«Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау»жүктеу 336.4 Kb.
Дата29.08.2018
өлшемі336.4 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

042-18-1.1-11/01-2013

ПОӘК «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәні бойынша оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы

№ баспасы


«Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

мамандығы 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

студенттеріне арналған
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2013


Алғысөз

  1. ДАЙЫНДАҒАН

Дайындаған Шәкәрім атындағы Семей мемлекттік университетінің «Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы ________________ Нұралина Қ.Т.

«28» тамыз 2013жыл.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экономика және бизнес» кафедрасының отырысында.

«29» тамыз 2013 ж. №1 хаттама


Кафедра меңгерушісі, э.ғ.к., доцент __________________Жайлаубаева Ш.Д.
2.2. Қаржы-экономикалық факультетінің Оқу- әдістемелік бюросының отырысында.

«5» қыркүйек 2013 ж. №1 хаттама


ОӘБ төрағасы ___________________ С.Қ.Тойкин

3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу - әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған.

«18» қыркүйек 2013 ж. №1 хаттама


ОӘК төрағасы, бірінші проректор _______________ Г. К. Искакова

Мазмұны
1. Қолдану өрісі

2. Нормативтік сілтемелер

3. Жалпы ережелер

4. Оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

8. Әдебиет
1 Қолдану өрісі
«Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқутышының жұмыс оқу бағдарламасы мамандығы 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» студенттеріне арналған.

«Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәнінің оқу әдістемелік кешені мамандығы 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» студенттеріне арналады. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның қазіргі уақытқа сайлығымен, қажеттігімен, курс саясатымен, оқу процесінде студенттер алатын дағды мен білімдер тізімімен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқытудың негізгі құжаты болып табылады.


2 Нормативтік сілтемелер
«Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәні бойынша оқытушыға арналған берілген жұмыс оқу бағдарламасы берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру ретін келесі құжаттардың талаптарына және ұсыныстарына сай белгілейді:

- Білім деңгейінің сәйкес білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

- мамандықтың типтік оқу жоспары

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, ҚР МЖБС 3.08.310 - 2006, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Бұйрығымен 2005 жылдың 23 желтоқсанында бекітілген және іске қосылған, № 779.

- Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар, Университет стандарты СТУ 042-ГУ-4-2013

- «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» ДП 042-1.01-2013


3 Жалпы ережелер
3.1 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

Нарықтық қатынастардың дамуы мен тереңдеуінің қазіргі жағдайы әлеуметтік- экономикалық жоспарлау мен болжаудың теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларын игеру қажеттігін ұсынады. Кез келген деңгейдегі мемлекеттік басқару органының маманы ның әлеуметтік- экономикалық дамуды жоспарлау мен болжау мәселелері бойынша терең теориялық дайындығы болуы тиіс. «Әлеуметтік- экономикалық жоспарлау» – бұл жоспарлауды ұйымдастыру теориясы бойынша қазіргі заманғы мамандар үшін қажет болып табылатын пән. Бұл пән 5В051000 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығы бойынша оқып жатқан студенттерге арналған.

Бағдарламаның құрылымы әлеуметтік- экономикалық жоспарлау мен болжау бойынша отандық әдебиетте курстың берілу логикасын, сондай- ақ жоспарлау мен болжаудың шет елдік теориясы мен тәжірибесін есепке ала отырып құрылған.

Бұл пәннің зерттеу обьектісі мемлекеттік басқару органдарының жоспарлау қызметі болып табылады. Пәннің зерттелу әдістері статистикалық,талдаушылық, экономика- математикалық, сондай- ақ орта көлемдер әдісі, эмпирикалық, дисперсионды және т.б. әдістер болып табылады.

3.2 Курстың оқытылу мақсаты салалар мен аймақтардың дамуын жоспарлауды жүзеге асырудың ғылыми- әдістемелік және мемлекеттік тетіктерін терең меңгерген басқарушы мамандар дайындау болып табылады.

3.3 Пәнді оқудың негізгі міндетіәлеуметтік- экономикалық жоспарлау мен болжаудың теориялық негіздерімен танысу, оларды тәжірибеде қолдана білу.

3.4 Пәнмен танысу нәтижесінде студент міндетті:

- Ұғымдар мен терминдерді игеруге

- әлеуметтік- экономикалық жоспарлау мен болжауды жүзеге асыру тетіктерін білуге

- жоспарлау мен болжаудың принциптері мен әдістемесін білуге

- негізгі өндірістік салаларда басқарушылық шешімдерді қабылдау дағдыларын игеруге;

- әлеуметтік- экономикалық жоспарлау мен болжаудың экономикалық обьектілердің қызмет етуінің нәтижелілігіне ықпалын түсінуге


3.5 Курс пререквизиттері: Экономикалық теория, экономиканы мемлекеттік реттеу, Қазақстан тарихы , Менеджмент, әлеуметтік- экономикалық статистика
3.6 Курс постреквизиттері: жоқ

3.7 Оқу жоспарынан жазылым

Кесте 1


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс (сағ)

СПС (сағ)

Лаб (сағ)

СОӨЖ (сағ)

СӨЖ (сағ)

Жиыны (сағ)

Соңғы бақылау формасы

4

7

3

15

15

15

22,5

67,5

135

емтихан


4 Оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны
Кесте 2

р/с
Тақырыптар атауы мен мазмұны

Сағат саны

әдебиеттер1

2

3

4

Дәрістік сабақтар

1

Нарық жағдайындағы ӘЭС ролі.Ұйымдастыру мен жоспарлауға мемлекеттік көзқарас.


ӘЭС- тың басқару процессіндегі ролі. ӘЭЖ мемлекеттік жоспарлау қажеттігі. Нарық жағдайында жоспардың әлеуметтік- экономикалық табиғатының өзгеруі. Жоспарлау жүйесі. Жалпымемлекеттік жоспарлау түрі. ҚР бағдарламалық құжаттар иерархиясы. Бағдарламалардың негізгі түрлері. Бағдарламаларды қаржыландыру көздері.

1

Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование

в условиях рынка. М:ПРИОР,1999г.


2

Әлеуметтік- экономикалық болжам- жоспарлаудың бастапқы кезеңі ретінде.


Әлеуметтік- экономикалық болжам ұғымының негізі, оның пәні,алдын- ала болжау обьектісі мен негізгі түрлері. Әлеуметтік- экономикалық болжам әдістері оқу және ғылыми пән ретінде.  Жоспарлау типологиясы.

1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.407-429

Егоров Ю.Н., Варакута С.А. Планирование на предприятии.- М.: Инфра-М,2001. – с.37-49

Экономика предприятия. Под ред. Ф.К.Беа, Э.Дихтла и др. .- М.: Инфра-М,1999. – с.549-561


3

Әлеуметтік- экономикалық болжам жүйесі мен принциптері.

ЭБ жүйесі ұғымы. Болжау деңгейлері. Болжам түрлері: ТЭ болжамдар, ҒТ болжамдар, ӘЭ болжамдарЕП болжамдар, СЭ болжамдар. Болжаудың негізгі принциптері: ЭБ жүйелілігі принципі, экономика мен саясаттың бірлігі принципі, ғылыми негізделу принципі, сәйкестік принципі, нұсқалылық принципі. Болжаудың негізгі қызметтері: процесстер мен бағыттарға ғылыми талдау (ретроспекция, диагноз, проспекция); байланыстарды зерттеу; болжау обьектісін бағалау; даму нұсқаларын анықтау; белгілі бір шешім қабылдау үшін ғылыми материал жинақтау1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.407-429


4

Әлеуметтік- экономикалық болжау әдістері мен жобалары

Болжау әдістерінің негіздері және олардың нарықтық экономика жағдайындағы маңызы. Жүйеленген сызбалардың көпшілігінде болжау әдістері үш негізгі классқа бөлінеді: экстраполяция әдістері, жобалаудың сараптамалық бағасы.

Экономикалық болжам жобасы. Экономико-математикалық, болжаудағы нақтылық және құрылымдық жобалары. Динамикалық салааралық баланс жобасы. Салааралық баланс экономикалық- математикалық жоба болып табылады, ол кестенің көлбеулері мен тік бөліктерінің бір- біріне келуі арқылы құрылады, демек қорытындыда біріктірілген өнім мен оны шығаруға кеткен шығынның бөліну балансы болып табылады. Мұндағы басты көрсеткіштер- тікелей және толық шығындардың көрсеткіштері. Болжамдағы макроэкономикалық жобалар. Экономиканың тепе- теңдігінің факторлық, лагтық және құрылымдық жақтары. Болжаудағы экономико- математикалық жобалар макроэкономикалық деңгейде әлеуметтік- экономикалық болжам құрастыруда қолданылады.


1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.407-429


5

Әлеуметтік- экономикалық жоспарлаудың әдіснамалық жақтары.

Жоспарлау әдіснамасының негізі.Жоспарлау принциптері.

Жоспарлау алды зерттеулер әдістемесі. Жоспарлау әдістері.

Әдіснама- таным процесін реттеуші және ішкі ұйымдастыруды сипаттайтын қызмет әдістері мен құралдары, логикалық ұйымдастырылуы, құрылымы туралы ғылым. Жоспарлау әдіснамасы- жоспарлау логикасы, жоспарды негіздеу және құрастыру әдістері мен әдіснамасы, көрсеткіштері, принциптері, көзқарастары жүйесі. Жоспарлау принциптері- жоспарлық құжаттарды құрастыруды ұйымдастыру мен негіздеу ережелері, негізгі кіріспе ережелер. Жоспаралды зерттеулер әдістері. Жоспарларды негіздеу үшін төмендегі әдістердің жиынтығы қолданылады: жоспаралды зерттеу әдістері, жоспарлаудың өз әдістері, математикалық әдістер. Жоспарлаудың нормативтік әдістері. Жоспарлаудың баланстық әдісі. Жоспарлаудың бағдарламалық- мақсаттық әдістері. Жоспарлаудың экономико- математикалық әдістері.1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.35-64


6

Елдің экономикалық мүмкіндіктері- экономикалық және әлеуметтік жоспарлау негізі.

Елдің экономикалық мүмкіндіктері, оның сипаттамасы мен құрамы. Елдің экономикалық мүмкіндіктерін пайдаланудың нәтижелілігі. Экономикалық мүмкіндіктің жағдайы мен деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер. Табиғи ресурстар.Еңбек ресурстары. Ғылыми- техникалық мүмкіндіктер.


1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.190-196


7

Демографиялық дамуды болжау мен жоспарлау.


Елдің демографиялық дамуын зерттеудің мазмұны мен маңызы.

Демографиялық болжам- бұл әлемнің, аймақтың, елдің немесе оның бір бөлігінің күтілетін саны мен жастық және жыныстық құрамының нақтылы құрылым негізінде және түрлі жастағылардың қолда бар немесе ұсынылатын туу және өлім деңгейінің, сондай- ақ миграция жағдайының есебі. Демографиялық болжамдарды құрастыру, құрастыру кезеңдері, болжамдардың мерзімдік көрсеткіштері.


1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.96-116


8

Ұлттық қауіпсіздікті болжау.


Ұлттық қауіпсіздік және ел мүдделерін қорғау ұғымы. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мақсаты ҚР мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету болып табылады. Еліміздің экономикалық қауіпсіздігіне төнетін қатер. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен болжау. Мемлекеттік мониторинг – бұл елдің ұлттық қауіпсіздігін сипаттайтын көрсеткіштердің өсімін бақылаудың үнемі жұмыс істеп тұратын ақпараттық- талдау көрсеткіштері.

1

Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование

в условиях рынка. М:ПРИОР,1999г.9

Экономикалық өсімді болжау мен жоспарлау.

Экономикалық өсім- оның өлшемдері мен факторлары.


 Экономикалық өсім деп халық шаруашылығы қызметінің сандық және сапалық нәтижелерін айтады. Қазіргі кезде экономикалық өсім экономикалық дамудың ең жиі қолданылатын бағамы болып табылады. Экономикалық өсім нақтылы көрсеткіштер бойынша да (нақтылы өсім), баға көрсеткіштері бойынша да (баға өсімі) өлшенуі мүмкін. Экономикалық өсімді болжаудың әдістері мен жобалары.

Экономикалық өсім көрсеткіштерінің болжамдық бағалары.


1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.205-225


10

Ғылыми- техникалық прогресс пен мемлекеттің инновациялық саясатын жүзеге асыруды болжау мен жоспарлау.


ҒТП негізі мен кезеңделуі, оны болжаудың негізгі концепциялары.  Ғылыми- техникалық прогресс- бұл шаруашылық өмірде жаңа білімдер мен жетістіктерді ашу мен пайдаланудың үздіксіз және күрделі процессі. ҒТП нәтижесінде өндірістік күштердің барлық элементтерінің дамуы мен жетілдірілуі жүзеге асырылады: Еңбек заттары мен құралдары, жұмыс күші, технологиялар, өндірісті ұйымдастыру мен басқару. ҒТП- тің тікелей нәтижесі инновациялар мен жаңалық енгізу болып табылады. ҒТП дамуының түрлі кезеңдеріндегі болжаудың міндеттері мен әдістері. ҒТП дамуын бағалаудың басым бағыттары мен болжамдық бағамдары.

1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.166-189


11

Қоғамдық өндіріс құрылымының дамуын болжау мен жоспарлау.

Қоғамдық өндіріс құрылымы, оның құрамы, негізгі элементтері мен қалыптасу факторлары. Қоғамдық өндіріс құрылымын болжау. Құрылымдық саясат. Қоғамдық өндіріс құрылымын болжау кезеңдері, көрсеткіштері және әдістері. Болжау процесі барысында келісілген көрсеткіштер жүйесі пайдаланылады: дербес, кешенді, жинақ.


1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.196-205


12

Әлеуметтік даму мен өмір сүру деңгейін болжау мен жоспарлау.

Әлеуметтік даму мен халықтың өмір сүру деңгейінің көрсеткіштері мен болжау жүйесі. Өмір сүру деңгейі- бұл елдің экономикалық даму деңгейі мен қалыптасқан қажеттіктерге байланысты халықтың материалдық және рухани құндылықтармен қамтамасыз етілу деңгейі. БҰҰ ұсыныстары бойынша өмір сүру деңгейі әлеуметтік қамтамасыз етілу, тұрғын үймен қамтамасыз етілу, білім алу, еңбекпен қамту, тұтыну деңгейі, денсаулықты сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі арқылы өлшенеді. Соңғы жылдары әлемдік тәжірибеде өмір сүру деңгейі мен сапасын бағалау үшін адамның даму индексі қолданылады.Оның құрамына мыналар кіреді: тұрғындар санына шаққандағы ВВП, күтілетін өмір сүру жасының ұзақтығы, тұрғындарды оқытудың орташа ұзақтық мерзімі. Әлеуметтік даму мен тұрғындардың өмір сүру деңгейін болжауда қолданылатын әдістер мен жобалар.


1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.76-96,116-133


13

Аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуын болжау мен жоспарлау.


Аймақтық шаруашылық және аймақтық экономика. Аймақтық шаруашылықтың құрамына республика, аймақ, обылыс, автономиялық округ жерінде орналасқан ұйымдар мен мекемелер салалық және ведомстволық құрамы мен бағыныштылығына қарамастанбарлық шаруашылық, экономикалық, өндірістік және әлеуметтік кешен кіреді.  

Аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуын болжау әдістері. Аймақтық даму түрлері. Аймақтың экономикалық және әлеуметтік дамуын болжауда бірнеше жоба түрлері пайдаланылады, біз олардың ішінен үш түрін қарастырамыз:  

1) экономикалық база жобасы (ЭБЖ);

2) “шығын- шығару ” жобасы (ШШЖ);


3) эконометриялық жобалар (ЭЖ).


1

Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование

в условиях рынка. М:ПРИОР,1999г.14

Инвестициялық қызмет пен күрделі құрылыс деңгейін болжау мен жоспарлау.

Қазіргі жағдайдағы мемлекеттің инвестициялық саясаты. Инвестициялық саясат- бұл инвестициялардың көздерін, көлемін, құрылымын, негізгі бағыттарын, оны экономикалық дамудың маңызды салаларына жинақтау мен нәтижелі пайдалану үшін қолданылатын шараларда анықтайтын шаруашылық шешімдердің жиынтығы.   Инвестициялық саясаттың обьектісі өнім өндіру процесі мен ғылыми- техникалық дамуды қамтамасыз ететін халық шаруашылығының бүкіл шаруашылық кешені болып табылады. Елдің құрылыс кешенінің мүмкіндіктері мен оны сақтау мен дамытудың мүмкін болатын жолдары


1
15

Әлеуметтік- экономикалық дамуды стратегиялық жоспарлау

Стратегиялық жоспарлау- бұл бір жағынан компанияның мүмкіндіктері мен мақсаттары арасында стратегиялық сәйкестікті қалыптастыру мен сақтау, екінші жағынан нарықтың өзгеріп отыратын мүмкіндіктері процессі.Стратегиялық жоспарлау компаниядағы өзге жоспарлау түрлерінің қалған барлығы үшін негіз болып табылады. БК SWOT-талдау.Кең көлемде алғанда стратегиялық талдау деп өсуді жоспарлау, кәсіпорынның дамуын жоспарлау және инновациялық жоспарлауды айтады. Стратегиялық (болашаққа) жоспарлаудың құрамына үш өзара байланысты міндеттер кіреді: кәсіпорынның миссиясын айқындау, миссияны ұзақ мерзімдік және қысқа мерзімдік міндеттер түрінде көрсету, алға қойылған мақсаттарға жету стратегиясын қалыптастыру.


1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.6-34

ЖИЫНЫ:

15
Тәжірибелік (зертханалық) сабақтар

р/с
Тақырыптар атауы мен мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

1

2

3

4

1

ӘЭЖ- дың нарық жағдайындағы ролі. Жоспарлауды мемлекеттік мүдде тұрғысынан жүзеге асыруды ұйымдастыру.


Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. ӘЭЖ- дың басқару процесстеріндегі ролі.

2. Жоспарлау жүйесі. Жалпымемлекеттік жоспарлау түрлері. ҚР бағдарламалық құжаттар иерархиясы.


1

Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование

в условиях рынка. М:ПРИОР,1999г


2

Әлеуметтік- экономикалық болжау- жоспарлаудың бастапқы кезеңі ретінде.


Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. Әлеуметтік- экономикалық болжам негіздері, оның пәні, обьектісі және негізгі алдын ала болжау түрлері.

2. Әлеуметтік- экономикалық болжау әдістері- оқу және ғылыми пән ретінде.

3. Болжам типтері.1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.407-429

Егоров Ю.Н., Варакута С.А. Планирование на предприятии.- М.: Инфра-М,2001. – с.37-49

Экономика предприятия. Под ред. Ф.К.Беа, Э.Дихтла и др. .- М.: Инфра-М,1999. – с.549-561


3

Әлеуметтік- экономикалық болжам жүйесі мен принциптері.

Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. ЭБ жүйесі ұғымы.Болжау деңгейлері.Болжам түрлері.

2. Болжаудың негізгі принциптері.

3. Болжаудың негізгі қызметтері.1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.407-429

4

Әлеуметтік- экономикалық болжам түрлері мен әдістері.

Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. Болжам әдістеріне сипаттама және олардың нарықтық экономика жағдайындағы маңызы.


2. Экономикалық болжам түрлері.


4. Салааралық динамикалық баланс моделі.

5. Болжаудағы макроэкономикалық моделдер.

6. Болжаудағы экономико- математикалық моделдер.


1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.407-429

5

Әлеуметтік- экономикалық жоспарлаудың әдіснамалық жақтары.

Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары::

1. Жоспарлау әдіснамасы.Жоспарлау принциптері.

2. Жоспарлау алдындағы зерттеу әдістері.

3. Жоспарлау әдістері.

4. Жоспарлаудың нормативтік әдісі.

5. Жоспарлаудың баланстық әдісі.

6. Жоспарлаудың бағдарламалық- мақсаттық әдісі.

7. Жоспарлаудың экономико- математикалық әдісі.1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.35-64


6

Елдің экономикалық потенциалы- әлеуметтік және экономикалық жоспарлау негізі.


Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. Елдің экономикалық мүмкіндіктері, оның құрамы мен сипаттамасы.

2. Елдің экономикалық мүмкіндіктерін пайдалану нәтижелілігі.

3. Экономикалық мүмкіндіктердің жағдайы мен деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер.

4. Табиғи ресурстар.

5. Еңбек ресурстары.

6. Ғылыми- техникалық мүмкіндіктері.


1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.190-196


7

Демографиялық дамуды болжау мен жоспарлау.


Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. Елдің демографиялық дамуын зерттеудің мазмұны мен маңызы.

2. Демографиялық болжамдар құрастыру.

3. Құрастыру кезеңдері және болжамның мерзімдік жақтары.1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.96-116


8

Ұлттық қауіпсіздікті болжау.


Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. Ұлттық қауіпсіздік ұғымы және ел мүдделерін қорғау.Елдің экономикалық қауіпсіздігіне қауіп төндіру.

2. Ұлттық қауіпсіздікті болжау мен қамтамасыз ету.

3. Мемлекеттік мониторинг.


1

Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование

в условиях рынка. М:ПРИОР,1999г.9

Экономикалық өсімді болжау мен жоспарлау.

Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. Экономикалық өсім, оның өлшемдері мен факторлары.


2. Экономикалық өсімді қалай өлшеуге болады. Экономикалық өсімді болжау моделі мен әдістері.

3. Экономикалық өсім көрсеткіштеріне болжамдық бағалар.


1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.205-225


10

Ғылыми- техникалық прогрессті болжау мен жоспарлау және мемлекеттің инновациялық саясатын жүзеге асыру.


Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. ҒТП негізі мен кезеңделуі, оны болжау концепциялары.

2. ҒТП түрлі даму кезеңдеріндегі болжаудың міндеттері мен әдістері.

3. ҒТП дамуының басым бағыттары мен болжамдық бағамдары.1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.166-189


11

Қоғамдық өндіріс құрылымының дамуын болжау мен жоспарлау.


Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. Қоғамдық өндіріс құрылымы, оның құрамы, негізгі элементтері мен қалыптасу факторлары.

2. Қоғамдық өндіріс құрылымын болжау.

3. Құрылымдық саясат.

4. Қоғамдық өндіріс құрылымын болжау кезеңдері, көрсеткіштері мен әдістері.


1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.196-205


12

Әлеуметтік даму мен өмір сүру деңгейін болжау мен жоспарлау.


Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. Халықтың әлеуметтік дамуы мен өмір сүру деңгейінің болжамы мен көрсеткіштер жүйесі.

2. Халықтың әлеуметтік дамуы мен өмір сүру деңгейін болжауда қолданылатын әдістер мен моделдер.

3. Еңбек қорларын тиімді пайдалануды жоспарлау.1

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.76-96,116-133


13

Аймақтардың әлеуметтік және экономикалық дамуын болжау мен жоспарлау.


Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. Аймақтық шаруашылық және аймақтық экономика.

2. Аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуын болжау әдіснамасы.

3. Аймақтық даму моделі.

1) экономикалық база моделі (ЭБМ);

2) “Шығын- өнім” моделі (ШӨМ);


3) эконометриялық моделдер. (ЭМ).


1

Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование

в условиях рынка. М:ПРИОР,1999г.14

Әлеуметтік- экономикалық дамуды стратегиялық жоспарлау.

1. Стратегиялық жоспарлау негіздері.

2. ҚР 2010 ж. дейінгі СЖ .

3. ҚР 2015 ж. дейінгі индустриялық- инновациялық даму стратегиясы.


1

Стратегия индустриально-инновационного развития РК до 2015

Стратегический план РК до 2010 г.15

Инвестициялық қызмет пен күрделі құрылыс деңгейін болжау мен жоспарлау.


Тәжірибелік (зертханалық) сабақ жоспары:

1. Қазіргі жағдайдағы мемлекеттің инвестициялық саясаты.


2.Елдің құрылыс кешенінің мүмкіндіктері және оны сақтау мен дамытудың мүмкін болатын жолдары.


1ЖИЫНЫ:

15

5 Студенттердің өздік жұмыстарына арналған тақырыптар тізімі.
Тақырып 1. Әлеуметтік- экономикалық дамуды индикативті жоспарлау.

1. Индикативті жоспарлау негіздері.

2. Индикативті жоспарлау экономиканың стратегиялық дамуының құралы ретінде.

3. Индикативті жоспарлаудың негізгі мақсаттары.

4. Индикативті жоспарды қалыптастыру процессі.

5. Индикативті жоспар жүйесіне қойылатын талаптар.

6. Индикативті жоспарлар жүйесі: стратегиялық (ұзақ мерзімдік) жоспарлар, орта мерзімдік және күнделікті (жылдық) жоспарлар.

7. Жоспарлардың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері.

8. Әлеуметтік- экономикалық даму көрсеткіштері.

9. Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары.

10. Экономикалық реттегіштер.

Тақырып 2. Қаржылық жоспарлау мен болжау.

1. Әлеуметтік- экономикалық процесстердегі қаржылық саясат пен қаржылық тетіктердің негізі мен маңызы.

2. Қаржылық жоспарлау мен болжаудың негізі.

3. Қаржылық жоспарлар жүйесі. Қаржылық көрсеткіштер.

4. Қаржылық жоспарлауды жетілдірудің негізгі бағыттары. Қаржылық жоспарлау әдістері.

5. Қаржылық жоспарлау процессін жүзеге асыру кезеңдері.

6. Мемлекеттік бюджет елдің қаржылық жоспарлауының негізі ретінде.

7. Материалдық өндіріс саласының кәсіпорындарының кірістері мен шығыстары балансының мазмұны мен құрылымы.

8. Кірістерді реттеудің мемлекеттік саясаты.
Тақырып 3. Еңбек ресурстарын жоспарлау.

1. Еңбек нарқының көрсеткіштері.

2. Тұрғындардың еңбекпен қамтылуын арттыру жолдары.

Тақырып 4. Білім беру жүйесін жоспарлау.

1. ҚР білім беру жүйесінің дамуының мақсаттары мен міндеттері.

2. Білім беру жүйесінің құрылымдық элементтерінің жоспарлық есептері.

3. Мектепке дейінгі мекемелер жүйесінің дамуын жоспарлау. Жалпы білім беру жүйесінің дамуын жоспарлау.

4. Жоғары және жоғары оқу орынынан кейінгі кәсіптік білімнің дамуын жоспарлау.

5. ҚР білім беру жүйесін реформалау стратегиясы.

6. Нарықтық қайта құруларға байланысты ҚР білім беру жүйесіндегі өзгерістер.

Тақырып 5. Денсаулық сақтау, дене тәрбиесі және спорт жүйесін жоспарлау.

1. Тұрғындардың денсаулығын қорғау ҚР маңызды әлеуметтік проблема ретінде.

2. Денсаулық сақтау жүйесін реформалаудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттері.

3. Денсаулық сақтау жүйесіндегі тегін қызмет көрсетуді жоспарлау.

4. Жоспарланған кезеңдегі денсаулық сақтаудың негізгі даму көрсеткіштерін анықтау.

5. Тұрғындардың емхана төсектеріне деген қажеттіктерінің есебі.

6. ҚР денсаулық сақтау жүйесін реформалау стратегиясы.

7. ҚР дене тәрбиесі мен спорттың дамуын жоспарлау.Тақырып 6. Сауда, тұрғын үй- коммуналдық қызмет, тұрмыстық қызмет көрсетудің дамуын жоспарлау.

1. Сауда мен қоғамдық тамақтандырудың даму көрсеткіштерін жоспарлау.

2. ТКҚ әлеуметтік саланың кешенді саласы ретінде.

3. ҚР ТКҚ саласын реформалау. ТКҚ ерекшеліктері.

4. Өзге елдердегі тұрғын үй реформасының тәжірибесі.

Тақырып 7. Өндірістік және агроөнеркәсіп өндірісін жоспарлы реттеу.

1. ҚР өндірістік- технологиялық саясатының негізгі бағыттары.

2. Жеделдетілген индустриялық дамудың Қазақстандық моделі.

3. Өндірістік- технологиялық саясаттың негізгі бағыттары.

4. Агроөнеркәсіпті реформалаудың болашағы мен тенденциялары.

5. ҚР агроиндустриялық саясаты.

6. Өндірісті кіріктіруді жоспарлау.

7. Өнеркәсіптік өндіріс салаларын дамытудағы интеграциялық процесстердің күшеюі.Тақырып 8. Табиғат пен қоғамның арақатынасын жоспарлау.

1. Табиғат пен қоғамның жаһандық арақатынасы.

2. Қазіргі ғылыми- техникалық прогресс және табиғатты пайдалану проблемалары.

3. Табиғатты пайдалануды реттеу. ҚР экологиялық саясаты.6 «Әлеуметтік- экономикалық жоспарлау» пәні бойынша оқу- әдістемелік карта.

Тақырып

Көрнекіліктер, ТСО, плакаттар

Өз бетінше оқуға, танысуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

ДӘРІС САБАҚТАР

Тәжірибелік(семинар)

сабақтар

1

2

3

4

5

1. ӘЭС- тың нарық жағдайындағы ролі. Жоспарлауды ұйымдастыруға мемлекеттік көзқарас.
1. ӘЭС- тың нарық жағдайындағы ролі. Жоспарлауды ұйымдастыруға мемлекеттік көзқарас.

Сызба: болжам түрлері

1. Әлеуметтік нарықтық шаруашылық мемлекеттік реттеу обьектісі ретінде. (Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.6-16)

сауалнама

2. Әлеуметтік- экономикалық болжам жоспарлаудың бастапқы кезеңі ретінде.

2. Әлеуметтік- экономикалық болжам жоспарлаудың бастапқы кезеңі ретінде.

Сызба: болжам әдістері.

1. Болжам әдістерінің өз сызбасын жасау. (Е.В. Шишкин и др. Мат. Методы и модели в управлении, М.: Дело,2000 –с.190)

Конспект

3.Әлеуметтік- экономикалық болжамның жүйесі мен принциптері.


3.Әлеуметтік- экономикалық болжамның жүйесі мен принциптері.

1. Менеджменттегі сараптамалық бағалау (ЭММ и модели. Н.И Холод и др., Минск:БГЭУ,1999)

сауалнама

4 Әлеуметтік- экономикалық болжаудың әдістері мен моделдері.4 Әлеуметтік- экономикалық болжаудың әдістері мен моделдері.


Болжаудағы макроэкономикалық моделдер

(Е.В. Шишкин и др. Мат. Методы и модели в управлении, М.: Дело,2000)Сауалнама

5. Әлеуметтік- экономикалық жоспарлаудың әдіснамалық жақтары.


5. Әлеуметтік- экономикалық жоспарлаудың әдіснамалық жақтары.


Жоспарлаудың түрлері (сызба)

ҚР өндірістік- технологиялық саясатының негізгі бағыттары. РК.

Жедел индустриялық дамудың Қазақстандық моделі.Бақылау жұмысы

6. Елдің экономикалық мүмкіндіктері- әлеуметтік және экономикалық жоспарлаудың негіздері.

6. Елдің экономикалық мүмкіндіктері- әлеуметтік және экономикалық жоспарлаудың негіздері.
Экономикалық мүмкіндіктерді пайдаланудың нәтижелілігі проблемалары.

Сауалнама

7. Демографиялық дамуды болжау мен жоспарлау.
7. Демографиялық дамуды болжау мен жоспарлау.
ҚР халықты орналастыру стратегиясы. ҚР гендерлік саясаты.

Сауалнама

8. Ұлттық қауіпсіздікті болжау.

8. Ұлттық қауіпсіздікті болжау.
Елдің азық- түлік қауіпсіздігі.

Конспект

9. Экономикалық өсімді болжау мен жоспарлау

9. Экономикалық өсімді болжау мен жоспарлау
Экономикалық өсімнің қоршаған ортаға кері әсері.

Сауалнама

10. Ғылыми- техникалық прогрессті болжау мен жоспарлау және мемлекеттің инновациялық саясатын жүзеге асыру.

10. Ғылыми- техникалық прогрессті болжау мен жоспарлау және мемлекеттің инновациялық саясатын жүзеге асыру.

ҚР инновациялық қызметтің түрлері (слайдтар)

Қазіргі заманғы ғылыми- техникалық прогресс және табиғатты пайдалану проблемалары


Сауалнама

11. Қоғамдық өндіріс құрылымының дамуын болжау мен жоспарлау.

11. Қоғамдық өндіріс құрылымының дамуын болжау мен жоспарлау.
Индикативті жоспарлау экономиканың стратегиялық даму құралы ретінде. Индикативті жоспарлаудың негізгі мақсаттары.

Конспект

12. Әлеуметтік даму мен тұрмыстық деңгейді болжау мен жоспарлау.
12. Әлеуметтік даму мен тұрмыстық деңгейді болжау мен жоспарлау.
Денсаулық сақтау жүйесін реформалаудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттері.

Конспект

13. Аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуын болжау мен жоспарлау.
13. Аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуын болжау мен жоспарлау.
Аймақтардың әлеуметтік- экономикалық дамуын қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік органдардың қызметі.

Сауалнама

14. Әлеуметтік- экономикалық дамуды стратегиялық жоспарлау.

14. Әлеуметтік- экономикалық дамуды стратегиялық жоспарлау.


Сызбалар: ӘЖ ұйымдастыру

Мемлекеттік деңгейдегі ӘЖ бөлімдері.


Сауалнама

15. Инвестициялық қызмет пен күрделі құрылыс деңгейін болжау мен жоспарлау.

15. Инвестициялық қызмет пен күрделі құрылыс деңгейін болжау мен жоспарлау.
Инвестициялық жобалардың нәтижелілігін бағалаудағы әдістемелік көзқарас.

7 Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етілу картасы.
Кесте 4 - Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етілу картасыОқу әдебиетінің атауы

Саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілу пайызы

Ескер-ту
Негізгі әдебиет

1

Мамыров Н., Саханова А., Аклотова Ш.,

Брузати Л., Государство и бизнес.

Алматы :экономика, 1999г


1


5

20
2

Прокопчук Л.О., Козырева А.А. Стратегическое

планирование: конспект лекций, СПб, 2000г.1

5

20
3

Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование

в условиях рынка. М:ПРИОР,1999г.1

5

20
4

Прогнозирование и планирование

в условиях рынка. Под ред. Морозовой Т.Г.

М:ЮНИТИ-ДАНА, 1999г.


1

5

20
5

Стратегическое планирование.

Под ред. Уткина Э.А., М: ТАНДЕМ

изд.ЭКМОС, 1999г.


1

5

20Дополнительная литература

6

Е.Ф. Борисов. Экономика, справочник.

М: ФиС, 1997г.2

5

40
7

Большой экономический словарь.

Под ред. Н.А. Азрилияна. М: 19941

5

20
8

Е.В. Шишкин, А.Г. Чхартишвили

Математические методы и модели

в управлениии М: Дело,2000г.


2

5

40

8 Әдебиеттер

8.1. Негізгі

8.1.1 Стратегическое планирование. Под ред. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999.

8.1.2 Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М. 1999.

8.1.3 Планирование на предприятии Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р. - М.: 1999.

8.1.4 Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2002

8.1.5 Экономика, организация и планирование промышленного производства. Под ред. Лисицына Н.А., Минск: Высшая школа, 2001

8.1.6.Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием, Таганрог ТРТУ, 2002

4.1.7 Управление развитием организации. Модульная программа для менеджеров. - М.:ИНФРА-М, 2002

8.1.8 Базилевич Л.А., Соколов Д.В., Франева Л.К. Модели и методы рационализации и проектирования организационных структур управления. Л.: ЛЭФИ, 2001.

8.2. Дополнительная

8.2.1 Конституция / Основной закон/ Республики Казахстан - Алматы. -1995.

8.2.2 Гражданский кодекс Республики Казахстан. - Алматы .-1995.

8.2.3 Послание Президента Народу Казахстана. "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!", 19 марта 2004 года, Астана.

8.2.4 Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 годы. Астана, 2003г.

8.2.5 Закон "Об инвестициях" - Казахстанская правда, от 28 февраля 2003г.

8.2.5 Послание Президента Народу Казахстана "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации", от 18 февраля 2005г., Астана.

8.2.6 Стратегический план основных направлений экономической политики до 2010 года. Казахстанская правда от 04.10. 2001г.

8.2.7 Закон РК "Об изменениях и дополнениях в Закон РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 04.04.2003г.и от 29.1 1 .2003г.

8.2.9 Закон РК "Об инвестиционных фондах" - Казахстанская правда от 7 июля 2004 г.

8.2.10 Новая технология и организационные структуры. Под ред. И. Пиннинга, А.М. Бьюитандама. М.: Экономика, 2000.

8.2.11 Операционное управление. Учебное пособие. Авторы составители: Л. Батенко, В. Данилов- Алматы, АШМ, 2001 г.

8.2.12 Фатхутдинов Р.А. Организация производства - М.: ИНФРА-М, 2003

8.2.13 Маркина Т.В., Макаров В.М., Козловский В.А. Производственный и операционный менеджмент - Санкт-Петербург, Спец. Литература, 2001.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет