userdata/users/user_21
  Ұлт-азаттық КӨтерілісі туралы тарихи жырлар
  Тараз ќаласындаєы археологиялыќ ќазба жўмысы
  Ұлы Отан соғысы кезіндегі патриоттық Әндердің тӘрбиелік мӘні С. Т. Нұрманова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
  Сақтандыру курсына кіріспе
  Саят ќ±стары жєне олардыњ жаратылыстаѓы ерекшеліктері
  Заманынан озып туѓан азамат еді
  Ќ±растырушыдан
  ¤лењ аудармасыныњ теориясы мен поэтикасы
  1 таќырып ¤лшеулер теориясыныњ негізгі т‰сініктері
  Ќолжазба х±ќыѓында
  С‰йіктісі халыќтыњ
  Диплом жұмысы «Сыбайлас жемқорлықпен күрестегі әлемдік тәжірибе» Орындаған: 090240 «Халықаралық құқық»
  Vі. Тіршілік эволюциясы
  География факультеті
  Жеке адамныњ саяси мєдениетін ќалыптастырудаѓы саясаттыњ рµлі
  Тараз және руханият
  Ќазаќстан ыдыраудыѕ соѕына дейін Кеѕес Одаєын саќтап ќалу їшін кїресті
  Қай заманда қазақ үшін ән өнердің ұшар басында тұрды. Көшпелілердің сахнасын өлеңмен ашу ата дәстүрі болса, сол рухани азығымыздың өрісі өрлеп, өркендей түсті
  Айбек Ќалиев
  Торғай көтерілісі
  Мазмұны Кіріспе І тарау. Салықтың экономикалық мәні, мазмұны, атқаратын қызметтері, түрлері және шет елдердің салық салу тәжірибесі
  Салыќтардыѕ экономикалыќ мјні мен ќажеттілігі
  Тарих сабақтарында тарихи-мәдени ескерткіштерді пайдалану н. Есенов Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, №12 Керімбай атындағы мектеп-ресурстық орталығы, Тараз қ
  Махаббат деп т‡сінді мына єлемді
  Жања т±рмыс жырлары
  Мазмұны Мемлекеттік құрылысы екінші дүниежүзілік соғыстың салдары Саяси партиялар 6
  С±лтанмахм±т Торайѓыров романдарындаѓы обрыздар ж‰йесі
  Шоқан Уәлиханов
  Баќытжан Єбдірайымов
  Тұран ойпатының климаты, ішкі сулары, органикалық
  Фараби трактаттарындаѓы білім, тєрбие жєне адамгершілік—гуманизм мєселелері
  Түркістан ұлттық элитасының қалыптасуы мен қызметінің тарихы
  Вице-президенту ао тэц
  Т‡ркістанда тайќазан
  «Статистика» пәнінен дәрістің қысқаша конспектісі
  Тарихи таным
  Саз єлемініњ сардары
  Тілдіњ ќоѓамдыќ-єлеуметтік мєні мен ќызметі
  Ќазаќ тіл білімініњ туып, ќалыптасуы, дамуы б‰гінгі кемелденген шаѓына жетіп, биіктерге кµтерілуі оныњ ірге тасын ќалап, ќазаќ тілін ѓылым ретінде ќалыптастырѓан ардаќты есімдермен тыѓыз байланысты
  Өмірбаяны мен күрескерлік ќызметі с. Д. ¤мірзаќов Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз ќ
  Есенбай Анар Заманбеккызы Сыр өңірі жазушыларының тіліндегі жергілікті қолданыстар
  Дyниенi дyбiрлеткен тyркiлердiњ дене тєрбиесi
  Түркістан аймағындағы сығанақ Қаласының тарихы
  Сырымда єлі сыр бар
  Тарбаѓатай ауданыныњ тарихы
  Тарбаѓатай
  «М±ражай тєрбие µзегі»
  Аѓылшын єдебиеті
  ¦лттыќ ойындар мен µнердiњ халыќтыќ сипаты
  Суреттеу кеші
  Стилистика және оның проблемасы
  М±ртаза Б¦Л¦тай
  Сәбит Мұқанов қазақтың әйгілі жазушысы, қазақ әдебиетінің көрнекті қайраткері, Қазақ кср ғылым академиясының академигі
  Хақназар хан
  Тараздыѕ кґне моншалары
  Мен марттаѓы найзаѓай к‰ркірімін
  Сырым Датұлы
  Ұлы Жібек жолының пайда болу тарихы
  Сабаќтастыќ
  Балам, мынаны сындырып көрші?
  Тарлан талант таѓдыры
  Тұран жазығының физикалық-географиялық орыны, қалыптасу тарихы. Мазмұны: Кіріспе
  Топырақтың адамзат үшін маңызы Жоспар
  ¦лттыќ салт-дєст‰рлерін марапаттаудыњ єлеуметтік мєні
  Ядролыќ зерттеу полигонын ќўру туралы шешім ссро министрлер Кеѕесініѕ жјне кокп орталыќ комитетімен 1947 жылы 21 тамызда ќабылданды
  Кіріспе фирманы үйымдастырудыц негізгі нысандары Фирманыц менеджменті
  А. Брк-07-16 Тақырыбы: «Ортағасырлық мәдениет және мемлекет қайраткерлері: Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз және Жиембет жыраулар»
  Орталық Қазақстан
  Тїркі халыќтарыныѕ жазба ескерткіші
  М±ртаза Б±л±тай
  Тараз ќазіргі жыл санауымыздан б±рынѓы 42-41 жылдары Талас µзенініњ жаѓасында ѓ±ндар шаньюы Чжи-Чжи талабымен салынѓан
  Педагогикалық зерттеу әдістері
  Салық мәселесi мен салық салудың тамыры ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан құбылыс
  Мазмұны Кіріспе І тарау. Фирма экономикасының теориялары
  Еуропалық орта ғасыр әдебиеті
  Ќазаќтыњ спорт жєне туризм академиясы
  Тəрбие процесінің мазмұны
  ‡стірт керуен жолындаѓы сам ќаласы
  Пушкин. Жәңгір хан және Махамбет
  Тараз ќазаќ мєдениетiнiњ алтын бесiгi
  10 –сынып јдебиет
  Тәттімбет Қазанғапұлы
  ТањЃажайып тањбалытас
  Жамақұлы Бейбарыс (1223-1277) – түркі әулеті Бахриден шыққан мамлюктердің Египетті билеген төртінші сұлтаны
  ¤нер жєне бейнелеу
  Хабиева алмагүл алтайқызы
  Методы психологического изучения кандидат на
  тмд-ғы интеграция тарихы
  Термохимияның негізгі мақсаты
  Егемен Қазақстанның
  Төле би әлібекұЛЫ
  Әз-Тәуке хан немесе Мұхамед Батырхан деп те аталады, Салқам Жәңгір атанған Жәңгір ханның ұлы. Тәуке хан тұсында Қазақ хандығы саяси жағынан нығайған және бір орталыққа бағынған үлкен мемлекет болды
  Табиғаттың ластануы дегенде біз оған тән емес агенттердің енуі немесе бар заттардың консентрациясының (химиялық, физикалық, биологиялық) артуын, санның нәтижесінде қолайсыз әсерлер туғызуын түсінеміз
  Саясаттану пәні
  Үкілі Ыбырай. Тайгадағы түс. “Қалдырған” әні
  Отбасы – КӨркем әдебиетте
  Болат Сарыбаев
  Талас ¤Њіріндегі к¤не жазбалар – ежелгі т‡ркі жазу
  Педагогиканың əдіснамасы
  ЌазаќТЫЊ текті ќыраны
  ¦лттыќ суретшілердіњ рухани ‰йлесімділігі
  Хіх ѓасырдаѓы шетел єдебиетініњ тарихы
  Француз материалистері мен аѓартушыларыныњ
  Тәуелсіз қазақстан мұраттарының алаш идеяларымен сабақтастығЫ
  Сөз тіркесінің зерттелуі
  Тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясы
  Табиғатты аграрлық мақсатта пайдалану экономикасы Жоспар
  Н±рс±лтан Ж‰сіпов
  Тәуекел хан (1582-1598 ж ж. билік құрған)
  Сәкен Сейфуллин
  Темперамент жөнінде түсінік
  Фолклористикадаѓы миф, ондаѓы фетишизм мен анимизм табу наным-сенім мєселелері
  Төле би туралы соны деректер
  Орыс жылнамаларындағы түркі текті есімдердің әлеуметтік мәні мен тарихи этимологиялық сипаты
  Педагогикадағы тұлғаның дамуына байланысты проблемалар
  Сиыр малына қатысты қазақ тіліндегі тұРАҚты сөз тіркестерінің этнолингвистикалық сипаты м. Б. Шойманова
  ¦лтын ±лыќтаѓан ќайраткер
  Педагогика және оның тарихы
  Фотосинтез
  Ќ¦растырушыдан
  Организмдегі зиянды заттар, мґлшерден артыќ тўздар тepi арќылы (термен) бґлініп отырады
  Сексенінші жылдардың орта тұсына таманырақ Сәуле Тұрарқызы Рысқұлова Түлкібас ауданына келген. Жұртшылықтың жанарлары жасаурап, жақсыдан қалған жәдігер ғой дегенді жүрекжарды ықылас-пейілдерімен білдіріп жатты
  ¦лы даланыњ астаналары
  Фараби және музыка мәселелері
  ӘӨЖ 951/959 ортағасырлық ТҮркі ғалымдары мен жазушылары ф. М. Махашова №36 қазақ орта мектебі, Тараз қ
  Кенесары хан (1841-1847)
  Њазаќ шаруаларыныњ феодализмге > жєне отаршылдыќќа ќарсы к‰ресі
  I бөлім. Салық оның түрлері және түсінігі
  Салықтардың қызметтері
  Сақтандырудың экономикалық мәні
  Сұйықтың қозғалысы
  Сібір ж±ртындаѓы ќыпшаќтар (Отан тарихы 2005/1)
  Торайғыров Сұлтанмахмұт
  Педагогика тарихыныњ єдіснамалыќ негіздері жєне басќа ѓылымдармен байланысы
  Тараздан шықҚан тарландар н. Б. Арапбаева, А. Садықова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, №47 қазақ орта мектебі, Тараз қ
  Сүйінбай Аронұлы
  фирма теориясы контракт түсінігі: мазмүны, таптері және басқару құрылымдары
  Тəрбие құрал-жабдықтары мен формалары
directory userdata users  


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет