Директора на риосв пловдивжүктеу 75.14 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі75.14 Kb.
түріЗаконДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - ПЛОВДИВ


И Н Ф О Р М А Ц И Я
за инвестиционно предложение

за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, информация съгласно чл.6

от Наредба за ОВОС – Приложение №2 /ДВ.бр.25/2003г.
І. Информация за възложителя:
От : „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115010670

/име на възложителя – физическо/юридическо лице, орган или упълномощено по закон трето лице /

Пълен пощенски адрес гр. Пловдив, бул. „Шести септември” №250
Телефон, факс и адрес по електронна поща:

тел. 632 828, 605 626, факс: 626 403, e-mail: vik@vik.bg

Лице за връзка:Манол Трифонов Генов - управител

Уважаеми г-н Директор,
Уведомяваме Ви, че „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив има следното инвестиционно предложение:
ІІ. Характеристики на инвестиционно предложение:
1. Резюме на предложението – подмяна /дублиране/ на един брой експлоатационен /стар/ тръбен кладенец – ТК №3 , разположен на ПС „Войводиново”, експлоатирана за питейно-битово водоснабдяване на група села Войводиново-Желязно. Новият сондаж – ТК №3а ще бъде изграден на около 7.0м западно от стария и след включването му в експлоатация, старият подлежи на ликвидация. Ликвидацията се осъществява чрез циментация по целия ствол на кладенеца и след утвърдени протоколи за брак на съоръжение от МРРБ, поради което „В и К”-Пловдив не се ангажира конкретно със срокове за тази дейност. Последната не е предмет на инвестиционното предложение.

Изграждането на новия сондаж се осъществява въз основа съществуващи хидрогеоложки условия в експлоатационния участък и региона, установени от стари проучвания и съпътсвуващи нови проучвателни дейности. Строителството е съобразено изцяло с издаденото на „В и К”-Пловдив Разрешително за водоползване №301731/15.12.2006г. от Басейнова дирекция


- Пловдив, със срок на годност – 25 години. Статута на новия сондаж ще бъде „експлоатационно водовземно съоръжение”, като проектните параметри на експлоатация, в съответствие с Разрешителното за водоползване, няма да се изменят.

Подробно, технологията на сондиране и конструкцията на новото съоръжение са дадени в проект, изготвен съгласно Наредба №1/ 10.10.2007г. към Закона за водите и подготвен за внасяне в Басейнова дирекция, гр.Пловдив за издаване на Разрешително за изграждане.


2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение ;- поради промяна технологичната схема на добив на вода – от хоризонтална помпена група на потопени помпи във всеки кладенец. Старият експлоатационен кладенец /1969г./ е с етернитова колона ф 200мм, което не позволява пускането на потопена помпа. С изграждането на новия ще се подобри качеството и обезпечи количеството на добиваната вода за питейно-битовото водоснабдяване на групата села .
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности: - няма
4. Подробна информация за разгледани алтернативи – няма алтернативни водоизточници за водоснабдяване на група Войводиново-Желязно. Помпената станция с прилежащия й терен са единствени, на които може да се осъществи сондажната дейност. Теренът е утвърден като СОЗ пояс-І от Басейнова дирекция, Пловдив със Заповед № СОЗ-М-93 / 17.08.2007 г.
5. Местоположение на площадката на инвестиционното предложение - област Пловдив, община Марица, с.Войводиново – в северозападната част на регулацията на селото, съществуваща ПС „Войводиново”, имот № .42.14 , земл.Войводиново, местн.Турланките.
6. Описание на основните процеси /по проектни данни/, капацитет ;

За изграждане на дублажа се предвижда първоначално изграждане на проучвателен сондаж с дълбочина - 50.0м на ф 130мм, извършване на геофизични изследвания – електрокаротаж за разделяне на геоложкия разрез, проширение на ф 550мм и обсаждане с РVС тръби ф 315мм. на муфа-връзка. Конструкцията на експлоатационно-филтърната колона /дължина и разположение филтри/ е в зависимост от данните получени от електрокаротажа. Задтръбното пространство е запълнено с гравийна засипка с едрина на зърната 5-20мм . Предвидена е изолация /циментация/ на плитколежащите водни пластове в дълбочина 13.0м от кота терен. Проектната дълбочина на тръбния кладенец е 45.0м .

След изграждането, тръбния кладенец се почиства с ерлифт и се водочерпи опитно с потопяема помпа в продължение на 72 часа . В края на водочерпенето се взима пълен набор водни проби, в съответствие с Наредба №9/2000г. за води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Подробно, технологията на сондиране и конструкция на новото съоръжение са дадени в проекта.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура; - Не се налага изграждане на нова инфраструктура. Използва се съществуващ път-улица в края на регулацията на селото, обслужващ помпената станция .

8. Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване : - няма . Цялостното изграждане се осъществява в рамките на 20 /двадесет/ дни.
9. Предлагани методи за строителство : - сондажните работи ще се извършат с автосонда УРБ-ЗАМ, роторно с права циркулация.Разкриването на работния интервал ще се осъществи с глинеста промивка.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията : - сондирането се осъществява с глинеста промивка, която предпазва ствола на сондажа от обрушване. Промивната течност, която се използва е разтвор от бентонитова глина и технически чиста вода с питейни качества, осигурявана директно от помпената станция.

Загравяването на задтръбното пространство на кладенеца се осъществява с гравийна засипка /ср.чакъл/ с едрина на зърната 5-20мм. Количеството е 7 м3, промита фракция, взета от действаща сепарация.


11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества, третиране

Няма и не се очаква12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицатерните въздейсвия на околната среда : - инвестиционното намерение не въздейства отрицателно на околната среда
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение – добив на строителни материали, на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадни води ;

Няма и не се очаква14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение ; -

Вашето решение ни е необходимо за издаване на Разрешително за изграждане на водовземното съоръжение, от Басейнова дирекция, гр.Пловдив. „В и К”-Пловдив притежава Разрешително за водовземане № 301731 /15.12.2006г. със срок на валидност -25 /двадесет и пет години/, издадено от Басейнова дирекция, Пловдив. Настоящето инвестиционно предложение не променя техническите параметри на Разрешителното.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда ;

Няма и не се очаква16. Риск от инциденти ; - сондажните работи се осъществяват от екип на фирма с опит в сондажната дейност. Работния персонал ще бъде инструктиран по отношение изискванията за безопастност при съответните специализирани видове труд. На обекта ще се заведе книга за инструктаж по безопастност на труда. Техническият надзор се упражнява от ръководителя на екипа. При извършване на скрити работи – обсаждане, загравяване, циментация и опробване в края на водочерпенето, задължетелно присъства независим контролен инженер.
ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение;
1. План, карти, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природнитеи антропологични характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко

разположени обекти, подлежащи на здравна защита : - сондажните работи се осъществяват само в границите на гореупоменатия терен /р.ІІ, т.5/. Последните не засягат и не са разположени в близост до елементи от Националната екологична мрежа.
2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи ползватели на земи : - теренът е държавна собственост . Последният се експлоатира само по предназначение и стопанисва от „В и К” ЕООД, Пловдив.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове ; - няма
4. Чувствителни територии, в т.ч. уязвими зони, защитени зони, СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди : - Сондажните работи ще се осъществят в гореупоменатия терен, който е СОЗ пояс-І на ПС „Войводиново”–утвърден от Басейнова дирекция, Пловдив със Заповед № СОЗ-М-93 / 17.08.2007 г. Последният е зона с ограничен режим и утвърдени дейности /експлоатация/, в съответствие с Наредба №3/2000г. към Закона за водите.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение: -

Няма / разделІІ, т.4 /


ІV. Характеристики на потенциалното въздействие при реализация на инвестиционното предложение;
1. Въздействие в/у хората и тяхното здраве, земеползването, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природни обекти, минерално и биологично разнообразие и неговите елементи, както и очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различни отпадъци и техните местонахождения, рискови енергийни източници- шумове, вибрации, радиации и др. : - С реализация на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху хората, земеползването, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта, минералното и биологично разнообразие на района.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение : -

Няма и не се очаква3. Вид на очакваното въздействие : - с реализация на инвестиционното намерение се цели дългосрочно, положително въздействие – добив на питейна вода с по-добри качества за срок от 20-25 години.
4. Обхват на въздействието /географски район, население, нас.място/ : - ПС”Войводиново” водоснабдява група села Войводиново-Желязно, Общ.Марица, с население по последно преброяване – 2222 жители.
5. Вероятност на поява на въздействие : - не се очоква поява на отрицателно въздействие
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието : - няма


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия в/у околната среда и човешкото здраве : - не се очаква поява на отрицателно въздействие, няма заложени мерки
8. Трансграничен характер на въздействието : - няма

Прилагам:

  1. Документ за платена такса, съгласно чл.5, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ;

  2. Документация – актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното

предложение,

  1. Уведомление на електронен носител

Дата 26 .02.2014г. Уведомител:...................................../подпис/
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет