Документация за участиежүктеу 459.07 Kb.
бет2/3
Дата02.09.2018
өлшемі459.07 Kb.
1   2   3

Видове дейности

 1. Изкореняване на храсти и млади дървета при дебелина на дърветата до 10 см.;

 2. Изкореняване и изсичане на единични дървета 10-25 см.;


 3. Изнасяне на отсечени дървета на 50 м.;

 4. Изкоп с багер в земни почви с 2 утежнени условия на отвал.

Преди да подготви офертата си, участникът е желателно да извърши оглед на речните участъци на място. Огледът може да бъде осъществен, при заявено предварително желание на тел. 0885 800710 – Стефка Милиева – Кметски наместник с. Болярино.

При изпълнение на дейностите по почистване на речните участъци следва да се спазват стриктно Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за горите, Закона за защитените територии, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните подзаконови нормативни актове.

Съгласно разпоредбата на чл. 140 ал. 4 т. 4 б. „в“ от Закона за водите, възложителят ще сключи договор и назначи лице, което ще осъществява инвеститорски контрол по изпълнение на предвидените дейности. Осъществяване на контрол по време на изпълнение на дейностите ще се извършва също от представител на общинската администрация, РИОСВ, Басейнова дирекция Пловдив и Регионална дирекция по горите Пловдив, съгласно правомощията им по Закона за водите, Закона за опазване на околната среда, Закона за горите и Закона за защитените територии.

След приключване на всички видове работи изпълнителят се задължава да представи снимков материал за речния участък, предмет на поръчката.

Приемането на обекта ще бъде извършено от Комисия, назначена от Кмета на Община Раковски, с приемателен протокол.
Технология на изпълнение

При изпълнение на описаните работи Изпълнителят трябва да разполага с необходимите човешки и материални ресурси и стриктно да спазва действащите технически норми и правила – ПИПСМР, Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения и др.Абсолютно забранено е извличането на инертен материал от речните корита.

На изсичане подлежат само израсналите във водното течение дървета, които са белязани предварително. Преди да започне работа на определен участък, изпълнителят е длъжен да се обърне към РДГ Пловдив или Община Раковски/Кметство с. Болярино, за да бъдат маркирани подлежащите на отсичане дървета. Маркирането и издаването на позволително за сеч става по реда на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите. За извършеното маркиране изпълнителят, представителят на РДГ Пловдив или Община Раковски/Кметство с. Болярино и инвеститорския контрол подписват тристранен протокол.

Извозването на годната дървесина става след маркиране от представител на РДГ Пловдив или Община Раковски/Кметство с. Болярино и издаване на превозен билет.

Отстраненият от речното легло дървен материал, когато е годен за ползване, се предава безвъзмездно за разпореждане на Кметския наместник в с. Болярино, а когато е негоден за ползване, се раздробява механизирано и се извозва на определено депо за строителни или за битови отпадъци. Предаването и приемането от Кметския наместник на годната дървесина за огрев става с подписване на приемо-предавателни протоколи. Контролът по отношение на добития дървен материал и годността му за ползване ще се извършва от назначения инвеститорски контрол.Мерки по охрана на труда

За избягване на трудови злополуки преди започване на работа всички работници, машинисти и водачи на автомобили трябва да преминат през задължителен предварителен инструктаж и да се запознаят с изискванията на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и наредба Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. По време на изпълнението да се прави периодичен инструктаж в зависимост от конкретните видове работи и условията на обекта. Всички специалисти и работници на обекта трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, лични предпазни средства и работно облекло.


Мерки за опазване на околната среда

При извършване на дейностите, строителните и битови отпадъци, както и негодната за ползване дървесина, изнесени от речното корито, трябва да се събират, извозват и депонират на места, посочени от съответната общинска администрация, без да се замърсява речното корито и сервитута на реката.

Да се спазват разпоредбите на чл. 137 ал. 3 от Закона за горите, Закона за опазване на селскостопанското имущество, Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

ІI. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Изисквания към участниците

Общи изисквания

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия.

Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от лицето, което съгласно документите за регистрация има представителна власт, или от определеното лице, посочено в договора за създаване на обединението, или от изрично упълномощено/и лице/а.2. В случай, че участник участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение /договор/. Споразумението/договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Споразумението/договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

 • е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

 • изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, без това да води до отпадане на солидарната отговорност на останалите членове на обединението;

 • всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението трябва да определят конкретно/и лице/а, което/които да представлява/т обединението като цяло и съответните му членове - за целите на поръчката. Ако в споразумението/договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, участникът задължително представя документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след изтичане на срока за подаване на офертите за участие – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата.

3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ЗОП документите, изрично посочени по-долу за подизпълнителите се представят за всеки един от тях, а изискванията за техническите възможности и квалификация се прилагат – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите.
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация, на които трябва да отговаря участникът, за да бъде допуснат до участие в обществената поръчка:

1. Участникът следва да има правото да извършва дейностите предмет на поръчка на територията на Република България, съгласно действащото към датата на обявяване на поръчката законодателство в Република България

2. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (Под договори с предмет, сходен с предмета на услугата, следва да се разбират такива, изискващи извършването на дейности, подобни на описани в настоящата, както и изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане и/или реконструкция на съоръжения за геозащита и брегоукрепване) – минимум три обекта със сходен предмет, изпълнен в последните пет години, за което представя списък (свободен текст). Доказването на изпълнението се извършва с представяне на удостоверения, указващи доброто изпълнение.3. Наличие на професионален опит на ръководния персонал за изпълнение предмета на поръчката. Наличие на екип за изпълнение на работите, който да включва минимум един специалист – „Хидроинженер“ с поне 3 години опит в строителството, посочен като Технически ръководител, и минимум един с диплома, удостоверение (или еквивалентен документ) за придобито образование/квалификация „Водно строителство“.

4. Наличие на технически персонал за изпълнение предмета на поръчката; Участникът трябва да разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката.5. Участниците трябва да имат на разположение (собствена и/или наета) следната механизация и автотранспорт за изпълнение на поръчката:

*багер /верижен или колесен/ – 3 бр.

*самосвали - 6 бр.

*фадрома – 1 бр.

*бордови камион – 1 бр.
Документи за доказване на техническите възможности:

- Списък на строителството със сходен предмет (в свободен текст), изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на дейностите, както и дали те са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания; Удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт;

- Списък на ръководния персонал, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка (свободен текст); Копие от диплома или еквивалентен документ за придобито образование/квалификация „Водно строителство“; Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицето, посочено като Технически ръководител (свободен текст);

- Списък на техническия персонал, предложен за изпълнение на поръчката (свободен текст); Декларация от участника, че разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката (свободен текст);

- Съответствието с изискването за механизацията се удостоверява със списък на механизацията, придружен с документи доказващи собствеността (инвентарна книга, талони), на механизацията или договори за лизинг, наем (Приложение № 4).

Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от поръчката.
Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

1. Общи изисквания

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на публичната покана и настоящите указания. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Оферира се цялата поръчката. Варианти на предложения в офертата не се приемат.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника. Изискваната от Възложителя декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП не може да се подписва от пълномощник.

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП – в официален превод.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е направено отбелязване: “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис от лицето, направило заверката и свеж печат на участника (ако има такъв).

Представените от Възложителя образци в настоящата документация и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят има право да отстрани участника.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и описание на поръчката от настоящата публична покана. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
2. Съдържание на офертата

Офертата следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от участника.

 2. Административни сведения по Образец № 1, в оригинал, подписан и подпечатан от участника.

 3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, тези документи се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.

Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, тези документи се представят от всеки подизпълнител.

 1. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо) - оригинал или нотариално заверено копие. Когато обединението е регистрирано в регистър Булстат, се представя копие на документа за регистрация на обединението.

 2. Декларация /ии по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /по образец/.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители тази декларация се представя за всеки от тях. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице тази декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

 1. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по образец/.

 2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите, когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец и Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители /по образец - ако е приложимо/.

 3. Декларация от участника, че е съгласен с клаузите на проектодоговора /по образец/.

 4. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация или споразумението, с което се създава обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - в оригинал.

10. КСС /Приложение № 3/

11. Списък на техническото оборудване и механизация за изпълнение на услугата /Приложение № 4/.

12. Списък на строителството със сходен предмет (в свободен текст), изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на дейностите, както и дали те са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания; Удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.

13. Списък на ръководния персонал, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка (свободен текст); Копие от диплома или еквивалентен документ за придобито образование/квалификация „Водно строителство“; Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицето, посочено като Технически ръководител (свободен текст).

14. Списък на техническия персонал, предложен за изпълнение на поръчката (свободен текст); Декларация от участника, че разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката (свободен текст).

15. Ценово предложение /Приложение № 2/, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Ценовото предложение на участника представлява предлаганата от него цена в лева, с включени ДДС и всички разходи по изпълнение на услугата.

16. Проект на договор /Приложение № 5/, непопълнен, подписан и подпечатан на всяка страница от участника.

ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ – съгласно приложени файлове
Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всяко заинтересовано лице може да отправи писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка. Писмените искания могат да бъдат подавани всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:00 ч., в Община Раковски – град Раковски, пл. „България“ № 1 или по електронна поща – oa@rakovski.bg най-късно до 3 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения най-късно на следващия ден след получаване на искането, като публикува същите в профила на купувача.
III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерий за оценка

Оценката на офертите се извършва по критерий „най-ниска цена”.

На първо място се класира участникът с предложена най-ниска цена, останалите участници се класират по възходящ ред.

При равни окончателни оценки на две или повече оферти изпълнителят на обществената поръчка ще бъде определен чрез жребий. Тегленето на жребия ще се проведе съгласно следните правила:

Тегленето на жребий се извършва от Комисията на дата, място и в час, за които участниците, класирани на първо място с еднаква оценка, ще бъдат писмено уведомени.

При тегленето могат да присъстват представители на участниците, получили еднаква окончателна оценка и класирани на първо място.

Представители могат да бъдат лица, изрично упълномощени от законните представители на участника. Лицата представят пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.

Длъжностно лице подготвя билети с имената на участниците, класирани на първо място с еднаква оценка. Билетите се поставят в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили представител/и на участниците, се изчакват допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако и до този час не са се явили представител/и на участниците, длъжностните лица пристъпват към тегленето на жребия.

Тегленето се извършва чрез избор от длъжностно лице на един от пликовете, съдържащи наименованието на участниците, класирани на първо място с еднаква оценка. Изтегленият участник се предлага за изпълнител на обществената поръчка.

Длъжностните лица отразяват проведеното теглене на жребий в протокола, който се предоставя на възложителя заедно с цялата документация.


ІV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Възложителят заплаща аванс в размер на 50 % (петдесет процента) от договорената стойност на поръчката при сключване на договора

2. Окончателното разплащане на извършените работи става след приемане на речните участъци от Комисията с приемателен протокол.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
При сключване на договора, участникът определен за изпълнител е длъжен да представи:

1. документ, издаден от компетентен орган за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП;

2. данни за банковата сметка на изпълнителя;

3. гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без начислен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да бъде парична сума, внесена по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за депозити и гаранции:

Обслужваща банка: „УниКредит Булбанк“ АД – клон Раковски

IBAN: BG 39 UNCR 7000 3321 7599 06

BIC: UNCRBGSFПриложение № 1
До КМЕТ

На ОБЩИНА РАКОВСКИ


О ф е р т а
от..................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

представител на .........................................................................................................................,

(изписва се наименованието на участника, ЕИК

.......................................................................................................................................................

(адрес на управление, тел., факс, e-mail)

......................................................................................................................................................,
ГОСПОДИН КМЕТ,

След запознаване с публичната покана за участие за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет Планово почистване на речен участък на река „АЗМАКА“ с нарушена проводимост в с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдивска, долуподписаният, в качеството си на представител на

.................................................................................................................................................... ....... (изписва се наименованието на участника)

предлагам да изпълним поръчката, като:

Приемаме изцяло изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие, като декларираме, че ще изпълним поръчката при условията на Възложителя, видовете и количествата на предвидените работи и изискванията за изпълнение и ги приемаме без възражения и приложения в документацията проект на договор. В случай, че бъдем избрани за изпълнители, предлагам да изпълним поръчката за определения в публичната покана и настоящата документация срок при следните условия:


 1. Технология на изпълнение …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 2. Мерки по охрана на труда …………………………………………………………………………………………………

 3. Мерки за опазване на околната среда

………………………………………………………………………………………………….

Общият срок за изпълнение на поръчката, който предлагаме е до ………..2015 г., но не по-късно от 10.11.2015 г.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, в посочения от Възложителя срок.

При подписване на договор за изпълнение, поемаме ангажимента да внесем гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от предложената от нас цена, която да бъде валидна за целия срок на договора и която ще бъде освободена след подписване на приемателен протокол.

Срокът на валидност на офертата ни е 90 дни, считано от крайния срок за подаване офертите.

Към настоящата оферта прилагаме изискваните от възложителя документи, посочени в документацията за участие.Приложение: съгласно текста.

Дата:.................2015 г. Подпис:.......................... (печат)Приложение № 2

До КМЕТ

На ОБЩИНА РАКОВСКИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от..................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

представител на .........................................................................................................................,

(изписва се наименованието на участника, ЕИК)

.......................................................................................................................................................

(адрес на управление, тел., факс, e-mail)

......................................................................................................................................................,
ГОСПОДИН КМЕТ,

Предлагаме за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Планово почистване на речен участък на река „АЗМАКА“ с нарушена проводимост в с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдивска.

Декларираме, че сме запознати, че общата цена е база за класиране офертите на кандидатите по критерий за оценка „най-ниска цена”.

Определената цена е получена, чрез остойностяване на количествените сметки за речния участък, съгласно предоставената от Възложителя документация и включва всички разходи, необходими за постигане на крайния резултат - качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

В случай на несъответствие между стойностите в количествено-стойностните сметки и настоящото ценово предложение, валидни са тези в ценовото предложение.

Валидност на предложението – 90 /деветдесет/ дни от датата на представяне на офертата.Приложения: количествено-стойностна сметка – Приложение № 3

Подпис:..........................

(печат)

Приложение № 3
Река „АЗМАКА“ - участък с дължина около 900 м., преминаващ през територията на с. Болярино (строителните граниици)
КСС на видовете работи, предвидени в участъка
Видове работи

мярка

Коли-чество

Единична цена

стойност

/без ДДС/1.

Изкореняване на храсти и млади гори при дебелина на дърветата до 10 см.

м³

12,32.

Изкореняване и изсичане на единични дървета 10-25 см.

м³

9,603.

Изнасяне на отсечени дървета на 50 м.

м³

234.

Изкоп с багер в земни почви с 2 утежнени условия на отвал

м³

13300
ОБЩО


Приложение № 4
СПИСЪК
На техническото оборудване и механизацията, за изпълнение на услугата

(собствена и наета техника, необходима за изпълнението на обекта)
от..................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

представител на .........................................................................................................................,

(изписва се наименованието на участника, ЕИК

.......................................................................................................................................................

(адрес на управление, тел., факс, e-mail)

......................................................................................................................................................,


Наименование

Основни характеристики

Приложен документ за собственост/наем/лизингПриложения: съгласно текста
Подпис:..........................

(печат)Приложение № 5
П Р О Е К Т НА Д О Г О В О Р

Днес, .................. 2015 г., на основание чл. 140 ал. 5 т. 3 от Закона за водите, чл.101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Протокол от ……..2015 г. на Комисия, назначена със Заповед № ……………/……….2015г., между:ОБЩИНА РАКОВСКИ, ЕИК 000471543 с административен адрес в гр. Раковски, пл. „България” № 1, представлявана от Иван Антонов – Кмет и Ана Маджарска – гл. счетоводител, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

…………………………………………………………….., със седалище и адрес на управление ……………………………………….., ЕИК/БУЛСТАТ …………………, идентификационен номер по ДДС BG ………………...., с банкова сметка №……………………………………………представлявано от ………………………………..в качеството му на ……………………., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се подписа настоящия договор, като страните се споразумяха за следното:I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни за своя сметка и отговорност дейности, представляващи Планово почистване на речен участък на река „АЗМАКА“ с нарушена проводимост в с. Болярино, общ. Раковски, обл. Пловдивска, посочени в документацията за участие на Възложителя, офертата (Приложение 1), Ценовото предложение (Приложение 2) и Количествено-стойностна сметка (Приложение 3) на Изпълнителя, които се явяват неразделна част от настоящия договор.

(2) Мястото на изпълнение на договора е на територията на с. Болярино, общ. Раковски в границите на населеното място.


II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши предвидените дейности в срок до ……………но не по-късно от 10.11.2015 г.

Чл. 3 Завършването на дейностите по чл. 2 се удостоверява с подписан двустранен протокол между изпълнителя и лицето упражняващо инвеститорски контрол.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4 (1) Общата цена на договорените за изпълнение дейности, определена съгласно подадената оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е …………………. (…………………….…) лв., без ДДС, респ. …………………………. (………………………..), с включен ДДС.

(2) Цената по ал.1, както и единичните цени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са твърди и не подлежат на промяна.Чл. 5. Възложителят заплаща аванс в размер на 50 % от договорената стойност на услугата в размер на ……….лв. (…………………………..лв.) в срок до 10 (десет) работни дни от сключване на договора, след представена фактура и внесена гаранция за изпълнение по чл. 7.

Чл. 6. Възложителят извършва окончателно плащане на остатъка от договорената обща стойност по чл. 4 в срок до 10 (десет) работни дни след подписването на протокола по чл. 20, след представена фактура.
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с внесена гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3 % (три процента) от стойността на услугата - ……………. лв. (………………………….лв.)

(2) Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция, със срок на валидност, покриващ срока на действие на договора, или парична сума, внесена по сметка на Община Раковски:

Обслужваща банка: „УниКредит Булбанк“ АД – клон Раковски

IBAN: BG 39 UNCR 7000 3321 7599 06

BIC: UNCRBGSF

Разходите по обслужването на гаранцията за изпълнение на договора се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

(4) Гаранцията по ал. 1 се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на протокола по чл. 20 ал. 2 от настоящия договор.

(5) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, освобождаването й се извършва чрез предаване оригинала на документа за учредяването й, а в случай, че е под формата на парична сума - чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок 7 /седем/ работни дни, считано от деня на писменото й поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията в случай на разваляне на договора.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до неговото решаване чрез споразумение или чрез влязло в сила съдебно решение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената в чл. 4 цена на извършените и приети дейности в сроковете и при условията на този договор.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с дейностите по почистване на речните участъци и да осигури безопасни условия на труд при извършване на дейностите.

Чл. 10. (1) Преди да започване на работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се обърне към съответните РДГ Пловдив или Община Раковски/Кметство с. Болярино, за да бъдат маркирани подлежащите на отсичане дървета.

(2) За извършеното маркиране изпълнителят, представителят на РДГ Пловдив или Община Раковски/Кметство с. Болярино и инвеститорският контрол подписват тристранен протокол.

(3) Извозването на годната дървесина става след маркиране от представител на съответните РДГ Пловдив или Община Раковски/Кметство с. Болярино и издаване на превозен билет.

(4) Когато отстраненият от речното легло дървен материал е годен за ползване, се предава безвъзмездно за разпореждане на Кметски наместник на с. Болярино.

(5) За извършеното предаване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, Кметският наместник на с. Болярино и инвеститорският контрол подписват тристранен приемо-предавателен протокол.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извози отстранените от речното корито строителни и други отпадъци и раздробената негодна за ползване дървесина до определените от общинската администрация места.

Чл. 12. Всички такси за разрешителни и други разходи, необходими за извършването на дейностите по чл. 1 от настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ снимков материал за всички почистени речни участъци.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 14 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава по отделен договор лице, което осъществява инвеститорски контрол по изпълнение на предвидените дейности

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки един момент от срока на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност в случаите, когато контролен орган наложи санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирано нарушение на законовите изисквания по време на изпълнение на настоящия договор.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме и да заплати извършените дейности, които не съответстват на изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно и в рамките на своите компетентности решава всички проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме в срок изпълнените работи по реда на


Каталог: docs -> 2015
2015 -> Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови
2015 -> Жылдарға арналған батыс қазақстан облысының аумағын дамыту бағдарламасы орал, 2015 мазмұНЫ
2015 -> Програма конференция „стратегическа инфраструктура и инвестиции 2015, българия и западни балкани, 24 март, софия ивент център
2015 -> «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығы
2015 -> Жылдарға арналған батыс қазақстан облысының аумағын дамыту бағдарламасы батыс Қазақстан облыстық мәслихаттың
2015 -> Документаци я


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет