Әдістемелік нұсқаужүктеу 110.62 Kb.
Дата01.09.2018
өлшемі110.62 Kb.
түріНұсқаулар

Әдістемелік нұсқау

нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.2/05Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Шетел филологиясы кафедрасы

«Көне дәуір әдебиеті» пәніне әдістемелік нұсқаулар

050210 Шетел филологиясы мамандығының бакалавриаты бойынша оқитын студенттер үшін

Павлодар

әдістемелік нұсқаның Ф СО ПМУ 7.18.2/11формасы

бекітілу беті


БЕКІТЕМІН
Филология, журналистика және өнер факультетінің деканы _____Сарбалаев Ж.Т.


"___" __________200_ж.

"___" __________200_ж.


БЕКІТЕМІН

Шетел тілдер факультетінің

деканы ________ Калиева А.К.

"___" __________200_ж.деканы ________ Калиева А.К.

"___" __________200_ж. деканы ________ Калиева А.К.

"___" __________200_ж.

Құрастырған: доцент Ислям К.С.


Шетел филологиясы кафедрасы

«Көне дәуір әдебиеті» пәніне әдістемелік нұсқаулар

050210 Шетел филологиясы мамандығының бакалавриаты бойынша оқитын студенттер үшін

Кафедраның мәжілісінде ұсынылған. 200__ж. «___»__________ № __ хаттама

Кафедра меңгерушісі ____________________ Каирбаева А.К.


Шетел тілдер факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданған.

200__ж. «___»__________ № __ хаттама

ОӘК төрайымы___________________ Жуманкулова Е.Н.


ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Батыс Европанын қазіргі заман әдебиеті өзінін бастауын антикалық әдебиеттен, яғни Кене Греция мен Рим әдебиетінеи алады. Сондықтан «Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)» курсы "050210-Шетел филологиясы" мамандығын бойынша бакалаврларды кәсіби дайындауда жалпы және жеке тіл білімі және үйретілетін шет тілімен қатар кәсіби бағытталған пәндердін бірі болып табылады. Антикалық әдебиет курсы гуманитарлық бағыттағы орта білім беру орындарында филология саласы бойынша шет тілі мен шетел әдебиеті пәнінің окытушысын немесе ғылыми мекемелерде кіші ғылыми қызметкер-филолог ретінде өзінін кәсібн кызметін аткара алатын маман дайындау максатьш алға кояды. Ол үшін «Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)» курсы студент-филологтарға барынша толык және терең білім беру және кабілетін қалыптастыру міндеггерін өз алдына қояды


Пәннің мақсаты:

«Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)» курсы жалпы және жеке тіл білімі, үйретілетін шет тілі, оқылатын тіл елдерінің әдебиеті, шетел әдебиеті пәндерімен қатар, гуманитарлық бағыттағы орта білім беру орындағы филология саласы бойынша шет тілі мен шетел әдебиеті пәнінің оқытушысы ретінде немесе ғылыми мекемелерде кіші ғылыми қызметкер-филолог ретінде өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыра алатын маман қалыптастыру.


Пәннің міндеті:

- студент-филологтарға барынша толық және терең білім беру және қабілетін қалыптастыру

- студент-филологтардың кәсіби білім және біліктіліктерді шетел тілі маманы әрекетінде олардың маңызын ашу арқылы дамыту;

  • қазіргі кезеңдегі тілдік білім жүйесінің құрылуын және дамуын ескертетін студенттердің объектілі факторлары туралы ғылыми көзқарасын құрастыру;


Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:

  • екі көне дәуір әдебиетінің (Кене Греция және Рим) әр кайсысынын өзіндік ерекшеліктерін

  • екі көне дәуір әдебиетінің әр қайсысының пайда болуының хранологиялык кезендерін жөне олардың дамуын;

  • көне дәуір одебиеті үшін және Батыс Европа әдебиеті үшін де ең маңызды шығармаларды;

  • көне доуір кезеңінде пайда болған негізгі әдеби жаанрларды;

  • Көне Грек әдебиетінде пайда болтан түрлер мен жанрлардың римдік әдебиет тарапынан игерілуі кезіндегі негізгі түрленімдерін;


Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиіс:

  • әдеби шығармалардың үзінділерін ғана емес, оларды толықтай оқу;

  • белгілі бір тақырып бойынша мәліметтерді оқулыктармен қатар арнайы сыни әдебиеттерден де өз бетінше тауып қолдану;

  • әдебиеттанулық зерттеулердің алғашқы кезеңі барысында көркем шығармаға талдау жасау;

  • өдебиеттану терминологиясын дұрыс пайдалана білу;


2 Пререквизиттер:

Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)» курсы «Әдебиеттануға кіріспе», «Классикалық филология», «Философия» пәндерінен бұрын оқытылады

«Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика: Ежелгі Греция мен Рим әдебиеті)»

курсынан кейін окытылатын пәндер: «Әдебиеттануға кіріспе», «Әдебиет теориясы», «VI-XX ғғ. шетел халыктарынын әдебиеті».
Студенттерге арналған Нысан

әдістемелік нұсқау ПМУ ҰС Н 7.18.2/06


Пәнді оқуға әдістемелік тапсырмалар

Тақырып

Мазмұн


Тапсырма

Әдебиет

Антикалық әдебнет. Кіріспе


1 Мәдени-тарихи дәуірлер туралы түсінік.

2"Антикалық әдебиет" ұғымы, оның мәні, мазмұны мен құрамы.
Гомердің «Иллиада» мен «Одиссей» шығармаларын оқып шығып, өз пікірін, ойын эссе түрінде жазу

Ярхо В.Н., Полонская К.П. Антикалык лирика. М., 1979

История всемирной литературы. - М.: Наука, 1987. Т.1Ежелгі грек әдебиеті

1. Ежелгі грек әдебиетінің пайда болуы.

2. Ежелгі грек әдебиетін кезеңдерге бөлу.

3. Мәтіндер: ежелгі Грецияның қолжазба мұраларын сақтау және оны оқып-үйрену мәселесі.


Сапфо, Алкей, Анакреонт поэзиясымен танысып,

өз пікірін, ойымен бөлісуВергилий. Буколикилер. Георгиктер. Энеида. М.: КврЖем едеб., 1979, 5486.

Эпос

Эллиндік немесе классикалық кезеңде пайда болған әдебиеттегі үш. Эпостың негізгі жанрлық принципі, Гомерлік эпостар "Илиада" мен "Одиссей". Киклдық поэмалар. Эпикалық поэзияның эволюциясы, оның "ұсақталуы". "Гомерлік гимндер". Пародиялар мен дидактикалық эпикалық поэзияның пайда болуы: Гесиодтың "Жұмыстар мен күндері». Гесиодтың «Теогониясы» және мифологиялық аңыз-хикаяттарды жүйелеу.Көне дәуір кезеңінде пайда болған негізгі әдеби жанрларды қарастырып, сол жөнінде қосымша материалдар жинастыру

Ярхо В.Н. Антикалык трагедия. М., 2003

Квинт Гораций Флакк: Одалар. Эподтар. Сатиралар. Жолдаулар. М.; Көркем әдеб., 1970,478 6.Лирика

Ежелгі грек лирикасының көне түрлері: элегия жоне ямб. Архилох, Каллин Эфеский, Тиртей, Солон - элегиялык жәие ямбылық поэзияның көрнекті авторлары. Меликалық поэзия. Хор лирикасы, оның негізгі түрлері Пиндар және эпиникия жанры.

.


Көне дәуір әдебиетінің әр қайсысының пайда болуының хранологиялық кезендерін құру

Ярхо В.Н., Полонская К.П. Антикалык комедия. М.: МУ,1979

Тройский И.М. История античной литературы. - М.: Высшая школа (кез

келген басылымы


Драма

Драманың пайда болуы мен негізгі түрлері: трагедия, сатиралық драма, комедия. Трагедия және оның құрылымы. Эсхил - "трагедия атасы". Эсхилдың драматургиялық мұралары. Софокл. Софоклдын сақталған трагедиялары, "Эдиподия" - Софокл шығармашылығындағы қаһарман мәселесі, «трагедиялық ирония», қаһарман және тағдыр. Хордыц рөлі. Софокл трагедияларының тілі мен стилі. Еврипид. Еврипидтін сақталған трагедиялары және оның мұраларының тағдыры. Сатиралық драма, оның мағынасы.
.

Көне доуір кезеңінде пайда болған негізгі әдеби жанрларды іздестіріп материалдар жинау

Луций Анней Сенека. Трагедиялары. М.: Ғылым, 1983. 4296.


Комедия

Ежелгі аттикалық комедия, онын пайда болуы мен құрылымы. Аристофан - комедия атасы. Ортааттикалық комедия, онын ерекшелігі. Жаңааттикалық комедия, оның құрылымы, сюжет типі, кейіпкерлері, комикалық сипаты. Менандр комедиялары.


Белгілі бір тақырып бойынша мәліметтерді оқулыктармен қатар арнайы сыни әдебиеттерден де өз бетінше тауып қолдану

История всемирной литературы. - М.: Наука, 1987. Т.1

Тройский И.М. История античной литературы. - М.: Высшая школа (кез

келген басылымы


Рим әдебиеті. Ежелгі рим әдебиеті

Римнің алғашқы ақындары (Ливии Андроник, Гней Невий); алғашқы көркемдік кезең, римдік эпос; трагедиялар, комедиялар (паллиата - плащ комедиясы, тогата - тога комедиясы); сахнальқ ойындарды ұйымдастыру; римдік театр, актерлар мен көрермендер. Плавт пен Теренций комедиялары.


Әдебиеттанулық зерттеулердің алғашқы кезеңі барысында көркем шығармаға талдау жасау

История всемирной литературы. - М.: Наука, 1987. Т.1

Тройский И.М. История античной литературы. - М.: Высшая школа (кез

келген басылымы


Республиканың соңғы ғасырындағы әдебиет (б.з.д. ІІғ. ортасы—Іғ. ортасы)

1 Ескі әдеби жанрлардың құлдырауы мен жаңа жанрлардың көтерілуі. Римдік сатираның дамуы (сатура). Луциллий сатиралары. Саяси және соттық шешендік өнердің дамуы. Цицерон. Тарихты жазу. Цезарь, оның саяси және әдеби қызметі. Лукрецийдің "Заттардың табиғаты туралы" философиялық поэзиясы. Катулл.

.


екі көне дәуір әдебиетінің (Көне Греция және Рим) әр кайсысынын өзіндік ерекшеліктерін

анықтап білуАнтикалық шешендер. М.; ММУ,1978.

Козаржевский А.Ч. Антикалык шешендік өнер. М.: ММУ, 1980.Цицерон. Шешендік өнер туралы үш трактат. М.: Ғылым, 1972Империя дәуірінің әдебиеіпі (рим әдебиетің алтын ғасыры — б.з.д. I ғ. екінші жартысы - б.з.д. I ғ. басы)

"Август ғасырындағы" рим қоғамы. Саяси шешендік декломациясының кұлдырауы; әдеби үйірмелер (Меценат). Вергилий шығармашылығы: "Буколики", "Георгики" шығармаларының жанрлық ерекшеліктері. "Энеида" - Гомерлік эпосқа қатысы, Вергилий жаңашылдығы. Гораций -теоретик және әдебиет сыншысы: Горацийдің "Жолдауы". Овидий шығармашылығының негізгі кезеңдері. Овидийдің мифологиялық поэмалары: "Метаморфозалар", "Фасттар".


Әдеби шығармалардың үзінділерін ғана емес, оларды толықтай оқу

История всемирной литературы. - М.: Наука, 1987. Т.1

Тройский И.М. История античной литературы. - М.: Высшая школа (кез

келген басылымы


Кейінгі кезең (Рим әдебиетінің күміс ғасыры — б.з.д. І-ІІ ғғ.)

Юлий мен Клавдийлер дәуірі. Сенека және стоицизм. Сенеканың хаттары мен пәлсапалық трактаттары. Сенека трагедияларының жанрлық ерекшеліктері.

Петронийдің "Сатирикон" шығармасы. Петроний және европалық айлакерлік роман. Федр мысалдары. Квинтилиан.
Көне дәуір әдебиеті үшін және Батыс Европа әдебиеті үшін де ең маңызды шығармаларды білу

История всемирной литературы. - М.: Наука, 1987. Т.1

Кейінгі кезең (Рим әдебиетінің күміс ғасыры — б.з.д. І-ІІ ғғ.)

Үлкен Плинийдің "Табиғи история/(окиға)" шығармасы мен оның ортағасырлық мәдениет үшін маңызы. Кіші Плинийдің "Хаттар" шығармасы. Марциал мен Ювенал сатиралары. Тациттің "Тарих" және "Анналдар" шығармалары.


Әдебиеттанулық зерттеулердің алғашқы кезеңі барысында көркем шығармаға талдау жасау

Тахо-Годи. Античная литература. - М.: Высшая

(кез


келген басылымы)


Ең соңғы кезең (б.з.д. II ғ. соңы мен V ғ)

Светонийдің "Цезарлар өмірін суреттеу" шығармасы. *Апулейдің "Метаморфозалары" ("Алтын есек").

Латын тіліндегі жазба әдебиет, оның ертеортағасырлық мөдениеттегі ролі. Ежелгі грек және батыс европалық әдебиеттері арасындағы рим өдебиетінің делдалдық маңызы.
Әдебиеттану терминологиясын дұрыс пайдалану

Тройский И.М. История античной литературы. - М.: Высшая школа (кез

келген басылымы)
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет