Доклад за наблюдение на изпълнението за 2014 година на Общинския план за развитие на Община Угърчин за периода 2014-2020 годинажүктеу 0.64 Mb.
бет1/3
Дата02.04.2019
өлшемі0.64 Mb.
түріДоклад
  1   2   3

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - У Г Ъ Р Ч И Н


П Р О Т О К О Л

54

Днес 28.04.2015 година от 10.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет се проведе редовно заседание на Общински съвет – Угърчин.

Председателят на Общинския съвет г-жа Величка Николова Игнатова провери присъствието на общинските съветници и откри заседанието.

На заседанието от избраните 13 общински съветника, присъстват 13 общински съветника няма отсъстващи.

Освен това на заседанието присъстваха: В. Вълчев – Кмет на Община Угърчин, Кмет на с. Кирчево, Кметските наместници на с. Славщица – Христо Вълов, с. Сопот – Милка Минчева, с. Голец – Даниела Христова, с. Драгана – Миланка Дончева, с. Каленик – Верка Димитрова.

След обсъждане на проекта за дневен ред и предложение от В. Игнатова – Председател на Общинския съвет за добавяне на три допълнителни точки, които са разгледани в постоянните комисии и изместване на останалите точки назад, Общинският съвет прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Предложение относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2014 година на Общинския план за развитие на Община Угърчин за периода 2014-2020 година.

Вносител: В. Вълчев – Кмет на Общината


2. Предложение относно: Отдаване под наем на общинска земеделска земя – временна общинска собственост по масиви в землището на с. Сопот.

Вносител: В. Вълчев – Кмет на Общината
  1. Предложение относно: Предоставяне на общинска земеделска земя на Народно читалище „Васил Левски – 1928 година” с. Славщица.

Вносител: В. Вълчев – Кмет на Общината


  1. Предложение относно: Предоставяне на общинска земеделска земя на Народно читалище „Пробуда – 1930 година” с. Голец.

Вносител: В. Вълчев – Кмет на Общината
5. Предложение относно: Продажба на общински поземлен имот в м. „Висока могила” в землището на гр. Угърчин.

Вносител: В. Вълчев – Кмет на Общината


6. Предложение относно: Утвърждаване проектодоговор и документация за провеждане на открита процедура – търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в м. „Бежанска кукла” и Команското” в землището на с. Микре.

Вносител: В. Вълчев – Кмет на Общината


7. Предложение относно: Утвърждаване проектодоговор и документация за провеждане на открита процедура – търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в м. „Калето”в землището на с. Орляне.

Вносител: В. Вълчев – Кмет на Общината


8. Предложение относно:Поправка на техническа грешка в Решение № 999 от Протокол № 52/ 24.03.2015 година на Общински съвет Угърчин.

Вносител: В. Игнатова – Председател ОбС

9.Предложение относно: Приемане на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016- 2018 година.

. Вносител: В. Вълчев – Кмет на Общината


10.Предложение относно: Отдаване под наем на помещение – общинска собственост находящ се на втория етаж на общинска сграда.

Вносител: В. Вълчев – Кмет на Общината


11.Предложение относно: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на кафе – автомат по кадастралната карта на гр. Угърчин.

Вносител: В. Вълчев – Кмет на Общината


12. Предложение относно: Доклади за осъществени читалищни дейности за 2014 година и отчети за разходваните средства от бюджета на читалищата на територията на Община Угърчин.

Вносител: В. Вълчев – Кмет на Общината


13. Предложение относно: Упълномощаване прeдставителя на Община Угърчин в Асоциацията по В и К на обособената територия , обслужвана от „В и К” Ловеч да гласува в извънредното заседание на Общото събрание на 07.05.2015 година.

Вносител: В. Игнатова – Председател ОбС


14. Предложение относно: Удостояване на Цвятко Благоев със звание „Почетен гражданин на гр. Угърчин”

15. Молба Дафина Йорданова Димитрова за погребение на сестра и.

16. Молба Петко Иванов Голийков за лечение.

17. Молба от Алекси Димитров Огнянов за лечение

18. Молба от Елза Докова Шикова за лечение.

19. Молба от Пенка Петрова Станчева за лечение.

20. Молба от Райна Маринова Филипова за погребение на дъщеря и.

21. Молба от Миланка Дончева Петрова за погребение на починал жител на с. Драгана.

22. Молба от Емил Йорданов Гюзелев – за погребение.

23. Молба от Данка Краева Голийкова за лечение.


24. Молба от Радион Йорданов Марков за погребение на съпругата му.
25. Молба от Никола Вълов Пълевски – за погребение на майка му.
26. Предложения и питания.

Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА” - 13 общински съветника


“ПРОТИВ” - няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма
ПО ТОЧКА ПЪРВА

ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2014 година на Общинския план за развитие на Община Угърчин за периода 2014-2020 година.

Предложението е приложено към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Митко Петров – Председател на ПК по териториално и селищно устройство, благоустрояване и комунални дейности, екология, селско и горско стопанство, Иво Манов – общински съветник, В. Вълчев – Кмет на Община Угърчин, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1013

На основание чл.21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2014г. на общинския план за развитие на Община Угърчин 2014-2020г.
Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 12 общински съветника - Митко Петров, Милена Найденова, Михаил Найденов,

Искрен Йотов, Борислав Патарински, Адрианка Добрева,

Величка Игнатова, Недялко Иванов, Ася Миланова,

Стефан Борисов,Иванка Шойкова, Борис Балевски.
“ПРОТИВ” – няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 общински съветник – Иво Манов.


ПО ТОЧКА ВТОРА

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общинска земеделска земя – временна общинска собственост по масиви в землището на с. Сопот.

Предложението е приложено към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Митко Петров – Председател на ПК по териториално и селищно устройство, благоустрояване и комунални дейности, екология, селско и горско стопанство, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1014

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1,2 и 3 от Закона за общинската собственост,

Общински съвет Угърчин,


Р Е Ш И:


  1. Дава съгласието си за отдаване под наем на общинска земеделска земя – (временна общинска собственост) в землището на с.Сопот, като участниците задължително участват за всички имоти от съответния масив:


Имот №

Местност

Начин на трайно ползване

Площ дка
МАСИВ 26

26.99

Капралец

Нива

1.950
МАСИВ 353

353.6

Драганчовица

Нива

7.168
МАСИВ 241

241.25

Горунака

Нива

3.001
241.48

Горунака

Нива

4.007
241.4

Горунака

Нива

3.000
241.1

Горунака

Нива

3.352
241.3

Горунака

Нива

4.777
241.31

Горунака

Нива

1.999
241.36

Горунака

Нива

2.614
241.92

Горунака

Нива

0.900
МАСИВ 122

122,90

Петриш

Нива

12.174
122,110

Петриш

Нива

13.118
122.96

Петриш

Нива

1.753
122.55

Петриш

Нива

1.274
122.97

Петриш

Нива

8.516
МАСИВ 17

17.79

Камен кладенец

Нива

10.463
17.43

Камен кладенец

Нива

0.903
17.81

Камен кладенец

Нива

2.525
МАСИВ 123

123.63

Стопански двор

Нива

1.249
123.61

Стопански двор

Нива

1.135
123.11

Стопански двор

Нива

5.023
МАСИВ 121

121.34

Шойка

Нива

0.536
121.52

Шойка

Нива

1.652
МАСИВ 52

52.74

Зад реката

Нива

0.878
52.79

Зад реката

Нива

3.112
52,80

Зад реката

Нива

3.412
52.29

Зад реката

Нива

0.456
МАСИВ 51

51.49

Река

Нива

1.253
51.48

Река

Нива

0.499
51.23

Река

Нива

1.454
51.138

Река

Нива

0.803
51.137

Река

Нива

0.977
МАСИВ 55

55.53

Под сушилната

Нива

2.505
МАСИВ 211

211.5


Темлянска площ

Нива

7.060
МАСИВ 361

361.664


Подене

Нива

0.624
МАСИВ 6

6.26

Чалманското

Нива

1.502
МАСИВ 222

222.2

Дървената спирка

Нива

2.991
МАСИВ 221

221.16

Широка ливада

Нива

2.010
МАСИВ 161

161.28

Малка герганица

Нива

1.201
161.33

Малка герганица

Нива

0.500
МАСИВ 162

162.2

Аврамов кладенец

Нива

6.779
162.4

Аврамов кладенец

Нива

11.009
МАСИВ 163

163,10

Рачовски колиби

Нива

3.257
МАСИВ 4

4.8

Алиевото

Нива

1.713

за срок до 3 години, с начална тръжна годишна наемна цена 30,00 лева на декар.

2. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед за организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по масиви и сключи договор със спечелилия участник.
Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 12 общински съветника - Митко Петров, Милена Найденова, Михаил Найденов,

Искрен Йотов, Борислав Патарински, Адрианка Добрева,

Величка Игнатова, Недялко Иванов, Ася Миланова,

Иво Манов, Борис Балевски, Стефан Борисов.

“ПРОТИВ” – няма


“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 общински съветник – Иванка Шойкова.
ПО ТОЧКА ТРЕТА

ОТНОСНО: Предоставяне на общинска земеделска земя на Народно читалище „Васил Левски – 1928 година” с. Славщица.

Предложението е приложено към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Митко Петров – Председател на ПК по териториално и селищно устройство, благоустрояване и комунални дейности, екология, селско и горско стопанство, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1015На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 6 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и молба от настоятелството на НЧ ”Васил Левски -1928 година”, с. Славщица, община Угърчин, Общинския съвет Угърчин,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си да бъде предоставена безвъзмездно на НЧ ”Васил Левски -1928 година”, с.Славщица, община Угърчин, общинска земеделска земя, в землището на с.Драгана, за срок от 10/десет/ години, както следва:Имот №

Местност

Начин на трайно ползване

Площ дка

МАСИВ 6


23060.6.190

Високия връх

Нива

0.971

23060.6.204

Високия връх

Нива

1.000

23060.6.174

Високия връх

Нива

1.500

23060.6.115

Високия връх

Нива

1.100

23060.6.113

Високия връх

Нива

0.662

23060.6.143

Високия връх

Нива

1.348

23060.6.171

Високия връх

Нива

1.074

МАСИВ 4


23060.4.2

Капаня

Нива

2.100

23060.4.30

Капаня

Нива

0.501

23060.4.14

Капаня

Нива

1.102

23060.4.15

Капаня

Нива

0.999

23060.4.38

Капаня

Нива

1.691

23060.4.33

Капаня

Нива

1.594

МАСИВ 8


23060.8.25

Ъгъла

Нива

2.500

23060.8.29

Ъгъла

Нива

1.012

МАСИВ 13


23060.13.44

Високия връх

Нива

2.247

23060.13.42

Високия връх

Нива

1.500

МАСИВ 19


23060.19.75

Сръбското

Нива

0.895

МАСИВ 24


23060.24.86

Високия връх

Нива

1.244

23060.24.51

Високия връх

Нива

0.500

23060.24.23

Високия връх

Нива

1.442

23060.24.71

Високия връх

Нива

1.448

23060.24.37

Високия връх

Нива

0.856

МАСИВ 27


23060.27.67

Горна Драгана

Нива

1.080

23060.27.181

Горна Драгана

Нива

0.570

23060.27.94

Горна Драгана

Нива

2.700

23060.27.66

Горна Драгана

Нива

2.000

23060.27.160

Горна Драгана

Нива

0.616

23060.27.43

Горна Драгана

Нива

3.314

23060.27.23

Горна Драгана

Нива

1.000

23060.27.19

Горна Драгана

Нива

1.000

23060.27.44

Горна Драгана

Нива

0.500

23060.27.29

Горна Драгана

Нива

0.400

23060.27.125

Горна Драгана

Нива

1.900

23060.27.112

Горна Драгана

Нива

1.001

23060.27.117

Горна Драгана

Нива

0.999

23060.27.132

Горна Драгана

Нива

1.200

23060.27.1

Горна Драгана

Нива

1.208

23060.27.60

Горна Драгана

Нива

1.000


Всичко 49 774 кв.м.


  1. Възлага на Кмета на общината да сключи договор с настоятелството на НЧ ”Васил Левски -1928 година”, с.Славщица, който да влезе в сила от 01.10.2015 год..


Г Л А С У В А Л И общо 12 съветника

“ЗА”– 11 общински съветника - Митко Петров, Милена Найденова, Михаил Найденов,

Борислав Патарински, Адрианка Добрева,

Величка Игнатова, Стефан Борисов, Борис Балевски,

Недялко Иванов, Ася Миланова, Иво Манов.
“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 общински съветник – Иванка Шойкова.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА

ОТНОСНО: Предоставяне на общинска земеделска земя на Народно читалище „Пробуда – 1930 година” с. Голец.

Предложението е приложено към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Митко Петров – Председател на ПК по териториално и селищно устройство, благоустрояване и комунални дейности, екология, селско и горско стопанство, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1016

на основание чл.21 , ал.1 , т.8 от ЗМСМА, § 6 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища и молба от настоятелството на НЧ”Пробуда -1930”, с.Голец, община Угърчин, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 714 от протокол № 38/25.02.2014 год. на Обшински съвет гр.Угърчин.

2. Дава съгласието си да бъде предоставена безвъзмездно на НЧ ”Пробуда -1930”, с.Голец, общ.Угърчин, общинска земеделска земя, в землището на с.Голец, за срок от 10 /десет/ години, както следва:

Имот №

Местност

Начин на трайно ползване

Площ дка

198003

Салоското

Полска култура

11,287

99017

Иланелду

Полска култура

3,231

141031

Ялията

Полска култура

13,309

215006

Чарлък

Полска култура

0,959

215020

Чарлък

Полска култура

1,313

215022

Чарлък

Полска култура

1,221

215035

Чарлък

Полска култура

0,958

215047

Чарлък

Полска култура

0,448

215051

Чарлък

Полска култура

2,278

215073

Чарлък

Полска култура

0,888

213009

Каниското

Полска култура

4,442

215052

ЧАРЛЪК

Полска култура

0.961

215054

ЧАРЛЪК

Полска култура

0.554

215076

ЧАРЛЪК

Полска култура

0.133

215082

ЧАРЛЪК

Полска култура

0.517

141020

ЯЛИЯТА

Полска култура

3.999


Всичко 46 498 кв.м.  1. Възлага на Кмета на общината да сключи договор с настоятелството на НЧ ”Пробуда -1930”, с.Голец.


Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Митко Петров, Милена Найденова, Михаил Найденов,

Искрен Йотов, Борислав Патарински, Адрианка Добрева,

Величка Игнатова, Недялко Иванов, Ася Миланова,

Стефан Борисов, Борис Балевски, Иванка Шойкова,

Иво Манов.

“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА ПЕТА

ОТНОСНО: Продажба на общински поземлен имот в м. „Висока могила” в землището на гр. Угърчин.

Предложението е приложено към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Митко Петров – Председател на ПК по териториално и селищно устройство, благоустрояване и комунални дейности, екология, селско и горско стопанство, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1017

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС , чл.41, ал.2 от ЗОС, молба с вх.№ 2032/15.04.2015 год. от Цветомила Дикова Йошева от гр.Угърчин, ул.”Хан Аспарух” № 26, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си за продажба на поземлен имот с идентификатор 75054.441.22, с площ от 2 315 кв.м., в м.”Висока могила”, землището на гр.Угърчин, община Угърчин , общинска земеделска земя, с начин на трайно ползване – нива, с Акт за общинска частна собственост № 965/30.11.2009 год..

2. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед за организиране и провеждане на търг с тайно наддаване за продажба, след извършване оценка от лицензиран оценител, потвърдена от Общинския съвет и сключи договор със спечелилия участник .


Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Митко Петров, Милена Найденова, Михаил Найденов,

Искрен Йотов, Борислав Патарински, Адрианка Добрева,

Величка Игнатова, Недялко Иванов, Ася Миланова,

Стефан Борисов, Иво Манов, Борис Балевски,

Иванка Шойкова.

“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма


ПО ТОЧКА ШЕСТА

ОТНОСНО: Утвърждаване проектодоговор и документация за провеждане на открита процедура – търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в м. „Бежанска кукла” и Команското” в землището на с. Микре.,

Предложението е приложено към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Митко Петров – Председател на ПК по териториално и селищно устройство, благоустрояване и комунални дейности, екология, селско и горско стопанство, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1018

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите; чл. 38, ал.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.2, чл.50, т.4 и чл.65, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.15, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава проектодоговор и документация за провеждане на открита процедура - търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на прогнозни количества на местни търговци в Обект №1505, отдел: 1132 «ч» в имот с кад. № 48060.32.2 в м. «Команското» и отд. 1164 «в» в имот с кад. № 48060.47.11 в м. «Бежанска кукла» в землището на с.Микре общ.Угърчин.
2. Възлага на Кмета на Община Угърчин да организира и проведе търг с тайно наддаване съгласно утвърдената документация и сключи договор със спечелилия изпълнител.
Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Митко Петров, Милена Найденова, Михаил Найденов,

Искрен Йотов, Борислав Патарински, Адрианка Добрева,

Величка Игнатова, Недялко Иванов, Ася Миланова,

Стефан Борисов, Иво Манов, Борис Балевски,

Иванка Шойкова.

“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА СЕДМА

ОТНОСНО: Утвърждаване проектодоговор и документация за провеждане на открита процедура – търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в м. „Калето”в землището на с. Орляне.

Предложението е приложено към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Митко Петров – Председател на ПК по териториално и селищно устройство, благоустрояване и комунални дейности, екология, селско и горско стопанство, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1019

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите; чл. 38, ал.1, чл.46, т.1, чл.49, ал.1, т.2, чл.50, т.4 и чл.65, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.15, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет Угърчин,
Р Е Ш И:
1. Утвърждава проектодоговор и документация за провеждане на открита процедура - търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на прогнозни количества на местни търговци в Обект № 1502, отдел: 1041 «с,ч» в имот с кад. № 53967.16.36 в м. «Калето» и имот с кад. № 53967.16.24 в м. «Калето» в землището на с.Орляне общ.Угърчин.
2. Възлага на Кмета на Община Угърчин да организира и проведе търг с тайно наддаване съгласно утвърдената документация и сключи договор със спечелилия изпълнител.
Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 13 общински съветника - Митко Петров, Милена Найденова, Михаил Найденов,

Искрен Йотов, Борислав Патарински, Адрианка Добрева,

Иванка Шойкова, Недялко Иванов, Ася Миланова,

Стефан Борисов, Иво Манов, Борис Балевски,

Величка Игнатова.

“ПРОТИВ” – няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма
ПО ТОЧКА ОСМА

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 999 от Протокол № 52/ 24.03.2015 година на Общински съвет Угърчин.

Предложението е приложено към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Митко Петров – Председател на ПК по териториално и селищно устройство, благоустрояване и комунални дейности, екология, селско и горско стопанство, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1020

На основание чл. 21, ал.1, т.23, чл. 73 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Угърчин и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015 година във връзка с чл. 62, ал 2 от АПК, Общински съвет Угърчин,

РЕШИ:

1. Поради допусната грешка в Решение № 999 от Протокол № 52/24.03.2015 година на

Общински съвет Угърчин променя т. 1 от същото решение, както следва:
било - Присъединява населено място с. Василковска махала с ЕКАТТЕ 10197 към населено място с. Славщица с ЕКАТЕ 15552:

да стане - Присъединява населено място с. Василковска махала с ЕКАТТЕ 10197 към населено място с. Славщица с ЕКАТТЕ 67057.

Г Л А С У В А Л И общо 13 съветника

“ЗА”– 12 общински съветника - Митко Петров, Милена Найденова, Михаил Найденов,

Искрен Йотов, Борислав Патарински, Адрианка Добрева,

Величка Игнатова, Недялко Иванов, Ася Миланова,

Стефан Борисов, Борис Балевски, Иванка Шойкова.

“ПРОТИВ” – 1 общински съветник – Иво Манов.

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА

ОТНОСНО: Приемане на бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 - 2018 година.

Предложението е приложено към протокола.

След направените предложения и изказвания от: Ив. Шойкова – Председател на ПК по бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика, общинска собственост, европейско сътрудничество и международни връзки, И. Йотов – общински съветник, В. Вълчев – Кмет на Община Угърчин, В. Игнатова – Председател на Общински съвет Угърчин.

Общинският съвет прекрати разискванията с 13 гласа “за” и взе следното:Р Е Ш Е Н И Е

1021На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.83, ал.1 и ал2 от ЗПФ и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Угърчин, Общински съвет – Угърчин,
Р Е Ш И:
Приема бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г.,както следва:
АКТУАЛИЗИРАНА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ
ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА УГЪРЧИН- РАЗПРЕДЕЛЕНА ПО ФУНКЦИИ И
ДЕЙНОСТИ - РАЗХОД


по ред

 
М Д
ФУНКЦИИ

ПРОГНОЗА ЗА2016 г.

2017 г.

2018 г.
1.

2

3

4

5
1

Общи държавни служби

462 230

462 230

462 230
1.1

Д.122 „Общинска администрация”

283 040

283 040

283 040
1.2

Д.123 „Общински Съвет”

131 000

131 000

131 000
1.3

Д. 128”М/ународни проекти и програми”

28 190

28 190

28 190
1.4

КР

20 000

20 000

20 000
2.

Отбрана и сигурност

25 000

25 000

25 000
2.1

Д.283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последици........

25 000

25 000

25 000
3.

Образование

103 950

103 950

103 950
3.1

Д.311 „ЦДГ”

103 950

103 950

103 950
3.2

КР

4.

Здравеопазване

6 000

6 000

6 000
4.1

Д.469 „Други дейности по здравеопазването”

6 000

6 000

6 000
5.

Соц.осиг.,подп.и грижи

293 056

293 056

293 056
5.1

Д.524 „ДСП”

243 056

243 056

243 056
5.2

Д.532 „Програми за временна заетост”

50 000

50 000

50 000
5.3

КР

6.

Жил.стр.,БКС и оп.ок.ср

820 539

820 539

820 539
6.1

Д.622 „Озеленяване”

57 263

57 263

57 263
6.2

Д.623 „Чистота”

233 276

233 276

233 276
6.3

Д.604 „Осветление на улици и площади”

80 000

80 000

80 000КР

450 000

450 000

450 000
7.

Поч.дело,култ.,рел.дейн

197 150

197 150

197 150
7.1

Д.701 „Почивно дело „

35 650

35 650

35 650
7.2

Д.714 „Спортни бази за спорт за всички”

8 000

8 000

8 000
7.3

Д.741 „ Радиотранслационни възли”

27 500

27 500

27 500
7.4

Д.745 „Обредни домове и зали”

10 000

10 000

10 000
7.5

Д.759 „Други дейности по културата”

41 000

41 000

41 000
7.6

КР

75 500

75 000

75 000
8.

Икон.дейн.и услуги

800 000

800 000

800 000
8.1

Д.829 „ Селско и горско стопанство”

70 000

70 000

70 000
8.2

Д. 832 „ремонт и поддържане на пътища”

120 000

120 000

120 000
8.3

Д.878 „Приюти за безстопанствени животни”

28 000

28 000

28 000
8.4

Д.898 „Други дейности на икономиката

132 000

132 000

132 000КР

450 000

450 000

450 000
9.

Дофинансиране

 

ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:

2 707 925

2 707 925

2 707 925Каталог: assets -> Files
Files -> Тоо "Аксесс Энерго птэц-2" объявляет о проведении тендера по закупкам следующих материальных, финансовых ресурсов и услуг: раз
Files -> Конверттерді ашу хаттамасы
Files -> Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама
Files -> «севказэнерго»
Files -> Акционерное Общество «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»
Files -> «Павлодар облысы Екібастұз қаласы әкімінің аппараты» мм, 141200, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Мәшһүр Жүсіп көшесі, 45-үй, анықтама телефондары/факс: 340856, электрондық мекенжайы: aitkeshova
Files -> «Фармацевтикалық қызметке лицензиялар беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
Files -> Бағдарламасы Жосалы кенті, 2015 жыл Мазмұны


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет