До Севдалин БуковичДата30.03.2019
өлшемі265.5 Kb.
#77849
ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЪТИЩА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН ПРЕЗ 2017 Г.

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Югозападният район за планиране (ЮЗРП) включва площ от 20 306,4 кв. км. и е втори по територия от всички райони за планиране в България.

Южната и западната граница на ЮЗРП съвпада с националната граница и в резултат на това има граници с три държави – южната с Гърция, а западните граници са със Сърбия и с Република Македония. Населението му е  2,133 милиона (2011 г.)Състояние на настилката

Републикански пътища общо (км)

АМ

(км)

І клас

(км)

ІІ клас

(км)

ІІІ клас

(км)

Пътни

връзки

(км)

Добро

1363.929

152.212

358.773

290.891

540.937

21.116

Средно

1051.791

29.700

139.091

222.193

602.595

58.212

Лошо

895.094

33.200

98.23

104.925

652.739

6.000

Без настилка

75.600

-

-

-

75.600

-

Общо ЮЗР:

3386.414

215.112

596.094

618.009

1871.871

85.328

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

АМ „Струма“ Лот 3.1 Благоевград – Крупник от км. 359+000 до км. 366+000 и от км. 370+460 до км. 376+000

Изпълнител: ДЗЗД „АМ Струма 3.1";

Договор № 163/30.12.2015 г. за проектиране и строителство на АМ „Струма" Лот 3.1

Стойност на договора: максимална договорна цена – 154 999 999,92 лв. без ДДС.

Договорните условия са изготвени на базата на FIDIC Жълта книга.Дата за Започване – 10.02.2016 г.

Време за завършване на Работите – 1 280 дни.

Супервизия (Договор за строителен надзор): ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1"

Договор № 164/30.12.2015 г.

Стойност на договора: договорната цена е 1 695 249,00 лв. без ДДС.

Продължителност на договора – 60 месеца.

Създадена е организация за изпълнението на проект АМ „Струма“ Лот 3.1 Благоевград – Крупник от км. 359+000 до км. 366+000 и от км. 370+460 до км. 376+000 - със Заповед № РД-11-443 на Председателя на УС на АПИ е сформиран екип за управление на проекта.

Обектът е във фаза проектиране. Дължината на участъка е 12,54 км. Предвижда се магистралното трасе да бъде с габарит А29 с две платна. От Изпълнителя по Договорно споразумение № 163/ 30.12.2015 г. за проектиране и строителство се изготвя Технически проект.

На 10 септември 2016 година Министерски съвет издаде Решение №749 за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км. 359+068 ≡ км. 359+483.52 от Лот 2 до км. 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ Път I-1“, намиращи се в землищата на с. Зелен дол, с. Покровник, с. Мощанец и с. Церово, община Благоевград, с. Градево и гр. Симитли (с изключение на частта, попадаща в регулационните граници на града), община Симитли, област Благоевград.

За проучване на регистрирани археологически обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1, е сключен Договор № РД-37-15/02.09.2016 г. за извършване на предварителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1 на обекти Мощанец 2 (от км. 363+400 до км. 363+500) и Мощанец 3 (от км. 363+650 до км. 363+700)“, с НАИМ-БАН, по рамково споразумение №136/23.09.2015 г.

На 07.06.2016 г. е одобрен от Възложителя комуникационен план за изпълнение на мерките за информация и комуникация.


АМ „Струма“ Лот 3.3 От Кресна до Сандански от км. 397+000 до км 420+624= км. 420+628.478

Изпълнител: Консорциум „Струма Лот 3.3“ с водещ партньор „ГБС инфраструктурно строителство“ АД и участници: „Пътстрой 92“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Геострой“ АД

Договор за проектиране и строителство: №137 от 25.09.2015 г.

Стойност на договора: 234 123 012 лв. без ДДС

Срок за изпълнение: 1280 дни – 9.05.2019 г.

Отделно 550 дни за съобщаване на дефекти – 5.11.2020 г.

Авансово плащане 21 314 451.20 лв. без ДДС.

Обща дължина: 23.6 км.

Супервизия (Договор за строителен надзор): №138 от 25.09.2015 г.

Изпълнител: „Пътинвестинженеринг“ ЕООД

Стойност на договора: 2 998 161.28 лв. без ДДС

Срок за изпълнение: 24.09.2020 г.

Извършени до 30.09.2016 г. плащания в размер на 372 048,07 лв. без ДДС.

Етапът на проектиране е завършен. Техническият проект е приет на Експертно технико-икономически съвет на 12.08.2016 г.

На 29.08.2016 г. от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е издадено Разрешение за строеж № РС-55/29.08.2016 г. за обект: „АМ „Струма“ Лот 3.3, участък 1 от км. 397+600 до км 408+000, с изключение на следните големи съоръжения над водни обекти:

мост над река Градешка при км. 400+300,

мост над река Злинска при км. 401+810,

мост над река Струма при км. 405+380,

мост над река Струма при км. 406+700.

На 30.08.2016 г., бе дадено начало на строителството на обекта АМ Струма  Лот 3.3 с официална церемония  и символична първа копка в близост до село Микрево, където ще се намира пътен възел „Струмяни“.

На 20.09.2016 г. е съставен Протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, във връзка с РС-55/29.08.2016 г. за обект АМ „Струма“ Лот 3.3 от км. 397+000 до км. 420+624, участък 1 от км. 397+600 до км. 408+000.

Физически напредък:

През периода 20.09.2016 г. до 30.09.2016 г. в участъка от км. 397+600 до км. 408+000 се работи по почистване на площадката, отстраняване на хумус и изкоп на земни маси. Изпълняват се изкопни работи за малки съоръжения – водостоци, за изместване на съществуващи водопроводи и за ССП при км 400+220.

През м. октомври се работи по окончателно почистване на хумусен слой в участъка от км. 397+600 до км. 408+000, подготовка на земната основа чрез доуплътняване и химична стабилизация на определени от Проектанта места, изпълнение на СМР за изграждане на малките съоръжения (тръбни и правоъгълни водостоци) в участъка от км. 397+600 до км. 401+580, изпълнение на СМР за реконструкция на канализационен колектор при км 398+798 (на с. Долна Градешница) и водопровода при км. 400+260, подготовка и трасиране за изпълнение на СМР за реконструкцията на ел.20 kV при км 399+580 и при км. 400+215 и изпълнение на насипи за земното тяло на автомагистралата в участъка от км. 397+600 да км. 401+750.
АМ „Струма“ Лот 3.2 - работи се по четири варианта на проекта за трасето на участъка. Предстои оценка и провеждане на процедури по обществено обсъждане, както и Оценка на въздействие на околната среда (ОВОС). След положителна Оценка на въздействие на околната среда (ОВОС) ще се подаде апликационна форма за финансиране пред ЕК.

АМ „Калотина - София“ Лот 1,  Път II-18 ,,Софийски околовръстен път – Западна дъга“
Участък 1 – от км. 59+400 до км. 61+629,18 и от км. 0+000 до км. 0+780

Изпълнител: ДЗЗД „ТРЕЙС СОП“ (“Трейс Груп Холд“ АД,гр.София; „Пи Ес Ай“ АД,гр.Стара Загора; „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич и „Станилов“ЕООД, гр.София)

Стойност на Договора: 47 820 000,00 лв. с ДДС

Консултант (строителен надзор): ДЗЗД “Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес“

Стойност на Договора: 1 171 800,00 лв. с ДДС

Авторски надзор: ЕТ”Людмил Коларов – Канел”

Стойност на Договора: 96 000,00 лв. с ДДС

Начало на строителните работи –12.09.2012 г.

Край на строителните работи – удължен до 31.10.2015г.

Общо физическо изпълнение: 100,00%

Констативен Акт (Образец 15) от 31.10.2015 г.

Протокол Образец 16 от 29.12.2015 г.

Разрешително за ползване № СТ-05-2614/29.12.2015 г. за строеж: „Път II-18 Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+400 до км. 61+629,18 и от км. 0+000 до км. 0+780” , без участъка от км. 59+400 до км. 59+585.

В участъка от км. 59+400 до км. 61+629,18 и от км. 0+000 до км. 0+780 Път II-18 Софийски околовръстен път е с 2 (два) подобекта: Подобект I: Реконструкция на водопровод и канализация с увеличена дължина, реконструкция на два магистрални топлопровода и изпълнение на допълнително възникнали количества СМР; Подобект II: Проектиране и изпълнение на шумозаглушителни елементи, за които:

Изпълнител: ДЗЗД „ТРЕЙС СОП“ (“Трейс Груп Холд“ АД,гр.София; „Пи Ес Ай“ АД,гр.Стара Загора; „Пътно строителство“ АД, гр.Добрич и „Станилов“ЕООД, гр.София)

Стойност на Договора: 14 333 955,89 лв. с ДДС

Консултант (строителен надзор): ДЗЗД “Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес“

Стойност на Договора: 533 400,00 лв. с ДДС

Край на строителните работи – удължен до 31.10.2015г.Общо физическо изпълнение: 100,00%
Пътен надлез на ул.„Филиповско шосе“ над Софийски околовръстен път при км. 59+500, в участъка от бул. „Добринова скала“ до ул.„Трети март“

Изпълнител: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

Стойност на Договора: 4 980 083,36 лв. с ДДС

Консултант (строителен надзор): „Пътконсулт 2000“ ЕООД

Стойност на Договора: 95 948,40 лв. с ДДС

Авторски надзор: ОП „София Проект“

Начало на строителните работи –10.12.2015 г.

Край на строителните работи – 07.04.2016г.

С допълнително споразумение 53-00-/07.04.2016 г. срокът за завършване на обекта е продължен с 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на Приложение № 2а (Образец 2а) в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за участъка от км. 0+496.50 до км. 0+680.18.Констативен Акт (Образец 15) от 08.04.2016 г. за участъка от км 0+000 до км 0+496.50, включително пътни връзки за вливане и отливане от и към СОП.
Участък 2 – от км. 0+780 до км. 6+308,17

Изпълнител: ДЗЗД „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ (Джи Пи Груп“ ООД, „Автомагистрали - Черно море“ АД, „Пътстройинженеринг“ АД)

Договор №РД-33-24/21.10.2015 г.

Стойност на Договора: 101 999 866.65 лв. с ДДС

Консултант (строителен надзор): Сдружение „София Запад 2013“ („Пътконсулт 2000“ ЕООД, „Рутекс“ ООД, „Трансконсулт БГ“ ООД и „ИРД Инженеринг С.р.л.“)

Стойност на Договора: 719 040лв. с ДДС/

Авторски надзор: ”Ню ИТ и Инженеринг” ООД

Индикативна стойност на Договора: 150 000,00 лв. с ДДС

Начало на строителните работи –04.11.2015 г.

Край на проекта: 31.12.2016 г.

Сертификатът за окончателно завършване на проекта все още не е издаден. Срокът на договора е удължен до 26.02.2017 г. поради неприключили отчуждителни процедури.ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014 - 2020 Г.“

Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд - Бучин проход от км. 8+200  до км. 30+400,  с обща дължина 22,2 км., област София” – за проекта има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-7.001-0009 на стойност 14 681 584.60 лв. Към настоящият момент се провеждат тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Прогнозна стойност на договор за СМР - 23 015 589.50 лв. Очакван срок за приключване на тръжната процедура и избор на изпълнител на СМР – до края на м. ноември 2016 г. Очаквана дата за стартиране на изпълнението на СМР – м. април 2017 г.

Лот 3 „Път ІІ-81 Бучин проход- Берковица от км. 30+400 до км. 51,235, с обща дължина 20,835 км., област София” – за проекта има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-7.001-0010 на стойност 12 666 995.95 лв. Към настоящият момент се провеждат тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Прогнозна стойност на договор за СМР - 10 048 273.96 лв. Очакван срок за приключване на тръжната процедура и избор на изпълнител на СМР – до края на м. ноември 2016 г. Очаквана дата за стартиране на изпълнението на СМР – м. април 2017 г.

Лот 22 „Път II-62 Дупница-Клисура от км. 42+263 до км. 59+072, с обща дължина 16,809 км., област Кюстендил“ – към настоящият момент АПИ е на етап подготовка на проектното предложение за кандидатстване за финансиране и подготовка за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Очаквани срокове:

  • за подаване на проектните предложения /формуляри за кандидатстване/ и обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта – до края на 2016 г.

  • За сключване на ДБФП – до месец март 2017 г.

  • Стартиране на изпълнението на СМР – средата на 2017 г.

Лот 23 „Път II-62 Клисура-Самоков от км. 62+922 до км. 78+633, с обща дължина 15,711 км., област София “– към настоящият момент АПИ е на етап подготовка на проектното предложение за кандидатстване за финансиране и подготовка за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Очаквани срокове:

  • за подаване на проектните предложения /формуляри за кандидатстване/ и обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта – до края на 2016 г.

  • За сключване на ДБФП – до месец март 2017 г.

  • Стартиране на изпълнението на СМР – средата на 2017 г.

В допълнение на изложеното дотук Ви информирам, че към настоящия момент в процес на изпълнение е проект Лот 15 „Път ІІІ-107 Рила - Рилски манастир от км. 11+010 до км. 30+796.82, с обща дължина 19.786 км., област Кюстендил“, за който е сключен ДБФП № BG16RFOP001-7.001-0014 на стойност 14 538 719.14 лв. – осигурено финансиране по ОПРР 14-20г. Стойност на договора за СМР – 14 128 475.47 лв. Обектът е съществено завършен и до края на 2016 г. ще бъде подписан Акт 15.

Други изпълнени проекти с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ на територията на Югозападен район за планиране са:  • Лот 15 Рехабилитация на път ІІІ-181 -СОП - с. Ковачевци от км. 0+000 до км. 26+792 - ДБФП № BG161PO001/2.1-01/2007/001-005 – стойност на ДБФП - 9 499 561.27 лв. Въведен в експлоатация на 04.10.2011 г.

  • Лот 31 „Рехабилитация и реконструкция на път II-18 Софийски околовръстен път – Южна дъга от км. 41+137,87 до км. 44+720“. ДБФП № BG161PO001/2.1-01/2007/001-030, стойност на ДБФП – 33 956 373.15 лв. Въведен в експлоатация на 09.11.2012 г.

  • Лот 33 „Път III - 1801 о.п. София-кв. Суходол-Мало Бучино-Голямо Бучино-гр. Перник/кв.Мошево/ от км. 0+000 до км. 4+474.04 и от км. 4+976.74 до км. 18+264.50“ - ДБФП № BG161PO001/2.1-01/2007/001-031 – стойност на ДБФП -11 227 035.66 лв. Въведен в експлоатация на 27.12.2013 г.

  • Лот 39 Път II-63 Перник - Стрезимировци от км. 43+300 до км. 52+594.89,с обща дължина 9,295 км., област Перник“. ДБФП № BG161PO001/2.1-01/2007/001-037, стойност на ДБФП - 5 795 335.20 лв. Въведен в експлоатация на 15.01.2013 г.

  • Лот 40 „Път III-106 Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония от км. 0+000 до км. 1+820 и от км. 2+700 до км. 24+343.52, с обща дължина 23,464 км., област Благоевград“. ДБФП № BG161PO001/2.1-01/2007/001-041– стойност на ДБФП -14 716 239.60 лв. Въведен в експлоатация на 08.08.2013 г.

  • Лот 45 „Път III-6233-Блатешница - Байкалско - Драгомирово от км. 5+100 до км. 15+600“. ДБФП № BG161PO001/2.1-01/2007/001-040 – стойност на ДБФП - 4 928 500.08 лв. Въведен в експлоатация на 20.09.2013 г

  • Лот 70 Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км. 16+540 ДБФП № BG161PO001/2.1-01/2007/001/056 – стойност на ДБФП – 220 104 260.95 лв. Въведен в експлоатация: участък 1 - на 30.12.2015 г. и участък 2 – на 28.09.2016 г.ПРОГРАМА „НОВО СТРОИТЕЛСТВО“

Републикански път III-623, Бобов дол – Жедна, от км. 14+800 до км. 15+560 – ново трасе (усвояване на нови площи от км. 14+850 до км. 15+550), област Кюстендил.

Към настоящият момент за обекта има изготвен технически проект и е на етап провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнители.

Републикански път III-623 в участъка между гр. Бобов Дол и с. Жедна е с нарушени транспортно експлоатационна връзки, в следствие на свлачищни процеси, които разрушават пътното платно при км. 15+200. Въз основа на това е изготвен технически проект с горното наименование. Целта на проекта е възстановяване на републикански път III-623 „Мламолово – Бобов дол –Жедна – Враня стена (о.п. Кюстендил – о.п. Дупница)“, участък от км. 14+800 до км. 15+560, с оглед осигуряване на нормална експлоатация на пътя.

Ремонт на жп надлез на Път III-105 на км. 14+100-гара Елин Пелин,

област Софийска

Обектът е в процес на изпълнение. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 98 календарни дни от Протокол 2а, който е подписан на 01 септември 2016г. Поради настъпване на зимния сезон и в случай на влошаване на атмосферните условия, може да останат видове дейности и за 2017г.Доизграждане надлез над ЖП линия на Път ІI-18 от км 32+240 до км 32+680

при Казичене – дясно платно, област Софийска

Изпълнител на обекта е фирма „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, с която има сключен Анекс № 53-00-6485 от 18.08.2016 г. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е до 12.12.2016 г.

Протокол обр. 2а и Протокол прил. 11 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. са подписани на 29.08.2016 г. Цената за изпълнение на СМР е 6 972 431,56 лв. с ДДС.

Строителен надзор на обекта е фирма „Пътинвест- инженеринг“ ЕООД.

Проектант на надлеза е „Пътпроект“ ЕООД.

Средствата за изграждане са осигурени с Постановление № 85 от 15.04.2016 г. на Министерски съвет.

Пътният надлез представлява осемотворно съоръжение с обща дължина 160.70 м при единични осови отвори 20.10 м. Посредством съоръжението се премостват два действащи електрифицирани ЖП коловози на линията "София – Пловдив", както и 6 бр. перспективни електрифицирани ЖП коловози, 2 бр. от които са ситуирани вляво от съществуващите, а останалите 4 бр. – вдясно от съществуващите ЖП коловози.

Осовите отвори на новопроектираното съоръжението са съобразени с тези на вече изградения пътен надлез по лявото платно, като се предвижда вида на конструкцията да бъде сборно-монолитна. Изчисленията са направени съгласно Европейската система за проектиране на строителни конструкции (Еврокодова система).

Пътната настилка в участъка извън съоръжението е съобразена със съществуващата пътна конструкция на път II-18, като в началото и в края на проектния участък новопроектираната нивелета е привързана към нивото на съществуващата настилка.

Предвижда се и изграждане на нови ограничителни системи за сигурност съгласно изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, БДС-EN 1317.АВАРИЙНА ПРОГРАМА

Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Път ІІІ-108,/І-1/-Петрич, аварирал водосток при км. 9+675. Обектът се намира в област Благоевград, община Петрич, землището на с. Кърналово на Републикански път ІІІ-108,/І-1/-Петрич, при км. 9+675. Строежът е втора категория съгласно категоризацията на строежите по чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.

Договор за изпълнение № РД-39-3/24.07.2013 г с изпълнител Консорциум „ПРО-ПТП София“. Цената за изпълнение на договора е 231 480,80 лв без ДДС или 277 776,96 лв с ДДС. Строителен надзор на обекта е „Консулт инженерингс“ ЕООД по Договор № РД-34-1/22.01.2013 г. За обекта има издаден Констативeн акт Образец № 15 от 18.02.2016 г. (дата на приключване на СМР). Издадени са Заповеди за промени, изготвен е Окончателен доклад и Технически паспорт на съоръжението. Издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-1025 от 27.06.2016 г. По настояване на ДНСК наименованието на обекта е променено на „Път ІІІ-108, /І-1/-Петрич, изграждане на нов мост на мястото на аварирал водосток при км 9+675“.
Обезопасяване на републикански път I-1 „ София – Кулата“ в участъка от км. 377+560 до км. 378+003 и км. 384+190 до км. 384+300, на територията на област Благоевград“ – инженеринг. Стойност по договор 1 004 880.00 лв. Строежът е шеста категория съгласно категоризацията по чл. 137 от ЗУТ. Приключен е и предстои разплащане.
Обезопасяване на републикански път I-1 /E-79/ „Даскалово – о.п. Дупница – о.п. Благоевград“ в участъка след с. Мурсалево от км. 348+700 до км. 349+000 на територията на област Кюстендил – инженеринг. Стойност договор 685 320.00 лв. Подписан е констативен приемо-предавателен протокол за установяване годността на строежа.

За „АВАРИЙНА ПРОГРАМА 2017“ и „ПРОГРАМА ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ 2017“, към настоящия момент все още няма определен бюджет. По отношение дейностите по ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ на пътищата от Републиканската пътна мрежа на територията за Югозападен район, през 2017г. ще бъдат поддържани съгласно финансовата рамка.ПРОЕКТИРАНЕ
Предстоящи проекти – 2017год:

Разширен идеен проект с парцеларен план за Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2, участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно с приблизителна дължина 23,8 км. и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно, с приблизителна дължина 5,45 км.

Технически проект за рехабилитация на Път III-109 "/I-1/ - Мелник" от км. 0+528 до км. 12+815.

Технически проект за извършване на Ремонтно – възстановителни работи на Виадукт „Потоп” при км. 11+271 на АМ „Хемус.

Технически проект за извършване на Ремонтно-възстановителни работи на Мост над р. Струма при км. 0+550 на Път ІІІ-1008 „/І-1/ – Струмяни – Микрево – Раздол – Клепало – граница Македония”.

В процес на изработване:

Идеен проект и технически проект за Път ІІІ-198 Обходен път на гр. Петрич.

Технически проект за рехабилитация на Път III-811 „II-81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник – Пали лула“, участъци от км. 0+000 до км. 9+810 и от км. 10+590 до км. 43+300, с обща дължина 42,520 км.

Технически проект за път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“, участък от км. 32+447,20 до км. 48+611,93“ – ново строителство.

Завършени проекти през 2016 год.:

Технически проект за рехабилитация на път ІІІ-104, Бобошево - Четирци от км. 4+810 до км. 25+530 – проект за рехабилитация

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

17.11.2016г., ЗАСЕДАНИЕ НА РСР на ЮЗР


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> Решение №646 от 26 октомври 2017 година
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
attachments -> Количествени аспекти на фискалната децентрализация
attachments -> Решение №301 от 13 май 2011 година за
attachments -> Актьори, интереси, конфликти
attachments -> Списък на таблиците
attachments -> Решение на Министерския съвет за: промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска на участък от републикански път ii-44, от км 24+090 до км 25+700
attachments -> Решение №545 от 26 септември 2017 година за


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет