Экономика жЩне бас›ару институты «Менеджмент жЩне кЩсіпкерлік» кафедрасыжүктеу 2.09 Mb.
бет1/4
Дата26.06.2018
өлшемі2.09 Mb.
  1   2   3   4

М. итемісов атында“ы Батыс љаза›стан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Экономика жЩне бас›ару

институтыныЈ директоры

Г.И.Нестеренка

_________________

›олы аты-жйні

«__»__________ 2010ж.


Экономика жЩне бас›ару институты

«Менеджмент жЩне кЩсіпкерлік» кафедрасы

А›паратты› жЇйелер

маманды“ы бойынша кредиттік о›у жЇйесінде о›итын

студенттерге арнал“ан«Ы›тималды› теориясы жЩне математикалы› статистика»

(пЩнніЈ атауы)

ПШННІў ОљУ-ШДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

 1. Курс 2
 2. Семестр – 3

Кредит саны - 2

ДЩріс – 15са“ат

Практикалы› саба› – 15са“ат

О›ытушыныЈ жетекшілігімен

студенттіЈ йзіндік ж±мысы (ОЖСиЖ) –30 са“ат

СиЖ – 30 са“ат

Емтихан – 3-ші семестрде
 • Барлы“ы –90 са“атОрал 2010 ж.

1. ПЩнніЈ о›у Щдістемелік кешені ______________________________________

(типтік ба“дарлама атауы, ›аласы, жылы)

типтік ба“дарлама негізінде ›±растырыл“ан.


љ±растырушы(лар): _____________________________________________

(аты-жйні, лауазымы, “ылыми дЩрежесі)

____“ _________ 2010 ж. №__ хаттама

Келісілді: О®° жЩне ОШЖБ жетекшісі А.А.Какимова


Кафедра меЈгерушісі: _____________________ _____________________

(аты-жйні) (›олы )


_____________ институтініЈ о›у-Щдістемелік кеЈесініЈ отырысында ›арастырылды

“ __“ _________ 2010 ж. № хаттама


_________________институттыЈ о›у-Щдістемелік кеЈесініЈ тйра“асы

(аты-жйні) (›олы )

2.ПЩн бойынша о›ыту ба“дарламасы – SYLLABUS

О›ытушы: а“а о›ытушы Садыкова. Г. А

ПЩнніЈ ма›саты мен міндеттері
«ПЩнніЈ ма›саты мен міндеттері жЩне оныЈ о›у процесіндегі орны» бйлімінде типтік о›у ба“дарламасы негізінде о›у пЩніне ›атысты Мемлекеттік білім беру стандартына сай пЩнді о›у ма›саттары ›ыс›аша айтылады.

ПЩнді о›у міндеттері студенттер иемдену ›ажет білімі мен білігі, іс-Щрекет тЩсілдеріне талаптары негізінде кЩсіби ›±зыреттіліктерін ашу керек. Білімге ›атысты талаптарды маманныЈ біліктілік сипаттамасына сЇйене отырып бйлек ›±растыр“ан жйн.

ПЩн аралы›, пЩн ішілік жЩне маманды› аралы› байланыстарды ескере отырып, пЩнніЈ жалпы кЩсіби жЩне студенттерді арнайы дайындау жЇйесіндегі орнын жЩне аралас пЩндерді о›у процесінде студенттердіЈ иемденген білімдерін ›олданылуын кйрсеткен жйн.

Мысал:


ПЩнніЈ ма›саты:

Ы›тималды›тар теориясы мен математикалы› статистикалы› Щдістері барлы› жаратылыстану жЩне техниканыЈ Щр тЇрлі салаларында талдау“а, Їлгілеуге о›ытылу ›ажеттілігі: сенім теориясында, б±›ара“а ›ызмет ету теориясы, автоматтыЈ бас›ару теориясында , жалпы байланыс саласында жЩне та“ы да бас›а ›олдаЈбалы жЩне теориялы› “ылымдарда ›олданылады.


Ытималдытар теориясыныЈ жЩне математикалы› статистика жалпы курсы – экономист маманды“ында білімдерініЈ фундаменті болып есептеледі.

Кездейсо› о›и“алар ба›ыланатын ›±былыстарды аЈ“ару“а, айыру“а Їйрету. Ытималдытар теориясыныЈ орны›ты ›орытындысы туралы тЇсінік беру.

®лкен маЈызы бар Їлкен сандар заЈы, орталы› шектік теоремасы туралы тЇсінік беру.

ПЩнді о›у нЩтижесінде студенттер келесілерді иемдену керек:


 • А›и›ат, мЇмкін емес, кездейсо› шамалар.

 • ®йлесімді, Їйлесімсіз, тЩуелді жЩне тЩуелсіз о›и“алар.

 • Геометриялы› жЩне статистикалы› ы›тималды›тар.

 • Шартты ы›тималды›тар

 • Кездейсо› шамалар, дискретті жЩне Їзіліссіз.

 • ®лкен сандар заЈы.

 • Генералды› жиындар, таЈдама.

 • Вариациалы› ›атар жЩне оныЈ санды› сипаттамалары.

 • ®лестірімніЈ параметрлерін статистикалы› ба“алау.

 • Болжамдар, негізгі, бЩсекелес.

 • Корреляциалы› талдау анализе.


Білімі:

 • Ы›тималды›тыЈ классикалы› аны›тамасы.

 • Ы›тималды›тарды ›осу жЩне кйбейту теоремалары.

 • Толы› ы›тималды›, Бейес формуласы.

 • Бернулли, Лаплас, Пуассон теоремалары .

 • Дискретті жЩне Їзіліссіз кездейсо› шамалардыЈ санды› сипаттамаларын табу формулалары.

 • Биномиалды›, ›алыпты Їлестірім.

 • Корреляция теЈдеуі.


Практикалы› да“ды:

 • Ы›тималды›тыЈ классикалы›, геометриялы› формулаларына есептер шы“ару.

 • ®йлесімді, Їйлесімсіз, тЩуелді жЩне тЩуелсіз о›и“алардыЈ ы›тималды›тарын ›осу жЩне кйбейту ±“ымдарын айыра білу

 • Бернулли, Лаплас, Пуассон формулаларына есептер шы“ару.

 • ®лкен сандар заЈын математикалы› статистика есептерін шы“ар“анда пайдалану.

 • Берілген таЈдама бойынша регрессия теЈдеуін ›±растыру

 • Статистикалы› болжамдарды ба“алау білу.

 • Вариациалы› ›атармен байланысты есептерді шы“ара білу

- жаЈа ..... даму с±ра›тары бойынша компетентті болуы

›азіргі пЩнді о›ытуда“ы ма›сат болаша› мамандардыЈ кЩсіптік ›ызметіне байланысты математиканыЈ ›олданбалы на›тылы есептерін шешуде на›ты объектілердіЈ жЩне онда“ы йтетін процестердіЈ математикалы› модельдерін ›±ру, ›±рыл“ан модельдерді зерттейтін ЩдістердіЈ даму мЇмкіндігіне жа“дай жасау, жЩне оларды саналы, сапалы тЇрде талдау“а ›олдана алатын математикалы› Щдістермен пайдалану.
Саба› кестесі:

О›у то›саны 15 о›у аптасынан жЩне 2 сына› аптасынан т±рады.

Аптасына 3 кредит-са“ат жоспарланады, оныЈ Щрбір кредит-са“ат бір байланыс са“атынан ( дЩріс, практика) жЩне о›ытушыныЈ бас›арумен жЇретін студенттердіЈ йзіндік ж±мысынан (ОЖСиЖ, СиЖ)

Сабатариткізілу уаытыСабатариткізілу уаытыСабатариткізілу уаытыСабатариткізілу уаытыБайланыс са“аты 1 (дЩріс 1)50 мин.Практикалы› саба› 1 са“ат50 мин.СМЖиЖ

1 са“ат50 мин.СиЖ

1 са“ат50+50 мин.
О›у жоспарынан кйшірме:
КурсСеместрКредит саныДЩрістерСеминарларОЖСиЖСиЖБарлы“ыБа›ылау

тЇрі2121515303090емтиханКіріспе

КурстыЈ ма›саты.

Ы›тималды›тар теориясы мен математикалы› статистикалы› Щдістері барлы› жаратылыстану жЩне техниканыЈ Щр тЇрлі салаларында талдау“а, Їлгілеуге о›ытылу ›ажеттілігі: сенім теориясында, б±›ара“а ›ызмет ету теориясы, автоматтыЈ бас›ару теориясында , жалпы байланыс саласында жЩне та“ы да бас›а ›олдаЈбалы жЩне теориялы› “ылымдарда ›олданылады.КурстыЈ оытудаы міндеті: Математикалы› статистиканы негіздеуге, йз кезегінде йЈдірісті жоспарлау жЩне ±йымдастыру мЩселелерінде, технологиялы› процесстерді талда“анда, сапалы йнімді са›тау жЩне ›абылдау ба›ылауларында пайдалану“а ›ызмет ету.

КурстыЈ міндетіне соЈымен ›атар жатады.

Кездейсо› о›и“алар ба›ыланатын ›±былыстарды аЈ“ару“а, айыру“а Їйрету.

Ы›тималды›тар теориясыныЈ орны›ты ›орытындысы туралы тЇсінік беру.

®лкен маЈызы бар Їлкен сандар заЈы, орталы› шектік теоремасы туралы

Білуіажет:


 • Ы›тималды›тыЈ классикалы› аны›тамасы.

 • Ы›тималды›тарды ›осу жЩне кйбейту теоремалары.

 • Толы› ы›тималды›, Бейес формуласы.

 • Бернулли, Лаплас, Пуассон теоремалары .

 • Дискретті жЩне Їзіліссіз кездейсо› шамалардыЈ санды› сипаттамаларын табу формулалары.

 • Биномиалды›, ›алыпты Їлестірім.

 • Корреляция теЈдеуі.


практикалы› да“дыны иемденуі:

 • А›и›ат, мЇмкін емес, кездейсо› шамалар.

 • ®йлесімді, Їйлесімсіз, тЩуелді жЩне тЩуелсіз о›и“алар.

 • Геометриялы› жЩне статистикалы› ы›тималды›тар.

 • Шартты ы›тималды›тар

 • Кездейсо› шамалар, дискретті жЩне Їзіліссіз.

 • ®лкен сандар заЈы.

 • Генералды› жиындар, таЈдама.

 • Вариациалы› ›атар жЩне оныЈ санды› сипаттамалары.

 • ®лестірімніЈ параметрлерін статистикалы› ба“алау.

 • Болжамдар, негізгі, бЩсекелес.

 • Корреляциалы› талдау анализе.


Практикалы› да“ды:

 • Ы›тималды›тыЈ классикалы›, геометриялы› формулаларына есептер шы“ару.

 • ®йлесімді, Їйлесімсіз, тЩуелді жЩне тЩуелсіз о›и“алардыЈ ы›тималды›тарын ›осу жЩне кйбейту ±“ымдарын айыра білу

 • Бернулли, Лаплас, Пуассон формулаларына есептер шы“ару.

 • ®лкен сандар заЈын математикалы› статистика есептерін шы“ар“анда пайдалану.

 • Берілген таЈдама бойынша регрессия теЈдеуін ›±растыру

 • Статистикалы› болжамдарды ба“алау білу.

 • Вариациалы› ›атармен байланысты есептерді шы“ара білу

жаЈа .... даму с±ра›тары бойынша ›±зыретті болуы

›азіргі пЩнді о›ытуда“ы ма›сат болаша› мамандардыЈ кЩсіптік ›ызметіне байланысты математиканыЈ ›олданбалы на›тылы есептерін шешуде на›ты объектілердіЈ жЩне онда“ы йтетін процестердіЈ математикалы› модельдерін ›±ру, ›±рыл“ан модельдерді зерттейтін ЩдістердіЈ даму мЇмкіндігіне жа“дай жасау, жЩне оларды саналы, сапалы тЇрде талдау“а ›олдана алатын математикалы› Щдістермен пайдалану.
Пререквизиттер:

1 семестрде міндетті тЇрде математика курсын о›у.

На›ты сандар жиын туралы тЇсінік, Їзіліссіз функцияла𠱓ымы жЩне Їзіліссіздік ›асиеттері білімдерініЈ бар болуы.

Бірнеше айнымалылы функция, дифференциалды› есептеу Щдісін функцияны зерттеуде ›олдана білу, алынбайтын интегралдар туралы тЇсініктер болуы ›ажет.Постреквизиттер:

ЫТ жЩне МС курсы бірінші негізді, сонды›тан онда жалпы статистика теориясы, ›аржы статистикасы, кеден іс статистикасы, йндірістіЈ шаруашылы› т±л“асыныЈ анализі т.б. сия›ты пЩндердіЈ о›ытылуы ›±ралады жЩне берілген пЩнге толы› жауапкершілікпен жЩне ›ызы“ушылы›пен жа›ындау керек.Саба› мазм±ны мен кестесі

1 апта:
ДЩріс 1

Та›ырыбы: ЫТ негізгі ±“ымдары.

ДЩріс мазм±ны: О›и“алар, о›и“алар тЇрлері.

2 апта:


ДЩріс 2

Таырыбы: Ы›тималды›тарды ›осу жЩне кйбейту теоремалары. Толы› ы›тималды›, Бейес формулалары.

ДЩріс мазм±ны: О›и“алардыЈ ›осындысы мен кйбейтіндісініЈ аны›тамасы. Ы›тималды›тарды ›осу жЩне кйбейту теоремалары. Толы› ы›тималды› формуласы. Бейес формуласы.

3 апта


ДЩріс 3

Таырыбы: ТЩуелсіз тЩжірибелер. Бернулли формуласы. ЛапластыЈ локалды› жЩне интегралды› теоремасы

ДЩріс мазм±ны: Бернулли схемасы. Пуассон формуласы. ЛапластыЈ локалды› жЩне интегралды› теоремасы.Пуассон формуласы.

4 апта


ДЩріс 4

Таырыбы: Кездейсо› шамалар. Дискретті кездейсо› шамалар.

Кездейсо› шамалардыЈ Їлестірім функциясы жЩне Їлестірім ты“ызды“ы.ДЩріс мазм±ны: Аны›тамасы, кездейсо› шамалар тЇрлері. Дискретті кездейсо› шамалар, оныЈ Їлестірім заЈы. Кездейсо› шамалардыЈ Їлестірім функциясы жЩне Їлестірім ты“ызды“ы

5 апта


ДЩріс 5

Таырыбы: ®зіліссіз кездейсо› шамалар

®КШ санды› сипаттамалары ®лкен сандар заЈы. Бернулли теоремасы.ДЩріс мазм±ны: ®зіліссіз кездейсо› шамалар, олардыЈ санды› сипаттамалары. Кездейсо› шаманыЈ ›алыпты (Гаусс) Їлестірімі, оныЈ сипаттамасы. ®лкен сандар заЈы. Чебышев теЈсіздігі.

Чебышев теоремасы. Бернулли теоремасы ТаЈдамалы характеристиканыЈ статистикалы› , орта шектік теорема.

6 апта

ДЩріс 6


Таырыбы: ®зіліссіз кездейсо› шамалар

®КШ санды› сипаттамалары ®лкен сандар заЈы. Бернулли теоремасы.ДЩріс мазм±ны: ®зіліссіз кездейсо› шамалар, олардыЈ санды› сипаттамалары. Кездейсо› шаманыЈ ›алыпты (Гаусс) Їлестірімі, оныЈ сипаттамасы. ®лкен сандар заЈы. Чебышев теЈсіздігі.

Чебышев теоремасы. Бернулли теоремасы ТаЈдамалы характеристиканыЈ статистикалы› , орта шектік теорема.

7 апта

ДЩріс 7


Таырыбы: Математикалы› статистика элементтері. ТаЈдамалы Щдіс Вариациалы› ›атар жЩне оныЈ негізгі санды› сипаттамалары.

ДЩріс мазм±ны: Математикалы› статистика элементтері. Генералды› жЩне таЈдамалы жиындар. ТаЈдамалы Щдіс. Вариациалы› ›атар жЩне оныЈ сипаттамалары:

орта мЩні, дисперсиясы, асимметриясы, эксцесс, Їлестірім функциясы жЩне ты“ызды“ы. А›ырлы таЈдамалар кйлемінде жЩне ›алыпты бас жиындарда“ы таЈдамалы орта мен дисперсияныЈ тЩртібі.

8 апта

ДЩріс 8


Таырыбы: ®лестірімніЈ параметрлерініЈ статистикалы› ба“алау.

ДЩріс мазм±ны: ®лестірімніЈ параметрлерініЈ статистикалы› ба“алау. НЇктелік ба“алау, ы“ыспайтын. Эффектілік, орны›тылы› ба“алаулар.

9 апта


ДЩріс 9

Таырыбы: ®лестірімніЈ параметрлерініЈ статистикалы› ба“алау.

ДЩріс мазм±ны: ®лестірімніЈ параметрлерініЈ статистикалы› ба“алау. НЇктелік ба“алау, ы“ыспайтын. Эффектілік, орны›тылы› ба“алаулар.

10 апта


ДЩріс 10

Таырыбы: Статистикалы› болжамдарды статистикалы› тексеру. Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Ж±пты› корреляция)

ДЩріс мазм±ны: Статистикалы› болжамдардыЈ тЇрлері. Нйлдік жЩне бЩсекелес болжамдар. Жай жЩне кЇрделі болжамдар.

НЇктелік, еЈ тЩуірді, жай жЩне кЇрделі ба“алаулар. Бірінші жЩне екінші текті ›ателер. Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Ж±пты› корреляция)

11 апта

ДЩріс 11


Таырыбы: Статистикалы› болжамдарды статистикалы› тексеру. Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Ж±пты› корреляция)

ДЩріс мазм±ны: Статистикалы› болжамдардыЈ тЇрлері. Нйлдік жЩне бЩсекелес болжамдар. Жай жЩне кЇрделі болжамдар.

НЇктелік, еЈ тЩуірді, жай жЩне кЇрделі ба“алаулар. Бірінші жЩне екінші текті ›ателер. Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Ж±пты› корреляция)

12 апта

ДЩріс 12


Таырыбы: Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Кйпйлшемді корреляция)

ДЩріс мазм±ны: Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Кйпйлшемді корреляция)

13 апта


ДЩріс 13

Таырыбы: Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Кйпйлшемді корреляция)

ДЩріс мазм±ны: Корреляциалы-регрессиалы талдау.(Кйпйлшемді корреляция)

14 апта


ДЩріс 14

Таырыбы: Дисперсиалы› талдау.

ДЩріс мазм±ны: Дисперсиалы› талдау, модельдеу туралы ±“ым. Дисперсияны жіктеу формуласы. Біры›палды екіы›палды анализ.Фишер коэффициенті.

15 апта


ДЩріс 15

Таырыбы: Дисперсиалы› талдау.

ДЩріс мазм±ны: Дисперсиалы› талдау, модельдеу туралы ±“ым. Дисперсияны жіктеу формуласы. Біры›палды екіы›палды анализ.Фишер коэффициенті.

Негізгі жЩне ›осымша Щдебиет тізімі.

°сынылатын Щдебиет:

Негізгі:


 1. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. М., Наука, 1975 г.

 2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Учебное пособие. М., Наука, 1987 г.

 3. Щипачев В.С. Курс высшей математики. Учебник. М, издательство МГУ, 1981, 1998 г.

 4. Карасев А.И., Аксютина З.М., Савельева Т.И. Курс высшей математики для экономистов.1,2 том. М., Высшая школа.

 5. Под редакцией Ермакова В.И. Общий курс высшей математики для экономистов. Учебник. М., Инфра-М, 2001 г.

 6. В.Е. Гмурман. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Высшая школа, 1998г.

 7. А.И. Карасев, З.М. Аксютина, Т.И. Савельева. Курс высшей математики для экономических вузов. Часть 2, М., Высшая школа, 1982г.

 8. Б.В. Гнеденко, А.Я. Хингин. Элементарное введение в теорию вероятностей. М., Наука, 1964г.

Есептер жина“ы:

 1. Кузнецов Л. А. Сборник по высшей математике. Типовые расчеты. 6-е изд. СПб.: Лань, 2005 г.

 2. Задачи и упражнения по теории вероятностей. Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров.-изд: Высшая школа. (Москва), 2002 г.

 3. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. Учебное пособие. М., Наука, 1967, 1977.

 4. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. М., Высшая школа. 1980. 1,2 том. 1971 г.,1974 г.

 5. Лихолетов И.И., Мацкеевич И.П. Руководство к решению задач по высшей математике, теории вероятностей и математической статистике. Минск, Высшая школа, 1976 г.

 6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике. Учеб. пособие. М., Высшая школа.

 7. Козлов М.В. Элементы теории вероятностей в примерах и задачах. Учеб.пособие. М., Из-во МГУ,1990г

 8. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И., Чистяков А.В. Сборник задач по математической статистике: Учеб.пособие. М., Высшая школа, 1989 г.


Шдістемелік ›±ралдар:

 1. Байарстанова А.С., Садыкова Г.А., Берниязова Ф.А. Методическое пособие по решению задач математической статистики для студентов І курса экономических специальностей. 2004 г.

 2. Садыкова Г.А., Ильясова М.И. Методическое пособие по решению задач теории вероятностей.Учеб.пособие. Уральск, ЗКГУ, 2001 г.

 3. Байарстанова А.С., Садыкова Г.А., Берниязова Ф.А. Сборник контрольных заданий для студентов І курса экономических специальностей. 2004 г.

љосымша Щдебиеттер:

 1. Зайцев М.А. Высшая математика. М., Высшая школа, 1991 г.

 2. Зайцев М.А. Высшая математика. Учебник. М., Высшая школа, 1998 г.

 3. Хасеинов К.А. Каноны математики: учебник по высшей математике для студентов технических ВУЗов. А., ММШ., 2003

 4. Коршунов Д. А. Сборник задач и упражнении по ТВ. СПб.: Лань, 2004 г.-192с.

 5. Кочетков Е.С., Смерчинское С.О. ТВ в задачах и упражнениях. М. Форум, 2005 г.

 6. Горелова Г.В. ТВ и МС в примерах и задачах с применением Ехсеll. 3-е изд. Р-н-Д: Феникс, 2005 г.-480с.

 7. Бородин А.Н. Элементарный курс ТВ и МС. 5-е изд. СПб.: Лань, 2005 г.-256 с.

Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и мат. статистика. Учеб. пособие. М., Высшая школа,1991 г.
3. ПЩн бойынша тапсырмаларды орындау жЩне тапсыру кестесі
Ж±мыс тЇріТапсырманыЈ ма›саты мен мазм±ны

°сынылатын ЩдебиеттерОрындау мерзімі жЩне тапсыру уаыты (аптасы)БаллБаылау тЇрі1Наты жадайды талдауСтудентті йз бетінше шешімабылдауа, Щр тЇрлі кйзарастарды салыстыруа, зерттеулер жЇргізуге ЇйретуКомаров А.Г., Муфтиев Г.Г. Современный менеджмент. ПИТЕР 2004г.

2 апта 4 апта

7 апта

9 апта

10 апта 12 апта0,5% (практикалы› саба›та талдалады)Ситуациялы› есеп, кездейсо› жа“дайларды шешу2Жеке тапсырманыБаяндама жасауСеминар та›ырыбына байланысты6 апта

12 апта2% (Їй тапсырмасы тЇрінде беріледі)Реферат жЩне баяндама3ОЖСиЖ тапсырмаларын орындау

(барлы“ы 15 тапсырма)Талдау жЩне танымды› ›абілеттерін арттыруСеминар та›ырыбына байланыстыОЖСиЖ кестесі бойынша берілген уа›ыт шеЈберінде

Та›ырып бойынша

1 – 4% дейін (аралы› ба›ылау тЇрі ретінде)ТапсырмалардыЈ орындалуын, с±ра›тар“а жауап беру ›абілетін тексеру4Жазба ж±мыс тЇрінде аралы› ба›ылауОйлау ›абылетін тексеруБірінші ж±мыс 1 – 4 апта та›ырыптары бойынша, екінші ж±мыс 5 – 8 апта та›ырыптары бойынша, Їшінші ж±мыс 9-11 апта та›ырыптарына сЩйкес, тйртінші ж±мыс 12-14 апта та›ырыптарына сЩйкес4 апта

8 апта

11 апта

14 апта Берілген тапсырма“а толы›, Щрі на›ты жауап берген жа“дайда 3% бенба“аланадыС±ра››а жауап беру5Эссе (очерк)СтуденттердіЈ шы“армашылы› жЩне танымды› ›абілетін арттыруСеминар та›ырыбына сЩйкес3 апта

9 аптаБір ж±мыс 3%-“а ба“аланады Жазбаша орындал“ан ж±мыс ауызша ›ор“алады6ПрезентацияПікірталас йткізе білу, топпен бірлесе ж±мыс жасау, мЩселені терЈіне тЇсіну жЩне тиімді шешім ›абылдауСеминар та›ырыбына сЩйкес5 апта

13 аптаЖо“ары дЩрежеде жан-жа›ты ашыл“ан та›ырып 2,5% ба“аланадыАуызша ›ор“алады7КоллоквиумБілімді кешенді тексеруТа›ырып›а сЩйкес 7 апта

15 аптаНа›ты, Щрі толы› жауап 5 % ба“аланадыС±ра›тар“а ауызша жауап беруЕмтиханБілімді кешенді тексеруСеместр бойына йтілген та›ыраптар бойынша40 минут40%Тестілеу

4.ПЩнніЈ о›у-Щдістемелік ›амтамасыз етілу картасы.
а) О›улы›тар.


 1. №О›улы›тардыЈ атауы Дана саны кітапханада кафедрадаБугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Учебное пособие. М., Наука, 1987 г.30Зайцев М.А. Высшая математика. Учебник. М., Высшая школа, 1998 г.2Щипачев В.С. Курс высшей математики. Учебник. М, издательство МГУ, 1981, 1998 г.4Крас М.С., Чубрыков Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом обр. Учеб. Для вузов.25Карасев А.И., Аксютина З.М., Савельева Т.И. Курс высшей математики для экономистов.1,2 том. М., Высшая школа.87Владимирский. Математика. Изд. 2-е.-СПб.:Лань, 2004 г.-560 с.20Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статис­тика: учеб. пособие/В. Е. Гмурман.-12-е изд.,перераб.-М.:Высшая школа,2006.-479 с. .-ISBN 596920031Х:2379.00 70Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и мат. статистика. Учеб. пособие. М., Высшая школа,1991 г.377Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. Учебник. М., Наука, 1987 г.5Козлов М.В., Прохоров А.В. Введение в математическую статистику. М., МГУ, 1987 г.3Бородин, А. Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики: учеб. пособ./А. Н. Бородин.-5-е изд., стер.- СПб. : Лань, 2005.-256 с.-(Учебники для вузов. Специальная литература) .-ISBN 5-8114-0442-5:1700.00 50

б) О›у ›±ралдар, Щдістемелік ±сыныстар, практикумдар.


 1. №О›у ›±ралдар, Щдістемелік ±сыныстар, практикумдар, дидактикалы› материалдар, кйрнекілік ›±ралдарДана саны кітапханада кафедрадаЗадачи и упражнения по теории вероятностей. Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров.-изд: Высшая школа. (Москва), 2002 г. 52Коршунов Д. А. Сборник задач и упражнении по ТВ. СПб.: Лань, 2004 г.-192с.50Гюнтер Н.М. Сборник задач по высшей математике. 13-е изд. СПб.:Лань, 2003 г.-816 с.100Кочетков Е.С., Смерчинское С.О. ТВ в задачах и упражнениях. М. Форум, 2005 г.25Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математмке, ТВ и МС, математическому программированию. М, Дошков и К, 2006 г.25Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. Учебное пособие. М., Наука, 1967, 1977.226Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. М., Высшая школа. 1980. 1,2 том. 1971 г.,1974 г.54

 1. 54Лихолетов И.И., Мацкеевич И.П. Руководство к решению задач по высшей математике, теории вероятностей и математической статистике. Минск, Высшая школа, 1976 г.262Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике. Учеб. пособие. М., Высшая школа.113Козлов М.В. Элементы теории вероятностей в примерах и задачах. Учеб.пособие. М., Из-во МГУ,1990 г.3

В) О›улы›тар, электронды тасымалдаушы тЇрінде электронды Щдістемелік Щдебиеттер.

 1. №Электронды о›у ›±ралдар, электронды Щдістемелік ±сыныстар эл. практикумдар, видеофильмдер жЩне т.б.Дана саны кітапханада кафедрадаСадыкова Г.А., Ильясова М.И. Методическое пособие по решению задач теории вероятностей.Учеб.пособие. Уральск, ЗКГУ, 2001 г.16Байарстанова А.С., Садыкова Г.А., Берниязова Ф.А. Методическое пособие по решению задач математической статистики для студентов І курса экономических специальностей. 2004 г.501Байарстанова А.С., Садыкова Г.А., Берниязова Ф.А. Сборник контрольных заданий для студентов экономических специальностей. 2004 г. 1001Байарстанова А.С, Садыкова Г.А, Нургазинова М.К, Берниязова Ф.А, мет.пособие «Элементы теории множеств» по дискретной математике для студентов 1 курса инженерно-технических спциольностей Изд.ЗКАТУ Уральск 2007 27 стр.1001

 1. ДЩрістік кешен (дЩріс тезистері, кйрнекілік, таратылу материалдары, ›ажетті Щдебиет тізімі).


ДЩріс №1.

Та›ырыбы: «Ы›тималды›тар теориясыныЈ негізгі ±“ымдары».
Ы›тималды›тар теориясыныЈ негізгі ±“ымы ал“аш›ы рет шы››ан ж±мыстар йздігінен (Кардан, Гюйгенс, Паскаль, Ферма жЩне бас›а XVI-XVII “) азартты ойындардыЈ шы“ару тЩсіліне ±›са“ан.

Ы›тималды›тар теориясыныЈ келесі даму кезеЈі Якоба БернуллидіЈ (1654-1705) атымен байланысты.

Ол дЩлелдеген теорема содан соЈ «®лкен сандар заЈы» деген ат›а ие бол“ан жЩне б±рын“ы фактілердіЈ ал“аш›ы теориялы› дЩлелдеуі болды.

Келесі кезеЈдегі ы›тималды›тар теориясы Муавр, Лаплас, Гаусс, Пуассон жЩне бас›аларыныЈ ар›асында жетістікке жетті. Ы›тималды›тар теориясыныЈ дамуына жЩне математика “ылымыныЈ ›±рылуына орыс “алымдары жЩне совет математиктері: П.Л. Чебышев (1821-1894), А.А. Марков (1856-1922), А. М. Ляпунов (1857-1918), А.Н. Колмогоров, А.Я. Хинчин, Б.В. Гнеденко жЩне т.б. Їлес ›осты.

Ы›тималды›тар теориясыныЈ негізгі ±“ымдарына о›и“ала𠱓ымы жЩне о›и“аныЈ ы›тималды“ы жатады.

Алдын ала болжау“а болмайтын сына› нЩтижесін о›и“а дейді.


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет