Директора на риосв-пазарджик уведомлениеДата30.01.2019
өлшемі125 Kb.
#64539


ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение
От ,,Тот- 8 '' ЕООД, ЕИК 121041033, с адрес: град София, обл.София, общ.Столична, район р-н Слатина, ж.к. Редута, Георги Пячевич № 5,

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/Пълен пощенски адрес: град София, обл.София, общ.Столична, район р-н Слатина, ж.к. Редута, Георги Пячевич № 5

Телефон, факс и е-mail: тел: 0899 170 430

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: Стойко Христов Караджов- Управител,

Лице за контакти: инж. Стойко Христов Караджов- Управител на Тот-8” ЕООД, Област София, Община Столична, гр. София, район р-н Слатина, ж.к. Редута, Георги Пячевич № 5, тел.: 0899 170 430

Уважаеми г-н Директор,

Уведомяваме Ви, че „Тот-8” ЕООД има следното инвестиционно предложение: ,,Добив и преработка на пясъци и чакъли от находище ,,Кайметлий'', землище с. Величково, община Пазарджик''Характеристика на инвестиционното предложение:

 1. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив и др.:

Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с:

  • Разрешение № 109 от 27.10.2010 г. на МРРБ за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ „Кайметлий”, землище с. Величково, Община Пазарджик;

  • Договор от 25.10.2011 г. за проучване на подземни богатства – строителни материали в площ „Кайметлий” между Министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „ТОТ – 8” ЕООД;

  • Положително становище с изх. № НСЗП-1297 от 20.01.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – строителни материали в площ „Кайметлий”;

  • Проведени геолого-проучвателни работи в площ „Кайметлий”, землище с. Величково, Община Пазарджик, като с протокол № НБ-50/06.12.2012 г. Специализираната експертна комисия по запасите (СЕК) към Министерството на икономиката и енергетиката приема резултатите от проучването, представени в Геоложкия доклад.

Инвестиционното предложение е ново. Предвижда се добив и преработка на подземни богатства – строителни материали - пясъци и чакъли от находище „Кайметлий”, землище с. Величково, община Пазарджик. Площта на находището е 221 000 кв. м. Границите и са определени с 4 броя оконтурващи точки със следните координати (координатна система 1970 г.):

Находище „Кайметлий”Х (м)

Y (м)

1.

2.

3.

4.

4550723.2

4550671.4

4550468.3

4550513.78574521.2

8573451.4

8573463.2

8574533.2Общото количество на изчислените запаси по категория (111)-доказани запаси е 2 833 220 м³. Количеството на покривката е 371 280 м³, а на непромишлените прослойки 278 460 м³.Технология на добивните работи

Изборът на технология при провеждане на добивните работи се базира на конкретните минно-тeхнически условия на находището, якостните показатели, механичните характеристики и технологичните свойства на полезното изкопаемо. Взима се предвид и наличното оборудване на дружеството.

Находище “Кайметлий” е изградено от кватернерни отложения, представени от пясъци и чакъли с включени в продуктивния хоризонт неравномерно разположени маломощни глинести прослойки.

Поради гореизложените данни се счита за целесъобразно да се работи по технология с използване на еднокофов хидравличен багер тип “обратна лопата”, който да изкопава валово баластрата на пълната й мощност – 12,82 м, съгласно утвърдените запаси.

Съгласно данните и прогнозните очаквания за развитие на експлоатационните работи в кариерата, следва да се отстрани почвен слой (откривка) на площ средно – 10 000 кв. м., в количество – 16 800 куб. м.

Откривните работи ще се извършват в определена технологична последователност, като на практика ще се осъществяват следните дейности: • изкоп с булдозер на земни почви;

 • натоварване с багер на автотранспорт;

 • транспортиране до временно почвено депо;

 • насипообразуване с булдозер

В работния цикъл на багера се извършва и цитираната последваща операция - натоварване на изкопаната баластра на автосамосвали за транспорт до сортировъчна инсталация.

Товарните работи в кариерата ще се извършват с наличното оборудване – хидравличен еднокофов багер с обем на кофата V=1,0 куб. м.

Експлоатационната сменна производителност на багера, при обемно тегло на натоварвания от багера материал γ = 1.91 т/м³, Q = 216.1,91 = 412 т/смяна. Средносменната производителност на кариерата, когато ще се работи целогодишно се приема за А = 40 000 куб./м годишно за първата година от концесията. От приетата средносменната производителност на багера от 184 куб. м, при експлоатационна производителност на багера от 216 куб. м е видно, че годишната производителност на кариерата може да достигне 40 000 куб. м годишно.

Транспортни работи

Извозът на добиваната в кариерата минна маса състояща се от откривка и суровина от пясъци и чакъли, ще се осъществява чрез циклична схема на транспорт от забоите на кариерата до местата за разтоварване съобразно предназначението им, както следва: • почвен слой – от мястото на отстраняването му от територията на добивната площ, до временно почвено депо, което впоследствие да послужи за целите на рекултивацията;

 • пясъци и чакъли – от добивния багерен забой до приемния бункер на сортировъчната инсталация;

Предвидено е горепосочените товаропотоци да се осъществяват с налични автосамосвали с товароподемност 12 т. и обем на коша – 8,7 м³, които се считат за подходящи за работа в условията на кариера “Кайметлий”.

Автоизвозът на почвения слой ще се извършва по къси временни вътрешнокариерни пътища от куповете, оформени от булдозера до почвеното депо, разположено в непосредствена близост от площта, където се провеждат добивните работи. Баластрата от територията на кариерата също по временни вътрешнокариерни пътища се извозва от багерния забой до бункера на СИ. Среднотранспортното разстояние на извоза е 1,0 км за баластрата. Всички пътища са с ширина от 8,0 м, за осъществяване на двупосочно движение.

Необходимите автосамосвали с товароподемност – 12 тона, за реализиране на товаропотоците при експлоатацията на кариерата са 2 броя, при планираната средносменна производителност на кариерата – 216 куб.м/см.

Както бе описано по-горе проектната производителност на кариерата за първата година е с капацитет – 40 000 куб. м годишно, при общ обем на подземното богатство – 2 833 220 куб. м.Сортировъчна инсталация /СИ/

Преработката на добитата суровина ще се извършва в СИ "ПАУЕРСКРИЙН". С помощта на багер баластрата се товари на камионите /самосвали "МАН"/. Камионите превозват баластрата до сортировъчната инсталация СИ и я подават в бункера на СИ и бункера разпределя суровината на пясък, филц и една малка част остават по-едри частици, които ще служат за подложен елемент. Това е чисто сухоземен принцип, без вода. Самата сортировъчна инсталация има филтър, който лятото улавя праховите частици. 1. Цел и предмет на инвестиционното предложение- производство, жилищно, пътно и др. строителство:

С инвестиционното предложение се предвижда добив и преработка на подземни богатства – строителни материали - пясъци и чакъли от находище „Кайметлий”, землище с. Величково, община Пазарджик след получаване на концесия за добив съгласно изискванията на действащата нормативната база. Целта на Възложителя е чрез осъществяване на настоящото инвестиционно предложение да затвори производствения си цикъл за преработка на строителни материали, което ще доведе до по-доброто интегриране на „ТОТ-8” ЕООД в строителната промишленост на страната като цяло и до откриване на нови работни места в региона за продължителен период от време.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение за добив и преработка на пясъци и чакъли от находище „Кайметлий” е ново и няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

 1. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Площта на находище „Кайметлий”, отстои на около 4.00 км южно от село Величково и на около 9.00 км северозападно по права линия от
гр. Пазарджик.

В административно-териториално отношение площта е на територията на област Пазарджик, община Пазарджик, в землището на село Величково. По картограмата от единната разграфка ЕТК в М 1:5 000 (1970 г.) тя е разположена в картен лист К-9-46-(54) и в картен лист К-9-46-А-6 в мащаб 1:25 000.

Площ „Кайметлий” има правоъгълна форма и размер от 0,221 кв. км. /221 322 м2/. Границите и са определени с 4 броя оконтурващи точки с номера от 1 до 4 вкл. (координатната система 1970 год.), съгласно приложението и координатен регистър.
Х (м)

Y (м)

1.

2.

3.

4.

4550723.2

4550671.4

4550468.3

4550513.78574521.2

8573451.4

8573463.2

8574533.2Теренът на находището е частна собственост и е с начин на трайно ползване - рибарници.

Съгласно становище с изх. № НСЗП-1297 от 20.01.2012 г. на Министъра на околната среда и водите находище „Кайметлий” не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): • в защитена зона „Река Марица”, с код ВG0000578, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1 т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС № 122/02.03.2007 г.

 • в защитена зона „Рибарници Звъничево”, с код ВG0002069, определена за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със заповед № РД-803/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 106/2008 г.). 1. Необходимост от нова инфраструктура- пътна, електроснабдяване, ВиК, в т.ч. схеми и географски координати на трасетата:

Районът разполага с добре развита инфраструктура.

Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура поради факта, че до проучената площ “Кайметлий” минават няколко черни пътя, които я свързват с Републиканската пътна мрежа. Изграждането на вътрешнокариерните пътища ще се извършва в границите на концесионната площ и за тази цел няма да бъдат използвани допълнителни площи.

Не се предвижда водоснабдяване, канализация и електроснабдяване на територията.

В пределите на бъдещата концесионна площ е предвидено да се разположи подвижен фургон за битови и санитарни нужди. За нуждите на персонала се предвижда осигуряване на бутилирана вода и химическа тоалетна.
 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови):

Използваният природен ресурс е инертни материали – пясък и чакъл.

Находището на подземни богатства - пясъци и чакъли е класически вид баластриера без необходимост от първоначално строителство. Минималното количество откривка от глинесто-песъчлив материал ще бъде използвано при поетапната рекултивация на площта.


 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Инертни отпадъци – в конкретния случай е откривка, представляваща почвен слой и песъкливо-глинести материали – покривка, средно – 1,68 м и непромишлени прослоики, средно – 1,26 м т.е. представлява стерила в находището, отделен при добива и неподлежащ на преработка за реализация, както и отмиваемите частици при преработка на баластрата. Тези инертни отпадъци в конкретния случай са част от технологичния процес свързан с рекултивация на находището.

Този производствен отпадък в количество – 16 800 куб. м годишно, при проектни извлекаеми запаси от баластра – 40 000 куб.м. годишно за първата година е инертен отпадък за рекултивация.

В резултат от приетия Геоложки доклад от търсенето и проучването в находище „Кайметлий” и с практическите дейности при изследване на пясъците и чакълите на находището няма отбелязани данни за замърсяване с тежки метали и други вредни химически елементи на почвите и скалите в района на находището.

Количествата инертни отпадъци, който следва да се изземат за бъдещия концесионнен период от находище „Кайметлий” са изчислени в Доклада за ГПР – покривка – 371 280 куб. м и откривка – 278 460 куб. м.

Очакват се битови отпадъци 20 03 01 – от работещите на обекта. Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за Община Пазарджик.
 1. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

Добивът на строителни материали – пясък и чакъл в находище „Кайметлий” ще се осъществи след получаване на концесия за добив съгласно изискванията на действащата нормативната база.

Работната програма на дружеството за отработване на находище "Кайметлий" ще включва:

1. Подготвителни работи

2. Минно строителство

3. Първоначален експлоатационен период до достигане на проектната мощност

4. Редовна експлоатация на находището

5. Изграждане на нов терен в експлоатираната площ

Подготвителните работи имат за цел освобождаване на площта на находището от инфраструктурни съоръжения и направа на транспортен достъп до началните експлоатационни работи.

Комплексът от минностроителни работи се състои от :

- зачистване на откривка

- засичане на работен фронт и изграждане на номинален по размери добивен забой.


 1. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.:

При осъществяването на инвестиционното предложение няма да се генерира отпадъчен воден поток, тъй като на мястото на добива на строителните материали няма да има водоползване за производствени нужди.

Измиването на работниците ще се извършва с докарана вода с водоноска при съответно разрешение от фирма „ВиК” или от Басейнова дирекция, като формираните отпадъчни води ще се събират в изгребна яма с плътни стени и периодично ще бъдат изпомпвани с фекалка и извозвани по направление.
 1. Засегнати защитени зони от Националната екологична мрежа /НАТУРА 2000:

Находище „Кайметлий” попада в границите на две защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

 • защитена зона „Река Марица”, с код ВG0000578, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1 т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение на МС № 122/02.03.2007 г.

 • защитена зона „Рибарници Звъничево”, с код ВG0002069, определена за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със заповед № РД-803/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 106/2008 г.). 1. Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение:

Орган, отговорен за одобряване на инвестиционно предложение по реда на Закона за опазването на околната среда е Директор на РИОСВ-Пазарджик

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................Прилагам:


 1. Уведомлението за инвестиционното предложение в 1 екземпляр на хартиен носител и 2 екземпляра на електронен носител (диск).

 2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява), /съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г., посл. изм., ДВ бр. 94 от 30.11.2012г./.

 • Уведомление вх. № 18-00-522/25.02.2014 г. до Община Пазарджик;

 • Уведомление вх. № 12/25.02.2014 г. до Кмета на с. Величково, Община Пазарджик;

 • Копие на обява във вестник "Пазарджишка Марица" брой 40 от 26.02.2014 г.

 1. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, партида на имотите или координати на имотите под друга форма, в координатна система "1970 г." – Схема и координатен регистър на граничните точки на площ „Кайметлий” с. Величково, Община Пазарджик”.

 2. Документ за собственост или документ, доказващ правото на възложител /съгласно §1, т. 20 от преходни и заключителни разпоредби на ЗООС/.

 3. Други документи, по преценка на уведомителя:

 • допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

 • картен материал или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта- предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др.:

 • Обзорна карта на района на площ „Кайметлий” в М 1:25 000.

Отбелязване начина на получаване на изготвения административен акт/краен документ: лично

 по пощата
Дата:......................... Уведомител:.....................................

/подпис/Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет