Директора на риосвДата14.03.2018
өлшемі84.14 Kb.
#20808

Приложение № 5

към чл. 4, ал. 1, (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВГР.СМОЛЯН
У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение


от Община Баните, област Смолян

(име, адрес и телефон за контакт,

гражданство на възложителя – физическо лице)

село Баните, улица „Стефан Стамболов” №3, община Баните, област Смолян, ЕИК 000614952(седалище и единен идентификационен номер

на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: село Баните, улица „Стефан Стамболов” №3, община Баните, област Смолян

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 03025/22-20, е-mail: obbanite@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Милен Белчев – Кмет на община Баните, област Смолян


Лице за контакти: София Димитрова – Главен експерт „ЗГВрЕ”
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че община Баните, област Смолян

има следното инвестиционно предложение: „Помена станция и черпателен резервоар на сондаж 3хг – съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 по плана на с.Баните, община Баните, област Смолян”Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
Предмет на настоящият проект е изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на сондаж 3хг – съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 по плана на с.Баните, община Баните, област Смолян, резервираща водите от сондаж № Зхг от находище на минерална вода „Баните”, община Баните, област Смолян.

Съгласно чл.137, ал.1, т.1 б от ЗУТ и чл.2,ал.2,т.4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, строежът е първа категория.

Находище за минерална вода „Баните”, село Баните, община Баните, област Смолян се намира в централната част на село Баните на десния бряг на река Малка Арда. Находището е изключително държавна собственост и е под №2 от списъка - приложение към чл.14,ал.2 от Закона за водите. На основание §133 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите с решение №67 от 22.02.2011 година на Министъра на околната среда и водите находището е предоставено за ползване и управление за срок от 25 години на община Баните.

Находището се експлоатира с едно водовземно съоръжение – сондаж 3хг.

Сондажът е прокаран през 1965 г. с дълбочина 426,70 м. и е каптиран с надземна бетонова шахта с вита стълба. Представлява стоманенобетонова камера с диаметър 4 м. и височина на терена 6,00 м., затворена с метална врата и катинар. На устието на сондажа е инсталирана напорна вертикална помпа след нея директно са монтирани водовземни скоби на 5 водоползватели, които помпажно осигуряват водоподаване към съответните регламентирани водовземания.Практически работата на основната помпа осигурява минерална вода на всички ползватели в находището. През летните месеци поради свръхексплоатация водното ниво пада под смукателната височина на помпата и водовземането се прекратява.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:


С цел оптимизация на водовземането се предвижда цялостна промяна на експлоатационната схема на водоползване. На устието на сондажа ще работи тласкателна помпа, която ще подава вода към съществуващия напорен резервоар на Специализирана болница за рехабилитация – с.Баните и към новата помпена станция, предвидена за изграждане в непосредствена близост до водовземното съоръжение. Регулирането ще се осъществи посредством нови регулатори и електромагнитен вентил DN 150 380 v. Двата нови електро задвижвани крана ще бъдат инсталирани в съществуващата краново разпределителна шахта на отклоненията от главния водопровод за минерална вода, захранващ СБР – с.Баните. Когато единия резервоар се напълни при липса на консумация единия кран ще се затвори и водата ще постъпва в другия резервоар. Ако и двата резервоара се напълнят помпата ще преустанови подаването на вода до понижаване на водното количество в едно от двете съоръжения.

Новата помпена станция с резервоар ще резервира необходимите водни обеми минерална вода за захранване на консуматорите от сондаж 3хг от находище Баните. За целта всички помпи освен на СБР – с.Баните трябва да се преместят от каптажната шахта на сондаж 3хг в сухата камера на бъдещата помпена станция и ще се присъединят към общ колектор DN 200 посредством предвидени за целта спирателни кранове.

В сухата камера ще се разположат помпите на ползвателите и водомерите за отчитане на изразходваните водни количества.

В мократа камера (резервоара) ще постъпва вода от сондаж 3хг.

Хранителната система се състои от три броя смукатели DN 150, снабдени със смукателни цедки и обединени с общ колектор DN 200 от полибутенови тръби.

Вентилацията на помпената станция ще се състои от два вентилационни комини DN 150 за сухата камера и четири DN 400 за мократа камера.

Помпената станция ще бъде защитена от земен насип за запазване на температурата на термоминералната вода, а също така е предвидена и топлоизолация.

Системите ще се изпълняват от полибутенови тръби PB - 1 с номинално налягане 12 barа. Този вид тръби се характеризират с устойчивост срещу отлагане на варовик, дълготрайност при високи температури, ограничени загуби на налягането по трасето, както и химическа устойчивост при агресивни минерални води.

Предвидени са отвори по време на експлоатация.

Към помпената станция на колектора се предвиждат спирателни кранове. Към тях ще се осъществи присъединяване на консуматорите.

Задължително е поставяне на регулатори на дебита на отклонението на всеки един от консуматорите.

Около резервоара ще бъде изградена ажурна ограда, състояща се от оградни колони, оградни пана и порта. По периметъра е предвиден монтаж на пиктограм с информация за ограничаване на достъпа и вида на опасността, съгласно чл.46 от наредба3/16.10.2000 г. На портата ще се монтира табела с информация за собственост и вид на обекта.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:
Общински план за развитие на община Баните 2014-2020 г.

Органът за одобряване / разрешаване на инвестиционно предложение е Главният архитект на общината с издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ.


4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)


ПИ с идентификатор 44402.500.500 – собственост на община Баните, област Смолян.

Село Баните, община Баните, област Смолян, БУЛСТАТ 000614952.

Не се предвиждат реализиране на конкретни мерки и дейности в защитени зони или защитени територии.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвиждат.
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват.


7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

На обекта ще се генерират следните отпадъци:

17 01 01 – бетон

17 05 06 – изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 *

17 09 04 – смесени отпадъци от строителството и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
Обща прогноза за степента на материално оползотворяване на СО за проекта:

Прогноза за общото количество на образуваните СО – 723, 65 т.

Прогноза за материално оползотворените СО – 649,71 т.

Прогноза за степента на материално оползотворените СО – 89,78%.

Строителните материали и продукти доставяни на площадката трябва да се разтоварват по начин, който предотвратява тяхното повреждане (разчупване, раздробяване, смесване с други материали).

Строителят спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране и оползотворяване.

За целта на строителната площадка ще се предвидят съдове за СО.

Разработен е ПУСО.

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват.
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):


Прилагам:
□ 1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
□ 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:

х 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

х 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

х 4. Електронен носител – 1 бр.

х 5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

□ 6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.


Дата: ....................................... Уведомител: ……………………………………


(подпис)
Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от
ovos -> До Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив До Кмета на Община гр. Карлово До Кмита на с. Бетунци уведомление за инвестиционно намерение От


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет