Элективті пәндер каталогы студенттің өздігінен оқу траекториясын анықтауға таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін құрайдыжүктеу 0.65 Mb.
бет2/4
Дата21.04.2019
өлшемі0.65 Mb.
1   2   3   4
7

DT/DU 2210

a)Дифференциалдық теңдеулер

3

5

3

Пререквизиттері: Математикалық талдау.

Постреквизиттері: Сандық әдістер, Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу.

Мақсаты: Студенттерге нақты сандар, туынды, интеграл ұғымдарын түсіндіріп, оны практикада қолдана білуге үйрету Мазмұны: Логика элементтері. Функциялар. Нақты сандар. Тізбек шегі. Тізбекше және дербес шектер. Туынды. Тейлор формуласы. Анықталмаған интеграл. Риман интегралы. Айқындалмаған функциялар. Шартты экстремум. Екі еселі және көп еселі интегралдар.

1. Анықталмаған интеграл, Риман интегралы, айқындалмаған функциялар ұғымын меңгеру; 2. Студенттерге нақты сандар, туынды, интеграл ұғымдарын түсіндіріп, оны практикада қолдана білуге үйрету; 3. Анықталмаған интегралда айнымалыны ауысыру, әртүрлі есептерді шешу; 4. Рационал бөлшектерді интегралдауды қолдана білуі; 5. Тригонометриялық функцияларды интегралдауды түсініп, есептер шешуге қолдану.

- Техникалық есептердi шешуге үйрету алуы; - Айнымалы шамаларды зерттеу әдісімен таныстыра білуі; - Математика пәнін терең меңгеру үшін оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыта алуы; - Шексіз аз шамаларды талдау арқылы жүргізе алуы; - Компьютерлік жүйелерде, программалау тілдеріне, әртүрлі есептерді шеше алуы.BA/MV 2211

б) Варияциялау әдістері


Пререквизиттері: Математикалық талдау. Постреквизиттері:

Интегралдық теңдеулер, Экстремальді есептеудің сандық әдістері.Мақсаты:

Студенттерге вариациялық есептер, бағыттар өрісі, векторлық өрістер ұғымдарын түсіндіріп, оны практикада қолдана білуге үйрету Мазмұны:

Сызықтық дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Жалпы теория. Коэффициенттері тұрақты сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Автономды жүйелер, фазалық кеңістіктер. Фазалық жазықтық. Шешімдердің бастапқы берілген мәндерге және параметрге үзіліссіз тәуелділігі.


1.Коэффициенттері тұрақты сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесі, автономды жүйелер, фазалық кеңістіктер туралы түсінігі болуы; 2. Студенттерге вариациялық есептер, бағыттар өрісі, векторлық өрістер ұғымдарын түсіндіріп, оны практикада қолдана білуге үйрету; 3.Қазіргі тиімділеу әдістері мен классикалық вариациялық қисап әдістерін, басқарымдылық пен тиімді басқару элементтерін зерттеу; 4. Жоғары ретті туындыларға тәуелді функционалдарды меңгеру; 5.Сызықтық программалау есептерін шешудің графиктік әдісі туралы түсінігі болуы.


-Курсты игеру нәтижесінде бакалаврлар функционалдар мен функциялардың экстремалді есептерін шешу әдістерін білуі; -Практикалық экстремалді есептердің математикалық моделдерін құра алуы; -Белгілі шешу әдістерін қолдану және қорытындылай алуы; -Вариациалаудың негізгі әдістерінен хабардар болуы; -Нақты есептерге қатысты экстремалді есептерді шешу алгоритмдерін жүзеге асырудың практикалық машығына ие бола алуы.
8

Ale/Soc 2108

a)Әлеуметтану

3

5

4

Пререквизиттер: Мәдениет және дін. Философия.

Постреквизиттер: -

Мақсаты:

Студентке болашақ маман ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыда тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін, қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді.Мазмұны:

Әлеуметтік өзара әрекеттестік пен даму заңдылықтарының қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылық пен өзара байланысқа түсуі және әлеуметтік қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік беру.

1. Әлеуметтану пәнінен білімдер жүйесін қалыптастыру;

2.Қазіргі Қазақстан қоғамындағы және әлемде болып жатқан әлеуметтік үдерістер мен өзгерістерге талдау жасауды үйренуі;

3.Қоғам, әлеуметтік топтар және қауымдастықтар ішінде әлеуметтік жүріс тұрысты реттей білу;

4.Әлеуметтік дамудың факторларын талдай алу;

5.Әлеуметтік өзара әрекет формаларын біліп, оларды талдай алу.


-Әлеуметтік қозғалыстардың пайда болуы мен дамуының негізгі шарттары мен жіктелуін талдай алуы;

-Тұлға жөнінде, әлеуметтенудің формаларын, бағыттары мен ерекшеліктерін, әлеуметтік жүріс тұрысты реттеудің негізгі заңдылықтары мен формаларын талдай білуі. - Әлеуметтану пәнінен білімдер жүйесін қалыптастыра алуы;

-Қазіргі Қазақстан қоғамындағы және әлемде болып жатқан әлеуметтік үдерістер мен өзгерістерге талдау жасай алуы;

- Әлеуметтік өзара әрекет формаларын біліп, оларды талдай алуы.Saya/Pol 2108

б)Саясаттану


Пререквизиттер: Философия.

Постреквизиттер: -

Мақсаты:

Студенттердің бойында саясаттанудың пәні мен әдістері, білімдермен қаруландыру.Мазмұны:

Қоғамдық құбылыс ретіндегі саясаттың мәні мен мазмұнын тереңірек түсінуге, оның құрамдас элементтерін микро және макро деңгейлерде тануға, ішкі және сыртқы байланыстарын анықтауға, саясаттың әлеуметтік өлшеуіштерінің объективті критерийлерін әзірлеуге көмектеседі.1.Халықтар мен мемлекеттердің саяси өмірінің ерекшеліктерін баяндау;

2.Саяси ой-кешудің тарихи типтерін анықтау;

3. Өркениет тарихындағы саяси білімдердің дамуының негізгі кезеңдерін сараптай білуді меңгеру;

4. Келелі мәселелерді шешуде логикалық және сынау қасиеттерін қолдануға бейімделу;

5. Саясаттың өзекті мәселелері бойынша саяси сұхбат және пікірталас жүргізе алу.


- Саяси білімдерді әртүрлі жеке жағдайларда сараптауда қолдана білуі;

-Қазіргі таңдағы саяси мәселелерді түсіне білуі; саяси ахуалды болжай және сараптай білуі;

- Мемлекеттердің саяси дамуына байланысты жеке-дара білімдерін талдай алуы;

- Қазіргі жайттарды саралай алуы;

- Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатының негізгі мәселелерін білуі.

9

SA/ChM 2212

a)Сандық әдістер

3

5

4

Пререквизиттері: Аналитикалық геометрия, Дифференциалдық теңдеулер. Постреквизиттері:

Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу, Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Параллель есептеу жүйесінің архитектурасы.Мақсаты:

Сандық дифференциалдау, интерполдау және көпмүшеліктерді есептеуді үйрену. Математикалық талдаудың есепті шешуінің сандық әдісін түсіндіру. Мазмұны:

Алгебраның сандық әдісі. Интегралдарды есептеудің сандық әдісі. Трансценденттік және алгебралық теңдеулердің сандық шешімі. Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді сандық шешудің әдістері. Айырымдық схеманың элементтер теориясы. Дербес туындылы теңдеулерді шешу.


1. Туындысы бойынша шешілмеген теңдеулер. Параметр енгізу әдісін түсіндіру;

2.Лагранж және Клеро теңдеулері. Ерекше нүктелер; Пайымдаулар: Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер ұғымын қалыптастыру; 3. Дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Коши есебінің шешімінің табылуы мен жалғыздығы туралы теореманы меңгерту; 4.Интернет желісі арқылы қажетті ақпараттарды іздеп таба білуге машықтандыру;

5.Білім алушылардың өздігінен ізденіп, қосымша материалдарды игеруге қабілетті болуын жүзеге асыру.-Қарапайым дифференциалдық теңдеулерді сандық шешудің әдістерін білуі; - Жаңа білім алуға қабілетті болуы; - Кәсіптік қызмет түрін және тәртібін өзгерте алуы;

- Дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Коши есебінің шешімінің табылуын білуі; - Айырымдық схеманың элементтер теориясын білуі;

IT/IU 2212

б)Интегралдық теңдеулер


Пререквизиттері: Сызықтық алгебра, Вариациялау әдістері. Постреквизиттері:

Экстремальды есептеудің сандық әдістері, Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Параллель есептеу жүйесінің архитектурасы.Мақсаты:

Математикалық талдаудың есепті шешуінің сандық әдісін ұғындыру.Мазмұны:

Интегралдарды есептеудің сандық әдісі. Трансценденттік және алгебралық теңдеулердің сандық шешімі.  1. Дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Коши есебінің шешімінің табылуы мен жалғыздығы туралы теорема;

  2. Лагранж және Клеро теңдеулері. Ерекше нүктелер;

  3. Жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер;

  4. Туындысы бойынша шешілмеген теңдеулер. Параметр енгізу әдісі;

5. Сызықты дифференциалдық теңдеулер.

- Интегралдаудың сандық әдістерін шеше білуі;

- Жаңа білім алуға қабілетті болуы; - Кәсіптік қызмет түрін және тәртібін өзгерете алуы;

- Пән аралық және салааралық жобалаулармен жұмыс істеуге әдістемелік және психологиялы түрде дайын болуы; - Оларды өзінің кәсіптік қызметінде бағдар ретінде алуы;

10

ATT/ TYaA 2213

a)Автоматтар және тілдер теориясы

3

5

4

Пререквизиттері:

Информатика теория негіздері және тарихы. Алгоритмдер және берілгендер құрылымы. Программалау тілдері мен технологиялары.


Постреквизиттері:

Параллель есептеу жүйесінің архитектурасы.Мақсаты:

Автоматтарды және формальды тілдерді, автоматтың комбинациялық схемасын қарастыру, жобалау мен автоматтандыру проблемасын қарастырады.

Мазмұны:

Сандық автоматтардағы ақпаратты ұсыну. Арифметикалық және логикалық амалдарды орындау, сонымен бірге логикалық бейнелеу әдістері Автоматтардың абстрактілік теориясына, дискретті уақыт және тактілер. Мили және Мурдың ақырғы автоматтары.

1.Сандық автоматтардағы ақпаратты ұсынудың, олардағы арифметикалық және логикалық амалдарды орындай білу;

2.Логикалық бейнелеу әдістері және соларға негізделген сандық құрылғыларды үйрену;

3. Логикалық жобалау әдістерін ашу.

4. Автоматтардың абстрактілік теориясына, дискретті уақыт және тактілерді ұғындыру;

5. Мили және Мурдың ақырғы автоматтарын ұғындыру.

-Формальдық тілдерді сипаттаудың түрлерін, формальдық тілдерді беру үшін қолданылатын есептеу моделдерін білуі;

-Синтаксистік анализ есебі мен оны шешудің түрлері туралы жүйелі білімді беруді жоспарлай алуы;

- Дискреттік қайта жасаушы моделін білуі;

- Абстрактілі синтез, толық анықталмаған автоматты алуы, құрылымдық синтез, жады элементтернің күйі, синхрондық және асинхрондық автомат күйлерін кодтай білуі;

- Логикалық схемалардың қатерлік құбылысы, автоматтың комбинациялық схемаларын құра білуі.DEEM/PEVM 2213

б)Дербес ЭЕМ
 

 

Пререквизиттері: Алгоритмдер және берілгендер құрылымы. Программалау тілдері мен технологиялары.
Постреквизиттері:

Адамның компьютермен өзара қарым-қатынасы.Мақсаты:

Білім алушыларының назарын және ойлау қабілетін дамыту; объектіге бағытталған тәсілінің артықшылығын және кемшілігін анықтауды ұғындыру. Мазмұны:

Компьютерді құраушы бөліктер. Операциялық жүйелер және олардың классификациясы. Алгоритм түсінігі. Алгоритмдердің негізгі қасиеттері. Ақпарат және оның түрлері. Компьютер жадысының ұйымдастырылуы.


1. Өзінің мазмұнына ақпарат, түрлі табиғат жүйесіндегі ақпараттық үрдістер, ақпараттандыру құралдары. 2.Ақпараттық технологиялар туралы білімдер негізін құру.

3. Білім алушыларының назарын және ойлау қабілетін дамыту.

4.Информатиканың негізі мен ақпараттық технологияларды оқу іс-әрекетінде қолдану.

5. Жалпы оқу біліктері ретінде оқу-компьютерлік біліктің негізін қалыптастыру.- Есептерді шығарғанда алгоритмдерді жазудың қазіргі әдістері мен есептеу процестерінің түрлерімен оқытып үйрете алуы; - Оларды өзінің кәсіптік қызметінде бағдар ретінде алуы; - Пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинай білуі;

- Интерпретациялауды жүзеге асыра алуы;

- Жаңа білім алуға қабілетті болуы.

11

SN/OS 2214

а)Схемотехника негіздері

3

5

4

Пререквизиттері: Информатика теория негіздері және тарихы. Алгоритмдер және берілгендер құрылымы.

Операциялық жүйелер.Постреквизиттері: Оптимизация әдістері және операцияларды зерттеу, Адамның компьютермен өзара қарым-қатынасы.

Мақсаты:

Студенттерге ЭЕМ нің негізгі жұмыс істеу принциптерін және есептеу техникасының архитектурасын, құрылғыларын ұғындыру.Мазмұны:

Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне алмастыру. Екілік арифметика Сандарды компьютерде бейнелеу тәсілдері. Санау жуйелері жөнінде мағлұматтар алу; Сандарды түрлі санау жүйелерінде өрнектеуді үйрену; Сандарды алмастыру ережелерін игеру.1.Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне алмастыру ережелерін түсіндіру;

2. Екілік арифметика негіздерін ұғындыру;

3.Сандарды компьютерде бейнелеу тәсілдерін үйрету;

4.Интернет желісі арқылы қажетті ақпараттарды іздеп таба білуге машықтандыру;

5.Білім алушылардың өздігінен ізденіп, қосымша материалдарды игеруге қабілетті болуын жүзеге асыру.


-Сандарды бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне алмастыру ережелерін білуі;

- Екілік арифметика негіздерін білуі;

-Сандарды компьютерде бейнелеу тәсілдерін білуі;

- Сандарды түрлі санау жүйелерінде өрнектеуді білуі;

-Компьютердің схемотехникасын игеруі.
KA/AK

2214

б)Компьютер архитектурасы


Пререквизиттері: Дискретті математика және математикалық логика.

Постреквизиттері: Экстремальды есептеудің сандық әдістері, Адамның компьютермен өзара қарым-қатынасы.


Мақсаты:

Жады кластарын,

адрестеу мен жадыны ұйымдастыруды меңгеру.

Мазмұны: Программалаудың автоматтық негіздері. Программалау тілінің классификациясы. Мәліметтер типтері, түрлері. Программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдері. Программалау стилі, программалаудың сапа көрсеткіші.


1.Программалаудың автоматтық негіздері түсінігін қалыптастыру;

2. Программалау тілінің классификациясын меңгеру;

3. Компьютер архитектурасы жайлы ой қорыта алу;

4.Интернет желісі арқылы қажетті ақпараттарды іздеп таба білуге машықтандыру;

5.Қосымша материалдарды игеруге қабілетті болуын жүзеге асыру.


-Программалаудың автоматтық негіздерін білуі;

- Программалау тілінің классификациясын білуі.

- Мәліметтер типтері, түрлерін білуі;

- Программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін білуі;

- Программалау стилі, программалаудың сапа көрсеткішін білуі.

12

IP/PI 2215

a)Интернетте программалау

3

5

4

Пререквизиттері: Программалау тілдері мен технологиялары. Постреквизиті: Web-жобаларды басқару.

Web-Дизайн негіздері.Мақсаты:

Тегтер тілін, мәтіндік (немесе графикалық) бөлімді қоршайтын тегтер параметрлерін анықтай білу.Мазмұны:

Bgcolor тэгі, Title тэгі, Bgcolor тэгі. Head тэгі. Br тэгі, Font тэгі. H тэгі. Файлды сақтау. Файлды ашу. Мәтін орналастыру.

Сурет орналастыру.


1. Білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және шеше білуі;

2. Өз бетінше Web-парақтарын жасау;

3. Зерттеушілік қызметін табысты іске асыра алуы; 4. WEB беттерді біріктіретін құрауштардың негізгі түсініктері; 5. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға қатысты барлық талаптарды орындауы және білуі керек.


- Программалаудың негізгі функцияларын оқып білуі. - Гипертекстік тілдердің қызметтері түсініктерін қалыптастыра алуы; - WEB беттерді біріктіретін құрауштардың негізгі түсініктерін меңгеруі; - Анықтамалары туралы түсініктерді қалыптастыра алуы; - Өз бетінше Web-парақтарын жасай алуы.HTMLPT/TPHTML2215

б)HTML-да программалау технологиясы


Пререквизиттері: Программалау тілдері мен технологиялары. Постреквизиті: Web-жобаларды басқару.

Web-Дизайн негіздері.Мақсаты:

HTML – тегтер тілін, параметрлерін білу. Көлемі үлкен немесе кішкентай, қалың немесе курсивті шрифт, сол жақтан немесе оң жақтан түзетілген, түспен ерекшелеуді ұғындыру. Мазмұны:

HTML – тегтер тілі. Bgcolor тэгі. Title тэгі. Bgcolor тэгі. Head тэгі. Br тэгі. Font тэгі. H тэгі. Файлды сақтау. Файлды ашу.

Мәтін орналастыру.

Сурет орналастыру.


1. Білім беру саласындағы міндеттерді тұжырымдау және шеше білуі;

2.Өз бетінше Web-парақтарын жасау; 3.Зерттеушілік қызметін табысты іске асыра алуы; 4.WEB беттерді біріктіретін құрауштардың негізгі түсініктері; 5.Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларға қатысты барлық талаптарды орындауы және білуі керек.

- Программалаудың негізгі функцияларын оқып білуі. - Гипертекстік тілдердің қызметтері түсініктерін қалыптастыра алуы; - WEB беттерді біріктіретін құрауштардың негізгі түсініктерін меңгеруі; - Анықтамалары туралы түсініктерді қалыптастыра алуы; - Өз бетінше Web-парақтарын жасай алуы.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет