін қалаған тайпалар жүйесі ахмет Ташағыл
userdata/user-24/files
  "Заң" деректер базасы 20. 12. 2013 жылғы редакциясында
userdata/uploads/u21
  Меншікке салынатын салыќтар: кґлік ќўралдарына салынатын салыќ
userdata/user-63/files
  Ұлттық бірыңҒай тестілеуге психологиялық дайындық
userdata
  Наименование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Московской облас
userdata/user-12/files
  Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта
userdata/uploads/u21
  Амантай Кєкен
  Дат¦лы сырым
  Ќазаќ этнопадагогикасыныњ Ѓылыми негiзiн ќалаушы педагог-ѓалымдар
  Ќазаќ даласыныњ орта ѓасырдаѓы ѓ±ламаларыныњ
  Дүние жүзі тарихы
  Ж ж. кеңес мектебі мен педагогикасы. Мектептің революциялық қайта құрылуы және алғашқы қадамдары
  Ѓалам эволюциясы идеясыныњ ќалыптасуы
  Моңғол-татардың алып империясының керегесi көгiнен сөгiле бастағанымен iргесi әлi мықты болатын. Алтын Орданы Ақсақ Темiр шайқап жiбергенi рас. Соңынан ұсақ хандықтар пайда бола бастаған
  Кєсіпорынныњ табыстылыѓыныњ
  К¤не т‡ркі тіліндегі шылаулардыњ лексика – грамматикалыќ маѓынасы
  «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
  Орыс тілді және шетел әдебиеттануындағы
  Жазба ескерткіш Тµрбиеніњ мµњгілігі, кджетгілігі, ќасиетгілігі жайлы ой т‰ркі жазбасыныњ ертедегі ескерткіштерімен дµледденеді
  Б Кіші ж‰здіц Ѓесей империясынын ќ‰рамына енуі
  Киiз туырлыќты, аѓаш уыќты
  Абайдың Евгений Онегиннен аудармасы
  Атом бомбасы және кгб (Жорес Медведев)
userdata/user-70/files
  28 Абай атындағы жалпы орта білім беретін мектеп
userdata/uploads/u21
  Конструкциялау технологиясы јдебиетті оќытудыѕ Ґнімді жолы
  Ерлер мен пірлер
  Көнеден жаңАҒа бет алған образ л. К. Омарқұлова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
  Джон Локктыњ педагогикалыќ теориясы
directory userdata  
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет