Днквникъ никол4я ханенка 321 где приложенажүктеу 1.64 Mb.
бет6/7
Дата03.04.2019
өлшемі1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Дйорецъ, заходили къ Федору Іьановичу Ко­ченев с кошу, вчора бъ вечеру простились съ Афанасіемъ Гриюріе- вичемъ Постелннковымъ, который сего числа отъехалъ па воевод­ство въ Вятку, Надъ вечери были у Игната Кариловича Полтавцо- ва, которому ѵ ппсмо оть полковника лубенского Апостола вру­чено.

 • ІІисалъ нисиа въ Глухо ит. до Скоропадского лъ отвѣтт» на его три писми и включилъ на сей годъ календарь здешвый, да до Тоспфа и р,ъ домъ до жены, тако-жъ въ Козелецъ до Подеысоцкого, обозного полкового кіевского, съ тіключепіемъ ішсмсца и до отца брата, которое худа для исресилки вручндъ Івапу Стефавоничу Баранов­скому, камордияу графскому. Рано бшъ съ Гудовичемъ у преосвя­щенного псковского, и сь духовиикомъ индѣдись, а надъ вечери егди.ть до Івала Петровича Толстою и даль ему записку о трохъ бочонкахъ водки, вина простого 11 цѣдряхъ и салѣ.

 • По службѣ были всѣ трое въ дпорцѣ. Гогудариня по обѣдѣ отъехала въ Пегергофъ. Обѣдалъ у насъ Яковъ Тнмофіевичъ, канцеляриста еепатскій. По обѣдѣ ездилъ Гудовичъ до князя Тру­бецкого и до Шувалова еіе. Хлопець Евфимъ приведет, огъ Поли­тика. За два календари дано 32 к. Киязто грузинскому Луарсару Асихмоваиову, но нисму Скоропадского, даль 30 р. деиегь за ею роспискою.

  Рано ездилъ я до секретаря Вынклера, но его не засталъ, а потомъ былъ у Носка. По обѣдѣ былъ у насъ перво ассесеорь Гарасимъ Кирилоличъ ЛибартопскІй и звалъ на завтра къ себѣ обѣдать, ради нмеиияъ дочери своей Татіаны, потомъ секретарь Випклеръ для роз говору о перссилкѣ къ сину моему нъ Іѵиль де- негъ. Купецъ Чамовъ принес лъ приговору сенатского о отдачи обивателомъ малороссійскимъ, въ томъ числѣ и ему, за провіантъ въ матейны ставлепный, 32,828 р. 18а/‘ к., тако-жъ и росписки.у пего въ сенат ѣ язя тис я нмѣючой, копія, точію не застал г. Гудови- ч;і который ездилъ до князя Трубецкого и иъ другіе мѣста.

  1. Писано штсио отъ *сѣхъ общее до генералкой старшиіш, въ канцеляріи іенералной прясутсгсующчхъ, чі’о-бъ о пмѣющеіі при- быі1]. псріонѣ еще удержано до да.шоіо нреаени нъ секретѣ, да отъ пене писано къ О.оролади.ому, что князю грузинскому .Іу- яарсару отданы 30 р- н огъ него о тоыъ-же пмсыо і:ъ полкопнику Челищег.у сообщепи. Хлопеиь Еифимъ до Григоріп Нолітиі.и ото сманъ, л Луклнъ принять. Оные писма отпущены пъ Глѵхокъ чрезъ ііирлсирц, цат. Ьикоіш пріездквшііго. Писалъ к* сіш\ нъ Киль подъ .Ѵи 2, обинлия, чго здесь вручены секретарю Винклеру ‘20 Черно­вы хъ. которые овъ тамъ ;олжепь прншшг огъ ассе:тора Шмидсн- ДОрфа, а до него о пшъ-щс и огъ Ііын клера іім-. ано. 1’ключено до сина и п и г у о огъ отца Пикгшора, до отца Іоа;;ч пнпшное. Обѣдали, при ирису:ч.іиіи мвогиѵь гостей, у директора карагшна китайского Гарасима Кирилотшча Либратонснш'о. ради имекииі, дочери его Та­раны, н тамь же до гтозпа гфогііпилл.

  2. За дна с.юнілі меліссы заплачено Г>0 к., за лѣкарстна нъ ашецѣ 2^ і;., за аршинъ шбопкя Ягі к., за аршнпъ ленги 18 к. Обѣдаль у іП' ъ маіорь Тиханоиь, которііі женатъ иъ ІІрнлуцѢ на старой Тарная-кой.

  3. 11о пбЬдни заездили къ Потру Іпанокнчу Розѵмоискому, а Гудііыічъ ездил'ь пъ сенатъ за указом/., о учрежденных *, со нслігі.п- россійскоп грлкицѣ таможнях* дли изиманіа отъ купца къ портолой пошлины, нсредъ симъ послатшмн. По «олдкіі били у нице-адмі- рала Александра Іуаноішча Голоципа, которій (сказііиалн) иесма зансмогъ, и дли того сожнгелнща токмо еі'а къ намь виходнла, а ѵенромъ был» у Но;>оторжл;т*а.

  4. Кулецъ орйНі !Л!І ТиХоНЪ ГрИГОрІСИЪ (ТПП, Ча.М()!!Ъ изялъ V КѴІІЦОПЪ д.!!! потребы дому моею ценосо/і Ьікгуды: іюлумископъ 'і 2 'іолліыѵъ, средвыхъ и мешшлхъ тіо 1. сосудокъ ьруглыхъ съ кршпкамн два, та.тБрокъ чепіри тѵзівы, дна глубоким, дна мел­ким»; иъ шіхъ н нъ нолумнекахъ вѣсу 2 пуды, фунтонъ 23* Цепа >|>уиту по 2) к. (‘т. дио\ъ круглкхт. елгудлхь кѣ~у 13 фуптпкъ, цепа фѵнтѵ ік> Зо с:., тѵь дгохъ доілнхт. соі удахь зъ крпшкамя ьѣсу фѵлто^ъ 17: длѣ ло;к>:и оолише Цѣноканые ьъ фунгь. Перед:, обѣдоыъ ездили съ Гудояичемъонъ до ІЧбцонъ, а я до Иасилія

  Танскоѵо, а по обѣдѣ (шли у Горчакова, до которого » книги у него познчакіше отгезли. ікѵгомъ у сенатского канцеляриста Якока Тимофеева, которого '.ксп Ь, а моей і.умѣ. дань яіцикь закусокъ

  1. Псчеромт. гіыт сь Гу уо ничем;, у прсопшценного искоэі- сі.ого, иоюмі, у графа Мойсѣи Інаноппча Ііладнслашча я у нею купно съ кляаемъ СерИемъ Дмитріевнчемь Кантеміром';. и другими кечсрнлн. Ііеркяло изято чрезъ Чамона за 2 р. ">0 к. у аі личин г>.

  2. Шѣдали съ Пудокнчеаъ у кума моего Якоіл Ткмофісла. клнцсллнрікта сенатского, где крегшнку 50 я\, да ияіИ; и до­чери малой его дани "20 V. Оподь заездили к'ь преосвященному тфергкому, гдѣ каста ли 2-хъ архіерееиь, пскошкого и іщреглакског'о. и поѵ ѣщалн полного Кийляннцю. Потом-;, были у архимандрита с па­ркого казанского, отца Иенннмнна Григоровича.

  1Н. Нослѣ полудня были у еасъ секретарь іностраниой кпл- легін А.чсксандръ Михдй.тогшчъ Вялошнцкш и кофишетл. Саилу- кокь, который при государтшѣ ичерашнесо числа изъ Царскою Села іт;фатилъоі.

  IV. ІІрипеслъ ко мнѣ нротонопъ мідин-.кі/і отъ осшшка та­мошнего Лиеанекнча пнем». Ікі.іи мы, :тѵгіездомъ ияь длордл, у нуримберцокь, п куплены ѵ ннхъ дпѣ картины за 40 і;. Потомъ были у полковника Ьоиіича на нодкѣ.

  1. ГІисаль ші:‘ма до сотника мглннскоіо Лисанепича, иъ ог- ьѣп. на его кчоранінее писмо. н до жены моей, ознаймуюін о с во­ем ъ здоровѣ, іг гі; іпцма обѣ отосланы къ протопопу аглиігекоыу дли итпраш іп, Мглннъ. Печерохъ заездиль пзъ диорди до насъ І1\ урман і> и ну ял т. дли прочитаніп сгатьѣ Юрія Хме.іпиці;ого.

  2. Ниеано писмо до племѣншіка иоего Іосифа, чтобъ дллъ оім. знать, отданы-ли ему прн писмѣ ноемъ бумажных;, пшалерь десять шгукъ, посланные отсели прошлого году ьъ иоябрѣ мѣснцѣ чре,ть Івакгі Іианоиого сина (что нт. Пѣепчкахь) Гамалію.

  3. 1!«черомъ йилъ у мене кчкансояцй сотішкъ 'Лшіъ Дмсг- рош^кііі н еказоналъ, что Іпань Андріепъ синь Ракошіѵьгуі) заска-

  5,;|) Раконкчп ігронсходять оть «|і илу икаю полноваіо Сеяния.

  хояіт, который, женишнпсь па дочери Лазпря Го]>ленка, іюлуиі.п, чі. іі]<;іла- лое різорсноое татарами сотекаос лістечко Галл и у (ніжлл у І.ѵ:0 К;.

  Галнцѣ принадлежало огромнее пространство пустихг асме.н, ы.іторын и о- та.іъ п.іемѣішицю жены кофишенка Александра Юліановвча Саплу- ъова, рпжденпѵю изъ сестри его Савлуковой, аа ноддячимъ Брин- цолымъ иъ замужствѣ бывшей. а оной невѣстѣ и>гя Ѳедосія Григо­рьевна.

  1. Ьылъ у мене секретарь Выпклеръ и нзнлъ двадцать чер- ѵоныхъ для пересылки къ сину моему въ Киль, до которого о томъ я писалъ я сего-жъ числа, подч-. Л: 3-иъ, чтобъ онъ и прежние 20 и иынѣшіше 20-же червоныхъ отобралъ у ассесора Шмндевдорфа и о росходѣ какъ прсжныхъ, такъ и сихт, ста червоныхъ прислалъ ■вѣдомость, да и отъ профессоре въ о с во ихъ наукахъ засиѣдите.т- с/гвованіе, якое пиѵяо до сипа къ отправѣ по иочтѣ отослано кі. тому-жъ секретарю Винклеру.

  2. Писаны писма отъ насъ въобщѣдо старшины геисралпогі о отсилки Головина, да дп старш&ны гелералной, съ канцелярии вой- <кі)коЛ присуствующмхъ, о дѣдѣ Тихона Грнгоріена сила Чамова, купца ■браип.оі о. лзглндот. денсгъ, по указу сенатскому отобранныхъ. Яе- чсромъ посѣіцалп болпоіо Якова Дмитріеішча Рожеисі.оіо, которою -пчера мясломъ соборовали, а отъ несо были у Оедора Іиаяояяча Коченепского. За сундукъ деремній ка тѵіны (цинковую посуду), да за бѣбулу и веровку—-35 к.

  2Г). ^ааны огь господина секретаря Новогоржцоиа для тезо­именитства дочери ею Марін, креспици обозного іепералиою Лизо­губа, на аантрее обѣдать.

  1. Рано были въ дііорцѣ, где застали у графа нсѣхъ сішо- дялпыхъ члеповъ и канцлера к Апраксина. Потомъ отъехали до Нотіоторжцоііа » у него купно съ Вясиліемь Інаноьичемъ Демидо­выми оберъ-еекретаремъ И я илом;, Ваенліекичеиъ Севергинымь и другими об'Ьдаля. імснинііицѢ куплена сгіонѵкка за 50 к. Туда жь пріпзди.гь Інанъ Раковичъ звать ісь себѣ па агоиоръ обозного гене- ралного вмѣето старости, потомъ и на квартеру нашу онъ-же

  ля л а Агафья Лазаревна Ракоьичъ, остаиішісь кдо рою. Пользуясь влі яте льном ломощью брата своего Дмитрія Горлеяка, пъ то «реия крндуцкаго полковника, Агафья Раковичъ, ад окружавшее Галину степи, пйсе.іи.тд тенерешкія села— Сальпое, Рончаігь, Татароіжу л лругія.Едннствеввьій сынъ Агафьи. буячуковыа товарііщъ ГГаінлі, Рак о ни чъ, бил. уясвпднимъ богачеыъ вт. прплуцклнъ полку. Иванъ Андрсйвичъ Ракошічъ, хоружіД генерал.пой артішерін, былъ впѵкъ Пайла съ Фсдоропичсмъ лріездилъ, но на тихъ з го вор ахъ мы не были. Преосвященпый гверскій. огьежджая, заездиль въ нашу «картеру.

  1. ІІолучень накегъ отъ молодыхъ Скоронадскпхъ до отца и\ъ изъ Вроцлавн и пный нилючень въ писмо, оть мене до него жъ вг Глухонъ писанное, сь посылкою фарфорового, для его купле­ного, креденсу. Постнліону, принесшему тотъ пакегь, дано 3 к. Слугѣ секретаря Нотиоржцова Івану, сегоднешнеыу имениннику, дано 50 к, изъ общыхъ денегъ. Дань Ііоску парусного иологна кусокъ.

  2. ІІылл рано съ Гудовичемъ у графа въ двѳрцѣ, потомъ къ Ѳедору Івановичу заходили. Взялъ у Ч а мола 20 червоішхь, рсякій червовый по 2 р. 25 к., и того за 4о р,

  3. Писалъ ішсмо къ л;епѣ объ отдачи Чамояу за иошшуты* червоные денегъ сорока пяти рублей и что ему-жь дань реестръ о слравлеимо нѣкоторыхъ покуиокъ въ Москкѣ, которые если при- пезетъ съ домъ нашъ, то и аа оные надлежащие денги заплагила-бм. А въ томъ реестрѣ написано: мѣховъ лчсихъ хрибтовыхъ 2, крас- ній 1, бѣлый 1, черенііі 1, череиій песковііі бѣлый 1, тюлчій черекій хорошій I, бѣдокъ сибирскнхъ два мѣки, одинъ черны.ѵь. другой сѣрыхъ, заячих-ь хорошихъ ыѣхоиіі 4, дна тюма китаю: одинъ голубого, другіЙ крошкного циѣту, кожь юфювыхъ 10, пасовъ (соясовъ) сыоржовыхъ 2 нары.

  4. Рано ездили до канцлера съ прошеніемь доложить объ о тпускѣ лашемъ. Огъ него при возирдтѣ, протявъ квартерл. нашой, ветрѣтили едугцую государиню’ съ нридворними. Обѣдали у иасъ секретарь Кутурлиновъ Ілля Кузммчъ и брянскій куігедь Чамопъ, которому н писма, огь мене писанные до Скоропадсиого, съ вклю­чен нымъ ч отъ дѣтей его накетоѵъ, до жены о взятихь у его, Ча­мова, 20 черіюныхъ и до Іосифа о бумажныхъ шпалерахъ, чрезъ Івана Гамалію носдашшхъ, тако-жъ реестръ о прсдггомяиутыхь въ Москвѣ покупкахъ, вручены, и онъ-же огьехалъ во свояси. Ссго-жъ числа но обѣдѣ нуились у насъ б. т. Николай Троцкій 15121, да еот- яикъ отставленвыЁ нолковый при.іуцші Стефу.иъ Лукомскій. нрі-

  *) Бунчуковый това.риц'ь Трсхшй бнлъ женатъ иа Ѵ&рьі. Стоиаионцѣ Нос*, едняствеяеоА дочери Степана Носа—сына прнлуцкаго аолкоьшта, поа- тому всѣ ясдвненыыя нкѣвіа ііослѣдияго перешіи къ Троцкииъ.

  ехаглмс і*ъ С. II. Бурхъ сего гениаря. Писалъ до синя нъ Киль подъ .V' 4. оГшиляюми, что секретарю Ншіклеру отданы уже 40 черішгшѵъ, которые опъ доджень т.імъ отобрать у ассессора Шмн- дсіідорг}ін, л оное нисмо отослано до тюстъ-директора Аша для огііраіілсігія по тгочтѣ въ Киль, Вечером:, ом.ть у нась графъ Іяанъ Снмоновичъ Гендрикогѵь, к между тѣмь црнсиланъ служитель отъ Саялукопа знать одного обозного гене рал но со, господин;: Лизогуба яа заитре і;ь свядбѣ Раконича.

  Г>1. Рано нриходилъ и саят. Гаѵошічъ его-же ѵ. Лизогуба звать одного, а тто обѣдѣ и всѣхъ насъ зпалъ. 1Го служ<И; ііожоіі были у ручки сосударини ішоііс, къ тою. чнелѣ и мы; потомь ѵ граф» Розумовского, который сказнлъ. что и самъ-бы ОКЪ ]К)ДТ. насъ отсели збуть. По полудни т> С-мъ часу съехались перио лъ домъ Оедора Іилноиіт, потомъ ііъ дгорець до слѣпосо Г^июрія Михаиловича Любистка и, тамъ лроседѣвъ до Я-го часа. пошли съ асенихохъ іа иридиорнугс болтун» церковь, куда іннлѣ приведена и непѣсга, где и госѵдярынн іфшнедъ, спросила о жсіш\ѣ и пного 1ручьѣ пожаловала, потомъ отошла. Таже началось к окончилось иѣнча- піе, а ііослЬ лѣнчапіл отъехали :мъ дворца прямо ьъ домъ кофи- шенкл Александра Юлшновичя Савлукона, который съ женою сно- екі. Аг.іфісю Яковлевною Догбешкош-кою, встрѣти.гь молодыхь ка крилцЪ; потомъ, ппіедь іп. избы, сѣлн за столы, уже приготоилен- іші". пть портпт жениховой бнлъ отцеыъ іккаженыыъ обозный гелералнып г. Лизогубъ, ыагерыо жена Лкома Ішшокнча Дипопа генерала рекетмейстера, съ невѣстиной— камеръ-геръ и кавалеръ Никит л АндріянОііичъ Вожжинской. Понечеряннш у Саилукона и чрезъ чісъ-другон танцопапши, отъехали пен веселая компапіи съ жйиихомь и невѣстою иъ домъ Ѳедора [яаіюкича Коченевского и тлмъ немного позабавившись, молодыхъ остамі, розъехаля: і. уже нъ 4-мъ часу по полуночи. Нъ день были у паск секретарь Ншю- торяѵЦгжъ н кумъ мой Яконъ Тимофіевъ съ своею женою.

  Февраль  Но полдіш въ 1-мъ часу зшиъ Раиопнчъ всѣхъ насъ на кушапье до скоей уже квартери, где, по собраніи мораішшхъ ье- селяыхъ гостей н (,’авлукоьа съ женою, обЬдали до поз на, потомъ танцами даже до полуночи забавлялись. Государиня отъехала въ Царское Село.Обѣдади у себе, а по обѣдѣ прпнеслъ ко мнѣ огь отца ду- хопп и ка служитель ею его рублей денег ь, о которыхъ пріемѣ и росписка ему огь иене дана. Послѣ полудня звалъ иасъ Стефанъ Евфимоіяічъ Карновкчъ камерь-лакей (который 31-го генваря же­нился па іноземкѣ, бывшей у киязя Константина Кантеміра)51 *) къ себѣ па вечеру, где мы л били у него, въ старомъ лѣтнемъ двор- цѣ, и ужинали съ бывшими тамъ-же обоего пола юстыи, въ томъ числѣ былъ и камеръ фуріерь потковникъ Сергій Михаилопнѵь Не- стеревъ. и пробавиля до 2-го часа но полуночи.—За пару чашокъ чайпнхъ фарфоровыхъ 2Г> к., да І9іюж.чпі:у Я к.

  1. Праадновано при днорѣ у его і м. н ораторского пщ-очесгва, госу­даря келлклго І.7ІЯЗЯ вогломпианіе ордена ьакалеріи свягыя Анны, онымъ'ЖС орденомъ жаловалъ 9-ть персоль кавалерами, нъ томъ чнг.іѣ и царетіча грузипского, генерала маіора Георсін, контръ-адмирада Воина Яковлевича Корсакова и пр. Послѣ полднн ездили къ н,тат­скому соиѣтанку Ііасилію Інановичу Демидову и у него съ прот- ■чими. тамь бывшими, радп именинъ дочери его Анны. гостми, до вольно трактованы.

  і. Рино би.ть у насъ б. т. Іпант, Андріеиъ синъ Ракоппчъ съ новобрачного женою своею Ѳедосіею Григоровнок». Куплено еще дві пари чапюкъ чаііныхъ и полоскатедиую одну зг 75 к.; за чпл- ки бѣлые дано 30 к. Припесенъ пакегъ нвъ почти огь постъ-ди- ректора Аша, полученный оть дѣтей г. Скоропадского. [Гостпліонѵ дапо 8 к.

  Л. ІІередъ обѣдомъ пріехалъ къ пяыъ секретарь Иопотарж- цоііъ съ женою своею Анною Василіевното, у насъ-же и обѣд&лк іг прощались за позавчерагоную у господина Демидова бывшую комііанѣю. Учера вечеромъ былъ у меня переводчнкъ івосграпноіі коаіегіи Даннлевскін и врпнесъ книжку латинскую ІжиЬгаІіочез. а рано вчера-жъ «рислалъ къ намъ два го мы новолапечатанного Телемака для вычетанія синодалнмй оберъ-секретарь Яковъ Гера- симовичъ . ІеііЯішдоііЪ, и я къ исыу поелалъ своего переводу Кате- хисмъ. А но л о г і іо и Мал ярда оти-Ьты, какъ приступклъ къ нашей

  Нарпоанчъ бнлъ ка нерт,-лакеемъ у нелнхяго князя васлѣдвига. кото­рый, ьегкдъ за истуиісціем?. сьонмъ на престол», ыазначплъ Карониича старо дубскимт. зоіковникоиъ.

  Каталог: library
  library -> Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек
  library -> Ќазакстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Бїйрыєымен бекітілді 17 тамыз 2000 ж
  library -> Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жјне єылым министрлігі
  library -> Академик Ќ
  library -> Жеңіс сәті – тарихта өшпес із қалдырған айрықша оқиға, ұлы мейрам
  library -> Георг Зиммель
  library -> Хелен сингер каплан
  library -> Саяси партиялар және партиялық жүйелер


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6   7


  ©kzref.org 2019
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет