Есептік – құрылымдық бөлім Көпқуысты тақтаның есебіДата03.05.2019
өлшемі0.53 Mb.
#130788


2 Есептік – құрылымдық бөлім

2.1 Көпқуысты тақтаның есебі
2.1.1 Бірінші топтық шектік жағдайы бойынша көпқуысты тақтаны есептеу.

2.1.1.1. Есептік аралық пен жүктеме. Көпқуысты темірбетон панелінің есептік аралығы см. Есептік аралық . 1м2 жабынның жүктемелері 1 кестеде келтірілген.


Кесте 2.1 – 1м2 жабынның нормативті және есептік жүктемелер

Жүктемелер


Нормативті

Жүктемелер Н/м2Жүктеме б/ша сенімділік коэф-ті

Есептік жүктеме Н/м2


Тұрақты:

Плитаның өз салмағынан:

Еден салмағынан:

- буокшаулағыш

- цемент ерітіндісі ()

- қыш плиткалардан


2750
40

400
300

1,1
1,3


1,1

3025
50

520
330


Барлығы:

3490

-

3925

Уақытша

Соның ішінде:

Ұзақ уақытты

Қысқаша уақытты3000
1000

2000


1,2
1,2

1,2


3600
1200

2400


Толық жүктеме

соның ішінде

Тұрақты және уақытша қысқа уақытты


6490
4490

2000


-
-

-


7525
-

-


Есептік жүктеме плитаның 1м ұзындығына оның 1.5м ені ғимараттың сенімділік коэффициентін тағайындау есебімен n=0,95

Тұрақты g=3,9251,50,95=5,59 ;

Толық =7,5251,50,95=10,72;

Уақытша v=3,61,50,95=5,13.

1м-се жабынға нормативтік жүктеме

Тұрақты g=3,491,50,95=4,97 ;

Толық g+v=6,491,50,95=9,24 ;

Соның ішінде тұрақты және ұзақ уақытты 4,491,50,95=6,398 .
2.1.1.2 Есептік және нормативтік жүктемелердің күштері.Есептік және нормативтік жүктемелердің күштері.

Есептік жүктемеден

Нормативті толық жүктемеден


Нормативті тұрақты және ұзақ уақытты жүктемеден

2.1.1.3 Тақта қимасының өлшемдерін тағайындау. Алдын ала кернеуленген көпқуысты плита қимасының биіктігі

Қабылдаймыз h=22см. Қиманың жұмыстық биіктігі

Өлшемдері: жоғарғы және төменгі сөресінің қалыңдығы (22-15,9)0,5=3,05 см.

Қабырғаның ені: 2,6 см – ортанғысы, 8,05 см - шеткісі.1.1 сурет – Көпқуысты плитаның көлденең қимасы

а) – негізгі өлшемдері, б) беріктік есебіне в) жарықшақтың пайда болу есебіне


Бірінші топтық шектік жағдайы бойынша есептеулерінде таврлық қималы сығылған сөренің есептік қалыңдығы =3см, қатынасы , бұнда есепке сөренің барлық ені еңгізіледі =146 см, қабырғаның есептік ені b=146-715,9=34,7 см.

2.1.1.4 Бетон мен арматураның беріктікке қасиеттері. Көп қуысты алдын-ала кернеуленген плитаны стерженьді арматуралы класқа А – V электрлі термиялық тартумен тіреуіш формаға арматуралайды. Плитаның жарықшақтығына 3 категория шарттарын ұсынамыз. Плитаны жылулық өңдеуге атмосфералық қысымға ұшыратамыз.

В 30 ауыр класты бетон, Ат – VI кернеулі арматураға сәйкес келеді. Нормативті призмалық беріктігі Rbn= Rb,ser=22 МПа, есептік Rb=17 МПа, бетон жұмысының шарт коэффициенті =0,9, созылуға нормативтік кедергісі Rbtn= Rbt,ser=1,8 МПа, есептік Rbt=1,2 МПа, бетонның бастапқы серпімділік модулі Eb=32500 МПа. Бетонның таратқыш беріктігі

Қабырғаның бойлық арматурасы – Ат – VI класты, нормативтік кедергісі Rsn=980 МПа, есептік кедергісі Rs=815 МПа, серпімділік модулі Es=190000МПа. Арматураның алдын – ала кернеуін sp=0,6 Rsn=588 МПа деп қабылдайды.

Электр термиялық тарту тәсілінде

sp+р=588+90=678Rsn=590 МПа
Шарт орындалады.

Кернеуленген стерженьдер саны болғанда, алдын-ала кернеуленген шекті ауытқуын есептейді.sp=1-sp=1-0,11=0,89.
Сығу кезінде плитаның жоғарғы аймағында жарықшақтың пайда болуына байланысты тексереді.
sp=1+0,11=1,11.
Кернеу дәлдігі есебімен алдын-ала кернеулер sp=0,89588=524 МПа.
2.1.1.5 Бірқалыпты бойлық оське қарағанда тақтаның қима бойынша беріктекке есебі, М= 41,32 кН∙м

Сығылған аймақты сөремесі бар таврлы қима.

Есептейді


3.1 1 кесте бойынша табады. =0,06; =hо=0,0619=1,14 3см – бейтарап ось сығылған аймақтың сөремесінде өтеді, =0,97

=0,85-0,008Rb=0,85-0,0080,917=0,73.

Сығылғын аймақтың шектелу биіктігі

Мұндағы Мпа,

Шекті ағынның шартынан жоғары кернеуленген арматураның кедергісін еске алатын жұмыс жағдайының коэффициентін формулаға сәйкес есептейді:Мұндағы, = 1.2 – арматура класы А – VI үшін.

Созылған арматураның қима ауданын есептейміз.Диаметрі 10мм, А – VI, ауданы As=3,02 м2 6 стержень қабылдаймыз.

2.1.1.6 Көлбеу бойлық оське қарағанда тақтаның қима бойынша беріктікке есебі. Көп қуысты панельдер үшін көлденең арматураның қойылу қажеттілігін тексереміз Q=29,83 кН

Көлбеу қиманың проекциясын есептейміз

Мұндағы =2– ауыр бетон үшін,

– сығылған сөрелердің салмағын ескеретін коэффициент.Есептік көлбеу қимасында , осыдан

с= 38 деп қабылдаймыз, онда

Осыдан, көлденең арматураны есеп бойынша қажет емес.

Көлденең арматураны құрылымдық шарттардан қарастырамыз, оны қадаммен араластырамыз
,
Диаметрі 4мм, класы Вр – І көлденең стерженьдерін тағайындаймыз. Тірек аралығы участкесінде ұзындығы арматура 10см-ден соң орналастырылады, аралықтың орта бөлігінде көлденең арматура қолданылмайды. Егер төменгі торға с-1 жұмыс бойлық стерженьдерін еңгізсе, онда тіректегі қаңқаларды панельден, яғни 1.5м орналастыруға болады.

2.1.2 Екінші топтық шектік жағдайы бойынша көпқуысты тақтаны есептеу

2.1.2.1 Келтірілген қиманың геометриялық сипаттамалары. Қуыстың дөңгелек кескінін эквивалентті квадрат жағымен орналастырамыз h=0,9·d=0,9×15,9=14,31 см

Сөренің эквивалентті қимасының қалыңдығы,қабырғаның ені 146-7×14,31=45,83 см. Қуыстың ені 146-45,83=100,17 см

Келтірілген қиманың ауданы


Қиманың төменгі шетінен келтірілген қиманың орталық күшіне дейінгі қашықтық

yo=0,5·h=0,514,31=7,2 см=10 см.
Қиманың инерция моменті:
red=см4.
Қиманың төменгі аймақтағы кедергі моменті:

Wred=см3. Жоғары аймақта W=10509 см3 да солай.

Ядролық нүктеден ең алыс созылған аймақтан жоғарғы қиманың центрлік күшіне дейінгі қашықтық
r=см;
дәл осылай, ең алыс созылған аймақтағы төменгі rinf = 5 см. Мұндағы, n=1,6-0,75=0,85.

Созылған аймақтың серпімді пластикалық моменті:


Wpl=Wred,
Мұндағы  =1.5 – қос тавр үшін созылған аймақтың бетонға серпімді емес деформациясының әсері ескеретін коэффициент 2=3,26.

Созылған аймақтың дайындау және қысу кезеңіндегі серпімді пластикалық момент кедергісі W=15763,5 см3

2.1.2.2 Арматураның алдын-ала кернеу жоғалуы. Арматураны тарту дәлдік коэффициентін қабылдаймыз: sp=1

Арматурадағы электр термиялық тартудың кернеудің релаксациясы кезіндегі жоғалуы: 1=0,03sp=0,03588=17,64 МПа. Тартылған арматура мен тіреуіштердің арасындағы температуралық құлама жоғалысы, себебі буланған кезде форма тіреуіштермен бірге қызады және ішіндегі шикізатта қызады.

Қысу күштері Р1s(sp- 1)=3,02(588-17,64)100=172,25 кН. Қысу күшінің эксцентриситеттің ауырлық күшіне қатынасы еор=yo - a =10-3=7см.

Қысу кезіндегі бетондағы кернеуБетонның беретін беріктігінің мәнін мына шарттан орналастырады: вр/Rвр  0.75; Rbp=0,15В30=4,5

қабылдаймыз Rbp=15 МПа, =0,14

Бетондағы қысатын кернеуді анықтаймыз, ал нормативті арматураның қысқан күшінің ауданының ауырлық күшімен сәйкес.
bp=МПа.
Өте тез ағатын кездегі жоғалыс =0,12, =0,12; bp= 400,12=4,8 МПа. Бірінші жоғалысlos1=1+6=17,64+4,8=22,44 МПа. Ескерумен, Р1S(sp -los1)=3,02(588-17,64)100=172249МПа. bp=1,5 МПа; ==0,1.

Бетон отырған кездегі жоғалыс 8= 35МПа.

Бетон аққан кездегі жоғалысы 9=150·0,85·0,1=12,75 МПа.

Екінші жоғалуы los2=8+9=35+12,75=47,75 МПа.

Толық жоғалу los= los1+los2=22,44+47,75=70,19 МПа  100МПа. Қабылдаймыз: los=100 МПа.

Жоғалу есебімен қысу күшін есептегенде


Р2s(sp-los)=3,02(588-100)(100)=147376 Н=147,4 кН.
2.1.2.3 Бірқалыпты бойлық оське қарағанда жарықшақтың пайда болуының есебі Жарықшақтың ашылу қажеттілігін тексеруін орындайды. 3 категорияға қажеттілігін жарықшақтыққа жүктеме бойынша сенімділік коэффициенті γf = 1, M=34,4 кН*м

Ядролық моменттік әдісімен жарылудың пайда болуын анықтаймыз


Mcrc=Rbt.serWpl+Mrp = 1,8*15763,5*(100) + 1592000 = 4429000 Н*см = 44,29 кН*м
Қысудың ядролық момент күші үшін γsp = 0,9, құрайды Мгр = Р02(еор+r) =0,9*147376(7+5) =1592000 Н*см.

M = 34,4<Мсгс=44,29 кН*м болғандықтан, созылған аймақта жарықшақтар пайда болмайды.

Тартудың дәлдік коэффициентінің мағынасында жоғары зонада қысқан кезде бас кезінде жарылу пайда бола ма, жоқ па соны тексереміз γsp = l,1

Есептік күштеме:


Н*см
Н*см
379000 < 15474480 Н*см – шарты орындалады, бастапқы жарықшақтар пайда болмайды, мұндағы Rbp = 1,05 МПа бетонның беретін беріктігіне сәйкес келетін бетонның созылуға кедергісі RbP=14,5 МПа.

2.1.2.4 Тақта иілуінің есебі. Иілуді тұрақты және ұзақ уақытты жүктеме нормативті мәнінен анықтайды, шектелу иілу 1/200 l0 = 580/200 = 2,9 см құрайды. Созылған аймақта жарықшақтың есебімен плитаның иілуін анықтау параметрлерін анықтаймыз. Ауыстырмалы момент тұрақты және ұзақ уақытты жүктемеден иілу М=26,46 кН*м моментіне тең, бойлық күші барлық γ=1; Ntot=P2=147,4 кН жоғалтудың алдын-ала қысу есебімен анықталады, эксцентриситет es,tot =M/Ntot = 2646000/147400 = 18 см, ұзақ уақытты әсерінен жүктемесіндегі φl=0,8 коэффициент.Участкеде жарықшақ арасындағы созылған арматураның деформацияның біркелкілігін сипаттайтын коэффициент.Иілудегі осьтің қисық сызығын анықтайды:

=1,63*10-5 см-1


Мұндағы, ψb= 0,9; v = 0,15 – жүктеменің ұзақ уақыт әсерінен, Аb= (φf+ξ)bh0= bf hf = 146*3,8 = 555 см2 , Аs = 0 болғанда, ξ=ξf/h0.

Иілуді есептейді:


f= см < 2,9 см.

2.2 Құрама темірбетон ұстындарын есептеу
Жобалауға тапсырма.

Жазық шатырлы ортаңгы қатардағы ұстынын есептеп жобалау. Қабат биіктігі H=3,3м.Ұстындар торы 6х6м.Іргетас үсті еден белгісінен 0,6м тереңдетілген.Ғимарат қар түсуі II климаттық ауданда тұрғызылады.Қабт аражабыларына түсетін жүктеме 3кН/м,оның ішінде ұзақ уақытты - 1кН/м.Ғимарат конструктивті сыртқы көтеруші қабырғаларымен алынған жүктемені көлденең жэне баспалдақ қабырғалары қабылдайды.Ұстынның бөлінуі қабатты.Беларқалар ұстанның аспаларына тіреледі.Ұстынның сығылу беріктігінің бетоны В30 класынан көп емес,бойлық арматура А-III класты ғимарат қолданылуы бойынша екінші класқа жатады.қабылдаймыз.
Жүктеме атауы

Мөлшерлік жүктеме, Н/м2

Жүктеме бойынша беріктік коэф.,

Есептік жүктеме, Н/м2

Жабыннан

Тұрақты:


3 қабат кілемнен;

тегістегіш цемент қабаттан

t=20мм,=2000кг/м3;

жылытқыштан;

буокшаулағыштан;

дөнгелек қуысты панельдерден;

желдету қораптардан;

беларқалардан120
400

250

40
2750500

625


1,2
1,3

1,2

1,2
1,11,1

1,1


150
520

300

50
3025550

690


Барлығы
Уақытша (қар)

Сонң ішінде

ұзақуақытты


4685
750

525


225

1,4


1,4

1,4


5285
1050

735


315

Барлық жабыннан
Аражабыннан

Тұрақты:


Қыш такталы еденнен;;

цемент ерітіндісінен t=20мм, ;

буоқшаулағыштан

дөнгелек қуысты панельдерден;

беларқалардан


5435

300
400

40

2750


625

1,1


1,3

1,2


1,1

1,1


6335

330
520

50

3025


690

Барлыгы

Уакытша:


Узақ уақытты

4115
1000

2000


1,2


1,2


4615
1200

2400

7115
8215


Жүктеме және күштемелерді анықтау.

Ұстындар торы 6х6м болғанда аражабын мен шатыр жабынынан қабылданатын жүктеме ауданы 36м тең. Жүктемелер 1 кестеде есептелген. Арқалықтың ұзындығы мен ені және қабылдаған.Бұл өлшемдер бойынша 1м ұзындыққа арқалықтың салмағы.


ал 1м=375/6=62,5
Ұстын қимасының өлшемдерін алдын – ала қабылдаймыз. Екінші ушінші кабаттарда ұстындаррдын есептік ұзындықтары , ал бірінші қабатта іргетаспен байланысуы ескерілсе болады.

Бір қабаттагы ұстыннын өз салмағы: 2-3 қабаттарда:
  1. ші қабатта:


Ұстыннын есептік жүктемесін есептеу 2-кестеде көрсетілген. Жабын мен аражабыннан түсетін жүктеме, олардың 1-кестедекелтірілген мәндерінін 1 ұстынға түсетін жүктеме ауданын көбейтіндісі арқылы есептелген; . Әр қабаттын барлык жүктемелері үстінен астына қарай алдын-ала қосылған жалпы қосындыларының өсуі бойынша келтірілген. Ұстыннын қабаттар бойынша есептік қимасына олардың түйісу деңгейіндегі қимасы, ал 1-ші қабат үшін іргетастын үстінгі белгіленуінің деңгейі кабылданған.

Кесте 2 – Жабынға түсетін жүктеме


Қабат


Жабын мен аражабыннан түсетін жүктеме

Ұстыннын өз салмағы

Есептік және саммарлық жүктеме

узақуақытты

уақытша

узақуақытты

уақытша

барлығы

1

2

3
201,6

410,9


620,2


26,4

112,8


199,2


14,5

29

43,5
216,1

439,9


663,7


26,4

112,8


199,2


242,5

552,7


862,9


Бірінші қабаттын ұстынын есептеу. Күштемелер ескергенде:ұстыннын қимсы , В-25, классты бетон; А-ІІІ классты болат арматурасы, болады.

Алдын ала қатынасын есептейміз, ұстыннын иілгіштігі , сондықтан ұстыннын майысуын ескеру керек; экссцентриситет , сонымен қатар ұстыннын есептік ұзындығы см. Сондықтан бойлық арматураны есептеуформула арқылы есептеледі.

Арматуралау пайызын қабылдаймыз (коффициент ) жәнеесептейміз. және болғанда және , ал коэффиценті формула бойынша есептелінеді

бойлық арматураның қимасынын керекті ауданы.:


см,
алдын ала қабылданған-тен кем. 4 № 16 А-ІІІ, к онструктивті кабылданады. Ұстын қимасын азайтуға немесе шірек классты болат арматура және бетон қабылдайдын.. егер алдын ала қабылданған материалдардың сипаттамаларын сақтай отырып ұстын қимасын 300х300 қабылдасақ есептеу мнадай түрде болады:; ;

;

см,
симметриялы арматуралау үшін 420 А-ІІІ ; (қабылданған жакын) қабылдаймыз.

300*300 қимасының нағыз көтеру қабілеті мына формула арқылы анықталады:қиманың көтеру қабілеті (+5%) жеткілікті.

Көлденең арматура диаметрі 8мм, А-І классты, қадамы 300мм<20d=20*20=400мм және hc=35см қабылдаймыз.Екінші қабаттың ұстынын есептеу.

Беларқаларды біріңғайлау үшін, екінші және одан жоғарғы қабаттарда орналасқан ұстындардың қимасын hc*bc=30*30см қабылдаймыз. Бетонның және болат арматураның класы 1 қабаттың ұстынына қабылдағандай. өсер ететін күштер 2-ексте бойынша : толық N2=1061.6кН; соның ішінде ұзақ әсер етуші Nld=803.18кН, Nld/N2=803,18/1061,6=0.75. ұстынның иілгіштігі,

Ұстынның майысуын ескеру қажет. Кездейсоқ эксцентриситет еа=hc/30=300/30=1см>l0/600=330/600=0.55см

hc=30см>20см болғанда коэффицент =1; алдын ала =0,02 қабылданған, коэффицентін формула арқылы анықтаймыз:Бойлық арматура қимасының керекті ауданы:


см,
конструктивті 418 А-ІІІ ; қабылдаймыз.

=0,895 қабылдай отырып ұстынның нағыз көтергіштік қабілетін есептейміз:

8,6 % артық, беріктік қамтамассыз етіледі.

Көлденең арматура 1 қабаттыкімен бірдей.


Үшінші қабат ұстынын есептеу.

Ұстынға әсер ететін толық есептік жүктеме N3=862,9*0,95=819,7, соың ішінде ұзақ мерзімді Nld=663,7*0,95=630,5кН. Nld/N3=630,5/819,7=0,76. Бетон қимасының өлшемдері bc*hc=30*30см, ұстынның иілгіштігі =l0/hc=11, =1, hc=30см>20см , бойлық арматураның керекті қимасы


см,
конструктивті 414 А-ІІІ ; қабылдаймыз, арматуралау пайызы

Қиманаң нағыз көтергіштік қабілеті;,


қима беріктігі жеткілікті

Көлденең арматураны 6мм кадамы қабылдайды.

Төртінші және бесінші қабат ұстыннын есептеу.

Қимасы 30х30 болатын төрт және бес ұстындары әлдеқайда аз жнктелген болғандықтан, В15 классты.Rb=8.5 МПа бетонды қабылдауға болады. алдын алақабылдап, бойлық арматура қимасының ауданың анықтаймыз.Ұстындардын түйісуін есептеу: бірінші және екінші қабат ұстынның түйсуін есептейміз. Ұстындарды шетжақтарын болат табақшалармен дәнекерлеу арқылы түйістерді. Жинақтау кезінде олардын арасына орналастыратын, қалындығы 5мм жайма орналастырады. Түйіндегі есептік күштемені екінші қабаттын жүктемесі бойынша қабылдаймыз Nj=N2=1114.1кН созылу есебіне байланысты түйін СНиП 2,03,01-84 бойынша N шартын қанағаттандыру қажет.

Екінші қабат ұстыны үшін В25 классты бетон және 418 А-ІІІ бойлық арматура қабылданғам. Бойлық арматура түйісу аумағында үзілгендіктен ұстын шеттерін дәнекерленген көлденен торлармен күшеуйту кажет.6мм, , классы А-ІІІболат торларын жобалаймыз, шеткі беттерін дәнекерлеу Э-42 маркалы элнктрод арқылы жүзеге асорылады.

Жобадағы ортақтастыратын жайманың өлшемдерін қабылдаймыз. С12>b/3=300/3=100 өлшемдері 100*100*5мм жайманы таңдаймыз. h1=b1=300-20=280мм, t=14мм. Nw=Nj*Aw/Ac, мұндағы Ac=Aw+An- қатынастың жалпы ауданы; Aw-шетжақ беттердің дәнекерлеу шовының периметрі бойынша байланысуының ауданы; Aw=2*2,5t(h1+b1-5t)=5*1,4(28+28-5*1,4)=343см2; An=(C2+3t)*(C1+3t)=(10+3*1,4)2=202см2; Nw=Nj(Aw/As)=1061,6(343/545)=668кН; Nn=Nj-Nw=1061,6-668=393,6кН

Шетжақ беттерінің контуры бойынша дәнекерлеу шовының керекті қалыңдығы


Алдын ала 6 А-ІІІ, As=0,283см2 шыбықтардан тор қабылдаймыз, ячейка жағының өлшемі s=6см, тордағы шыбықтар саны n=6. қадамы s=6см. Квадрт тор үшінкөлденең торлармен толтыру коэффицентісмятие бойынша есептеуде түйін беріктігі Njb,red*Alok,1 шартын қанағаттандыру керек.

Есептелген мәндерді қолдана отырып Nj=1061600Hb,red*Alok,1=37,75*(100)*545=2057375 есептеп шығарамыз. Шарт орындалады ұстынның шетжағының беріктігі жеткілікті.Ұстынның аспасын есептеу. 3-ші қабат аражабынының деңгейіндегі аспа есебін қарастырамыз. Ұстын бетонының класы В15, арматура класы А-ІІІ, аспа ені ұстын еніне тең bc=30, беларқа ені b=20cм

.

Q=8,215*6*3*0,95=140,47


7
Аспа ұзындығын lc=lpm+5=9,18+5=14,18см, lc=15см қабылдаймыз.

Аспа қимасының биіктігін ұстынның шеті бойынша өтетін 1-1 қимасы арқылы табамыз.шарты бойынша қиманың жұмыс істеу биіктігін анықтаймыз h0btbc h0>

h0 максималды биіктігіh0=140470/2,5*0,75*(100)*0,9*30=27,7, шарт бойынша минималды биіктік

Аспаның негізіндегі қимасының толық биіктігі h1=h-lc*tg450=30-15*1=15см>h/3=1/3*30=10см қабылданған.Аспаны арматуралауды есептеу. Иілу моменті мына формула арқылы есептеледі:


Бойлық арматура қимасының керекті ауданы:
см2

212 А-ІІІ,Аs=2,26см2 қабылданады.

Майысқан арматура қимасының минималды ауданы:
;

212 А-ІІІ,Аs=2,26см2 қабы\лданады.Майысу диаметрі d0<1/15linc=1/15*15*1.41=1.41

қамыттарды d=6мм А-І, Асв=0,283 см2 классты болаттардан екі шыбықты етіп қабылдаймыз.
2.3 Іргетастын есебі
Іргетас бетоны В15 класты, астынғы тор арматурасы А-ІІ классты болат, конструктивті арматура классы А-І, R0=0.3МПа. іргетас тереңдігі Н1=1.76 топырақтын орташа меншікті салмағы .

Материалдын есептік сипаттамалары: В15 классты бетон үшін Rb=8.5МПа; Rbt=0.75МПа; ; А-ІІ классты арматура үшін Rs=280МПа;ескергендегі іргетасқа бірінші қабат ұстынынан түсетін жнктеме N1=1485.9kH.


іргетастын керекті ауданы


, іргетас табанының өлшемін 2,1х2,1м кабылдаймыз.

Іргетас биіктігін есептейміз


.

Rbt=0.75МПа=0.75*103кН/м2
Іргетастын толық минималды биіктігі:
Нfmin=h0+ab=74+4=78
Іргетас биіктігін конструктивті :
Hf>hgf+20см=65+20=85см
Мұндағы hgf-іргетас стаканынын терендігі, 30*d1+ =30*2+5=65см

Іргетас биіқтігін 90см қабылдаймыз Алғашқы сатынын минималды жумыс істеу биіктігін формула арқылы анықтаймыз:h1=h01+4см=4.84см, конструктивті h1=30см, h01=30-4=26см7

Іргетастын астынғы сатысының жумыс істеу биіктігі :бетон қабылдайтын минималды көлденен күштеме:


Q1=12.604b=94.7kH шарт орындалды,

Іргетасты пирамида бетінен баскандағы беріктігіне тексереміз:мұндағы


Алынған мәндерді колданып
F=105.99*103<0.9*0.75(100)*86*464=2693.5*103H
Шарт орындалады.

Арматураны есептейміз


Арматуралау пайызы

Белгіленген мөлшерден үлкен.Үстінгі сатыны биіктігі бойынша 150мм сайын орнатылған классы А-І, диаметрі 8 көлденен торлармен конструктивті арматуралайды.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет