Әдістемелік нұсқаулардыңжүктеу 59.72 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі59.72 Kb.
түріНұсқаулар

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Жылуэнергетика кафедрасы

«Жылуэнергетикада және жылутехнологияда


энергияны үнемдеу» пәні бойынша 5В071700,

050717 «Жылуэнергетика» мамандығының студенттеріне

пәнді меңгеру жөніндегі

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

____________ Пфейфер Н.Э.

201_ ж. «____»_________

Құрастырған: ________________ доцент, т.ғ.к. Баубеков К.Т.


Жылуэнергетика кафедрасы«Жылуэнергетикада және жылутехнологияда


энергияны үнемдеу» пәні бойынша

5В071700, 050717 "Жылуэнергетика" мамандығының


студенттеріне пәнді меңгеру жөніндегі

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Кафедра отырысында ұсынылды 201_ ж. «___»_____№ __ хаттама


Кафедра меңгерушісі ________С.А. Глазырин 201_ ж. «__»______

Энергетика факультетінің ОӘК мақұлданды

201_ ж. «___»__________ № хаттама
ОӘК төрайымы _____ Кабдуалиева М.М. 201_ ж. «__»______

МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы __________ Варакута 201_ ж. «__»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

201_ ж. «___»______________ №____ Хаттама«Жылуэнергетикада және жылутехнологияда


энергияны үнемдеу» бойынша пәнді меңгеру жөніндегі

әдістемелік нұсқаулар
1 тақырып. Кіріспе

«Жылуэнергетикада және жылутехнологияда энергоүнемдеу» курсының мақсаты, көлемі және мазмұны.

Жылуэнергетика мамандығы бойынша бакалаврды дайындауды осы курстық негізгі міндеттері және ролі. Дүние жүзі энергетикасының дамуында негізгі тенденциялар.

Ұсынылатын әдебиет: [7] 13-31 бет; [9] 28-66 бет.


2 тақырып. Энергоүнемдеудің негізгі түсініктері

Энергия үнемдеудің негізгі терминдері мен анықтамалары. Энергияны пассивті және активті үнемдеу. Ұйымдастырулық өзгерістердің және жаңа жүйелерді еңгізу нәтижесінде алынатын энергияны үнемдеу. Басқа да терминдер.

Ұсынылатын әдебиет: [1] 41-55 бет; [7] 223-246 бет.
3 тақырып. Қазақстан Республикасы энергияны сақтау саясатының заңды тірегі

Қазақстанда және бүкіл әлемде энергияны үнемдеудің көкейкестегі. Қазақстан республикасының мемлекеттік энергияны үнемдеу бағдарламасы және оны іске асыру шаралары. Энергияны үнемдеудің нормативтық құқықтық және нормативтық-техникалық негіздері. Энергияны үнемдеу және экология.

Ұсынылатын әдебиет: [3] 63-75 бет; [4] 22-46 бет.
4 тақырып. Отын – энергетикалық кешендегі энергоүнемдеу

Отын–энергетика кешенінде (ОЭК) энергияны қолданудың жалпы көлемі. Отын – энергетика кешенінде энергияны үнемдеудің негізгі бағыттары. Органикалық отын ресурстардың орнын толтыру. Электр энергетикасында энергияны үнемдеу; жалпы энергияны қолдану, Электр және жылу энергияларын құрама өндірудегі энергияны үнемдеу, энергияның өзіндік қажеттіліктерге шығынын төмендету, бу параметрлерін көтеру тиімділігі. Газ, көмір, мұнай, мұнайды өңдеуші өнеркәсіпте энергияны үнемдеуші технологиялар.

Ұсынылатын әдебиет: [3] 112-129 бет.


5 тақырып. Өнеркәсіп салаларындағы энергияны үнемдеу

Өнеркәсіп салаларында энергияны үнемдеудің жалпы сипаттмасы. Нақты өнеркәсіптік жылутехнологияда энергияны қолдану сапасы және оның энергия сыйымдылығы, энергияны қолдануға жақсартуға жүйелік қатынас. Қара және түсті металлургияда, машинажасауда, химиялық және мұнай химиялық өнеркәсіпті, құрылыс материалдарды өндіруде, жеңіл өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында, көлікте және тұрмыстық коммуналдық шаруашылықта энергияны үнемдеу.

Ұсынылатын әдебиет: [3] 61-70 бет.
6 тақырып. Жылу технологияда энергияны үнемдеу

Жылу технологияда энергияны қолдану. Жылу энергиясын өндіру және үлестіру кезінде энергияны сактау. Жылутасымалдағыштарды өндіру және үлестіру жүйелерінде энергияны рационал қолдану. Жоғарғы температуралы технологияларды энергия сактау ерекшеліктері. Жылыту, желдету, салқындатқыш және кептіру, буландыру, ректификациялық қондырғыларда энергияны үнемдеу. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды, аграрлы-өнеркәсіптік объектілерді, тұрмыстық-коммуналдық шаруашылықты электлендіруде энергияны үнемдеу.

Ұсынылатын әдебиет: [10] 47-78 бет; [7] 352-364 бет.
7 тақырып. Қалдықсыз технологиялар мен ішкі

энергетикалық ресурстарды қолдану

Қалдықсыз технологиялар негіздері. Қалдықсыз технология туралы түсінік, өндірістің қалдықтарын азйту жолдары, қалдықсыз технология және энергияны үнемдеу.

Энергияны қолдану және екінші энергетикалық ресурстар (ЕЭР). ЕЭР көздері, қуаты және қолданудың негізгі бағыттары.

Ұсынылатын әдебиет: [10] 60-66 бет; [9] 122-146 бет.


8 тақырып. Энергияны үнемдеудегі энергия аудиіті

Энергияны қолдану тиімділігін арттыру саласындағы Мемлекеттік саясат. Жылуэнергетика объектілерін энергия аудиттеуден өткізу негіздері. өнеркәсіп орындарды энергия аудиттеуден өткізу ерекшеліктері, экспресс-аудит, терең энергетикалық зерттеулер, энергетикалық паспорт. Өндірістік кәсіпорынның отын-энергетикалық балансы. Оны құрастыру мақсаты мен міндеті, түрлері мен талдау.

Ұсынылатын әдебиет: [10] 130-134 бет; [7] 252-269 бет.

9 тақырып. Дәстүрлі емес энергия көздерін қолдану

Дәстүрлі емес және қайталанатын энергия көздері. Дәстүрлі және дәстүрлі емес энергия көздері. Энергия көздерінің ресурстары және қорлары. Энергияның баламалы көздерін пайдалану проблеммалары мен перспективалары. Дәстүрлі емес энергетиканың даму болашағы және мәселелері. Күн энергетикасы. Күн энергиясын қолдану. Күн энергиясының түрлену процесстерінің физикалық негіздері. Күн коллекторлардың түрлері, олардың жұмыс ережелері және есептеу әдістері. Жел энергетикасы. Биогаз алу әдістері. Геотермал энергетика.

Ұсынылатын әдебиет: [7] 123-145 бет; [10] 225-239 бет.
12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


1) Борисова Н.Г. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнике: Учебное пособие. – Алматы: АИЭС, 2006. – 119 с.

2) Дукенбаев К., Нурикен Е. Энергетика Казахстана (техни-ческий аспект). – Алматы, 2001. – 312 с.

3) Фокин В.М., Бойков Г.П., Видин Ю.В. Основы энергосбере-жения в вопросах теплообмена. М.: «Издательство Машиностроение-1», 2005. – 192 с.

4) Мунц В.А. Энергосбережение в энергетике и теплотехноло-гиях : конспект лекций / В.А. Мунц. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 136 с.


Қосымша

5) Рэй Дж. Экономия энергии в промышленности. М.: Энергоатомиздат, 1983. – 208 с.

6) Ольшанский, А. И. Основы энергосбережения : курс лекций / А. И. Ольшанский, В. И. Ольшанский, Н. В. Беляков ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2007. – 223 с.

7) Фокин В.М. Основы энергосбережения и энергоаудита. М.: «Издательство Машиностроение-1», 2006. – 256 с.

8) Энергосбережение на промышленных предприятиях: Учебное пособие / Под ред. проф. М.И. Яворского. – Томск: Изд. ТПУ, 2000. – 134 с.

9) Андрижевский А.А., Володин В.И. Энергосбережение и энергетический менеджмент: учебное пособие / - 2 –е изд., испр. – Мн.: Выш. Шк., 2005. – 294 с.10) Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов. / В семи разделах. Под общ. редакцией д.т.н. Данилова О.Л., Костюченко П.А., 2006. – 668 с.

11) Поверочный расчет котлов-утилизаторов: Методическое руководство к курсовой работе по дисциплинам «Вторичные энергоресурсы», «Энергосбережение в энергетике и теплотехнологиях» / В.А. Мунц, Е.Ю. Павлюк. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. – 30 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет