Элективті пєндер каталогыжүктеу 155.02 Kb.
Дата02.12.2017
өлшемі155.02 Kb.

«Бекітемін»

Жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламалар комитетінің төрағасы

______________________

«_____» «__________» 20__ж.


Элективті пәндер каталогы

2011-2012 оқу жылы
Факультет: Филология

Кафедра: Шығыс тілдері кафедрасы

Мамандықтың шифрі мен атауы: 5В050500- Аймақтану (бакалавр)

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)


Ескерту: 5В050500-«Аймақтану» мамандығында 2011-2012 оқу жылында 2 курс жоқ.


3 курсЦиклы

ТК №

Пәндердің атауыБағдарлама жетекшілеріКредит саны

Семестр

1

БП

5

а) Мәдениетаралық қарым-қатынас негіздері

б) Тіл және мәдениеттер қатынасыКамишева Г.А.
Баймаханова Ш.Ү.

3

6

2

БП

6

а) Қазіргі араб тілі

б) Іскерлік араб тіліБаймаханова Ш.Ү.

Камишева Г.А.3

6

3

КП

1

а) Ауызша, жазбаша сөйлеу тілінің практикумы

б) Практикалық грамматикаКамишева Г.А.
Баймаханова Ш.Ү.

4

5


1а. Пәннің атауы: Мәдениетаралық қарым-қатынас негіздері

Пререквизиттер: Бұл пән Оқылатын аймақ елдерінің шетел тілінің практикалық курсы пәнінің компоненті болып табылады. Мұнда мәдениетаралық қарым-қатынас вербальды және вербальды емес тәсілдер арқылы араб тілі меңгеріледі.

Постреквизиттер: Бұл пәнді меңгергеннен кейін оқылатын «Мамандық бойынша оқылатын аймақ елдері мәдениетінің тарихы» пәнінен елдің мәдениет тарихын, « Мамандық бойынша оқылатын аймақ елдерінің дінінің тарихы» мәдениет тарихындағы діннің орны, оның тілді меңгерудегі ролі, «Араб тілінің грамматикасы» пәнінен сөйлеу тілінің грамматикалық категориялары оқытылады..

Курстың қысқаша сипаты :Аталмыш пән «Оқылатын аймақ шетел тілі практикалық курсының» компоненті болып табылады әрі оқылатын шет тілді оқытуда вербальды емес құралдар арқылы мәдениетаралық қатынас ерекшелігін тереңірек меңгеруге көмектеседі.

  • үйретіліп отырған тілді тұтынатын ел мен туған жердің мәдени ерекшелігі туралы түсінік беру;

  • мәдениетаралық қатынас компоненттерін салыстырмалы-аналитикалық тұрғыжан сипаттау;

  • өзге елдерге, олардың мәдениетіне құрметпен қарау, мәдени ерекшеліктерін бағалау;

  • жаңа мәдени немесе мәдениетаралық қатынастың вербальды және вербальды емес құралдар жүйесін қалыптастыру;

Бағдарламаның жетекшісі: Камишева Гүлнұр Аббасқызы

1б. Пәннің атауы: Тіл және мәдениеттер қатынасы

Пререквизиттер: Аймақтануға кіріспе, Маманданатын аймақ елінің шетел тілінің практикалық курсы. Аталған пәндерден жалпы араб елдері, олардың қысқаша тарихы, экономикасы мен георграфиялық жағдайлары туралы мағлұмат алынды.

Постреквизиттер: «Мамандық бойынша оқылатын аймақ елдері мәдениетінің тарихы» пәнінен мәдениет тарихын, « Мамандық бойынша оқылатын аймақ елдерінің дінінің тарихы» мәдениет тарихындағы діннің орны, оның тілді меңгерудегі ролі туралы мағлұмат алынады.

Курстың қысқаша сипаты: «Мәдениетаралық қарым-қатынас негіздері» курсының негізгі мақсаты - базалық штеле тілінің негізінде алынған білім бағдылар мен машықтарды кеңейту арқылы мәдениетаралық компетенция қалыптастыру. Осы мақсатқа сәйкес мынадай міндеттер көзделеді.

Арнайы оқытылатын шетел тілін тұтынатын ел мен Қазақстандағы құндылықтар жүйесі мен түрлерін; өз елі мен шет ел мәдениетінің ұқсастық-айырмашылықтарын; вербальды және вермальды емес коммуникация құралдарының ұлттық-мәдени ерекшелігін білуі керек.Бағдарламаның жетекшісі:Баймаханова Шолпан Үсенқызы

2а. Пәннің атауы: Қазіргі араб тілі

Пререквизиттер: Аймақтануға кіріспе, Маманданатын аймақ елі шетел тілінің практикалық курсы І, Араб тілінің фонетикасы, Араб тілінің теориялық грамматикасы

Постреквизиттер: Маманданатын аймақ елі шетел тілінің практикалық курсы 3, Мамандық бойынша оқылатын аймақ елдері мәдениетінің тарихы

Курстың қысқаша сипаты: Қазіргі араб тілінің дамуы, жаңа лексикамен толығу жағдайы.

Араб тіліндегі жергілікті диалектілер, олардың 5 (бес) топқа бөлінуі: шығыс (месопатамия) араб, орталық-араб, египет-судан, солтүстік-африкалық (мағрибтік).

Араб тілінің біздің еліміздің ғылымы мен мәдениеті тарихындағы орны. Араб тілінің елімізде, бізбен көршілес елдерде, Ресейде және Батыс Европада зерттелу жайы. Араб тіліне қатысты оқулықтар, сөздіктер мен ғылыми әдебиеттер.

Бағдарламаның жетекшісі: Баймаханова Шолпан Үсенқызы

2б. Пәннің атауы: Іскерлік араб тілі

Пререквизиттер: Аймақтануға кіріспе, Маманданатын аймақ елі шетел тілінің практикалық курсы І,ІІ; мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу, аймақ елінің тарихы.

Постреквизиттер: Маманданатын аймақ елі шетел тілі практикалық курсы ІІІ, Мамандық бойынша оқылатын аймақ елдері мәдениетінің тарихы, Ислам және өркениет

Курстның қысқаша сипаты: Араб тілінің түрлі салаларда қолданылу аясы мен іскерлік сферадағы ерекшелігін көрсету. Саяси, экономикалық, қаржылық салаларда қоланылатын лексикамен жұмыс, іс-қағаздарын жүргізу үлгілерімен таныстыру.

Бағдарламаның жетекшісі:Камишева Гүлнұр Аббасқызы

3 а. Пәннің атауы: Ауызша, жазбаша сөйлеу тілінің практикумы

Пререквизиттер: Маманданатын аймақ елінің шетел тілі, Араб тілінің теориялық грамматикасы

Постреквизиттер: Қазіргі араб тілінің даму, жаңа лексикамен толығу жағдайы.

Курстың қысқаша сипаты: Араб тілінің теориялық және практикалық грамматикасын ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде қолдану ерекшеліктері, сөйлеу әрекеті мен оның компоненттерін (айтылым, жазылым, оқылым, тыңдалым) меңгерту. Түрлі тақырыптардағы мәтінмен жұмыс жасау.

Бағдарламаның жетекшісі: Камишева Гүлнұр Аббасқызы

3 б. Пәннің атауы: Практикалық грамматика

Пререквизиттер: Маманданатын аймақ елінің шетел тілі І,ІІ, Араб тілінің теориялық грамматикасы

Постреквизиттер: Маманданатын аймақ елі шетел тілі практикалық курсы ІІІ, Аударманың теориясы мен практикасы

Курстың қысқаша сипаты: Араб тілі грамматикасының практикалық мәселелері, араб тілінің морфологиясы(Зат есім. Сын есім. Сан есім. Есімдік. Етістік. Көмекші сөздер мен шылаулар.Жалғаулықтар. Демеуліктер) мен синтакисін (жай және құрмалас сөйлемдер синтаксисі) оқыту.

Бағдарламаның жетекшісі: Баймаханова Шолпан Үсенқызы4 курсЦикл

КВ №

Наименование дисциплинРуководители курсаКол-во кредитов саны

Семестр

1

БД

7

а) История языка (корейский язык)

б) История лингвистических ученийВакансия1

Вакансия23

7

2

БД

8

а) Теоретическая грамматика корейского языка

б) Стилистика корейского языкаВакансия1
Вакансия2

3

7

3

ПД

3

а) Основы теории и практики перевода

б) Перевод официально-деловых текстовКамишева Г.А.

Вакансия 22

7

4

ПД

4

а) Второй восточный язык (Китайский язык)

б) Второй восточный язык (Арабский язык)Асемқанқызы Мубилан

Баймаханова Шолпан3

7

5

ПД

5

а) Деловой корейский язык

б) Делопроизводство на корейском языкеВакансия1

Вакансия 22

7

6

ПД

6

а) Практикум по устной и письменной речи корейского языка

б) Практическая грамматика корейского языкаВакансия 1
Вакансия 2

2

7. Наименование дисциплины : История языка (Корейский язык)

Пререквизиты: По дисциплинам «История стран Азии и Африки», «История стран региона специализации» и «История культуры страны региона специализации» была изучена история народа изучаемой страны, а история и язык народа всегда взаимосвязаны.

Постреквизиты: Дисциплина «История литературы страны региона специализации» дает четкую картину об историческом изменений корейского языка.

Краткое описание курса: Внешняя и внутреняя история языка; проблема языковых изменений; исторические и лингвистические условия формирования изучаемого языка; основные этапы его развития. Историческая фонетика: становление фонемной системы изучаесого языка; основные тенденции развития фонемной системы изучаемого языка. Историческая грамматика: становление грамматических категорий изучаемого языка; основные тенденции развития грамматического строя изучаемого языка.

Руководитель курса: Вакансия 1.

1б. Наименование дисциплины: История лингвистических учений

Пререквизиты: Философия, Культурология, где изучались проблемы феномена культуры, а язык как средство передачи культуры. Лингвистическая наука в культурно-историческом контексте.

Постреквизиты: Иностранный язык региона специализации ІІІ, где формируются компетенции иноязычного общения на лингвострановедческом и лингвонаучном уровне.

Краткое описание курса: Зарождение языкознания. Философский период и проблема происхождения языка. Теория фюсей и тесей. Возникновение сопостовительного языкознания и лексикографии. Классификация восточных языков. Теории происхождения языка. Лингвистическая концепция В. Фрн Гумбольдта. Лингвистическая теория Ф. Де Соссюра.

Руководитель курса: Вакансия 2.

. Наименование дисциплины: Теоретическая грамматика корейского языка

Пререквизиты: Фонетический курс корейского языка, Иностранный язык региона специализации І,ІІ, где приобрелись компетенции по корейскому языку.

Постреквизиты: Система, структура, норма, узус, речевая реализация грамматических форм.

Краткое описание курса: Понятийный аппарат грамматической науки. Определение грамматики и деление ее на морфологию и синтаксис. История развития теоретической грамматики как науки. Соотношение теоретической и практической грамматики. Методы грамматического анализа: дистрибутивный, рансформационный, компонентный, контекстуально-ситуативный.

Руководитель курса:Вакансия 1

2б. Наименование дисциплины: Стилистика корейского языка

Пререквизиты: Иностранный язык региона специализации І,ІІ, где приобрелись компетенции по корейскому языку , стилистическая классификация словарного состава изучаемого языка.

Постреквизиты: Функциональные стили современного корейского языка, Стили языка художественной литературы (прозы, поэзия, драма).

Краткое описание курса: Становление стилистики как самостоятельной лингвистической науки. Понятие выразительных средств языка и стилистических приемов, их взаимоотношение и функции. Стилистическая классификация словарного состава изучаемого языка. Функциональные стили современного изучаемого языка.

Руководитель курса: Вакансия 2

3а. Наименование дисциплины: Основы теории и практики перевода

Пререквизиты: Фонетический курс корейского языка, Иностранный язык региона специализации І,ІІ, где приобрелись компетенции по корейскому языку.

Постреквизиты: Успешное понимание достижений современной научной мысли невозможно без овладения надёжным и точным инструментом коммуникации, каким является язык во всем многообразии своих подъязыков различных областей специального знания. Ошибка в понимании или в передаче мысли в данной области может привести к потерям, более ощутимым, чем последствия, которые могут возникнуть при неправильном прочтении литературного текста. Таким образом, современные условия выдвигают новые требования к переводу научных текстов с русского языка на корейский язык.

Краткое описание курса: Перевод имеет долгую историю. Своими корнями он восходит к тем далеким временам, когда праязык начал распадаться на отдельные языки и возникла необходимость в людях, знавших несколько языков и способных выступать в роли посредников при общении представителей разных языковых общин. Тем не менее, по ряду причин, в частности в силу его междисциплинарного характера, перевод оформился в самостоятельную науку лишь в начале ХХ столетия. В условиях расширения международных связей и обмена информацией переводоведение стремительно развивалось и в настоящее время пользуется статусом самостоятельной научной дисциплины со своими теоретической базой, концептуальным аппаратом и терминосистемой.    Начав с установления языковых соответствий между исходным языком и языком переводящим, теория перевода шла по пути осмысления переводческого процесса как явления многоаспектного, при котором сопоставляются не только языковые формы, но также языковое видение мира и ситуации общения наряду с широким кругом внеязыковых факторов, определяемых общим понятием культуры.

Руководитель курса: Камишева Гулнур Аббасовна

3б. Наименование дисциплины: Перевод официально-деловых текстов

Пререквизиты: Фонетический курс корейского языка, Иностранный язык региона специализации І,ІІ, где приобрелись компетенции по корейскому языку.

Постреквизиты: На основании анализа литературных источников, посвященных современным проблемам переводоведения, выработать общее понятие о термине, классификации терминов корейского и русского языков, а также подходы к переводу терминов с корейского языка на русский и наоборот, предлагаемые в научной и практической литературе

Краткое описание курса: В последние годы в связи с расширением политических, экономических и научных связей нашей страны со странами всего мира резко увеличился поток получаемой иноязычной информации. О достижениях зарубежной науки, техники и экономики, о новостях культуры и политики мы узнаем через иностранные публикации, радио, телевидение, ресурсы сети Интернет, которые поступают в нашу страну главным образом и на корейском языке. Цель данного курса- выявить особенности гиперо-гипонимических отношений при переводе с корейского на русский и наоборот научно-технической терминологии и в связи с этим определить наиболее эффективные способы перевода корейских технических терминов на русский язык и русских технических терминов на корейский язык

Руководитель курса: Вакансия 2

4а. Наименование дисциплины: Второй восточный язык (Китайский язык)

Пререквизиты: Фонетический курс корейского языка, Иностранный язык региона специализации І,ІІ, где приобрелись компетенции по корейскому языку.

Постреквизиты: Система, структура, норма, узус, речевая реализация грамматических форм на китайском языке.

Краткое описание курса: Китайский язык является одним из самых древних из ныне существующих языков. Также он обладает самой древней письменностью из применяемых в настоящее время. Иероглифику китайского языка, вместе с собственными азбуками (кана, хангыль) используют японский и корейский языки, последний в настоящее время только в Республике Корея. Старейшим корпусом письменных документов, фиксирующих существование китайского языка, являются гадательные надписи на костях жертвенных животных и панцирях черепах. Они свидетельствуют о существовании сформированной языковой системы уже в период Шан-Инь. Однако их открытие относится к началу XX в., изучение же продолжается по сей день и ещё далеко от завершения. Основным элементом, скрепившим китайскую языковую традицию, стал официальный письменный язык вэньянь. Доминирование единой письменной системы стало уникальным явлением, позволявшим существование разнородных диалектов, некоторое время развивавшихся в рамках независимых государств.

Руководитель курса: Асемқанқызы Мубилан

4б. Наименование дисциплины Второй восточный язык (Арабский язык)

Пререквизиты: Фонетический курс корейского языка, Иностранный язык региона специализации І,ІІ, где приобрелись компетенции по корейскому языку.

Постреквизиты: Система, структура, норма, узус, речевая реализация грамматических форм на арабском языке.

Краткое описание курса: На арабском языке говорит более 200 миллионов человек в средней Азии и в Северной Африке. Арабский - один из шести официальных языков ООН, язык ислама и его священной книги Корана.Одно из ложных утверждений - это то, что арабский - очень сложный язык. Правда такова, что арабский язык не относится к индо-европейской языковой группе и построен на совершенно иных правилах, нежели европейские языки. Грамматика арабского достаточно ясная, а логическое словообразование часто даёт возможность догадаться о значении незнакомого слова. Современный арабский делится на два языка: литературный формальный, который используется во всём арабском мире и разговорный диалект, на котором говорит население определённого региона в повседневной жизни. Формальный арабский используется в прессе, радио и телевидении, на конференциях и проч.В университетах по всему миру изучается классический, стандартный арабский.

Руководитель курса: Баймаханова Шолпан

. Наименование дисциплины: Деловой корейский язык

Пререквизиты: Иностранный язык региона специализации І,ІІ, Основы межкультурной коммуникации где приобрелись компетенции по корейскому языку , стилистическая классификация словарного состава изучаемого языка.

Постреквизиты: Иностранный язык региона специализации ІІІ, где формируются компетенции иноязычного общения на лингвострановедческом и лингвонаучном уровне.

Краткое описание курса: Вы приобретете навыки владения языком, ознакомитесь с деловым корейском языком и областью применения изучаемого языка, иероглификой, историей страны, язык которой изучают. По окончании обучения Вы приобретете навыки в сфере бытового и делового общения с носителем корейского языка.

Руководитель курса: Вакансия 1

5б. Наименование дисциплины: Делопроизводство на корейском языке

Пререквизиты: Иностранный язык региона специализации І,ІІ, Основы межкультурной коммуникации где приобрелись компетенции по корейскому языку , стилистическая классификация словарного состава изучаемого языка.

Постреквизиты: Иностранный язык региона специализации ІІІ, где формируются компетенции иноязычного общения на лингвострановедческом и лингвонаучном уровне.

Краткое описание курса: Делопроизводство- это отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с официальными документами.

Документирование - это запись информации на различных носителях по установленным правилам. Результатом документирования является документ - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Реквизит - обязательный элемент оформления официального документа.Организация работы с документами - это организация документооборота, хранения и использования документов в текущей деятельности учреждения. Документооборот - движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления.Совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку деятельности, помещенных в отдельную обложку, называется делом. Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке, называется номенклатурой дел. В данном курсе приобретается навыки ведения делопроизводства на корейском языке.

Руководители курса: Вакансия 2

6а. Наименование дисциплины : Практикум по устной и письменной речи корейского языка

Пререквизиты: На основе дисциплины Иностранный язык региона специализации І, ІІ закладывались основы коммуникативно-интеркультурной компетенции в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме, чем обеспечивалось достижение поргового уровня.

Постреквизиты: Иностранный язык региона специализации ІІІ формируются компетенции иноязычного общения на межкультурном уровне, углубляется и расширяется продуктивный и рецептивный языковой материал.

Краткое описание курса: На этом курсе изучается речевая деятельность на корейском языке. В говорении акцент делается на развитие неподготовленной речи. В области аудирования предполагается понимание в непосредственном общении и в звукозаписи оригинальной речи носителей языка в нормальном темпе. При чтении развиваются умения читать и извлекать информации из аутентичных художественных, общественно-политических текстов. В области письменной речи предусматривается формирование навыков и умений написания продуктивных образцов письменной речи.

Руководитель курса: Вакансия1

6б. Наименование дисциплины: Практическая грамматика корейского языка

Пререквизиты: На основе дисциплины Иностранный язык региона специализации І, ІІ закладывались основы коммуникативно-интеркультурной компетенции в четырех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме, чем обеспечивалось достижение поргового уровня.

Постреквизиты: Иностранный язык региона специализации ІІІ формируются компетенции иноязычного общения на межкультурном уровне, углубляется и расширяется продуктивный и рецептивный языковой материал.

Краткое описание курса: Основной задачей курса является достижение языкового оформление лексических единиц, грамматическая структура и ее вариативность, пунктуация, заглавные буквы, членение и и виды предложении.

Руководитель курса: Вакансия2


Кафедра меңгерушісінің міндетін атқарушы:_______________________Г.А.Камишева


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет