Днквникъ никол4я ханенка 321 где приложенажүктеу 1.64 Mb.
бет4/7
Дата03.04.2019
өлшемі1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
и нъ сенатъ за дѣломъ о ааплатѣ денегъ обывателямъ полковъ чсрнѣ- гоискосо и стародубовскаго, кь томъ чис-зѣ и Брянчепину Чамопѵ, л кое дѣ.іо бъ еснатѣ и слушано. Обѣдалъ у пасъ отпущенный изъ конной гиардіи рейтаръ, малороспшішъ, глухоискііі житель Юрке- тшчъ и показопалъ данный себѣ язь полкоюй канцеллнрін абшиіъ. ^а два фуіінеркн иъ Госгилнцѣ, прошлого юду мь мартѣ, а сего бъ сентябрѣ биишіе, дано 40 к. На дрѵпе росходы пошло 50 к.

 • Обѣдалн у па о. сенате к іе оберь-еекретаръ ІГавелъ Баси- ліеннчъ Севергшъ и секретарь Новоторжцевъ; потомъ у насъ-же бьг.гь Горча копь и до нозна пъ ночь сидЬ.ть.

 • Рано н съ І^удовитсмъ пъ дворцѣ бы.ть. По обЬдЪ былъ у тіась Івапъ Стефановичъ Ііарановскій сь объягмепіемъ, чтпбт. мм побувяли сегодня или заотра у графа, почему вечеромь и ездили въ дворецъ, но, не получа времени, заехали къ полковнику Ііожичу, а потомъ къ секретарю Т1інкл<еру, где я пастора, шиагра его, зас­тали, називаемаго Тре форта.

  М1) Илья васшьевичъ Журчанъ, въ это время бувчукокьіЯ тпв^рлщт., иъ 1756 г, наэкачеаъ был., ік> имеваому указу, генерал.нымь судьею. На эгомъ мѣстѣ овъ оставался до к о а да гегткстиъ Ралумолсклго, а при Румянце нѣ, ро- іравля тотъ же чннъ, завіиіакалт. геиерриьнимъ су^оиъ до его зпкрытія. Ііри открытіи въ Малороссііг наыѣствичситкь, Журманъ быль назяачсііь іювгороі- еѣверскимъ губернаторов.. Уисрь о»ъ вь іі&З г. бсздѣтнілі ь. Имѣаіа его пе­решли, по уступочиому акту цасіѣданксвъ Жцшана, къ Гудоиччакъ.

  39. Олипъ Гудовичъ рано ездилъ до графа и, бывъ у него, докладивадъ о дѣ.тахъ ч нуждахъ нашихъ. да оъ ннмъ-же былъ я у Носка, потомъ лъ поенной коллепи и до сенату ездили; заходили къ иноземкѣ Катерипѣ Ікановнѣ, которая желаетъ ехать до насъ бъ Украину для обученія дѣтеи по нѣмецку и въ жевскихъ ру- кодѣляхъ.

  1. Писаны писма въ Глухокъ до Скоропадскоіо о іиоземцу, р о дома- изъ Риги, Якону Нееру, желающему быть надт. дере пн я мм его еконоыом'ь. о огвѣтѣ на Еніхопо писмо и о челобитаыхъ моихъ на Кишиітскоі о поданиы.ѵъ, до жены въ домъ о ікоз^мкѣ, къ дѣгязіъ нанятпсъ намѣренной, да въ Могкву до у правителя дому Толсгыхь, Красінскоіо, о присилки трохъ барилецъ бодкіг моей и простого пина 11 пѣдеръ и сала, и отправлены оные пиша чренъ солдата глуховсі;оіо птрнизоиа Калугина. На Смолішіі длорь для обмаліп- ваня сосланъ кругліГі сто.іиісь. Въ нечіфу были у насъ генера.іъ- лейтнангь и кавалеръ Петръ ІІпхаіілоінічъ Шпюиъ пол конники інсермоландского пѣхотного полку Дмитрііі Тианонмчъ Кочотт*, да Мордвиповъ л ыорсісіс офицсрп дка, иъ тоыъ чиелѣ одкнъ і:нйзь Волколскій.

  2. Дано сундучокъ дубовый новый до оконаил и кузнецу дапо въ задэтокъ 15 к. Імнъ Ярошеытчъ от^ланюнадъси при отьездѣ, а съ шімъ и Ялоцкій отъехалъ, Подковникъ ігіевскііт Михайло Таяскій умре.

  Ноѳврій, .

  1. Рано были всѣ трое гь дворцЪ. а послѣ оСѣда я зъ Гудо- внчс-мъ нерііо были у переводчика коллегіи іиостраішоіі Іьана Ап- дріевнча Давилевского. потомъ у Герасима Кирнловича Лібратош- коѵо, чіо съ ісараканомъ іосудареъымъ иаъ Китаю пріеха.іъ, где были и духоипикъ государыня и Ілія Журъіанъ. и уже ѵ,ъ 10-мъ часу прі ехали въ квартеру.

  2. Секретарь Віпклеръ бнлъ у мене рано н прицезъ двѣ пнсыѣ, 1-е отъ сипа, другое отъ отца Іова зъ Киля. Обѣдалн у мепе кан- целляриггь Яковъ Тпмофіевъ Воронецкой и Деруж-кинъ.

  3. Піиялъ )пп'Шііъ дохъ до жены, стиішуючч о ишу Ва­силю, что отъ него пмучплъ вчорл писмо, другое до сипа въ Киль,

  подъ Л* 17-мъ, на сю письмо въ отвѣтъ, зъ многими увѣщаніами, и отослано для от правы до секретаря Вінклера Нева стала ночью изъ 2-ю числа. Въ печерѣ бы.ть ясъ Гудоваченъ у пре о спяще иного псковского Симона То донского п кь дѣлахъ своахъ помощи просили.

  1. Рано были вь диорцѣ у графа, потомъ у ГриіорЬг Люби­стков». а пос.тѣ полдня я съ Гудовичемь ездалъ на С молний дворъ и тамъ у Журнала вечеряли. а бемъ нас;, у і. Линогуба былъ поить нѣжинсьій. Сето-жъ числа свадба била въ дворцѣ камсръ- юнквра Михаила Інаиовича Софонсша.

  2. ІІзъ дкорцн заходили рано кь Ѳедору Івановичу Кочеие- векоиу. Канкегь былъ иъ дьорцѣ для той-лее Сафонова сшлбы.

  3. Гіечеромъ быль у насъ ас:есорь китайского каравана Лі- браюискііі съ однимь офицсромъ, который въ Некинѣ бнлъ 17 .тЪѵь и училъси тамоішшхь языковъ и ішсиенъ, а посланъ оігь бы.гь изъ московской школы, что навивается Сухарева Башня. Лібратовсі.пі сказова.ть, что полкоаикъ кіевскія умре.

  4. Нисаны писма въ домь до жены съ иосилкою 10 штукъ бумажнихъ обосиь и й томъ-же до Іосифа въ Глухота, да до шваіра Івана Гамяліп чрезъ нлеиепннка его Інана Іианоса сина Гаиалію.

  5. Нослѣ службы, въ цер!;к'і придворной слушанной, званы огь імеіпіаика .Михаила Басиліевиіа Сгогоропича къ нему на обѣдт, а у нею ьулпо съ другими, а нкеняо: полковникомъ Ьожичемь, Парасксянчемь, войтомъ нѣжинскимь Тарнавіотомъ, обѣдалн и до ночи проседѣлн.

  6. За «Нопый Заьѣть» французсіпіі и за лекціи Еміху даны

  1. р. 10 к. За роботу шубки короткой портному дано 60 к., кромЬ преашыхъ 20 к. II ер ел.нот ч и ку даны 10 ь. Писаны писма: 1-е за Еыіхомъ въ Кроипітатъ огь ф.кѵга до капитана Андрея Івановича Полянского, 2-е до управителя господъ Толстыхъ, Іосифа Ивановича Красіпскоіо, гъ Москву, онрненлкв оттоль водки моей 3-ѵь бочон- кота, простою вина 11 ведеръ и сала, да о толь1 и меморіалъ на- писанъ, чтобъ го все отдано было въ домъ Ласнлія Алексіеиича Ваі-нера для пересиль» сюда.

  1. По по.ідяп й'ь оперномъ домѣ была коыедія, послѣ которой государыня изволила быть у Ѳедора I ван о кич а. Ко чей ейскою въ

  ^новосостроеаномъ его домѣ »а триумфалнымк Аничковыми воротами и у него-жъ ужинать. ;.!а мѣсяци септесріи н октоврій виданныеизъ Реитерви денги 200 р. изндъ къ себѣ обозный генерал нм іі і'. Лизогубъ.

  1. Нисалъ въ Глуховъ до С кор он аде ко го на ею двѣ ішсми въ отвѣгь н о ішсилаеуыхь двохъ штукахъ бумажнихъ обоеиъ, за которые дано 1 р, 90 к. Ііечеромъ была свадба графа .Тестова, который женился на фрелінѣ Мейдень. Меморіалъ, на писан нм» подъ 9-мъ числомъ, п писмо до Красінекого вь Москву кручены Вагнеру.

  2. Ьы.іл съ Гудовичемъ въ дворцѣ у графа и тамь ішдѣлнсь и роз гона рю вали съ вице-губ ер наюромъ с.а.бурскимъ, дѣйстни- телпымъ штатскимъ совѢшикоігь, г. Милгуноиымъ. Бъ вечеру били съ Гудовичемъ на Ласилевскомъ огтроку, порно у г. Горчакова, потомъ у прокурора ІІиколела.

  3. ІІослѣ полдня въ 8-мъ часу было иѣнчаніе къ бо.шой церкігЬ, вь ал ми омь дворцѣ, сипа генерала графа Румшщоьа, Петра Александровича графа Гумкпцова-жъ съ пол конника иѣхогною полку, с'і, книжном покойного генерала фелдмаріпала, князя Михаила Ми­хайловича Голицина, дочерью, а поелѣ ьѢпчеінія лзъ дпорца ехали новобрачные церемоніално въ домъ генерала Рузіянцова, передъ которымъ и і.ілюмінація зажжена была. Ііаиеръ-.гікеіі Г'Гнлорадо- шічъ огъехалъ по ііочгѢ въ Малую Росеію, чрезъ миорш п к пцсмо мое до Скоронадскою. ппдь 11-иъ числомъ писанное, и двѣ штуки бумажныхъ обоевъ отпущепн. Чрезъ Чамова послалъ переводы катехисмы и писма Маллрдового до прокурора Школена.

  4. НорлѢ полдня былъ у насъ і . Горчакова и привезъ книгу ‘ картин ь, въ пергамента опранную, назаваемую Атласъ, да книжку Краткая Географін.

  1. Г» По службѣ были въ дкорцѣ. перко у графа., потомъ у ду­ховника. Куилень сосудецъ зъ бѣ.шмъ, приликашшмъ къ цукрѣ имбіромъ га 9і) к.

  1(5. Еміхъ при.чоднль прощагся, при отъездѣ въ Цроншгадъ, для ученія таыъ ученнковт, лѣкарскихъ, и ему-жъ дант, 1 р., да лек- си конь французско-н’Ьмецко-латипекиі. Бчора камеръ-юшееръ Со- фоновъ въ лщщі иятъ подъ ареегь.

  1. За обмаліоване круглого сго.шка дано о и к. ІІисалъ ішсма въ Киль: 1-е до сина, подъ ,Ѵ' 1й-ыъ, съ упѣщаніемъ, чтобъ часгіпі къ ыамъ отамсовалъсл, 2 « до отца Іова и, отвѣгь па его писмо, съ сообщепіелъ къ нему-жъ писма отъ отца Василія Ба­ран они ч а.

  І^. Рано былъ у мснс офіцеръ морского флоту Іваігь Мнхаіі- локпчъ Силиванонъ и прпиег-ъ пакетъ отъ сина моего Василя изъ Киля, съ включенными въ 0г{0мъ нѣекоіко печатными екзеидлярамн о дѣлахъ, которые по ученіамъ въ академіи к ял скок производятся; а оный Сллнвавовъ былъ таль нъ Килѣ на фрегагѣ россійскомъ, данномъ подъ пртщца Августа и ого с питу, при капитану отъ флота Конону Никитичу Пропчищеву. Сего-жъ числа рано парочно при- зыванъ былъ отъ секретаря Новоторжцопа въ сенагъ Гудопичъ для впсмотрѣвія екстракта, сочиненного изъ начала подданства Малой Россіи, за Богдана Хмелняцкого учивнвшогося, и даже до гетмана Апостола.

  1. Писалъ писма въ домъ: 1-е до жены о синѵ Василю, ознай- мѵіочи, якое получилъ чрезъ офіцера Силиванояа извѣстіе, 2*с до лікагровъ п. п. Корецкихъ для посылки оныхъ чрезъ Ѳедора Яскс- шіѵа, но онъ, и писеыъ гте взявъ, отъсхалъ до Малой Россіи. По почтѣ изъ сената отпущена въ войсковую генералную канцелярию ирочеморія изъ военной коллегіи о седмомъ драгупскомъ и гуеар- скомъ волоскомъ полкахъ.

  2. Получилъ писма отъ молодыхъ Скоропадскихъ изъ Силе- 31 и, зъ Вроцланя, въ пакегѣ до постъ-оберъ-директора Аша вклю­ченные, тако-жъ писмо до отца Варлаама Лащевского, бывшого префекта кіевисоге, отъ нѣкоторого купца вроцлавского,, Іогана Якова Корна.

  3. Но благости Кожіей причащалъся иа литургіи нъ моиа- сгирѣ Невскомъ по исповѣди у отца Софронія намѣстннка. Пясадъ въ Глуховъ до СкорошідсК'Л'0 съ посилкою писма отъ дѣтей его до шкаіра Ъіяяа, Гам&іі}/, сторонн брегадира Вѣгкомча, да до пле- мѣпника Іосифа, чгобь спросяль Скоропадскою о ниемѣ съ при- силкою отъ Яскевнча, ему крученнокъ въ Москвѣ, и въ одинъ ко- вертъ и писма подъ 19-мъ числомъ писанные включявъ, отпущены ль Глуховъ чрезъ служителя полковника чернѣгонекого Измайлова Адама Андріева, который отъехалъ. Розышлось 2О к.

  4. По службѣ Божой знании п отъ Федора 1 ван о бич а Коче- невского обѣдали у него въ новомь сго-жъ дьорѣ и весь день пробаппл».

  5. Рано быін въ дпорцѣ у графа и просили его о сьоихъ- дЬлахт. общыхъ, а Гудовить быль у Любисткова л у духовпика и у еіо-жъ обѣдалъ. Вь днорцЪ одивъ іноземецъ передъ службою БоікІею миропомазивань и названъ Александра Вечеромь бшъ я у «беръ^посгь-директора Лига, а всѣ трое у рице-адыирала Алек­сандра Івановича Головина и его-ап> сожнтелнипу веема болнук> носѣѵцали,

  6. Рано были мы нсѣ трое у князн Н. Ю. Трубецкого, у Л. Д. Голицина и у графа Адексія Петровича Бесту же на -Рюмина, иеликот канцлера, съ иоздравленіемъ тезоимеииг(твомъ ьеликія княгини, а послѣдноіо и на новоселлѣ въ повонт, каменном*. домѣ. Ііотомъ въ дворцѣ были допущены кь ручкнмъ іклнкиѵь князя и княгини, а веііеромъ сидѣлъ у насъ долговременно полковникь Божіічъ

  7. По утру ездили съ иодравленіеыъ до ріце-каьцдера графа. Воронцова, до графа [1. 1 Шувалова, а по обѣдни были у графа Р(озумопекого); потомъ званы обедать до графа Румянцева, где до вечера прибавили, а послѣ знову были въ дгорцѣ при иеремоніи лейбкомпапской. гдѣ про баи или поголь. поки юі-ударили изволила пойти до стола кушать купно съ леибкомпанцами. Отъехал» до Малой Россіи канцелприеть Висоцкіи и Юркеничъ, который уволился отъ конной гвардіи.

  8. ІГослѣ полдня ездили съ Гудовичемъ на Ііасилевскій ост- ріжь и тамъ были у префекта ак&деміи кіевскон, отца Варлаама Лащевского, который подариль мнѣ книжку «Граматнку грско-латпп* скую» и имѣлъ писать до 1'роиляия къ тамошнему обывателю Іо- тнѵ-Якову Корну. За кппжку нооопаисчатйнпую ГІлмара Кура- са—60 к.

  27. Ііередъ обѣдомъ былъ я съ г. Лнзоіубомъ у графа Ру­мянцева п у него-жъ огъобѣдавъ, ногом'ь были огъ крещенія нос- нріемііикамя младенцу Николаю, нортного мастера Івана Бѣларов- сісого сину—т. Лизогубъ съ старшою Парасксвіею, а я съ леншою Даріею, дочерин графа Александра Іпановяча Румянцлва, а князь Николай Івапотшчъ Вяземской съ нлемѣшшцетп тогл-жъ графа Ру­мянцева, а родною брата Никиты Іваноннча дочерью, Ацемн.» Ни­китиною, Паш к кумы дари л н иасъ табакерками.Писалъ писма: 1-е въ Киль къ одну, подъ .V* 19-мь, сь сооб- щеніеігь писма подлинного огь мол оды хъ Скоропадскихъ, ко маѣ писанною, гако-жъ и о тояъ, что чрезъ офіцсра морского Силпва- нова получилъ присланные печатные екземпдлры; 2-е до тихъ-же Скороладскихъ и до Ісшганса пъ отяѣтт» на иіъ гтиома, сообще- ніеігь к7< Іонгапсу-жъ нисемъ до Корна огь отца префекта киев­скою Варлаама Лащевского и огъ Носка до дяди ею.

  1. Опые писма въ Киль чрезъ руки секретаря Вынклера, а въ Ьреелавъ чрезъ отправу по почтѣ ось оберъ-шость-директора Аша отпущены.

  2. Рано отослан{пропускъ) кумѣ Даріи Александровой графинѣ Румянцевой, куидеяа за 10 р., а обѣдалн у кѵма Інана Ьѣлоровсиого, которою жепѣ Анастасіи дань 1р., бабЬ 30 к, Въ вечеру туда-жъ нрпшолъ Оедорь Івановичь Кочеяевскій и гмрдіи прсображепскосѳ полку кашітанъ Апдріанъ Іваловичъ Допухинъ, нъ его-же домѣ Вѣ~ лоровскін напимаегь себѣ квартеру в звплъ въ свои покои, где виде­лась со мною жена ею Еидокія Юрьевна Фаыинцина, я тугъ-же были разпые офіцери и дамп.

  3. Въ дворцѣ къ ооѣдіш и изъ обѣдіш шли церсмоніа.чно, въ плащахъ зеленнхь бархатпыхъ и друюмъ илатьѣ церемокіалноыъ, кавалери святого Андрея Иервозианнаю апостола, числомъ сѣмъ, въ томъ числѣ и носелъ цесаря римскою, да сверхъ того велвкій князь и въ заключепіи сама всемилостивѣбшая гоеударини. Послѣ обѣдии тѣ~;ке кавалсри кушали у одного съ гоеударинею с гола и при пушечной палбѣ. Вь вечеру былъ балъ. Мы съ Гудовичемъ были у преосвященного псковского за тѣмъ, что онъ имѣлъ розго- воръ о дѣлахъ наиіихъ съ канцлером-*, Бесту же ныыъ сего мѣсяца 28-го числа.—За оковане сундучка еще заплачено 30 к.


  Каталог: library
  library -> Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек
  library -> Ќазакстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Бїйрыєымен бекітілді 17 тамыз 2000 ж
  library -> Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне єылым министрлігі
  library -> Академик Ќ
  library -> Жеңіс сәті – тарихта өшпес із қалдырған айрықша оқиға, ұлы мейрам
  library -> Георг Зиммель
  library -> Хелен сингер каплан
  library -> Саяси партиялар және партиялық жүйелер


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6   7


  ©kzref.org 2019
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет