Директора на риосв пловдивжүктеу 192.66 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі192.66 Kb.ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ – ПЛОВДИВ
ГР. ПЛОВДИВ

БУЛ. „МАРИЦА” № 122

Относно: Писмо на Директора на РИОСВ с № ОВОС-80/17.02.2015г. с искане за предоставяне на подробно изработена информация в съответствие с Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на център за агрономично обслужване-офис, шоурум и склад за препарати за растителна защита” в имот № 11845.52.7 в землището на с.Войводиново, община Марица


Уважаеми г-н Директор,
С настоящото писмо Ви предоставяме, информация на хартиен и цифров носител за преценка необходимостта от извършване на ОВОС на обект „Изграждане на център за агрономично обслужване-офис, шоурум и склад за препарати за растителна защита” в имот № 11845.52.7, местност „Дуковица” в землището на с.Войводиново, община Марица

Искането за преценка съдържа информация съгласно приложение № 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда., както и доказателство за изпълнение на изискването на т.2.1.


I. Информация за контакт с възложителя:

1. Възложител ЕТ „Прекос – София Димитрова” –с. ВойводиновоЕИК 203389516

2. Управител: София Димитрова

3. Пощенски адрес: с Войводиново, ул. „Хан Аспарух” № 13

4. Телефон, факс и e-mail - 0888 / 994950 ; e – mail : prekos@mail.bg

5. Лице за контакти: София Димитрова – управител
П.Характеристики на инвестиционното предложение:1 .Резюме на предложението

Чрез реализацията на това инвестиционно предложение се предвижда Изработване на Подробен устройствен план – План на застрояването в землището на с. Войводиново, общ. Марица за поземлен имот ПИ с № 11 845.52.7, местност Дуковица, начин на трайно ползване : нива, с площ 4546 кв.м.

След приемане на ПУП – ПРЗ ще се изработят технически проекти за изграждане на ,,Център за агрономично обслужване-офис, шоурум и склад за препарати за растителна защита”.

Предвижда се построяването на:

- офис с шоурум на два етажа, като първият етаж ще е шоурум, а вторият етаж ще е офиси - около 230 - 250 кв.м

- до тях ще е залепен склада с площ около 600 кв.м.

Всички те ще бъдат оформени, съгласно част архитектурна и обслужващи подразделения- инфраструктура, озеленяване и др.

Застроената плащ се предвижда да бъде с общо ЗП около 850.кв.м

След получаване на становище от РИОСВ по отношение на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, ще се изработи ПУП-ПРЗ / Подробен устройствен план за застрояване /, който ще се разгледа на ЕСУТ /Експертен съвет/ в община Марица.

Имотът е собственост на инвеститора.

Транспортният достъп до имота - имотът се намира на път от републиканската пътна мрежа, от който ще се разработи пътна връзка за имота, която пътна връзка ще се съгласува с КАТ- Пловдив и ОПУ.

От дейността не се предвижда емитиране на вредни емисии във въздуха, водите и почвата, тъй като дейността не е свързана с процеси който да ги изпускат, както и увеличаване на шумовите нива различни от фоновите.. Не се предвижда използването на опасни химични вещества.


2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Местоположението на имотите върху които ще се реализира инвестиционното намерение е съобразено с дейността, която ще се развива и е благоприятно предвид местоположение на имота и близостта до гр.Пловдив и село Войводиново.

Българският земеделски бизнес се развива в условията на частна собственост върху земята и средствата за производство, свободна конкуренция и стопанска инициатива. Въпреки, че производството на селскостопанска продукция е изцяло в частни ръце, а отношенията между производители на селскостопанска продукция и фирми, обслужващи този сектор поставени на пазарна основа, българското земеделие все още не се характеризира като конкурентно-способно и експортно ориентирано, способно да издържи на натиска на европейските и международни пазари. Това налага нуждата от създаване на такъв център за агрономично обслужване.

Подобна нужда се налага и от факта, че у нас съществуват редица възможности за финансиране на аграрен бизнес. Като такива могат да се посочат действащите в момента програми за финансиране на българските земеделски производители от фонд Земеделие. Счита се, че чрез инвестиции и проектиране в земеделието може да се изгради модерен, конкурентно способен аграрен сектор, който да осигури на заетите в селското стопанство нормален жизнен стандарт, а на потребителите – качествена и безопасна земеделска продукция. Може да се постигне устойчиво развитие на селските райони и селското стопанство, съобразено с изискванията за опазване на околната среда.


3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Имот № 11845.52.7, местност „Дуковица” в землището на с.Войводиново, община Марица с площ 4 546 кв.м. представлява земеделска земя - Нива.

За имота ще се проведе процедура по промяна предназначението на имота по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ - от Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив.

Имотът е на отстояние около 1км. Западно от регулацията на с.Войводиново и се намира на пътя град Пловдив – с.Войводиново.

Съседните имоти №11845.52.2 ; № 11845.52.11; № 11845.52.16; № 11845.59.307 са:

земеделски земи – имот №11845.52.2 - нива, № 11845.52.11 – нива,

складова база – имот № 11845.52.16

и републиканска пътна мрежа – имот № 11845.59.307 – път

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти. Намеренията на инвеститора не противоречат на други утвърдени устройствен и проекти или програми. В близост до имота – съседния имот № 11845.52.16 е с НТП – складова база, дейност близка до дейността на инвеститора.
4. Подробна информация за разгледаните алтернативи

Имотът е собственост на инвеститора, няма други алтернативи за местоположението на инвестиционното предложение.

Имотът не попада в територии със специфичен статут като защитени територии, защитени зони, вододайни зони, санитарно – охранителни и др. Подходящ е за реализиране на инвестиционното предложение.

,, Нулева алтернатива’’ е решението инвестиционното предложение да не бъде осъществено. Не съществуват законови предпоставки или причини, свързани с рискове за околната среда и здравето на хората, които да водят до ,, нулева алтернатива”.

От описаното по-горе става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма до повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им.
5. Местоположение на инвестиционното предложение
Имот № 11845.52.7, местност „Дуковица” в землището на с.Войводиново, община Марица с площ 4 546 кв.м. представлява земеделска земя – Нива, предстояща промяна предназначението.


Имотът е на отстояние около 1 км. Западно от регулацията на с.Войводиново и се намира на пътя град Пловдив – с.Войводиново.

Теренът на площадката е достатъчен за извършване на предвидените дейности и не се налага да бъдат използвани допълнителни площи извън наличната площ на имота.


6. Описание на основните процеси, капацитет

- Провеждане на процедура за промяна предназначението на имота, в т.ч. одобряване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земята

- Изготвяне и съгласуване на проектна документация

- Получаване на разрешение за строеж

- Реализация на обектите

- Въвеждане на обекта в експлоатация

- Експлоатация

След одобрение на част ПУЛ-ПРЗ и идеен архитектурен проект ще се обособят гореописаните части.

Строителството ще бъде ново и ще включва административна сграда с разгъната застроена площ около 250 кв.м и склад за препарати за растителна защита. Сградата ще включва офиси, санитарни помещения и шоурум на водещи фирми в областта на селското стопанство – Syngenta, BASF, Bayer, Dupont, Belchim Crop Protection,Omex, Sakata, Enza Zaden, Bejo Zaden, Seminis, Fito, Esasem и др. Ще бъде изградено и помещение за срещи с производители и трансфер на иновативни технологии в производството на полски и зеленчукови култури. Ще бъдат изготвяни предложения на земеделските производители за диференциран подход в интегрираната борба с неприятелите и болестите на базата на диагностициран проблем, за да може да се оптимизира борбата с тях.

В обекта ще се изгради и складова база на площ около 600 кв.м за препарати за растителна защита, отговарящи на изискванията за развитие на европейско земеделие.

Общо ЗП на обекта се предвижда да е 850 кв.м.
Водоснабдяване

водоснабдяването на обекта ще се извърши чрез реализиране на водопровод, свързан с водопроводната мрежа на с.ВойводиновоКанализация –

отвеждането на битовите отпадни води – ще се изгради канализация, която ще бъде свързана със съществуващата канализацияИма становище от ВиК – приложено към настоящата информация
Електрозахранване –

върху имота НЯМА ограничения на ползването върху имота от съществуващи сервитути/отстояния, възникнали във връзка с изграждането или съществуването на енергийни обекти от разпределителната мрежа.

За присъединяването на обекта: „Център за агрономично обслужване-офис, шоурум и склад за препарати за растителна защита” в имот № 11845.52.7, местност „Дуковица” в землището на с.Войводиново, община Марица към електропроводната мрежа има становище от EVN приложено към настоящата информация
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Ще се изготви транспортно комуникационна схема – пътна част, за пътната връзка на обекта с пътя град Пловдив – с. Войводиново, която ще се съгласува с КАТ- Пловдив и ОПУ.


8. Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Разглежданият обект ще се строи еднофазно. При строителството се предвиждат земно изкопни работи за фундаментите Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

Излишните земни маси и строителни отпадъци ще се извозят до „Депо за инертни отпадъци” в с. Първенец.

9. Предлагани методи за строителство

Ще се прилагат стандартни методи за строителство. Строителството ще бъде монолитно, като ще се имат в предвид най-добрите налични практики в тази сфера, изпълнявани от лицензирани строително-монтажни фирми.

- Площадка за строителните материали, малогабаритна строителна механизация;

- Площадка за временно съхраняване на строителни отпадъци. Нейната площ ще бъде малка и на нея ще се съхраняват главно отпадъци от некачествени строителни материали и отломки от реконструкцията.

- Ще се отреде и отделна Площадка за временно съхраняване на изкопната земна маса и хумусния пласт.

Ще бъдат изградени елементите на спомагателната инфраструктура - електроснабдяването на обекта, ВиК мрежата.

След изграждане на обекта, спомагателните площадки ще бъдат закрити. Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат депонирани на депо за отпадъци в с.Първенец. Земните маси от евентуални допълнителните изкопните дейности, ще бъдат депонирани на указано от Община Марица място.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Други природни ресурси, които ще се използват по време на строителството и експлоатацията са вода, строителни инертни материали - чакъл, пясък, баластра, бетонови и варови разтвори, дървен материал..


11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начини на третиране

От бъдещият обект се очаква образуването на:

1. Строителни отпадъци - неопасни, които ще се събират в специализирани съдове за строителни отпадъци, разположени на отделена за целта площадка. Съдовете ще се извозват на депо за строителни отпадъци с.Първенец

2. Земни маси от изкопни работи -неопасни. Ще се използуват основно за оформяне на вертикалната инфраструктура и обратна засипка.

3. При експлоатация на обекта ще се формират битови отпадъци от персонала. Битовите отпадъци ще се извозват на регионалното сметище за ТБО от фирмата извършваща услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на с.Войводиново.

4..Опаковки-хартиени. полиетиленови, кашони и др , които ще се събират разделно в контейнери за разделно събиране, ще се транспортират от специализирана фирма и ще се предават за повторна преработка.

5. Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови /промишлени /.

Отвеждането на битовите отпадни води ще стане в канализационната мрежа/изграждане на нова, свързана със съществуващата/ Дъждовните води ще се оттичат към зелените площи в имота.


12. Информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови изисквания не се очаква строителството и експлоатацията на обекта да окажат отрицателно въздействие върху околната среда

За свеждане до минимум на евентуалните негативни въздействия върху околната среда при реализацията на обекта ще бъде извършено следното:

Отпадъчните води ще се отвеждат в наличната канализационна мрежа. Твърдите битови отпадъци ще се обслужват от фирмата изпълнител на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на село Войводиново и ще се депонират на депо определено от Общината. Строителните отпадъци, получени в процеса на строителството ще се извозят на посочено от общ. Марица депо.

Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и депониране. При управлението на отпадъците ще бъдат изпълнени изискванията на ЗУО.

Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното предложение се изключва възможността от въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиранe с други сходни предложения.

За изграждане на обекта, както и при експлоатацията му не се предвижда използването на природни ресурси.

Рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум при спазване на всички изисквания на Правилника за безопасност на труда /1996 г./, Кодекса на труда и други действащи нормативни актове. Ще бъде изготвен авариен план, съдържащ планирани действия, мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни ситуации.

При изпълнение на всички строителни и строително-монтажни работи ще се спазват изисквания по безопасност и здраве, съгласно всички действащи в момента нормативни документи.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

За реализирането на инвестиционното намерение за изграждане на обекта не са необходими изпълняването на други дейности.


14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Няма необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение


15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха през периода на работа на товарните машини. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация на строителството няма да възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда.

Имотът не попада в територии със специфичен статут като защитени територии, защитени зони, вододайни зони, санитарно – охранителни и др. Подходящ е за реализиране на инвестиционното предложение.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или дискомфорт на околната среда.


16. Риск от инциденти

Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност, свързана със строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда или населението.

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации,се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите. С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника, методи и материали не се очаква риск от инциденти за околната среда. Ще се съблюдават стриктно изискванията към аварийния план за обекта.

ІІІ.Местоположение на инвестиционното предложение
1.План, карти и снимки, показващи границите на инв.предложение, даващи информации за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Имот № 11845.52.7, местност „Дуковица” в землището на с.Войводиново, община Марица с площ 4 546 кв.м. представлява земеделска земя - Нива.

За имота ще се проведе процедура по промяна предназначението на имота по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ - от Областна дирекция „Земеделие” – Пловдив.

Имотът е на отстояние около 1км. Западно от с.Войводиново и се намира на пътя град Пловдив – с.Войводиново.

Реализирането му ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.

Към документацията е приложена скица на имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Съгласно т. ІІ от Писмото на РИОСВ с № ОВОС-80/17.02.2015г., най-близката защитена зона до която се намира имота е ЗАЩИТЕНА ЗОНА „Рибарници Пловдив" С КОД ВG 0002016 намираща се на разстояние около 0,5 км. в южна посока.


2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Терена върху който се предвижда да се реализира инвестиционното намерение, се намира на запад от с. Войводиново на пътя град Пловдив – с. Войводиново.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти. Съседните имоти №11845.52.2 ; № 11845.52.11; № 11845.52.16; № 11845.59.307 са земеделски земи – имот №11845.52.2 - нива, № 11845.52.11 – нива, складова база – имот № 11845.52.16 и републиканска пътна мрежа – имот № 11845.59.307 – път

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти. Намеренията на инвеститора не противоречат на други утвърдени устройствен и проекти или програми. В близост до имота – съседния имот № 11845.52.16 е с НТП – складова база, дейност близка до дейността на инвеститора.


3. Зониране или земеползване, съгласно одобрени планове

В имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение липсват природни месотообитания, предмет на опазване в ЗАЩИТЕНА ЗОНА „Рибарници Пловдив" С КОД ВG 0002016. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да настъпи унищожаване или увреждане на природни местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона., тъй като такива липсват в имотите и са на разстояние от зоната - около 0,5км.


4. Чувствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и други; Национална екологична мрежа

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и защитените зони, съгласно Закона за биологичното рзнообразие, изграждащи Националната екологична мрежа в страната. Няма чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно - охранителни зони и други. В близост до имота няма защитени обекти или пометници на културата. Не попада и в планински и горски масиви, влажни зони, в силно урбанизирани територии и т.н. Обектът не засяга елементи на националната екологична мрежа.


5. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Реализацията няма да повлия върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.


6. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

По отношение на местоположението няма други алтернативи.


IV. Характеристики на потенциалното въздействие.
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването. материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, биоразнообразието и неговите елементи, защитените територии, както и очакваното въздействие от естествени антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци, рискове енергийни източници-шумове. вибрации, радиации, както и някои ГМО.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде рискови фактори по отношение на района и близките населени места.

При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществят съгласно действащите нормативни изисквания. Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква.

Използваните водни количества за битови цели ще са в количества, които няма да окажат влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми. Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на обекта. Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра, не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

Отрицателно въздействие върху растителния и животинския свят не се очаква На територията и в близост до него няма защитени територии. Очаква се по време на строителството на обекта да се повиши слабо шумовото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно. Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на ИП.

Имотът не попада в границите на защитени зони. Най-близката защитена зона е ЗАЩИТЕНА ЗОНА „Рибарници Пловдив" С КОД ВG 0002016.. Имотът се намира на разстояние приблизително 0,5 км от границите й, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.


3. Вид на въздействието

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.


4. Обхват и въздействие - географски район, засегнато население, населени места

Инвестиционното предложение ще се реализира в Горнотракийската низина, Пловдивска област, землището на с. Войводиново, Община Марица. Реализацията ще окаже положителен ефект и няма да засегне в негативен аспект жителите на населени места.


5. Вероятност на поява на въздействието

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната среда. По време на строителните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха през периода на работа.. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация на строителството няма да възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на опасни отпадъци.


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Продължителност на въздействието - краткотрайно максимум до 1г. (за срока на строителството);

Честота на въздействието - кратко с периодично (в условие на светъл работен ден) въздействие;
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инв.предложение, свързани с предотвратяване, намаляване и компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на слаби шумови въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми.

Мерките, които ще се предвидят за намаляване на евентуалното негативно влияние от реализирането на инвестиционното предложение са свързани със спазване на мероприятията по опазване на околната среда и мерките за безопасност на работниците при извършване на необходимите строителни дейности за преустройството.

При извършване на необходимите строителни дейности за преустройството ще се вземат следните мерки за намаляване на отрицателното въздействие на обекта върху околната среда и хората:

> Своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на строителството, през сухите и топли периоди.

> Механизацията да работи в изправно състояние, за да се предотвратят всякакви аварии от горивно смазочни материали, което би довело до замърсяване на подземните води в района.

> Разработване на план за аварийни, кризисни ситуации и залпови замърсявания и мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване;

> Упражняване на ефективен контрол от страна на ръководството на фирмата за спазването на вътрешния ред и програмата за управление на генерираните отпадъци при производствената дейност;


8. Трансграничен характер на въздействията

Не се очакват трансгранични въздействия.


Приложения:

    1. Становище от ВиК

    2. Становище от EVN

    3. Обява във в-к Марица.

4. Уведомление с вх.№10-02-143/06.02.2015г до Кметство с. Войводиново;

5. Уведомление с вх.№ 70-00-107/05.02.2015г до Община Марица;

6. Скица с № 15-41849 от 02.02.2015г на имот № 11845.52.7, местност „Дуковица” в землището на с.Войводиново, община Марица с площ 4 546 кв.м.

7 Ситуационен план на имотите по КВС на с. Войводиново М 1: 5000

10. Ситуационен план на имотите по КВС на с. Войводиново М 1: 10 000

11. Акт за собственост – Нотариален акт № 73, том І, рег№ 486, Дело 73/2015г.
С уважение,

София Димитрова

Управител на ЕТ „Прекос – София Димитрова”с. ВойводиновоИзграждане на център за агрономично обслужване-офис, шоурум и склад за препарати за растителна защита

Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет