Доклад за извършена проверка нажүктеу 50.91 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі50.91 Kb.
түріДоклад


ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

БЯЛА РЕКА - ВЕЦ” ООД – гр. Пловдив

На основание заповед № РД - 100/23.04.2018 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 15.05.2018 г. беше извършена проверка на „Предприятие за преработка на риба при съществуващ рибарник”, с. Войнягово, община Карлово, собственост на „БЯЛА РЕКА - ВЕЦ” ООД, гр. Пловдив. Комплексната проверка се извърши от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци, компонент води, компонент въздух, екологична отговорност и химични вещества и смеси/, съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2018 г.”


 1. Цел на проверката

Основната цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за водите /ЗВ/, Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, ЗОПОЕЩ и подзаконовите нормативни актове.

Обект на проверката е Предприятие за преработка на риба при съществуващ рибарник”, с. Войнягово, община Карлово
Проверени инсталации и дейности:


 1. Производствен цех

 2. Площадка за съхранение на производствени отпадъци

 3. Локално пречиствателно съоръжение

 4. Хладилни инсталации


III. Констатации от проверката по фактори и компоненти
Фактор „Отпадъци”
Обект на проверката е площадка с местонахождение: област Пловдив, община Карлово, с. Войнягово, ПИ №011050, ЕКАТТЕ 12005, местност „Сухите ливади”, стопанисвана от „БЯЛА РЕКА - ВЕЦ” ООД, с. Войнягово, общ. Карлово. Основната дейност на дружеството е преработка на риба при съществуващ рибарник .

За формираните отпадъци на площадката, дружеството е извършило класификация и притежава утвърдени работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Приложение №5 към чл. 7, ал. 1, т. 1от Наредба №2/2014г. /посл. изм. и доп., ДВ, бр. 32/2017г./, с писмо изх. № УО-105/25.01.2016 г.

За съхранението на производствените отпадъци на площадката има обособени места и обозначителни табели с кодове и наименования на формираните отпадъци до предаването им на фирми, притежаващи разрешителни документи, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр. 53/2012г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 102/2017г./. Представиха се сключени писмени договори с „Уейст Консулт” ЕООД от 11.01.2018 г. и „Екарисаж Варна” ЕООД от 13.09.2012 г.

Изпратен е годишен отчет към ИАОС за 2017г., съгласно Приложение № 9 към чл. 13 от Наредба №1/2014г., за което се представи обратна разписка за доставка от куриер от 12.01.2018г.

Представиха се заверени от Директора на РИОСВ –Пловдив отчетни книги, съгласно Приложение №1 от Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, които се водят редовно и правилно.

Дружеството пуска на пазара опакована стока, за която дължи заплащане на продуктова такса. Представи се договор за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъци от опаковки с № 805/24.09.2014 г. с последващи анекси и удостоверения с „Екоколект” АД. „Бяла река – ВЕЦ” ООД участва в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО и по чл. 28 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Представиха се месечни справки- декларации по приложение №15 от Наредбата за определяне на реда е размера за заплащане на продуктова такса, както и платежни документи за нейното заплащане всеки месец към „Екоколект” АД.
Компонент „Въздух”

За производствени нужди се експлоатират хладилни инсталации, както следва: 1. Copcland – работеща с фреон R404А - 25 kg

 2. C-SCN753H8K – работеща с R407 C - 15 kg

 3. D211.1Y – работеща с R404А - 4,2 kg

 4. MTZ048 – работеща с R404А - 3,6 kg

За всички инсталации са представени досиета по образеца на приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. /ДВ, бр.20/2017 г./. Досиетата се водят редовно от фирма, с която дружеството има сключен договор от м. януари 2018 г. Проверките се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност №3820/12.01.2018 г., издаден от ББКМ.

С вх. № 758/15.02.2018 г. пред РИОСВ –Пловдив е представен годишен отчет по приложение № 9 към чл. 35 от Наредба №1/2017 г.

На площадката не се експлоатират и няма налични горивни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
Екологична отговорност

В обекта се извършват дейности, попадащи в приложение №1 към чл. 3 от ЗОПОЕЩ /обн., ДВ, бр. 43/2008г./. При проверката не е представена оценка по ЗОПОЕЩ, изготвена по формата от Наредба №1/2008г. /обн., ДВ, бр.96/2008г./, дадена в приложение №1.


Химични вещества и смеси и управление на риска

За извършване на дейността си, дружеството използва химични вещества и смеси – „концентриран препарат за почистване и саниране” в пластмасови туби по 25 кг с производител „MA –FRA” S. p. a. Italy с доставчик “Авиатранс” ООД, гр. София и кислород. Препаратът е в налично количество 50 кг или 2 туби. Кислородът е наличен в съд, работещ под налягане – криогенен резервоар за течен кислород с рег. № ПДСН -2572 с вместимост 6,365 куб. м. За резервоара е представена ревизионна книга с акт за първоначален технически преглед от ДАМТН от 01.02.2017 г

За наличните химични вещества и смеси не се представиха информационни листове за безопасност, изготвени съгласно Регламент /ЕО/ 1907/2006 /REACH/, изменен с Регламент /ЕО/ 830/2015 и Регламент /ЕО/ 1272/2008 /CLP/.

Дружеството се явява потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент /ЕО/ 1907/2006 /REACH/.
Компонент „ Води“
Формираните битово - фекални и производствени води от измиването на технологичното оборудване и помещенията се отвеждат за пречистване в ЛПСОВ и се заустват в дере Гьопсата – ляв приток на река Стряма, поречие на река Марица.

Водата за отглеждане на рибата, се зауства в друга точка на заустване в същия водоприемник. За заустваните води, дружеството не притежава разрешително за заустване, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3,буква б от Закона за водите.Същото е в процедура по полчаването му от БДИБР – Пловдив.При настоящата проверка, в присъствието на представител на дружеството, от представител на РЛ –Пловдив се взеха проби за анализ от отпадъчни води на изход ЛПСОВ преди заустване във водоприемника и след последен бетонов басейн за отглеждане на риба, преди заустване във водоприемника.
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници


 1. Да се изискат от доставчиците и представят в РИОСВ –Пловдив информационни листове за безопасност, изготвени съгласно Регламент /ЕО/ 1907/2006 /REACH/, изменен с Регламент /ЕО/ 830/2015 и Регламент /ЕО/ 1272/2008

Срок за изпълнение – 22.05.2018г.

Отговорник – управител


 1. Да се представи в РИОСВ- Пловдив собствена оценка по ЗОПОЕЩ, изготвена по приложение №1 към Наредба №1 от 2008г. / обн. , ДВ, бр.96/2008г./

Срок за изпълнение – 22.05.2018г.

Отговорник – управител


V. Съответствие, последващ контрол
За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет