Досье на проект Закона Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»жүктеу 3.61 Mb.
бет1/15
Дата23.02.2018
өлшемі3.61 Mb.
түріРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

«Балаларды денсаулығы мен дамуына зиян тигізетін Ақпараттан қорғау туралы»

Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша

САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

по проекту Закона Республики Казахстан

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

 

2013 жылғы 11 желтоқсанға  

/с №

 


Құрылымдық бөлігі

 


Жобаның редакциясы

 


Ұсынылып отырған өзгерістің немесе толықтырудың редакциясы

 


Өзгерістің немесе толықтырудың авторы және оның негіздемесі

 


Бас комитет-тің шешімі, негіздеме

№ п.п

Струк-турный элемент

 


Редакция проекта

Редакция предлагаемого изменения

или дополненияАвтор изменения

или дополнения

и его обоснование


Решение головного Комитета, обоснование

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

«Балаларды денсаулығы мен дамуына зиян тигізетін ақпараттан қорғау туралы»

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
1.      

Жобаның бүкіл мәтіні бойынша

 

По всему тексту проектаЖоқ

 

  

 

Отсутствует жекелеген баптар тармақтарының реттік нөмірленуі сәйкестендірілсін;

 

  

 привести в соответствие порядковую нумерацию пунктов отдельных статей;Аграрлық мәселелер комитеті,

редакциялық түзету

 

 

Комитет по аграрным вопросам,редакционная правка

 

 Қабылдан-ды

 

  

Принято

2.      

Жобаның бүкіл мәтіні бойынша

 

  

По всему тексту проектаЖоқ

 

  

 

  

Отсутствует «Интернет-ресурстар», «Интернет-ресурстар-ды», «Интернет-ресурстардағы», «Интернет-ресурстарға» деген сөздер тиісінше «интернет-ресурстар», «интернет-ресурстарды», «интернет-ресурстардағы», «интернет-ресурстарға» деген сөздермен ауыстырылсын;

 

 слова «Интернет-ресурсов», «Интернет-ресурсах» заменить соответственно словами «интернет-ресурсов», «интернет-ресурсах»; 

Заңнама бөлімі,

«БАҚ туралы» ҚРЗ терминологиясына сәйкес келтіру

 

 

 Отдел законодательства,

приведение терминологии в соответствие с терминологией ЗРК «О СМИ»Қабылдан-ды

 

  

 

 Принято

3.      

Жобаның бүкіл мәтіні бойынша

 

По всему тексту проектаЖоқ

 

  

 

Отсутствует «зиян келтіретін», «зиян тигізетін» деген сөздер тиісінше «зардабын тигізетін» деген сөздермен ауыстырылсын;

 

  слова «наносящей», «наносящая» заменить соответственно словами «причиняющей», «причиняющая»;

 


Депутаттар

Г.И. Исимбаева,

Г.С.Сейтмағанбетова

редакциялық түзету

 

Депутаты

Исимбаева Г.И.,

Сейтмаганбетова Г.С.,

редакционная правкаҚабылдан-ды

 

  

Принято

4.      

Жобаның кіріспесі

 

  

 

  

 

Преам-булапроекта

 


 Осы Заң баланың өз жасына сәйкес келетін ақпаратты алу мен тарату құқығын іске асыруға байланысты туындайтын қатынастарды реттейді және балаларды денсаулығы мен дамуына зиян келтіретін ақпараттан қорғауға бағытталған.

 

  Настоящий закон регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией права ребенка на получение и распространение информации, соответствующей его возрасту, и направлен на защиту детей от информации, наносящей вред здоровью и развитию.

 мынадай редакцияда жазылсын:

 «Осы Заң балалардың жасына сәйкес келетін ақпаратты алу мен тарату құқығын іске асыруға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді және балалардың денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғауға бағытталған.».

 

 

 изложить в следующей редакции: «Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи с реализацией прав детей на получение и распространение информации, соответствующей их возрасту, и направлен на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.».

Экономикалық реформа және өңірлік даму комитеті,

Заңнама бөлімі,

ҚР Конституциясының 61-бабына сәйкес келтіру және ҚР Заныңы атауына сәйкес келтіруКомитет по экономи-ческой реформе и региональному развитию,

Отдел законодательства,

приведение со ст.61 Конституции РК;

приведение в соответ-ствие с названием проекта ЗРК


Қабылдан-ды

 

  

 

  

 

Принято 

 


 

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 


5.      

1-бап

 

  

 

  

 

 Статья 1

 

 

  

 

  Заң жобасының негізгі ұғымдарын мемлекеттік тілде әліпби ретімен орналастыру қажет, орыс тіліндегі мәтін мемлекеттік тілде жазылу тәртібіне сәйкес келтірілсін;

 

  

 

  Основные понятия законопроекта необходимо расположить в алфавитном порядке на государственном языке, текст на русском языке привести в соответствие с порядком изложения на государственном языке;

 

  

Аграрлық мәселелер және Экономикалық реформа және өңірлік даму комитеттері,

Заңнама бөлімі,

«НҚА туралы» ҚРЗ

18-бабының, 7-тарма-ғына сәйкес келтіру

Комитеты по

аграрным вопросам и

по экономической реформе и региональ-ному развитию,

Отдел законодательства,

приведение в соответствие с п.7, ст. 18 ЗРК «О НПА»Қабылдан-ды

 

  

 

  

 

Принято6.      

1-бап

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Статья 1 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

 Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

 1) ақпараттық өнімнің жас санаты - ақпараттық өнімге осы Заңда көзделген тәртіппен берілетін ақпараттық өнімнің жас сыныптамасының разряды;

 2) ақпараттық өнімнің жас сыныптамасы - ақпараттық өнімді балалардың осы Заңда айқындалған және осы Заңға сәйкес жас тобы бойынша бөлу;

 3) қатыгездікті көрсету - адамға, жануарға айрықша қасырет шектіретін мейірімсіз, аяусыз қылықты сипаттау немесе бейнелеу, сол сияқты азаптауды, жапа шектіруді, қорлауды, құрбандықты жәбірлеуді сипаттау немесе бейнелеу, зақым келтіру мен өлтірудің қатыгездік және сан қилы тәсілдерін пайдалану, қайтыс болғандардың денесін және олардың жерленген орындарын қорлау;

 4) зорлық-зомбылықты көрсету - адамды еркінен тыс іс-әрекет жасауға мәжбүрлеу мақсатымен оған күш қолдануды немесе психикалық ықпал етуді сипаттау немесе бейнелеу;

 5) бала - он сегіз жасқа (кәмелетке) толмаған адам;

 6) баланың ақпаратқа қолжетімділігі - баланың өздеріне арналған және оның жас санатына сәйкес ақпараттық өнімді бала үшін қолжетімді уақытта осы Заңда көзделген тәртіппен еркін алу және оны заңда тыйым салынбаған кез келген тәсілмен тарату құқығы;

 7) бала үшін қолжетімді уақыт - баланың ақпараттық өнімге қауіпсіз қол жеткізуінің осы Заңда белгіленген тәуліктің уақыт кезеңі (жергілікті уақыт бойынша);

 8) баланы оның денсаулығы мен дамуына зиян келтіретін ақпараттан қорғау - балалардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, сол сияқты Қазақстан Республикасында айналымына Қазақстан Республика-сының заңдарымен тыйым салынған ақпараттық өнімге балалардың қолжетімділігін болғызбайтын құқықтық, әкімшілік, техникалық, бағдарламалық құралдар мен өзге де тәсілдердің жиынтығы;

 9) ақпараттық өнімнің жас санатының белгісі - ақпараттық өнімнің жас санатын графикалық және (немесе) мәтіндік белгілеу;

 10) ойын-сауық іс-шаралары - көпшілік және (немесе) еркін келу үшін ашық орында театрландырылған, мәдени-ағартушылық және көңіл көтеретін іс-шараларды қоса алғанда, жария көрсетілім, жария орындау немесе сөз сөйлеу;

 11) балалардың ақпараттық қауіпсіздігі - баланың тиісінше дамуы мен тәрбиеленуіне жәрдемдесетін ақпартқа оның қолжетімділігі үшін жағдай туғызатын, сондай-ақ ақпараттың баланың дене бітіміне және психикалық денсаулығына, оның имандылық тұрғысынан, рухани, психикалық және әлеуметтік тұрғыда дамуына, дене бітімінің жетілуіне зиян келтіру қаупі болмайтын жағдай;

 12) ақпараттық өнім - бұқаралық ақпарат құралының өнімі, сол сияқты адамдардың шектеусіз тобына арналған, жеткізгіштердің болуы мен түріне қарамастан, адамның зияткерлік, шығармашылық еңбегінің нәтижесінде жасалған өзге де өнім;

 13) балаларға арналған ақпараттық өнім - әмбебап ақпараттық өнімді қоса алғанда, бағыты, тақырыбы, мазмұны, безендірілуі бойынша балаларға арналған, сондай-ақ балаға жасырын ықпал ететін арнаулы тәсілдер қолданылмай дайындалған ақпараттық өнім;

 14) баланың денсаулығы мен дамуына зиян келтіретін ақпарат - балаларға арналған ақпараттық өнім болып табылмайтын және баланың дене бітіміне немесе психикалық денсаулығының жай-күйіне зиянды әсер ететін және (немесе) оның имандылық тұрғысынан, рухани, психикалық, әлеуметтік дамуын және дене бітімінің жетілуін бұзатын, оның ішінде оларда бұрмаланған әлеуметтік бағдар мен мақсат қалыптастыру арқылы әсер ететін ақпараттық өнім;

 15) баланы қоғамға жат және құқыққа қарсы іс-әрекетке арандататын ақпарат - баланы есірткі құралдарын, психотроптық және (немесе) есеңгірететін заттарды, алкогольді және құрамында спирті бар өнімді, сыра және соның негізінде дайындалатын сусындарды пайдалануға, жезөкшелікпен, қаңғыбастықпен немесе қайыршылықпен шұғылдануға, вандализм актілерін жасауға, ұлттық және (немесе) діни құндылықтарды қорлауға немесе мазақ етуге, сондай-ақ басқа адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзатын өзге де әрекеттер жасауға түрткі болатын ақпарат;

 16) баланы өз өмірі мен денсаулығына ықтимал қауіпті іс-әрекетке арандататын ақпарат - өзіне-өзі қол жұмсауды, дене мүшесін зақымдауды, жүктілікті жасанды жолмен тоқтатуды, жарылғыш, улы, күшті әсер ететін, радиоактивті заттармен, қарумен немесе оқ-дәрімен айла-амал жасауды, құмар ойындар ойнауды қоса алғанда, баланың өз өміріне, дене бітімінің жетілуіне және психикалық денсаулығына қауіп төндіретін іс-әрекет жасауына түрткі болатын не баланы өз өмірі мен денсаулығына қауіпті заттарды, тауарлар мен қызметтерді тұтынуға арандататын ақпарат;

 17) нормативтік емес лексика қамтылған ақпарат - балағат, тұрпайы, әдепсіз немесе өзге де нормативтік емес сөздер, сөз тіркестері мен сөйлемдер, сол сияқты әдепсіз сөзбен шатастырып алатындай дәрежеде ұқсас сөздер, сөз тіркестері мен сөйлемдер қамтылған ақпарат;

 18) қорқыту сипатындағы ақпарат - балада қайталанатын қорқу, үрей пайда болуын туғызатын немесе олардың жанын түршіктіретін ақпараттық өнім;

 19) эротикалық сипаттағы ақпарат - жас нормасына сәйкес келмейтін баланың секске қызығушылығын туғызып, оны пайдаланатын ақпараттық өнім;

 20) отбасы институтының беделін түсіретін ақпарат - балада отбасы, неке, әке-шешенің рөлі туралы бұрмаланған түсінік қалыптастыратын ақпараттық өнім;

 21) ақпараттық өнімді таңбалау - ақпараттық өнімнің жеткізгіштеріне және орамасына, сондай-ақ ойын-сауық іс-шараларын өткізу туралы афишалар мен өзге де хабарландыруларға, билеттерге, шақыру қағаздарына және оған қатысуға құқық беретін басқа да құжаттарға ақпараттық өнімнің жас санаты белгісін осы Заңда көзделген тәртіппен орналастыру;

 22) натуралистік сипаттау және (немесе) бейнелеу - адамның назарын бейнелеу (сипаттау) объектісінің детальдарына, анатомиялық бүге-шігесіне және (немесе) оның физиологиялық не техникалық процестеріне аудара отырып жануарды, затты, оқиғаны, құбылысты, іс-әрекеттерді (әрекетсіздіктерді) және олардың салдарын сипаттау және (немесе) бейнелеу;

 23) ақпараттық өнімнің айналымы - ақпараттық өнімді дайындау, сақтау, беру және тарату;

 24) ақпараттық өнімді өндіруші - ақпараттық өнім өндіруді материалдық-техникалық және (немесе) ұйымдастырушылық тұрғыдан қамтамасыз етуді жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын шығарушы;

 25) ақпараттық өнімді тарату - ақпараттық өнімді таратушының қызметі, сол сияқты ақпараттық өнім сатуды (жазылу, жеткізіп беру, үлестіру), жалға беруді, прокатқа беруді, жарнамалауды, радио,-телебағдарламаларды эфирге шығаруды, оның ішінде кәбілдік және эфирлік-кәбілдік тарату арқылы көрсетуді, ойын-сауық іс-шараларын көрсетуді, интернет-ресурстарда орналастыруды қоса алғанда, белгісіз адамдар тобының кез келген тәсілмен ақпараттық өніммен таныстыруға бағытталған өзге де іс-әрекеттері;

 26) ақпараттық өнімді таратушы - ақпараттық өнімнің меншік иесімен, оны өндірушімен жасасқан шарт бойынша немесе өзге де заңды негіздерде ақпараттық өнімді таратуды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға.

 Жоқ;

 

 Жоқ;

 

  

Жоқ;


 

 

  

Жоқ;


 

 

  

 

 Жоқ;

 

  

 

 Жоқ; 

 

  

 Жоқ.


 

 

  

 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 Основные понятия, используемые в настоящем Законе:

 1) возрастная категория информационной продукции - разряд возрастной классификации информационной продукции, присваиваемый информационной продукции в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

 2) возрастная классификация информационной продукции - распределение информационной продукции по возрастным группам детей, определенным настоящим Законом и в соответствии с настоящим Законом.

 3) демонстрация жестокости - описание или изображение безжалостного, беспощадного обращения с человеком, животным, причиняющего им особые страдания, а равно описание или изображение пыток, истязаний, мучений, глумления над жертвой, применения жестоких и изощренных способов нанесения увечий и лишения жизни, надругательства над телами умерших или местами их захоронения;

 4) демонстрация насилия - описание или изображение применения физического или психического воздействия на человека с целью принуждения к совершению действий против их воли;

 5) ребенок - лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия);

 6) доступ ребенка к информации - право ребенка свободно получать в доступное для ребенка время информационную продукцию, предназначенную для детей и соответствующую его возрастной категории, в порядке, предусмот-ренном настоящим Законом, и распространять ее любым не запрещенным законом способом;

 7) доступное для ребенка время - период времени суток (по местному времени), установленный настоящим Законом, безопасного доступа ребенка к информационной продукции;

 8) защита ребенка от информации, наносящей вред его здоровью и развитию - совокупность правовых, административных, технических, программных средств и иных способов, обеспечивающих информационную безопасность детей, а равно исключающих доступ детей к информационной продукции, оборот которой в Республике Казахстан запрещен законами Республики Казахстан;

 9) знак возрастной категории информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение возрастной категории информационной продукции;

 10) зрелищное мероприятие - публичная демонстрация, публичное исполнение или выступление, включая театрализованное, культурно-просветительное и развлекательное мероприятия в месте открытом для массового и (или) свободного посещения;

 11) информационная безопасность детей - положение, при котором созданы условия для доступа ребенка к информации, способствующей его надлежащему развитию и воспитанию, а также отсутствует опасность нанесения информацией вреда физическому и психическому здоровью ребенка, его нравствен-ному, духовному, психическому, физическому и социальному развитию;

 12) информационная продукция - продукция средства массовой информации, а равно иная продукция, созданная в результате интеллектуального, творческого труда человека независимо от наличия и вида носителя, предназначенные для неограниченного круга лиц;

 13) информационная продукция для детей - информационная продукция, предназначенная по направленности, тематике, содержанию, оформлению для ребенка, включая универсальную информационную продукцию, а также изготовленная без применения специальных приемов, оказывающих скрытое воздействие на ребенка.

 14) информация, наносящая вред здоровью и развитию ребенка - информационная продукция, не являющаяся информационной продукцией для детей и способная оказать вредное влияние на состояние физического или психического здоровья ребенка и (или) вызвать нарушения его нравственного, духовного, психического, физического или социального развития, в том числе посредством формирования у них искаженных социальных ориентаций и установок;

 15) информация, провоцирующая ребенка на антиобщественные и противоправные действия, — информация, способная побудить ребенка к употреблению наркоти-ческих средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, к занятию проституцией, бродяжни-чеством или попрошайничеством, к совершению актов вандализма, кощунства или надругательства над национальными и (или) религиозными ценностями, а также к совершению иных деяний, нарушающих права и законные интересы других лиц

 16) информация, провоцирующая ребенка на действия, потенциально опасные для его жизни и здоровья — информация, способная побудить ребенка к действиям, подвергающим опасности его жизнь, физическое и психическое здоровье, включая самоубийство, членовредительство, искусственное прерывание беремен-ности, манипуляции с взрывчатыми, ядовитыми, сильнодействующими, радиоактивными веществами, оружием или боеприпасами, занятие азартными играми, либо провоци-рующая ребенка на потребление веществ, товаров и услуг, опасных для жизни и здоровья;

 17) информация, содержащая ненормативную лексику — информационная продукция, содержащая бранные, вульгарные, нецензурные или иные ненормативные слова, речевые обороты и выражения, а равно слова, речевые обороты и выражения, сходные до степени смешения с нецензурными;

 18) информация устрашающего характера — информационная продукция, вызывающая у ребенка появление повторяющихся страхов, паники или внушающая им ужас;

 19) информация эротического характера - информационная продук-ция, вызывающая и эксплуатирую-щая не соответствующий возрастной норме интерес ребенка к сексу;

 20) информация дискредитирующая институт семьи - информационная продукция, формирующая у ребенка искаженные представления о семье, браке, роли матери, отца;

 21) маркировка информационной продукции - нанесение на носитель и упаковку информационной продукции, а также размещение на афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, билетах, приглашениях и других документах, предоставляющих право на его посещение знака возрастной категории информационной продукции в порядке, предусмотрен-ном настоящим Законом;

 22) натуралистическое описание и (или) изображение - описание и (или) изображение, животного, предмета, события, явления, действия (бездействия) и их последствий, фиксирующее внимание человека на деталях, анатомических подробностях и (или) физиологических либо технических процессах объекта изображения (описания);

 23) оборот информационной продукции - изготовление, хранение, предоставление и распространение информационной продукции;

 24) производитель информационной продукции - физическое или юридическое лицо, в том числе, издатель средства массовой информации, осуществляющее материально-техническое и (или) организационное обеспечение производства информационной продукции;

 25) распространение информационной продукции - деятельность распространителя информационной продукции, а равно иные действия, направленные на ознакомление с информационной продукцией, неопределенного круга лиц любым способом, включая продажу (подписка, доставка, раздача), аренду, прокат, рекламирование, выход в эфир радио-, телепрограмм, демонстрация, в том числе посредством кабельного и эфирно-кабельного вещания, зрелищных мероприятий, размещение на интернет-ресурсах,

 26) распространитель информационной продукции - физическое или юридическое лицо, осуществляющее распространение информационной продукции по договору с ее собственником, производителем или на иных законных основаниях;

 

Отсутствует; 

 

Отсутствует; 

 

 Отсутствует;

 

  

 

  Отсутствует;

 

  

 

  Отсутствует;

 

  

 

  Отсутствует;

 

  

 

 Отсутствует; мынадай редакцияда жазылсын:

 «1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

 Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

 

 1) ақпараттық өнімнің жас санаты - осы Заңда анықталған тәртіппен белгілі бір жас топтарындағы балалар арасында айналымға жіберілетін ақпараттық өнімнің санаты; 

 2) ақпараттық өнімнің жас сыныптамасы - осы Заңға сәйкес ақпараттық өнімді баланың (балалардың) жас санаты бойынша бөлу;

 

 

 алып тасталсын; 

 

  

 

  

 

  

 алып тасталсын;

 

 5) бала (балалар) - он сегіз жасқа (кәмелетке) толмаған адам. «Бала (балалар)» және «бала», «балалар» деген ұғымдардың мәні бірдей; 6) баланың ақпаратқа қолжетімділігі - балаға арналған және оның жас санатына сәйкес келетін ақпараттық өнімді еркін алу құқығы;

 

  

 7) бала үшін қолжетімді уақыт - баланың ақпараттық өнімге қол жеткізу үшін тәуліктің уақыт кезеңі (жергілікті уақыт бойынша);

 

 

 8) баланың денсаулығына және (немесе) дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау - баланың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық, техникалық және басқа да шаралар жиынтығы; 

 

  

 

 9) ақпараттық өнімнің жас санатының белгісі - ақпараттық өнімнің жас санатын графикалық және (немесе) мәтіндік белгілеу; 

 10) ойын-сауық іс-шаралары - көпшілік және (немесе) еркін келу үшін ашық орында театрландырылған, мәдени-ағартушылық және көңіл көтеретін іс-шараларды қоса алғанда, жария көрсетілім, жария орындау немесе сөз сөйлеу;

 

 11) баланың ақпараттық қауiпсiздiгі - баланың дамуы қамтамасыз етілетін, Қазақстан Республикасының ақпарат кеңістігі, сондай-ақ ақпарат саласындағы нақты және ықтимал қауіп-қатерлерден оның құқықтары мен мүдделерi қорғалуының жай-күйі; 

 

  

 

  12) ақпараттық өнім - бұқаралық ақпарат құралының өнімі, сондай-ақ адамдардың шектеусіз тобына арналған, жеткізгіштердің түріне қарамастан, оның ішінде телекоммуникациялық желілер арқылы таралатын өзге де дыбыс- бейне жазу және (немесе) баспа өнімі;

 

 13) балаға арналған ақпараттық өнім - бағыты, тақырыбы, мазмұны, безендірілуі бойынша балаға арналған, сондай-ақ балаға жасырын ықпал ететін арнаулы тәсілдер қолданылмай дайындалған ақпараттық өнім; 

 

 14) балалардың денсаулығына және дамуына зардабын тигізетін ақпараттық өнім - осы Заңмен белгілі бір жас топтарындағы балалар арасында таратылуы шектелген немесе тиым салынған аөпараттық өнім;

 

  

 

  

 

  

 

 алып тасталсын; 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 алып тасталсын; 

 

  

 

  

 

  алып тасталсын;

 

  

 

  

 

 алып тасталсын; 

 

  

 алып тасталсын;

 

 алып тасталсын; 

 

  

 21) ақпараттық өнімді таңбалау - ақпараттық өнімнің жеткізгішіне және орамасына, сондай-ақ ойын-сауық іс-шарасын өткізу туралы афишалар мен өзге де хабарландыруларға, билеттерге, шақыру қағаздарына және оған қатысуға құқық беретін ақпараттық өнімнің жас санаты белгісін орналастыру;

 

 

 22) натуралистік сипаттау және (немесе) бейнелеу - адамның назарын бейнелеу (сипаттау) объектісінің детальдарына, анатомиялық егжей-тегжейлі түрде және (немесе) оның физиологиялық не техникалық процестеріне аудара отырып адамды, жануарды, затты, оқиғаны, құбылысты, іс-әрекетті (әрекетсіздікті) және олардың салдарын сипаттау және (немесе) бейнелеу; 

 

 23) ақпараттық өнімнің айналымы - ақпараттық өнімді дайындау, сақтау және тарату; 

 24) ақпараттық өнімді өндіруші (бұдан әрі-өндіруші) - ақпараттық өнім өндіруді материалдық-техникалық және (немесе) ұйымдастырушылық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

 

 

 25) ақпараттық өнімді тарату - мерзімді баспа басылымдарын өткізу, жалға беру, прокатқа беру, жарнамалау, сату (жазылу, жеткізіп беру, үлестіру), радио,- телебағдарламаларды эфирге шығару, кинохроникалық бағдарламаларды көрсету және ақпаратты интернет-ресурстарда орналастыру қызметі; 

 

  

 

  26) ақпараттық өнімді таратушы (бұдан әрі - таратушы) - меншік иесімен, өндірушімен жасасқан шарт бойынша немесе өзге де заңды негіздерде ақпараттық өнімді таратуды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

 

 27) сарапшы (сараптама ұйымы) - осы Заң талаптарына сәйкес ақпараттық өнімді сараптамадан өткізетін адамдар; 28) ақпараттық өнімнің меншік иесі (бұдан әрі-меншік иесі) - ақпараттық өнімді иелену, пайдалану және оған билік ету құқығын жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға;

 29) балалардың денсаулығына және дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) - балалардың денсаулығына және дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

 30) ақпараттық өнімге сараптама жүргізу құқығына сарапшылар мен сараптама ұйымдарын аккредиттеу туралы куәлік - уәкілетті орган беретін, жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық өнімдерге сараптаманы жүзеге асыру құзыретін куәландыратын ресми құжат;

 31) ақпараттық өнімге сараптама жүргізу құқығына сарапшылар мен сараптама ұйымдарын аккредиттеу - уәкілетті органның жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық өнімдерге сараптаманы жүзеге асыру құзыреттілігін ресми тану рәсімі;

 32) аппараттық-бағдарламалық кешен - міндеттер кешенін орындауды автоматтандыруға мүмкіндік беретін және электрондық ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін техникалық және бағдарламалық құралдар;

 33) онлайн-ойын - телекоммуникация желілерін қолдана отырып таратылатын және ойындарды нақты уақыт режиминде жалғыз пайдалану режимiнде де, көпшiлiк пайдалану режимiнде де ұйымдастыру және өткiзу мүмкiндігін iске асыратын ақпараттық өнім;»;

 

 изложить в следующей редакции: «Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

 В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

 1) возрастная категория информационной продукции - категория информационной продукции, оборот которой допускается в порядке, определенном настоящим Законом среди детей определенной возрастной группы;

 

 2) возрастная классификация информационной продукции - распределение информационной продукции по возрастным категориям; 

 

 исключить;

 

  

 

  

 

  

 исключить;

 

 

  

 5) ребенок (дети) - лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста (совершеннолетия). Понятия «ребенок (дети)» и «ребенок», «дети» равнозначны;

 6) доступ ребенка к информации - право ребенка свободно получать информационную продукцию соответствующую его возрастной категории;

 

  

 

  7) доступное для ребенка время - период времени суток (по местному времени) для доступа ребенка к информационной продукции;

 

  8) защита ребенка от информации, причиняющей вред его здоровью и (или) развитию - совокупность правовых, организационных, технических и других мер, направленных на обеспечение информационной безопасности ребенка;

 

  

 

  9) знак возрастной категории информационной продукции - графическое и (или) текстовое обозначение возрастной категории информационной продукции;

 

 10) зрелищное мероприятие - публичная демонстрация, публичное исполнение или выступление, включая театрализованное, культурно-просветительное и развлекательное мероприятия в месте открытом для массового и (или) свободного посещения; 

 

 11) информационная безопасность ребенка - состояние защищенности информационного пространства Республики Казахстан, а также прав и интересов ребенка в информационной сфере от реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается его развитие; 

 

  

 

 12) информационная продукция - продукция средств массовой информации, а также иная аудиовизуальная и (или) печатная продукция, предназначенная для неограниченного круга лиц, распространяемая независимо от вида носителя, в том числе, посредством сетей телекоммуникаций; 

 13) информационная продукция для ребенка - информационная продукция, предназначенная по направленности, тематике, содержанию, оформлению для ребенка, а также изготовленная без применения специальных приемов, оказывающих скрытое воздействие на ребенка;

 

 

  

14) информация, причиняющая вред здоровью и развитию детей - информация, распространение которой среди детей, определенной возрастной группы, запрещено или ограничено в соответствии с настоящим Законом;

 

 

  

 

  

 

 исключить;

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

исключить;

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 исключить;

 

  

 

  

 

исключить; 

 

 исключить;

 

  

 

исключить; 

 

  

 21) маркировка информационной продукции - нанесение на носитель и упаковку информационной продукции, а также размещение на афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, билетах и приглашениях, предоставляющих право на его посещение знака возрастной категории информационной продукции;

 

 

  

 22) натуралистическое описание и (или) изображение - описание и (или) изображение человека, животного, предмета, события, явления, действия (бездействия) и их последствий, фиксирующее внимание человека на деталях, анатомических подробностях и (или) физиологических либо технических процессах объекта изображения (описания);

 

 

  23) оборот информационной продукции - изготовление, хранение и распространение информационной продукции;

 

  24) производитель информационной продукции (далее - производитель) - физическое или юридическое лицо, осуществляющее материально-техническое и (или) организационное обеспечение производства информационной продукции;

 

  25) распространение информационной продукции - деятельность по реализации, аренде, прокату, рекламированию, продаже (подписке, доставке, раздаче) периодических печатных изданий, выходу в эфир радио-, телепрограмм, демонстрации кинохроникальных программ и размещению информации на интернет-ресурсах;

 

  

 

  

 

  26) распространитель информационной продукции (далее - распространитель) - физическое или юридическое лицо, осуществляющее распространение информационной продукции по договору с ее собственником, производителем или на иных законных основаниях;

 

  27) эксперт (экспертная организация) - лица, проводящие экспертизу информационной продукции в соответствии с требованиями настоящего Закона;

 28) собственник информационной продукции (далее - собственник) - физическое или юридическое лицо, осуществляющие право владения, пользования и распоряжения информационной продукцией;

 29) уполномоченный орган в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (далее - уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

 30) свидетельство об аккредитации экспертов и экспертных организаций на право проведения экспертизы информационной продукции - официальный документ, выдаваемый уполномоченным органом, удостоверяющий компетентность физических и юридических лиц осуществлять экспертизу информационной продукции;

 31) аккредитация экспертов и экспертных организаций на право проведения экспертизы информационной продукции - процедура официального признания уполномоченным органом компетентности физических и юридических лиц осуществлять экспертизу информационной продукции;

32) аппаратно-програмный комплекс - технические и программные средства, позволяющие автоматизировать выполнение комплекса задач и обеспечивающие функционирование электронных информационных ресурсов и информационных систем;

 33) онлайн-игра - информационная продукция, распространяемая с применением сетей телекоммуникаций и реализующая возможность организации и проведения игр в режиме реального времени как в однопользовательском режиме, так и в многопользовательском режиме.»;Депутаттар

С.Ф. Бычкова,

Г.И.Исимбаева,

Қ.Ә. Қаракен,

Д.Н. Назарбаева,

Г.С. Сейтмағанбетова,

А.З. Смайыл,

Г.М.Ықсанова

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Депутаты

Бычкова С.Ф.,

Иксанова Г.М.,

Исимбаева Г.И.,

Каракен К.А.,

Назарбаева Д.Н.,

Сейтмаганбетова Г.С.,

Смайыл А.З.,

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Қабылдан-ды

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Принято

 


Каталог: uploads -> files -> 2014
2014 -> I тарау. Жалпы ережелер 1-бап. Реттелетiн мәселелер
2014 -> Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын бекіту туралы
2014 -> Телерадио хабарларын таратуды дамыту мәселелері жөніндегі комиссияны құру туралы
2014 -> Телерадио хабарларын тарату операторларының қызмет көрсету қағидаларын бекiту туралы
2014 -> Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 17 ақпандағы №563-iv заңы
2014 -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 20 қазандағы n 1083 қаулысы
2014 -> Телерадио хабарларын тарату жүйелерінің техникалық пайдалану ережесін бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет