Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚауларДата11.04.2019
өлшемі145.5 Kb.
#91770
түріНұсқаулар

Пәнді оқытуға арналған

әдістемелік ұсыныстардың ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

титул парағы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
География және туризм кафедрасы
Пәнді оқытуға арналған
ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

МЕН НҰСҚАУЛАР
Туризм дамуының мемлекеттік реттеу

050902 – Туризм

Павлодар

Пәнді оқытуға арналған ПМУ ҰС Н 7.18.3/41

әдістемелік ұсыныстардың

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э. Пфейфер

20___ж. «___»___________


Құрастырушы: аға-оқытушы ____________А.К. Оекенева


География және туризм кафедрасы

Пәнді оқытуға арналғанӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР МЕН НҰСҚАУЛАР

Туризм дамуының мемлекеттік реттеу


050902 – Туризм

Кафедра отырысында ұсынылған 20___ж. «___»____________№_____хаттама
Кафедра меңгерушісі __________ А.А. Калиева 20__ж. «____»_________
ХТжЖ факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20 _ж. «_____»______________ №____хаттама


ОӘК төраймы _____________У.Д. Буркитбаева 20__ж. «____»____________
Жжәқб құпталды:

ЖжӘҚБ бастығы_____________А.А. Варакута 20__ж. «____»_____________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «_____»______________ №____хаттамаАндатпа
«Туризм дамуының мемлекеттік» реттеу пәні бойынша пәнді оқытуға арналған әдістемелік ұсыныстар 050902 – Туризм мамандығы бойынша бакалавр дайындауындағы пәнді оқытуы процесінің маңызды оқу жұмысының түрі болып табылады.

«Туризмдегі зерттеулер әдістемесі» пәні туризм мамандарын даярлауда негізгі пәндердің бірі болып саналады. «Туризмдегі зерттеулер әдістемесі» пәні туризм саласындағы туристтік іс-әрекеттің халықаралық реттеуін, туристік нарық және маркетингін, туроператорлық және турагенттік іс-әрекетін, туризмдегі жарнамалық іс-әрекет жөнінде жан-жақты мәліметтерді қамтиды.


Пәнді оқытудың мақсаты - туристтік нарықтың маркетингтік зерттеуінің мақсаты, әдістемесін және факторлары. туралы мәлімет беру.
Пәнді оқытудың міндеттері:

 • студенттерге «Туризмдегі зерттеулер әдістемесі» ұғымы мен оның туристтік іс-әрекет жүйесіндегі орнын анықтау;

 • әр түрлі құбылыстар мен үрдістерді ғылыми талдау және болжау әдістерін игеріп, болашақта өз кәсіби ісінде қолдану;

 • студенттердің шығармашылық әлеуетін, бастамалары мен жаңашылдарын дамытуға, тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруына жағдай жасау;

 • туризм индустриясында, оны ұйымдастыру, жоспарлау және дамыту салаларында кәсіби біліктілігін арттыру, сапалық кәсіби білім беру;

 • туризм жүйесіндегі келешектегі мамандарға қажет білімдерді бекіту.Әдебиет

Негізгі әдебиет:

 1. Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. А., Қазақ университеті. 2004.

 2. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М., Владос, 2001.

 3. Ердавлетов С.Р. География туризма. А., 2000.

 4. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.М. Рекреационная география. М., Флинта, 2005.

Қосымша әдебиет:

 1. Құрманов Қ. Физикалық география терминдері мен ұғымдарының орыс-қазақша анықтамалық сөздігі. – Алматы: Рауан,1993.

 2. Колосовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма. М., Академия, 2000.

 3. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: организация деятельности:Учеб. для вузов.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 251с.

 4. Абуков А.Х. Туризм сегодня и завтра:Турист.-экскурс.работа профсоюзов.-М.:Профиздат,1978.-269с.:ил.

 5. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности:учебник/под ред.В. А. Алексунина.- Изд. 3- е, перераб. и доп.-М.:Дашков и К,2005.-714с.


Пәннің мазмұны

1 тақырып. Кіріспе. Пәнінің мақсаты мен міндеттері. Экономикадағы туризмнің орны. Қазақстанның стратегиялық мақсаты – халықаралық нарыққа бәсекеге төзімді туристтік өнімді шығару. Туризм шаруашылық іс-әрекеттің саласы ретінде. Туризмнің қызметтері. Туристтік іс-әрекеттің халықаралық реттеуі. БҰҰ-ның Әлемдік туристтік ұйымы. Әуе көлігінің халықаралық қоғамдастығы (ИАТА). Азия және Тынық мұхит мемлекеттерінің туристтік қоғамдастығы (ПАТА).Ұсынылған әдебиет:

 1. Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. А., Қазақ университеті. 2004.

 2. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М., Владос, 2001.

 3. Ердавлетов С.Р. География туризма. А., 2000.

 4. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.М. Рекреационная география. М., Флинта, 2005.

2 тақырып. Туристік нарық ұғымы мен сызбасы. Нарық. Туристтік нарық ұғымы. Туристтік нарық қызметтері. Туристтік нарық сыйымдылығы. Туристтік нарықта бағалардың қалыптасу әдістері. Туристік шаруашылық (туристік инфраструктура туралы ұғым: қону базасы, тамақтану базасы, коммуникация базасы, қосарлы базасы). Туристік қозғалыстың құрылымы мен басқарылуы, ұйымдастырылуы. Қоғамдық еңбектің территориялық бөліну жүйесіндегі туризмнің орны мен ролі.

Ұсынылған әдебиет:

 1. Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. А., Қазақ университеті. 2004.

 2. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М., Владос, 2001.

 3. Ердавлетов С.Р. География туризма. А., 2000.

 4. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.М. Рекреационная география. М., Флинта, 2005.

3 тақырып. Туристтік нарықтың факторлары және маркетинг. Туристтік нарықтың салаға бөлінуін зерттеу әдістері. Туристтік нарықтың табиғи-экологиялық, әлеуметтік экономикалық, саяси, демографиялық факторлары. Халықаралық туристтік нарықтың құрылымы. Туризм менеджменті мен маркетингі. Маркетинг әдістері. Туристтік маркетингтің ұстанымдары. Маркетингтің қызметтері. Туризм маркетингі мен менеджментінің құрылымы. Маркетингтік стратегиялар түрлері.
Ұсынылған әдебиет:

 1. Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. А., Қазақ университеті. 2004.

 2. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М., Владос, 2001.

 3. Ердавлетов С.Р. География туризма. А., 2000.

 4. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.М. Рекреационная география. М., Флинта, 2005.

4 тақырып. Туроператорлық және турагенттік технологиясының іс-әрекеті. Туристік сала және оның ішкі салалары. Туризм индустриясы. Туризм индустриясының компоненттері. Туристтік нарықтың табиғи-экологиялық, әлеуметтік экономикалық, саяси, демографиялық факторлары. Турагент. Турагенттік іс-әрекет. Туроператорлық іс-әрекет. Туроператор. Туроператорлардың жіктелуі: ішкі нарықтағы, арнайы, халықаралық нарықтағы салалар бойынша бөлінуі. Туристтік фирма жұмысының ұйымдастырылуы. Туристтік фирманың құрылымы. Маркетингтік және жарнамалық стратегиялар.Ұсынылған әдебиет:

 1. Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. А., Қазақ университеті. 2004.

 2. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М., Владос, 2001.

 3. Ердавлетов С.Р. География туризма. А., 2000.

 4. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.М. Рекреационная география. М., Флинта, 2005.

5 тақырып. Туристтік нарықтағы маркетингтік зерттеулердің мақсаты мен әдістері. Туризмнің шаруашылық дамуына әсері. Туризм индустриясы және туристік нарықтың ерекшелігі мен туристік шаруашылық. Туриздегі менеджмент және маркетинг. Халықаралық туристтік нарықтың салаларға бөлінуі. Туризмнің территориялық ұйымдастырылуының шарттары мен факторлары.

Ұсынылған әдебиет:

 1. Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. А., Қазақ университеті. 2004.

 2. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М., Владос, 2001.

 3. Ердавлетов С.Р. География туризма. А., 2000.

 4. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.М. Рекреационная география. М., Флинта, 2005.

6 тақырып. Туристтік өнім теориясы. Туристтік өнім ұғымы. Туристтік өнімнің зерттеуі. Туризм индустриясындағы қызмет ұғымы. Туризм саласындағы кәсіпорындар көрсететін қызметтер. Қосымша қызметтер. Арнайы қызметтер.Туристтерді тасымалдау. Туристтердің тамақтануы. Ойын-сауықтыру бағдарламаны ұйымдастыру.

Ұсынылған әдебиет:

 1. Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. А., Қазақ университеті. 2004.

 2. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М., Владос, 2001.

 3. Ердавлетов С.Р. География туризма. А., 2000.

 4. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.М. Рекреационная география. М., Флинта, 2005.

№ 7 тақырып. Қазіргі туризмнің түрлері және туристтердің жіктелуі. Қазіргі туризмнің түрлері. Халықаралық, шетел, континенттік, трансконтиненттік туризм. Экологиялық, қызық оқиғалы, спорттық, танымдық туризм. Агро-, биотуризм. Вело-, авто-, мото-, авиатуризм. Туристтік ағындар. Туристтердің жіктелуі. Әлемдік туристік ұйым. Оның мақсаты мен мііндеттері. Қазіргі кездегі туристік орталықтар. Туристік саланың қазіргі мәселелері мен болашағы.

Ұсынылған әдебиет:

 1. Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. А., Қазақ университеті. 2004.

 2. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М., Владос, 2001.

 3. Ердавлетов С.Р. География туризма. А., 2000.

 4. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.М. Рекреационная география. М., Флинта, 2005.

8 тақырып. Халықаралық туризмнің нарықтық құрылымы. Туристтік нарықтың маркетингтік зерттеуі. Маркетингтік зерттеулердің мақсаты. Маркетингтік зерттеулердің әдістері. Маркетингтік зерттеулер бағыттары. Ғылыми талдау әдісі. Математикалық модельдеу. Дедуктивті әдіс. Индукция. Ғылыми абстракция әдісі.
Ұсынылған әдебиет:

 1. Алиева Ж.Н. Туризмология негіздері. А., Қазақ университеті. 2004.

 2. Николаенко Д.В. Рекреационная география. М., Владос, 2001.

 3. Ердавлетов С.Р. География туризма. А., 2000.

 4. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.М. Рекреационная география. М., Флинта, 2005.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет