До директора на риосв-пазарджик уведомление за инвестиционно предложение От „ асен метал 81 ” еооджүктеу 98.86 Kb.
Дата14.04.2019
өлшемі98.86 Kb.


ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-Пазарджик

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

От „ АСЕН МЕТАЛ 81 ” ЕООД,
обл. Пазарджик, община Пазарджик,с. Говедаре,ул. „Двадест и втора”№16,
тел. 0899605790

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

обл. Пазарджик, община Пазарджик с. Говедаре,ул. „Двадест и втора”№16,

БУСТАТ 202146707

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес:. обл. Пазарджик,община Пазарджик,гр. Пазарджик 4400

ул. „Дойран”№8,


тел. 0899444897

/Телефон, факс и е-mail: /

Асен Митков Асенов тел. 0899605790
/Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител/

Асен Митков Асенов /Лице за контакти/


Уважаеми г-н Директор,
Уведомяваме Ви, че „ Асен Метал 81” ЕООД е наела с договор за наем от физическото лице Асен Митков Асенов имот , находящ се в поземлен имот

№ 203032 в селскостопански двор в масив 203 в месността „ Горни лозя”, землище на с.Говедаре , община Пазарджик. С площ 0,505 дка.

Инвестиционното намерение на „Асен Метал 81” ЕООД е на горепосочената площадка да извършва следните дейности:


 • Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

 • Временно съхраняване на ИУМПС

 • Разкомплектоване на ИУМПС

 • R 13- съхраняване до извършване на някоя от дейностите с кодове R 1- R 12, на ИУЕЕО

Характеристика на инвестиционното предложение:


 1. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч.; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив и др.:

Асен Метал 81” ЕООД ще извършва разкомплектоване на ИУМПС , търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и R 13- съхраняване до извършване на някоя от дейностите с кодове R 1- R 12, на ИУЕЕО и ще прилага следните технологии и методи по видове дейности:

 • Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС:

а) отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове; акумулаторите се поставят в специализирани контейнери.

б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни възглавници);

в) отстраняване, разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в излезлите от употреба МПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните части; Поставят се в резервоари, варели и или бидони-надписани по код, плътно затворени и съхранявани на закрито.


 • Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им:

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри;

б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий;

в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за течности и т.н.), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали;

г) отделяне на стъклата. • Операциите по съхраняване се извършват по начин, предотвратяващ увреждане на резервоарите, съдържащи течности, или на компонентите, подлежащи на повторно използване като резервни части, Горепосочените дейности ще се извършват в:

 • работно хале за разкомплектоване, част от масивна едноетажна сграда, закрито и с трайна непропусклива настилка

 • закрит склад за стари акумулатори

 • закрит склад за маслени филтри и масла, източени от ИУМПС

 • закрит склад за опасните компоненти и др. отпадъци с опасни свойства, образувани при разкомплектоването на ИУМПС

 • открит склад с клетки за негодни за употреба гуми, стъкло и участък за смесени неоползотворяеми отпадъци от пластмаси, текстил, кожа и др.

 • закрит склад за съхраняване на отпадъци от цветни метали

 • циментирана открита площадка за съхраняване на отпадъци от черни метали

 1. Цел и предмет на инвестиционното предложение- производство, жилищно, пътно и др. строителство:

Временно да съхранява и разкомплектова ИУПМС ,да извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и предварително третиране ИУЕЕО


 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Няма връзка

 1. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Площадката се намира в поземлен имот № 203032 в селскостопански двор в масив 203 в месността „ Горни лозя”, землище на с.Говедаре ,община Пазарджик. С площ 0,505 дка.

 1. Ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи, ВиК и др.), в т.ч. схеми и географски координати на трасетата:

За дейността на фирмата ще се използва съществуващата инфраструктура , поради което няма да се наложи изграждането на такава.


 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

За дейността на фирмата и за нуждите на персонала , ще се използват вече изградената водоснабдителна и канализационна мрежа на В и К , както и електрическо захранване от съществуващата електропреносна мрежа на EVN.
7.Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:


Код на отпадъка

Вид на отпадъка

Свойства
Отпадъци от разкомплектоване на ИУМПС
13 01 10*


нехлорирани хидравлични масла на минерална основа


Течни; Опасни

13 01 13*

Други хидравлични масла

Течни; Опасни


13 02 05*

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

Течни;

Опасни свойства13 0 2 06*

Синтетични моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

Течни;

Опасни свойства13 02 08*

Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки


Течни;

Опасни свойства13 0701*

Газьол, котелно и дизелово гориво

Течни;

Опасни свойства13 0 7 02*

Бензин

Течни;

Опасни свойства15.02.02*

Абсорбенти, филтърни материали/ включително маслени филтри неопоменати другаде/, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни в-ва

Твърди, опасни свойства

16 01 03

Излезли от употреба гуми

Синтетичен каучук;

горим


16.01.04*

Излезли от употреба МПС
16 01 06

Излезли от употреба МПС, които не съдържат течности или други опасни компоненти

Устойчиви,

Неопасни свойства16 01 07*

Маслени филтри


Опасни свойства

16 01 10*

Експлозивни компоненти(предпазни въздушни възглавници)


Опасни свойства

16 01 11*

Спирачни накладки, съдържащи азбест


Опасни свойства

16 01 12

Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11


Неопасни свойства

16 01 13*

Спирачни течности

Течни;

Опасни свойства16 01 14*

Антифризни течности

Течни; Опасни свойства


16.01.15

Антифризни течности различни от упоменатите в 16.01.14

Течни , неопасни

16 01 16

Резервоари за втечнени газове

Устойчиви,

Неопасни свойства16 01 17

Черни метали

Устойчиви,

Неопасни свойства16 01 18

Цветни метали

Устойчиви,

Неопасни свойства16 01 19

Пластмаси

Устойчиви,

Неопасни свойства16 01 20

Стъкло

Устойчиви,

Неопасни свойства16 01 21*

Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11,16 01 13 и 16 01 14


Опасни свойства

16 01 22

Компоненти, неупоменати другаде


Твърди , неопасни

16 06 01*

Оловни акумулаторни батерии

Олово, киселина;

Разяждащи

Отровни


16.06.02*

Ni-Cd батерии


Никел,Кадмий киселина;

Разяждащи

Отровни


16.06.03*

Живаксъдържащи батерии

Живак, киселина;

Разяждащи

Отровни


16.06.04*

Алкални батерии

Алкални метали, киселина;

Разяждащи

Отровни

Отпадъците образувани от разкомплектуването на ИУМПС ще се съхраняват временно на площадката, до предаването им на други фирми, които притежават разрешение да извършват по-нататъшното им третиране

Дружеството е в преговори:


 • с фирма „Промишлени системи”ООД, притежаваща необходимото разрешение по чл.37 за събиране и транспортирате на отработени машинни масла

 • с фирма „Булхит”ООД, притежаваща необходимото разрешение по чл.37 за събиране и транспортирате на излезли от употребча батерии и акумулатори

 • с ЕТ”Красимир Георгиев”, притежаваш документи за събиране и транспортиране на излезли от употреба гуми
 1. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

Проектния срок за окончателното изпълнение на инвестиционното намерение е 5 / пет / месеца 1. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.:

Отпадни води ще се генерират само от жизнената дейност на персонала и клиентите и те ще постъпват в съществуващата канализационна мрежа на гр. Пазарджик


 1. Засегнати защитени зони от Националната екологична мрежа /НАТУРА 2000:

Не са засегнати защитени зони от националната екологична мрежа 1. Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение:

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.


ІІ. /не е задължително за попълване/

Прилагам:

 1. Два екземпляра на уведомлението на електронен носител.

 2. Договор за наем от 07.11.2011г.

 3. ПУП –на поземлен имот №203032

Дата: 03.10.2012г. Уведомител:


/ Асен Асенов управител/


Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет