Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»бет2/4
Дата13.09.2017
өлшемі0.6 Mb.
#828
1   2   3   4

Таңдау бойынша курс 5

«Бағдарламалау технологиясы»

Пререквизиттер: Информатика. Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері.

Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Бағдарламалық құралдарды жобалау.

Мақсаты: бағдарламалау тілдерінің классификациясын, объектіге бағытталған бағдарламалау негізін, С++ тілінде бағдарламалаудың ерекшеліктерін меңгеру.

Курстың қысқаша мазмұны: Дербес компьютердің бағдарламалық құралдары. Бағдарламалау әдіснамасы. Алгоритмдердің құрылымдық схемасын құру. Бағдарламалық қамтамасыздандыруды жобалау әдістері. СИи тілінің операторлары. Деректер құрылымы. Функциялар. Объектілер және класстар. Массивтер және жолдар. Операцияны жүктеу. Мұрагерлік. Көрсеткіштер. Виртуалды функциялар. Ағындар мен файлдар

Күтілетін нәтижелер: студенттердің түрлі алгоритмдердің құрылымдық схемаларын құру аясында білімдері болуы керек, бағдарламаларды сынау және мінету және сапалы бағдарламалық құжаттама құру бойынша біліктілік жинау«C# негіздері»

Пререквизиттер: Информатика. Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері.

Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары.

Мақсаты: С++ тілінде бағдарламалаудың ерекшеліктерін, объектіге бағытталған бағдарламалау негіздерін, бағдарламалау тілдерінің классификациясын меңгеру

Курстың қысқаша сипаттамасы: Платформамен танысу. NET. С# тіліне шолу жасау. Тип-мәтіндер, тип-сілтемелер. Операторлар және ерекшелік. Массивтер. Әдістер. Параметрлердің берілу тәсілдері. Объектіге бағдарланған бағдарламалау негіздері. Объектілерді құру және жою. Автоматты қоқыс жинаушы. Мұрагерлік. Интерфейстер. Атаулар мен компоненттер кеңістігі. Операторлар және оқиға. Қасиеттері және индексаторлар. Қасиеттері және атрибуттар.

Күтілетін нәтижелер: Басқару элементтерін әзірлеу, клиенттік және серверлік қосымшалар жасау кезінде С# тілінде бағдарламалаудың тәжірибелік дағдыларын игеру.
Таңдау бойынша курс 6

«Жүйелік талдау және амалдарды зерттеу»

Пререквизиттер: Математикалық талдау. Дискретті математика

Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Білімдер базасы.

Мақсаты: жүйелік талдау және амалдарды зерттеудің теориялық және тәжірибелік негіздерін игеру

Курстың қысқаша сипаттамасы: Жүйелік талдаудың негізгі түсініктері мен кезеңдері, оқытылып жатқан үрдіс пен құбылыстың қалыптасуы. Математикалық модельдердің жіктелуі. Модельдер параметрін бағалау әдістері. Сызықтық және сызықтық емес бағдарламалаудың тапсырмалары.Ойындар теориясының элементтері. Сызықтық және сызықтық емес модельдер. Желілік модельдер. Модельдердің ықтималдықтары. Жалпы қызмет көрсету теориясының модельдері. Сараптамалар және шешімдерді қабылдаудың формальды емес үдерістері. Оңтайлы басқару теориясының тапсырмалары мен әдістері

Күтілетін нәтижелер: студенттер тәжірибеде математикалық әдістерді қолданудың тәжірибелік дағдыларымен игерілуі тиіс.
«Эконометрика»

Пререквизиттер: Математикалық талдау. Дискретті математика.

Постреквизиттер: Компьютерлік модельдеу негіздері

Мақсаты: ЭЕМ және математикалық статистика аппаратын пайдаланумен экономикалық құбылыстарды зерттеудің әдісі ретіндегі эконометриканы меңгеру.

Курстың қысқаша сиаптталуы: ЭЕМ және математикалық статистика аппаратын пайдаланумен экономикалық құбылыстарды зерттеудің әдісі ретіндегі эконометрика; өндірістік функциялар, олардың параметрлерді бағалау әдістері; Бір уақыттық эконометрикалық теңдеулер жүйесі; ең кіші квадраттардың қосымша, екі және үш қадамды әдістерінің көмегімен теңдеулер жүйесінің параметрлерін бағалау; эконометрикалық теңдеулер мен модельдердегі гипотезаларды тексеру; экономикалық модельдер және өндірістік функциялар негізінде болжау.

Күтілетін нәтижелер:эконометрика көмегімен экономикалық құбылыстарды зерттеу аймағындағы құзыреттіліктер.
Таңдау бойынша курс 7

Ақпараттар теориясы»

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Есептік желілер мен жүйелер негіздері. Ақпараттық қауіпсіздік негіздері

Мақсаты: ақпараттар теориясы түсініктерін және адамның тәжірибелік қызметі және түрлі бағытта жұмыс жасайтын жүйелерде ақпаратты қабылдау, жіберу және қолданумен байданысты және оның негізгі проблемаларын зерттеу

Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық жүйелер – ақпараттар теориясының негізгі принциптері мен амалдарын пайдаланудлың нысаны. Аұпарат және басқару. Ақпараттар теориясы – ақпараттық жүйелерді сапалық және сандық амалдардың негізі. Ақпараттардың құрылымдықғ статистикалық және семантикалық өлшемдер. Кодтау теориясының ортақ түсініктері. Байланыс каналы – деректерді беу желісінің негізі. Деректерді беру желілері. Ақпараттар теориясы – ақпараттық жүйелерді синтездеу және декомпозициялау құралы.

Күтілетін нәтижелер: студенттер ақпараттық жүйелер қызметін ақпараттық бағалау негіздерін меңгеру, ақпараттар теориясының негізгі проблемалары туралы білу, түрлі бағыттағы жүйелерді талдау үшін практикалық дағдыларды иеленуі қажет.
«Ақпараттық процесстер мен жүйелердің теориясы»

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Білімдер қоры

Мақсаты: түрлі табиғаттағы жүйелерді құруда, зерттеуде және эксплуатациялауда, студенттерге ақпараттық жүйелерді құрудың негізгі принциптері мен амалдарын үйрету, оның ішінде техникалықғ әлеуметтік-экономикалық, экологиялық.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Жүйелер теориясының негізгі тапсырмалары. Қысқаша тарихи анықтама. Терминологиялық жүйелер теориясы. Ақпараттық жүйелер түсінігі. Жүйелік талдау. Ақпараттық жүйелерді сипаттаудың сапалық және сандық амалдары. Жүйелерді сипаттаудың кибернетикалық амалы. Ақпараттық жүйелердің динамикалық сипаты. Ақпараттық жүйелердің канондық берілуі. Ақпараттық жүйелердің агрегаттық берілуі. Кіріс және шығыс операторлары. Агрегат кездейсоқ процесс ретінде. Ақпарат және басқару. Ақпараттық жүйелердің модельдері. Ақпараттық жүйелердің синтезі және декомпозициясы.

Күтілетін нәтижелер: ақпараттық жүйелердә сипаттаудың амалдарын өз беімен анықтау мүмкіндііг, ақпараттық жүйе типін анықтау, жүйелер теориясын ақпараттық жүйелерді жобалауда практика жүзінде пайдалану.
Таңдау бойынша курс 8

«Операциялық жүйелер»

Пререквизиттер: Информатика

Постреквизиттер: Бағдарламалық құралдарды жобалау. Жүйелік бағдарламалау

Мақсаты: қолданылатын операциялық жүйенің жұмысындағы ақауларды баптауды, әкімшілендіруді, модернизация жасауды, орнатуды жоғары кәсіби деңгейде жасай алатындай етіп студенттерді үйрету. Бұл пән бойынша студенттер үнемі өз біліктілігін, заманауи ақпараттық технологиялардың даму тенденциялары мен бағыттарын білу.

Курстың қысқаша мазмұны: Опреациялық жүйелердің жіктелуі. Қолданушылары быр ОЖ интерфейсі. Бағдарламаның жүктелуі. Үрдістердің ұйымдастырылуы. Үрдістерді басқару. Енгізу-шығаруды басқару. Файлдық жүйе. Жадты басқару. Сегментті және парақтық виртуалды жад. Бағдарламаларды басқару. ОЖ сүйемелдеу. Телекоммуникациялық қатынауды басқару. Қеталіктерді өңдеу және болдырмау. Қауіпсіздік.

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқыту барысында операциялық жүйелер жөніндегі білімдерді игеру, опреациялық жүйелердің тағайындалуын, құрастыру, қолдану принциптерін меңгереді. Тәжірибе жүзінде қойылған есептерді шешуге арналған опреациялық жүйелерді жоғары кәсибе деңгейде қолдану.
«Жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыру»

Пререквизиттер: Информатика. Бағдарламалау технологиялары

Постреквизиттер: ЭАЖ жаңа технологиялар. Ақпараттық жүйелерді жобалау. Бағдарламалық құралдарды жобалау

Мақсаты: тәжірибелік маңызды жүйелік тапсырмалар үшін қажетті бағдарламалық және технологиялық шешімдерін табу, жүзеге асыру құралдарын өз бетінше таңдай алатындай дәрежедегі қазіргі операциялық жүйелердегі жүйелік бағдарламалық компоненттерді өңдеу және түзету, конфигурациялау, жүйелік талдау аймағында студенттерді теориялық және тәжірибелік дайындау

Курстың қысқаша сипатталуы: Ресурс, үрдіс, модульділік ұстанымы, ұқсастықтар түсінігі. ОЖ UNIX негізгі жүйелік шақыртулары. Операциялық жүйелермен үзілістерді өңдеу. Басқару үрдістері мен ағындары(жіптер). Жадыны басқару үшін жүйелік құралдар. Тапсырмаларды жүргізу және құру құралдары. ОЖ түрлері. ОЖ Linux драйверін жүзеге асыру және жобалау. Көп танапты бағдарламалау. Желілердегі үрдістердің коммуникациясы.Үдерістердің жойылған шақыртулары. Visual C++ MFC Windows ортасында жүйелік бағдарламалық қамтамасыздандыруды жүзеге асыру құралы ретінде.

Күтілетін нәтижелер: операциялық жүйелердің классикалық негіздерін, олардың архитектурасын, оларды өңдеу кезінде қолданылатын алгоритмдер мен әдістерін білу; қазіргі ОЖ меңгеру.
Таңдау бойынша курс 9

«Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру»

Пререквизиттер: Информатика. Физика

Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Компьютерлік желілер

Мақсаты: ЭЕМ желілері мен жүйелерін, есептеу машиналарының ұйымдастыру ерекшеліктерін, жеке құрылғыларды құру принциптерін және олардың енгізу үрдісіндегі, өңдеудегі және ақпаратты шығарудағы өзара әрекеттестігін білу

Курстың қысқаша сипаттамасы: ЭЕМ есте сқтау құрылғылары. ЭЕМ желілерін ұйымдастыру. ЭЕМ функционалды түйіндері. ЭЕМ логикалық және есте сақтау элементтері. ЭЕМ арифметикалық негіздері. Амалды жеделдету әдістері. Булевтік алгебра негіздері. ФАЛ аналитикалық көрсетілімі. Сыртқы есте сақтау құрылғыларын ұйымдастыру. Процессорлар. Ақпаратты өңдеу үрдісінде процессор компоненттерінің өзара әрекеттестігі. Ақпаратты енгізуді және шығаруды ұйымдастыру. Ақпаратты енгізу және шығару ұүрылғыларының тізімі мен тағайындалу. Есептеу комплекстері мен желілерін ұйымдастыру.

Күтілетін нәтижелер: ЭЕМ арифметикалық, логикалық және схематикалық негіздерін, комплекстер жүйесі мен ЭЕМ желілерін, есептеу машинасының функционалды және құрылымдық ұйымдастырылу принциптері аймағындағы біліммен игерілу.
«Компьютерлік жүйелер архитектурасы»

Пререквизиттер: Информатика. Физика

Постреквизиттер: Ақпараттық жүйелерді жобалау. Компьютерлік желілер

Мақсаты: есептеу жүйелері архитектурасын меңгеру, есептеу жүйелерін зерттеу әдістері туралы, оларды жобалау негіздері туралы, әртүрлі тағайындаудағы есептеу жүйелері жұмысының құрылымы мен принциптері туралы жүйелендірілген білім беру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Компьютерлік жүйелер элементтерінің құрамы мен тағайындалуы. ЭЕМ-де ақпаратты көрсету. ЭЕМ функционалды түйіндері. ЭЕМ есте сақтау құрылғыларының негізгі сипаттамалары мен жіктелуі. Оперативті жады түрлері. Тұрақты есте сақтау құрылғылары. Үдерістік құрылғылар. Микроүдерістің өңделуші бөлікерін ұйымдастыру. Басқарудың орталық құрылғылары. Процессордың микробағдарламалық жұмысының құралдары. Енгізу-шығаруды ұйымдастыру. Ақпаратпен алмасу тәсілдері. Деректерді өңдеудің реттелген жүйелері. Дербес компьтер архитектурасының негіздері. Архитектуралық есептеу жүйесінің дамуының негізгі тенденциялары.

Күтілетін нәтижелер: студенттер компьютерлік жүйелер архитектурасы білімімен, оларды қазіргі ЭЕМ құру мен эксплуатациясы барысында пайдаланудың дағдылары мен істей білуіне иемденуі керек.
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР


Пән циклы

Пән коды

Пән атауы

Дәріскердің аты-жөні

Кред.саны

Семестр3 курс
Таңдау бойынша курс 1


БДBMA 3215

Басқару модельдері мен әдістері

э.ғ.к., доц. Дрозд В.Г.,

э.ғ.к., доц. Аяжанов К.С.3

5
KMN 3215

Компьютерлік модельдеу негіздері

доц., э.ғ.к. Дрозд В.Г.,

доц., э.ғ.к. Аяжанов К.С.3Таңдау бойынша курс 2

ABKC 2216

Аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыруды сертификаттау

доц. Спанова Б.Ж.

проф., э.ғ.к.

Аяжанов С.С.


2

5
BKATKS 2216

Бағдарламалық құралдар мен ақпараттық технологияларды құрастыру мен стандарттау

доц. Спанова Б.Ж., проф., э.ғ.к.

Аяжанов С.С.
2Таңдау бойынша курс 3

BKOSB 3305

Бағдарламалық қамтамасыздандыруды өңдеудің сапасын басқару

аға-оқыт. Есмагамбетов М.М.,

э.ғ.к., проф. Аяжанов С.С.3

6
BKT

3305


Бағдарламалық қамтамасыздандыруды тестілеу

доц. Спанова Б.Ж.,

аға-оқыт. Дюсекеев К.А.3Таңдау бойынша курс 4

AZhA

3219


Ақпараттық жүйелердегі әкімшілік

аға-оқыт.Тажбаева А.М. аға-оқыт.Ибрагимова М.С.

2

5
KZhI

3219


Компьютерлік жүйелер интерфейсі

э.ғ.к., доц. Тажбаев Н.М, э.ғ.к., доц. Аяжанов К.С.

2Таңдау бойынша курс 5

AZhS

3221


Ақпараттық жүйелердің сенімділігі

э.ғ.к., доц. Аяжанов К.С., доц. Спанова Б.Ж.

3

6
3221


Микропроцессорлық техника

э.ғ.к., доц. Аяжанов К.С., аға-оқыт. Есмагамбетов Т.У.

3Таңдау бойынша курс 6

KG

3217


Компьютерлік графика

э.ғ.к, доц. Тажбаев Н.М., аға-оқыт. Дюсекеев К.А.

3

5
KG

3217


Инженерлік графика

доц. Медеубаев Н.А.

3Таңдау бойынша курс 7

DB

2221


Деректер базалары

э.ғ.к., проф. Омарова Ш.Е. аға оқыт. Молдабекова Б.К.

3

5
TDBDSK 2221

Тараталған деректер базасы және деректерді сақтау қоры

э.ғ.к., проф. Омарова Ш.Е. аға-оқыт. Молдабекова Б.К.

3Таңдау бойынша курс 8

O-bB 2222

Объектілі-бағытталған бағдарламалау (Java)

э.ғ.к., доц. Тажбаев Н.М., аға-оқыт Дюсекеев К.А.

3

6
BIN 2222

Бағдарламалық инженерия негіздері

аға-оқыт. Муканова Ж.А.

аға-оқыт Ибрагимова М.С.3Таңдау бойынша курс 9

ZhDTB 2304

Жоғары деңгейлі тілде бағдарламалау

аға-оқыт. Муканова Ж.А.

аға-оқыт Ибрагимова М.С.3

6
AAT 2304

Ақпараттық алмасу тілдері

э.ғ.к., доц. Тажбаев Н.М.

э.ғ.к., доц. Аяжанов К.С.3Таңдау бойынша курс 10

BKZh

2305


Бағдарламалық құралдарды жобалау

т.ғ.д., проф. Тен Т.Л.

аға-оқыт Дюсекеев К.А.3

6 (к/ж)
AZhBK

2305


Ақпараттық жүйелердің бағдарламалық құралдары

аға-оқыт. Есмагамбетов Т.У., аға-оқыт. Дюсекеев К.А.

3Таңдау бойынша курс 11

MKKN 2223

Мобильді қосымшаларды құрастыру негіздері

доц. Тажбаев Н.М.,

доц. Аяжанов К.С.3

6
MEZhOBKE 2223

Мобильді есептеуіш жүйелер және олардың бағдарламалық қамтамасыздануы

доц. Тажбаев Н.М.,

доц. Аяжанов К.С.3


Каталог: attachments -> article -> 4070
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5B072700 «азық-ТҮлік өнімдерінің технологиясы»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
4070 -> Элективті пәндер каталогы 5В073200 «стандарттау, сертификаттау және метрология»
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> Рекомендации по формированию
4070 -> ҚазтұтынуодағЫ Қарағанды
4070 -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070300 «Ақпараттық жүйелер»
4070 -> 5В090200 – туризм мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы (орта білім негізінде оқитын студенттер үшін) Қарағанды 2016-2017
4070 -> Оқу мерзімі – 3 жыл, оқу тілі – қазақ Қарағанды – 2016-2017


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет