Доклад за извършена проверка нажүктеу 43.68 Kb.
Дата02.05.2018
өлшемі43.68 Kb.
түріДоклад

ДОКЛАД
За извършена комплексна планова проверка

на „Нова Трейд” ЕООД, обект с.Бачково, общ.Асеновград
На основание План за контролната дейност за 2014 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-54/19.03.1014 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 26.03.2014 г. на „Нова Трейд” ЕООД, гр.Съединение, общ.Съединение, област Пловдив, обект „Предприятие за бутилиране на изворна вода“ с.Бачково, общ.Асеновград, обл.Пловдив


 1. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.


II. Проверени инсталации:
Основната дейност на „Нова Трейд” ЕООД, обект с.Бачково, общ.Асеновград е бутилиране на изворна вода. Производственият обект е разположен в с.Бачково, общ.Асеновград, обл.Пловдив, ПИ 02974.15.11; 15.106.

Проверените инсталации и съоръжения са:

1.Каптиран естествен извор.

2.Водоналивен цех.

3.Климатични и охлаждащи инсталаци.

3. Места за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци.


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:


 1. Компонент „Атмосферен въздух”

На производствената площадка не се експлоатират неподвижни източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух по смисъла на §1, т.7 от ДР на Наредба №1/2005 г. При проверката са представени досиета на хладилни, водоохладителни инсталации, съгласно Приложение №3 към чл.301 ал.2 то Наредбата за прилагане на Регламент 842/2006. Извършва се преглед за херметичност на всички инсталации от ЕТ Климекс, притежаващ документ за правоспособност №371/2009 г., издаден от ББКМ-София. В срок до 20.02 пред РИОСВ-Пловдив е представен отчет по приложение №6 за използвани ОРВ и ФПГ.


 1. Компонент „Води“

От дейността на обекта се формират битово-фекални отпадни води, видно от представената справка 7,2 куб. м на денонощие.почистването на работните помещения се извършва със специализирани машини, вътрешно измиване на тръбите е посредством CIP system. В момента на обекта работят около 25 работника, като е предвидено броят на достигне до 80. За пречистване на ОВ е изградено ЛПС за биологично пречистване с автоматичен режим на работа. ОВ заустват в р.Чепеларска. Дружеството се е възползвало то разпоредбата на чл.46, ал.4, т.1 от Закона за водите.


 1. Екологична отговорност”

Операторът извършва дейности, попадащи в т.3 и т.4 от Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ, бр.40/2008 г.), а имено:

 • притежава разрешително за водовземане №31590353/16.11.2010 г. за водовземане от подземни води на извор „Баджова вода“, съгласно изискванията на ЗВ.

 • Притежава химични вещества и използва препарати за почистване и дезинфекция на санитарно-битови, административни и производствени сгради.Площадката попада в две защитени зони „Добростан“ BG 0002073 и „Родопи Средни“ BG 0001031. Фирмата е подала информация в МОСВ с изх.№201443/21.03.2014 г. за включване в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ. Представена е собствена оценка на възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени такива. Предвидените превантивни и оздравителни мерки са остойностени.
 1. Продуктови такси“

Дружеството пуска на пазара на РБ опаковани стоки, изворна вода и други в метални, дървени, пластмасови, хартиени и картонени опаковки, за което е сключило договор №Д-4189-К-01 за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъци от опаковки с „Екобулпак“ АД на 01.01.2009 г. В дружеството се водят ежемесечно месечна-справка декларация, вътрешно-фирмена спецификация и отчет за пуснатите на пазара опаковки, за които се заплаща дължимата лицензионна такса за период 01.01-31.12.2013 г.


 1. Фактор „Отпадъци“

За формираните от дейността на дружеството производствени и опасино тпадъци се представят:

- Утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.44/2004 г., изм. и доп. ДВ, бр.23/2012 г.) за образуваните производствени и опасни отпадъци.

- Заверени отчетни книги от Директора на РИОСВ-Пловдив, съгласно Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ, бр.10/2013 г. изм. и доп. ДВ, бр.86/2013 г.) по приложение №1, същите се водят редовно.

- Товарителница от спедиторска фирма за представен годишен отчет в ИАОС-София.

- Договори с ЮЛ, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО, на които се предават формираните отпадъци.

- Обособени са места и съдове за разделното събиране и временното съхранение на отпадъците, обозначени със съответния код и наименование;

- Опасните отпадъци се съхраняват в самостоятелно обособено помещение, на закрито с ограничен достъп;
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници
При проверката е издадено задължително предписание за изготвяне и представяне на работен лист за класификация на отпадъците от опаковките съдържащи и /или замърсени с опсани вещества (от почистващите препарати. Срок за изпълнение на предписанието е 07.04.2014 г. и отговорник управителят на дружеството г-н Узунов.
V. Съответствие, последващ контрол

При проверката от страна на РИОСВ-Пловдив присъстваха: • инж.Ангелина Ангелова – главен експерт УПООУОХВ

 • инж. Марияна Кондаклиева – началник отдел КД

 • инж.Величка Хаджитодорова – главен експерт КРЗ

 • Севгин Шакир – главен експерт КОРО ФКТМРО

 • Назиле Скендер – старши експерт КВФФОДА

от страна на дружеството присъстваха:

 • Диана Майорова - еколог

 • Дамян Стоев – призводствен директор


Съставен е констативен протокол КП-2719/26.03.2014 г., за изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет