Днквникъ никол4я ханенка 321 где приложенажүктеу 1.64 Mb.
бет5/7
Дата03.04.2019
өлшемі1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Декабрь.

 1. Писано писмо подъ вчораишымт» чнсломъ въ Москву до управителя дому юсподъ Толстыхъ, Іосифа Красінекою, о лрисил- к и водки моей, вияа простого и сала. Вечеромъ были у Горчакова.

 1. Въ 12 часу по полночи были всѣ трое у канцлера графа

Бестужева и просили въ дѣлахъ своихі. о ходатайство. Вечеромъ

рислалъ ко мнѣ Яковъ Дмягріевичъ Рожевскій гувдучокъ ной об-

23

мяліоканнй безт» плати. I[олколпикъ Гіожичъ долго ѵ юиъ нъ ночь просид'кть.

Обѣдалъ я съ Гудопичемь у ирешлщіцсшпѵо пп;оисі:оги Симона Тодорскою, а отъ нею запри до Носка и тугь у него надеть одинъ Александр!. Стефаноиичъ Іс;п.опь училъ дѣтей мунш- тру кадедкого ружемь. Съ г. Лизогубомъ у насъ пбѣдалъ .Михаила Сгоіоріжлчъ. Куплены дпѣ підри кодки ня Оматномъ дгорцѣ й:і 5 р. 40 к.

4 и 5. ’Лъ і-іо на '-е ігл'-ло нъ пятомь часу па Каеил<т.ско« ь пстропу эдѣлялъгя і<ь иолатахъ. ігг. коихт. была купить и раритегь- камора. и библіотека, и глобусы, цозилръ, и кякъ усилило? огонь, кі не токмо многіе вещи, въ томь чиглѣ болмшй гл обусі», но к вежа обсеркаторіи ѵ мішгіе-ягь вт. диохт. ншппшхъ чрусахъ апартаменты сопсЬмь згорѣли кой пожать ігь гѣхъ полатахъ и весь день следующую ночь, хотя оный меіоі’ій команды гасили, продолжался.

6 \\ъ сей день моего тезоименитства, по службѣ 1!ожпи, были у мене гостѣ, нъ томъ чнс.іѣ оберь-еекретарь сеиагсглй Панель Шсиліешічь Сеиерганъ, полкошшкъ ІЗодіичь, Отоіорочнчъ, да Мар- копичъ, гиардіи капитаітъ поруччикъ и до козна зябакиднсь послі. обѣда, ночыо-же съ женою заеждюль секретарь Поготор&цотп».

 1. ОГѵЪдали у наст» полкоиннхъ Вожичъ, Стогороиичъ, кумъ Лконъ Тнмофіекъ и Алекгій Долшекій ст. протчями на і пи ми домоѵ- ннми. Рпяиш.іпсь 35 к.

К. Инсалъ писмо і<ъ Глухояъ до Скоронадскою тт. отпѣтъ на ею писмо, нчора полученное, о отобряныо 100 р. денегъ у отца духомшеа, таі;о-жъ и по треболапію графа Руминцоия. Нъ номеру бнлъ у наст. Горчакопъ и да.іъ ему Сое удецъ меліссы.

 1. Писать нъ домъ к/. женѣ, чтобъ если востребустъ Скоро- падгкій делегь 600 р.. отдала ему и облѣгъ дашшй огобр.іла-бъ, да увѣдомила-бъ мене, каплячепы-дь долги судіи Горленку, Мяндяенку, Нухоиичу, Савѣ Одишоискому и Роману Кнопку за кино, такожъ потребна-ля іноземка къ дѣтяыъ; другое съ инстанцию до Скоро- падп:ого и ]’алкевича за канцеляристок Михайломъ Донброисгсимъ, гірезі. которою и оные писма, тако-;къ вчора писанные до Скоро- падского, отпущены. І.ечеромь посѣщалн бол но го Иасилія 'Ганского полковника, который еще :1-го числа захорояа.тъ на фсбру.

 2. Ездили съ Гудовичемъ на Наснлекской остроьь и тамь оиь бнлъ нъ секагі; за уісазпмъ о гиодѣ изъ фориостоиъ на мало- роесіПСК&Й гранидѣ СГОЯЧИХЪ ГЛМЛЖОННЫХЪ ОГкуШЦНКОНЪ Л опа АГЫ

были у іероионаха въ кадецкомъ корпус]; Никпдіма Рудзннского. Вечеромъ бнлъ у нагь для нрощанія лередъ огъеядомъ сѵоммъ о;’Ъ- селя брсіадиръ Віткошпъ, а потомъ секретарь Нопоторжцонг,. ко­торый долю вт, почь у насъ ироидѣлт.

 1. Вечеромъ ездилъ съ Гудовичемъ нъ Нецскііі монастырь до отціі намѣстпика, чтобъ нлдт, болнымъ нолког.ннкомъ Таискимъ зав­тра маслосвятіе отпраішлн, потомъ іишжЬди и причастін сннты.чъ та-шъ его-;къ-бы удостоено, а оітоль заездили и кънему Талскому. ІІередъ сииъ дало и Григорію Дмчг(*іоііѵ па его нужды 2 р.. да онъ-же 1'Зіілъ па нужды Рудого и х.мпціг 4 р., нослѣ :шоиу 2 р.

 2. Рано щчіртіего надъ болнимъ Г;іт кимъ маслоспятые, п онъ-же послѣ испонѣди причаститься гшітимъ гаііяямт. Обѣда.іи ѵ насъ Жѵрманъ и Николай Сорокішъ и просвдѣди кь ночь до позна.

 3. Пшалъ писмо кь ;кенѣ чрезъ бреіадира Нітковича, чтобъ у него отобрала кни.ккѵ Толем а, ка поле кую, Послѣ обѣда быть у мене секретарь Вкінклерт, к прииеят. дтіѣ писмі. оп, енна (іаснля, нзі, Кила писанные.

 4. Писалъ еще до жены чрезъ Віткоміча-жъ, съ посилкою отъ енна карпі кг. ней и рисунку дноихъ птичпкъ, да до (’коропад- ского на его ппемо. .

1Г>. Отправлены по ночтѣ писма; одно вь Вроцлавъ до мо.іо- дыхл. Скоро падевдѵь, съ пакетомъ отъ отца ихъ, 13-го числа по­лученными, другие до сина Василя въ Киль на еп писма ді:ѣ въ отпѣтъ, подъ Л" 2І)-мъ, чрезъ руки секретаря Ііылклера. Ііили у болноіо Тунского и енрапшкати ею о сочнненіи гухоіной, кото­рую и сочинить просилъ ішсаря полкового Івапа Янушкевича. Мо­настыри К у те іі не кого дѣвіного моналипѣ Марфѣ дано 30 к.

 1. Духовную ониіі Такскій сочиненную подписал., тако-жъ я духошіикъ его оіецъ Софроній Кришталовскш, намѣсгникъ мона­стыря Ллексаітдро-Невского, на оной подписался жъ.

Рано Ѣздилъ я до купца Кремпена і когорій зъ Ростока зъ Меі;лембурпи), чтобъ перенесть въ Киль 40 черпоныхъ денегь чрезъ ко респондента ичт. Біка, но от. о завалы л вь томъ до дпохъ недель. Обѣдалъ у насъ 1:іо;кіічъ, потомъ онъ и графъ Мойе ей Вдадиславичъ, да поруччикъ і-пардіи Вішнепскій были въ квартерѣ Тайского и на духовной есо подписались.Праздновав о при дворѣ рожден і я день ея ікператорското пели честна (которому кончился З^-й іодъ) и по службѣ Божой про из родилась тре кратна я изъ иѵшекъ н нуъ мѣлкого, отъ пол ко б ъ гвардіи н отъ прочііхъ на Некѣ пъ баталіопъ декаре устроенныхъ, ружья палба; потомъ и при столѣ обѣдномъ палево-жъ пѣсколко разъ изъ нушекъ. А ввечеру перво бнлъ въ. салъ-галерен балъ, гго томъ къ бол гной салѣ ужинъ для персонъ пяти кляссовъ, где и мы съ Гудовичемъ у стола были и сидѣли съ бреіадярами, въ ирисут- ствіи пхъ імператорскихь высочеепп.. Обѣда.ть у насъ иротопопъ роменскій.

 1. Ѵасаі. 20-го были въ дворцѣ я и Гудовичь по смузкбѣ, а вечеромъ былъ у насъ етряпчій графскій Аятинъ Іваіюнъ и прино- сплъ купчую огь Грнгорія Любистка, написанную Раковичцѣ и дѣ- тямъ ей на футпръ Шнаковсьій па галицкоиъ степу, проданный отъ него ва 1,500 р., на которой мы трое и полковвикъ Божичъ въ спѣднтелство подписалась.

 1. Рано былъ Гудовичъ въ сенатѣ, и поднисанъ тамъ при- іорор'^ о отдачи за проиіантті, ставленный ьъ Кіеьъ, 34 р. съ лиіп- коаь до рукъ купца брянского Чамока. Потомъ были мы оба нь дворцѣ и заходили до бандуристы слѣного Матвѣя Ѳедоропа. Послѣ обѣда до князя П. ІІ. Трубецкого зваеньгй Гудовичъ ездилъ. Но- томъ въ вечеру съ і^довичемъ были мы у Іінатн Кприлошіча Лод- тапцова съ поздравлепіемь вчорашнихъ ею именвнъ, где были и брегадиръ ірафъ Григорігі Григоріевичь Черншиевъ, и придворный лікарь Андрей Івановичъ Берре, н сеиенонско'о полку унтеръ-офі- деръ Василій Петропнчъ . іачпновъ.

 2. Графе кій камординъ Іванъ (лефановичъ Барановскій не- редъ обѣдомъ прнходилъ до насъ, чтобъ мнѣ съ Гудовичемъ явится у графа послѣ полудня бъ 5-мъ часу, почему хы и были вт. днорцѣ, токмо времени удобного не получили.

 3. Сего числа въ 7-мь часу по полудни были у графа и ямѣліі розѵоворъ сторони генерала маіора Лукина, который съ Га- дячу нѣкоторие обиди показа ль, да и о дѣлахъ нашихъ малорос­са иск нхъ.

 4. Пріехали въ С. П. Бурхъ бунчуковый товарищъ Демянъ и судія полковый стародубскій Рубцы, которые у насъ и вечеряли и ночовали. Отъ сина получилъ пиша и огъ жены.

 5. На службѣ Ьожой были ш. дворцѣ, нъ боллюй придвор­ной церккѣ, где ея іылераторское величество изяолила сообщаться святымъ тайиамь публіяно съ нротчими. мужеска я ясекгка нолу, нѣсколько прадворними. По < лужбЬ были у ручки ихъ імлератор- скилъ ішсочеглтіъ, поаіѣ у графа Розу нов с кого съ поздравленіемъ. Также званы отъ князей нолог-кихъ Матвѣя и Серііп Дмитріенн- чсвъ Кантемірекъ обѣдать и у шхъ купно съ княземъ Сергіем-ь Борисевичемъ Голпцпнымъ, да подпоруччикомъ артилеріи Сиѣчи- ныиъ обедал я. А у насъ обѣдали безъ насъ пріежжіе гости Рѵбци. Вечеромъ былъ у насъ сглотни къ Поетелниковъ и Ѳедорь Іг.анп- вииъ Коченевскій.

 6. Рано ездили съ поздрапленіемъ до господь: князя Алексія Дмитріевнча Ѵолщина, графа Петра Івановича Шувалова, княая

Н. Ю. Трубецкого, графа Александра Івантшча Румянцова, а по елужбі Ьожой, въ дворцовой церкви слушанной, заходили кь ду­ховнику, ток*о ею не получили. Кечеромъ были у насъ сѣвчіс Шереметевы; нотомъ е&дилъ л до барона Пеклппа и до секретаря Вынклера, но, не получа ихъ, заеяднль до Тішсі.ою бо.тпош. Мъ сего числа ла

27 по полуночи, Тіъ 5-мі. часу, гпардін Ізмайловского полку иоруччикъ, Ѳедоръ Петровича Тареавіогъ, лресташілъся, на дворѣ князя Куракипа стоявшін киартерою купно съ отцемъ еволмъ, вой- томъ нѣживскдаъ. Рано были мы у канцлера графа Ііестужепа- Рюмина и у его-жъ дворцовой церкви слушали обѣдни. Нослѣ обѣда были ѵ на съ графскіе камордины Іпщтъ Тнмофіепстчъ Золо­той и Івані- Стефанопичъ Барановекіп. Потомъ доволло нъ почь спдѣли у лась-же Рубцн, по когорыхъ отлгествіи то На тіііі ехрго- Ьгаѵіі Шііоѵііг. Сотни і;ъ мене і.ш Григорііі Козмѣнскііі къ огъезду (“поему простилъся.

 1. Рано ездили поздравлять сосподт» кия:: л Івана Паспліс- вича Одоевского, генерала Александра Борисовича Вахметева, обер- секретаря сепатекого Павла Васильевича Северіииа и секретаря Нокоторжцова. Послѣ обѣда былъ у насъ Ѳедоръ Іваіговичъ Ко пе­не век ііі съ иякѣстіемъ, что вскорѣ отправится въ Малую Россію ірафъ Ьанъ Сѵмоиовичъ Гендрикоиъ. леіібъ-компаніи подпоруччиьч, и св. Анны каналеръ.


дншшикъ ни ко іхя хан>;ні;а.

342

Ра ею ездили мы псѣ трос до оного графа Гендрнкона, у которого трактованы кофомъ и нодьо:<>; потонъ были и у старшого брата ею графа Андрея Сѵмоиошиа Гендриі;оиа-а;ъ. Отъ нихъ посхаиъ, был к нъ дпорцѣ и у духоншгкя. я но обідЬ были у насъ перко лѣкарі» прндпорнілй Андрей Іваног.нчі. Керре и Ѳедоуѵь Іпа- ночичъ Коченеііскііі, потомъ іфиехалъ графъ Іпанъ Сѵмоновнчъ Гендрпконъ, да .леіібіі-гомпанііі іренадеръ Спчевскій н переводчик* коллегіи іно:транион Дашілексіай и Рубци. Иослѣ поехали м. Іѵо- чепеік-кпму пъ новый сѵо домъ и тамь кушю съ тіімь-же ірафоыъ Гендрикоиымъ до ІО-іч) часа пробасил».

 1. Ныли по утру съ ноздрапленіемъ у юфъ-маршала его ім- лераторгкого нысочестпа, графа Андрея Михайловича Екфямоін кого, а братъ ею старший. грж|ѵь Іиалъ Мнхайлоші<г;> Евфіімпискііі, маіоръ п;ардіи семенонскою пон;у, быль боленъ; потомъ были у ккязя Александра Борисовича Куракина, а потомъ, .члехяіп, иг, дворецъ, были у слѣпого Любпгткпна. ІГос.пѣ обѣда нріезднлъ до насъ Жур- манъ съ женою и тугъ тшділъся съ Демяномъ Рубце.ѵь.

 2. Писано огі> игЬѵь обще до старшины генералпоіі писмо ііъ той нлдеждѣ, что пъ скоромь гремели отправится миішстрг, для е.іекціи поною гетмана и чтобъ оного, а наипаче если кто изъ графовъ Гепдрикокыхг. ИЛИ Еі‘фИМОЙОКНХ'Ь бѵдегъ, ПрИПІГГО со ІНИ- кимъ б.іаюпріитстиомъ; и тпе писмо вручена Ѳедору Ісаиочичу Ко- чснсгому для пересилен кь Г.іухоігь чрезъ челопѣка изъ печерскою мона-тыря отъ архимандрита Тимофея, на;нгачсні:ого пт іиепскіс митрополиты, присланною. ] вечеромъ били у графа, токмо пичсіо отъ нею ке слышали.

П такъ. ела па Богу, годь 17)7 окончллъен.
Елдили рано до нѣкт-ормх г, юслодъ съ поздрапленіеы.ъ ло- 1'яю году, юкмо не застал» оныхъ, кромѣ оборъ-іпф-ь-марніала Дмигрія Андріевича Шепелева, которою лоздрашшни, поехали до диорця и тугъ службы Пожіей слушали, а но литурііи го кор ил ъ архимандритъ сазансісііі. оіецъ Пеяіамннъ Григороііичъ, преизряд- дншдеикъ н и кол а а хдіішка.

343

ную іфоппиѣдь. Потомъ псѣ пошли въ салъ-галерею и тамъ допу­щена были ішопе къ руки ея ім пер итор о кого ведичсстна, » многіе-жъ ждлоианы генералитетекими, штатскими и другими чинами, Послѣ изволила ся імпораторское ге.шчеит.о и н\ъ ілиѳрадпрсіЛе ьысо- чесп’Д церемонии но піспчмішъ :>ъ болпіую салу и тамъ лодъ б;и- дахяяомъ на гронѣ ооѣдъ кушать, где н т ]; ян&тлме мужегка и жене ка полу персоны у стола, въ томъ чнслѣ и міл между брт- днрами, сидѣли и обѣда.ш, а при томі. італіаііскан імкалнан и ин­струмент а л на я играла мѵз и ка и окончила! обѣд-ь ігь 3-мъ часу по полдни. А по полдни-яьъ нъ 8-мъ часу начался нъ сл.іъ-ѵалерія балъ, на которомъ и ей імператорское иеличестпо нерно дѣкогор&къ чинами жаюкала, погонь егокоръ графу Андрею ЛГ/іха.ілтлічу Кфі!МО!іОі.'>му, государя не л н к иго князи п>фъ мпрпиілѵ, *ъ дочерью умершего Павла ІІгужішского, (шитого генерала прокурора, раз- мѣною лерегеней учкшіть, а нослѣ імпоратор<: имъ нмсоче- ствомь к гь послами цесарекнмъ и аглиііскюіъ но француску тан- цокаті. иаііоли.іа. Потомъ іп. началѣ 1і-т часа нъ болшую салѵ поіішли :і зажжс/іі, ішлъ феер^еркъ, і,ото;>ыіі і;релз[)ядш> горѣ.тъ и окончат-» въ томъ-іко 11-мъ часу, а гъ 12-мъ лріехали нъ квар­теру. где н Рубцог.ъ нас-тали.

 1. Лиеалъ ДО сина кь Киль, подъ .М I, на епі писмо, 2-1-го декабря полученное, нъ отвѣтъ и чтобъ у ІІІлидеидорфа или у кого другого огъ Ю до 1 > чермшыхъ на свои нужды іпізичилі., но:.-и і ыщу оі.казію переслать ему 4) червоыыхъ; и гое пкіыі» ре- аомсндшшъ секретарю Винклеру дли отсилкя но ночгѣ, Ьѳчеромь быль у насъ г. Горчнкоііъ, которолу п іа.ічилт. н дли переписки кітнъ днѣ: 1-е изъ французского переведенное:, 2-е ьъ день Рожестил Христона съ пракоучешемъ о сокЬсга, 3-е оі:»ѣтъ енкскопопъ роееійекихъ наішсмо богослокопь с-пр&шекихъ, *І-о пере­вод!, о нспос/іди и разговоры ІѴ/ѵірнаіфа и Федрп о смерти Кор' нилія АІонгія. Пйрехристъ, изъ Глухова при-кактыи, (шлъ у насъ. ирознанісмъ Ііпзнанцоьъ. имепемъ (пропуск*і, которого крестили ѵсне- ралъ Вибикокъ да жена Срегадира Ільина.

 2. !1о ел у'.ко I; Ііожоіі били нъ діюрцѣ у графа н рпзіонороиали о генералѣ-маіорѣ ,-ІукиігЬ, о грузинаѵь и о нрочемь, а прежде насъ былъ у ірііфа-жь Журманъ. -Іь днорца шхнфащаычись. заездили до Івапа Антоновича барона Черкасова н у нею траі;токаіш кодкою.


Служитель обытсли кіе во-печерской огьехалъ съ у), азом ь до архи­мандрита тамошнего о прибытш его въ С. II. Бѵрхъ для л ос ля- тцеиіи его-жъ здесь митрополитомъ кіевскимъ; чрезъ того служи­теля и паше пасмо, до старшины генералкой подъ 31 -мъ числомъ прошлого декабря писанное, отпущено. Ьъ вечеру были у генерала лейтяанта й кавалера Петра Михайловича Шыиова, который огь- ехалъ въ диорецъ на машкарадъ, а мы до Горчакова, где и полков­ника Божича застали.

 1. Въ 9-ъѵъ часу по иолночк отъехали кь квартеру войга пѣ- ашіского Тарнавіота для присутствія на погребеніи умершого пина его Ѳедора, гвардіи измайловского полку поручика, которого тѣ.т проводили до монастыря невского ар хі ерей с. п. бурскііі и вся братія тамошпян; а нъ монастырѣ по литургіи святой, которую, целебровалъ архіерей пятскін и велико пермекій, епископъ Варлаамъ Скамніцкій, погребен'* подъ церковью малою снятого Лазаря. При погрсбеніи-же команда отъ измайловского полку салдатъ три залпы зъ дробного ружья выпалила. Погомт. были у архіерея. Надъ нечери приходили до насъ гуслістъ и боидуристъ графа Іпака Сшоповича Геодрикова, а въ веіерѣ ездили поеѣщать болноіо Танг кого, а тамъ-же и у Рубцовъ былп. Купедъ брянскій Чамовъ принесъ дна сосуды закусокъ.

 2. На служба и водосвягіи вечернемъ были кь церквѣ Пре­святая Богородицы Володиыерскіл.

 3. По сдулбѣ Божой, у св. Счиеона слушанной, ездили въ дво­рец ь и таиъ застали на процессііо, изъ церкви придворной ндучую для восвящепія поды на рѣку, і'де поставлены были полки івлрдіи п напо.іаые (полевые) і? гварнізопсые ьъ строю квадратно, огъ пристани троецкой даже до корпуса кадецкого. А ирогітъ повоіо вимвого дворця здѣланъ бы.ть Іордапт. сь особлншмъ мѣстомг для государнни, токмо на рѣкѣ при вйдосиятіи быть не изволила; а накъ воду оснятили, то была пушечная палба ийъ крѣпости, изъ адмврадитейства и азт. мелкого ружья трекратно полки палила. Ве­чером]. были ыи съ Гудовичемъ у переводчика ін о стран ной км ле­пи Данилснекого.

 4. Вчора полученные писма изъ Глух он а отъ С корон аде кого до дѣтей его въ Вроцлам,, а зъ Броцлавя оіъ Іон^ганса по иочтѣ и саыъ сегодня ло.-учнлъ, вечеромъ отвезъ къ постъ-директору Аін у,

который сего-яъ дня имѣлъ отправнти. Надъ вечери быль у насъ лакей дпорцовый, называемый Петровскій, который отнушевъ въ Малую Росеію для роснравы въ заводѣ своемъ съ поруччикомъ Ланскими. Бнлъ у насъ съ Аетиігонъ въ всчерѣ слѣпій Л юбвстокъ и но прошвнію его на купчей, отъ нею данной Раковичу на ху- торъ Шпаковскіп и на дворы въ Мсгаасгерищѣ проданные га 1,700 р., всѣ ми трое подписались. Хлопець Евфимъ утѣкъ.

 1. Рано едучп і>ъ
  Каталог: library
  library -> Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек
  library -> Ќазакстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Бїйрыєымен бекітілді 17 тамыз 2000 ж
  library -> Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне єылым министрлігі
  library -> Академик Ќ
  library -> Жеңіс сәті – тарихта өшпес із қалдырған айрықша оқиға, ұлы мейрам
  library -> Георг Зиммель
  library -> Хелен сингер каплан
  library -> Саяси партиялар және партиялық жүйелер


  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет