Днквникъ никол4я ханенка 321 где приложенажүктеу 1.64 Mb.
бет2/7
Дата03.04.2019
өлшемі1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Септеврій.

 1. Рано ездили исѣ трое до сенатора графа Шувалова за де­лами о денгахъ, полку чериѣгопскяго и стародубоьскоіо обынатедемъ за прокіантъ въ кіенскіе и другіе магазины 1736 году ста плен о ;і ндд.іежащыхъ, да о поко-розстапленныхъ ко.то Малой Россіи та- можняхъ.

Вчера были у насъ въ кваріерѣ генералъ-лейтиангь н быс- піыГі сталь-меіістеръ Радіоні. Михайловича Кошелевъ съ синомъ, да генералъ-ировіантъ-мейстеръ леіітнангъ Горчаковъ н брегадирь Аксакокъ.—За пошиге зъ черкески зеленой кафтана дано кравцю 60 коп.

:2. Рано ходилъ Гудовичь къ графу Разумовскому съ челобит­ною, сочиненною о дѣлахь малорэссіііскихъ, въ докладъ госуда- ринѣ отъ сената кзнееепвыхъ, и имѣлъ о. ниііъ розгоноры.—За книжку «Баспи Езоиопы» дано 12 гоп.

Далт. шить кунтушикъ короткій подъ футро; кравцю иему-жъ «а шолкъ и нитки дано 20 коп.

 1. Въ Непскомъ мопасгирѣ быль на службѣ, потоыъ у пре­фекта тамошнеіо сѳминаріумъ и отдалъ ему 2-іі тоыъ Махіюас ВіЫіоіЬесае. — Сочинили писмо къ графу проснтелное о иоходатай- сігюпаніи но дѣламъ нашиыъ общимъ рсзолюцін милостикои и на­шего отпуску. Секретарь Вынклсръ безъ меле нріездидъ на мою квартеру и привезъ ко мнѣ писмо отъ сіша зъ Киля.—Надь вечери ездили въ дворецъ и поздравляли ірафа запі-реіцныиъ тезолмснит- ствомъ ея імператорского величества.

Г). Рано были съ тимъ-же пгадраиленіемъ у графа Алекеім Дмнтріеіздча Голицица, у канцлера графа Бестужева. у кпизя Никиты Юрьевича Трубецкого и у обсръ-маршала Шенелека; потомъ въ дворцѣ по і;лужбѣ были у государини и у великого іліязя и неликой княгинѣ въ ручки. Обѣдали въ киаргерѣ, а ьъ печерѣ знону были въ дпорцѣ т. іалѣ, где и на иллюмішацію смотрѣ.іи.—Сею-жь числа тіѣсколко иереонъ неремѣнело чинами и жаловаио каиалеріею ордина сн. Александра Нексксно.

 1. Едучей гъ вечеру г о г удар и ни за комедію подали въ днорцЬ лѣтномъ челобитную о дѣлаѵь наншхль общыхь, а еамы ужо на коыедін не были, понеже ложа паша замкнута была.

 2. Весь депь графъ бшъ на охотѣ, и мы дважды ездили ігь дворецъ, но его не получили.

В. Рано подали графу писмо, отъ насъ напнеанное о тиѵь- же обіцыхь чалороссійскиѵт. дѣлахъ. о коихт. и госѵдаршгТі чело­битная подала.'—Ея імнераторекое величество кзво.інла быть на обѣдиѣ нъ церкви казанской ради праздника Рождесгна пресв. Богородицы. Вечеромь былъ ьъ дішрцѣ маскарадъ.

'.К Нослѣ полдни езднлъ . Інзогѵбъ і;ь Поноторжцову и ьзялъ мапнѵ, о полкахъ малороссіінкихъ сочиненную.

 1. Въ вечеру была комедія бъ оперпомъ доиѣ, где и госу- дариня и нхъ высочества бып, инколиліг.

И. По<мѣ полдня гоіудариня отъехала въ Гостилнцю, а вече- ромъ быль у насъ Оедоръ Іваиовмчь ]\очепевсі:ііі.— Писалъ до енна пъ Киль, подъ Л» 15, ііа его писмо.

 1. Званный къ генералу лейтпанту и кавалеру, президенту статсъ-хонторъ коллегіи. Петру Михайловичу Шипову, обѣдали у него- въ домѣ, па Василіевскомь Острову. въ четвертой дѣніи, а отъ него заездили къ секретарю Новогоржцону и до генерала провіантмей- стера лейтпанта, Івана Ллексіеяича Горчакова.

13- На Петербурге комь Острову, на Карішицѣ, вѵь лѣтнемъ домѣ архіерея новгородского, архіешижопа Стефана Каліновского обѣдни слуха ли въ домовой церкви и у его-жъ обедали съ архі- ереямн Янонскимъ с. и. бургскимъ, и вягс.кимъ, да съ учителями невскими и протчими, и весь день нробавиди; потомъ въ квартеру вашу привезены его-жъ архіерейскою шлюпкою.

 1. Изъ квартери никуда не бывали.

 2. Денги кормовые за мѣснцы прошедшіе, юлъ и акгустъ, 200 рублен, изъ Рентереи привезенные, я кі мое занѣдываніе принял*.

1(і. Рано быль и обѣдалъ у насъ Журмакъ, и при ееыъ-же Ершіезъ канцелиристъ ЭДихайло Домбровскій шкма со мпѣ зъ па­рою рубашокъ, а Гудовичу съ декогорою присылкою зъ домовъ.

 1. Куплены для Скоропадского десять, а для дому моего десять штукъ бумазеныхъ обоевъ для будивку, всякая штука по 90 к., и того за і*сѣ дапо 1У рублей, да за «ах.іяръ или пееръ даію 1 р.

1)ечеромъ оылъ г. Лизогубъ у кіце-адмцрала Головина бѣдкаіься одиігь.

 1. Чрезъ отьехавшого сошнка, лохвпцкого бывшоіч), Ікана Івановича посланы бумажныхъ ншалеръ девять штугь до Скоро- падс кого въ Глуховъ, за 9 р. 60 к. купленные, при писмі подъ завтрешвымь числомъ писаннимт., где и о Еміху приложена цедула, которііі у насъ обѣда.гь.

1'Ѵ Быль я іиігіфіомішкоуь, ( ь женою секретаря штатсъ-кон- торы Якова Басиліевича Пушкина, Сарою Макаровною, новорожден­ному сыну Никитѣ канцеляриста сенатского, Якова Тииофіекича, которого жена именуется Акнлина Николаевна; по окрещеніи оно со младенца ісь церкиѣ Коиедещя вресв. Богородицы на Петербург' скглгь Острову тамъ-же у кихъ съ ѵ, обогнымъ Лмзогубомъ обѣ- доли. Кума мене дчрила платкомъ шолковымъ, а я оную вееромъ, дг> т.ого за ленту дано 2<і коп., да нри крещеніи розыш.юсь 70 к ; бабѣ даны 50 коп.

 1. Шсдѣ обіда бши у нась племіішикн граф-скіе, М а хайло Власиевичь и Василь Евфимовичг. ”51, и синъ Якѵбоиичопъ, Алек- савдръ, съ учителем ь смоимъ Но с комь. Г. обозный для ловлѣ рябы ездиль на Смолный дворсцъ и тамъ у Ж урмана вечерял*.—Родѣ.іѣ кумѣ отослалъ водки и зякусокъ слоикъ украинских-}., а крестному сипу крсстнкъ іеросолнмскій.

 2. Куплено холста 11 ярпіипъ на ночную рубашку за 44 коп.

 3. Нисаны пиема въ Глуховъ до Сиоропадскоіо к до Тосифа іыеиеннпкя, дд пъ домъ до жены и до сипа Івэла усгавомъ, и приложено і.ь ;і;енѣ пнсмо отъ Гудпвнча. до ею-жі сожптельники илдлежащое пъ Грянтенки и отосланы онне шісма па почту сенаг- скую.—Обѣдали у насъ кіхениірадберъ днорцошй Ѳедоръ Стефа- поинчк Головатой и канцелярист* нойскоиый Свѣрскій, которій пришісовалъ госуд*рипи прошлого і'оду і»ъ день тезоименитства картипу съ рнфмчмк и поздравленіемъ.

***) [Іеркаго фамилія—БудляпскіЛ* а итораго—Даііаганъ, оба скноиья се- ствръ Рагумонсяихъ. Михандъ Васильенлчъ Еудляясвій былъ женатъ на един­ственной л оіери гсиеріитиго есау.і а Петр а Взлькеннча п пъ ПЪЭ г. ж пи мъ числилось собственных* кргстьяв-ь, кроиѣ женинихь, 6612 д, мужччиъ к жея- щинъ. У него было дна сыяа, АлексѣЯ м Петръ, которые оба унерш беяногом- виѵн. Старшій, Акшсѣй, отличался ужаевою толстотой (см. о немъ Пап. Черв, губ. стат. ком., т. II, стр. И6} к умеръ 27 декабря 1818 г. ыг ІСісвѣ, сойдя кровью отъ лопнуишей воаы на жиаотѣ. „Скаууютъ, что оть жиру ч пресыще- щеція случилось это", читает въ одвоиъ тастиоі« щгсъчі тег о времени; „хо­рошо его хорояиіи, езмъ мнтрополитъ -быдъ и разрѣшнтыіную иоінтву читалъ; ;юлі!ііг>»рлія дѣлалн, бѣдвыхъ награждали, ьездѣ посылал: заключенным!. к боіь- аымъ... Сыскали іб тис. при вемъ“. Васиіій Ефкмовичъ Дарагавъ быіъстаршій синъ Кфима Ф. Дар&гана, кквскаго подкопан ка, умершаіп иъ 1762 г. и ост&энн- шаго трехъ сыновей: Ласилл, Ичана и Григорія. Сгаршій, Насилій, иь 1757 г. бьілъ иаіоронъ „Орааіепбаукскаго гаряіізопа", паходчащагося въ аепосредствен- ио*ъ подчинении у великаго квлхк, яасл-^донка пресюаа, который имѣіъ право лгпаою властью ирон^иодіт» пг чини офицсроиъ этого гарнизона,1,4, при чемъ патенты выдавались имъ на н^иецкоиь язык'!;. Вь г. ііасііаій Дараганъ 6ыл> камергероиъ, а пъ 177-4 г. генерэлъ-иоруигколъ. Младшіс его братья, Иіанъ іі Грнюрій, будут въ 1762 г. се к у н<ъ-ротмистрам и ів&рдейскаго ^оь- ваго полка., въ то же ирекв ыахолімчсь пяъ наукаіъ ьъ иаастравныхъ госу- дарсті)&хъ“. Этниь треиъ братьям ь принадлежа,) у ». Борисцоль, сеіа; Семн- новь'Л 1*удвя, Рудыіоока, Мостища, Глубокое, дере ев к: Святое, О на а ас о въ, Лебегу донка, Су хм н ка и Даиеккл н хутора Нѣтровка и МнхаЯдоащиил. По- слѣіній хугоръ быдъ нагнавпо имени Михаила Матвеевича Хераскова, автора Россіады, у отца котораго Кфииъ Дарагавъ куши ь Семиновку, Мостища, Рудню друг. Ьсі сыновья Ефима Дарагава улерлі безпотомиыки.дішшнкъ нирѵо.іля хлнінга

328

С'ь сего числа явилась па правой ногѣ болѣзнь, называемая рожа, для которой л еж ял т. ізсѣ дни слѣдуючіе и уттгреблялъ есякіе той болЪзпи сіюгобструічщіе вещи.

За картинѵ иалороссіііскую, у нориыберцонъ купленную, дано 20 коп., а за феерг>ері:ъ. бывший иъ Гостилицѣ сего сентября 17-го. дано 20 к.

2і>. Государи л я нзиоляла нрибитъ въ С. П. Бурхъ ночью.Протчіс всѣ сего месяца числа іп. помянутой болезни про­лежала.


Каталог: library
library -> Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек
library -> Ќазакстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Бїйрыєымен бекітілді 17 тамыз 2000 ж
library -> Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне єылым министрлігі
library -> Академик Ќ
library -> Жеңіс сәті – тарихта өшпес із қалдырған айрықша оқиға, ұлы мейрам
library -> Георг Зиммель
library -> Хелен сингер каплан
library -> Саяси партиялар және партиялық жүйелер


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет