European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”жүктеу 4.95 Mb.
бет11/20
Дата21.04.2019
өлшемі4.95 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Література до дисципліни


 1. Агрохимическая характеристика почв ССР. Украинская ССР. - М.: Наука, 1973.

 2. Бондарчук В.Г. Геологічна будова Української РСР. – К.: Рад. школа, 1963.

 3. Бондарчук В.Г. Геологія родовищ корисних копалин України. – К.: Наукова думка, 1966.

 4. Ващенко П.Г. Природні ресурси західних районів УРСР. – Львів, 1959.

 5. Воропай Л.І., Куниця М.О. Українські Карпати. – К.: Рад. школа. 1966.

 6. Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наук. думка, 1977.

 7. Генсірук С.А. Лісові ресурси України, їх охорона і використання. – К.: Наук. думка, 1973.

 8. Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1990.

 9. Левковский С.С. Водные ресурсы Украины. – К.: Вища школа, 1979.

 10. Логвинов К.Т., Бабиченко В.Н., Кулаковская М.Н. Опасные явления погоды на Украине. – Л.: Гидрометеоиздат, 1972.

 11. Маринич О.М., Ланько П.І., Щербань А.І., Шищенко П.Г. Фізична географія Української РСР.-К.: „Вища школа”, 1984.

 12. Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України.-К.: „Знання”-2003.

 13. Маринич О.М. Українське Полісся. – К.: Рад. школа, 1962.

 14. Мелиорация на Украине. – К.: Урожай, 1979.

 15. Новаковський Л.Я., Пилипенко М.А. Земельні ресурси Української РСР. – К.: Урожай, 1973.

 16. Основные черты тектоники Украины. – К.: Наук. думка, 1978.

 17. Природа Волинської області. – Львів: ЛДУ, Вища школа. 1975.

 18. Природа Закарпатської області. – Львів: ЛДУ, Вища школа, 1973.

 19. Природа Львівської області. – Львів: ЛДУ, Вища школа, 1979.

 20. Природа Івано-Франківської області. – Львів: ЛДУ, Вища школа, 1979.

 21. Природа Тернопільської області. – Львів: ЛДУ, Вища школа, 1979.

 22. Природа Хмельницької області. – Львів: ЛДУ, Вища школа, 1979.

 23. Природа Чернівецької області. – Львів: ЛДУ, Вища школа, 1978.

 24. Природа України та її охорона. – К.: Політвидав України, 1975.

 25. Природа Українських Карпат. – Львів: ЛДУ, 1963.

 26. Природа Украинской ССР. Животный мир. – К.: Наук. думка, 1985.

 27. Природа Украинской ССР. Почвы. – К.: Наук. думка, 1986.

 28. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. – К.: Наук. думка, 1985.

 29. Природа Украинской ССР. Климат. – К.: Наук. думка, 1984.

 30. Природа Украинской ССР. Растительный мир. – К.: Наук. думка, 1985.

 31. Природа Украинской ССР. Моря и внутренние воды. – К.: Наук. думка, 1987.

 32. Природа Украинской ССР. Геология и полезные ископаемые. – К.: Наук. думка, 1986.

ДИСЦИПЛІНА «РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ»


54 год. (1,5 кредитів)

Форма контролю – залік


І. Пояснювальна записка

1.1. Мета даного курсу – навчити студентів теоретичних і методичних основ рекреаційної географії і набуття студентами практичних навичок з територіальної організації рекреаційної діяльності.

1.2. Головні завдання курсу:

 • розкрити понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії;

 • розкрити зміст рекреаційної діяльності і висвітлити соціально-економічну сутність рекреації;

 • розкрити зміст рекреаційних ресурсів, засобів їх використання і оцінки;

 • розкрити поняття територіальної рекреаційної системи (ТРС);

 • висвітлити механізм рекреаційного районування;

 • охарактеризувати сучасний етап розвитку рекреаційної діяльності на всіх ієрархічних рівнях.


1.3.. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

 • аналізувати існуючий рекреаційний потенціал території щодо здійснення того чи іншого виду рекреаційної діяльності;

 • виявляти регіональні особливості використання рекреаційних ресурсів і відповідну спеціалізацію рекреаційних районів;

 • характеризувати і аналізувати стан розвитку рекреаційної індустрії в певних рекреаційних районах;

 • давати рекомендації і пропонувати певні рішення з розвитку рекреаційних районів та ефективного розподілу туристських потоків;

 • визначати можливості зарубіжних партнерів щодо розробки турів, укладати угоди із зарубіжними споживачами, використовуючи результати досліджень світового ринку послуг;

 • розробляти проекти нових турів, пропонувати ефективні форми надання рекреаційних послуг, враховувати потенційний попит споживачів.


ІІ. Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ).
ЗМ 1. Поняттєво-термінологічний апарат рекреаційної географії.

НЕ 1.1. Поняттєво-термінологічний апарат рекреаційної географії.

Поняттєво-термінологічний апарат дисципліни, його складові. Структура і зміст понять «рекреація», «рекреаційна діяльність», «рекреаційна географія». Класифікація рекреаційної діяльності.НЕ 1.2 Рекреаційна діяльність.

Основні етапи розвитку рекреаційної діяльності.Рекреаційні потреби (суспільні, групові, індивідуальні) та географічні особливості території.Класифікація рекреаційної діяльності.НЕ 1.3. Територіальна рекреаційна система як ключова ланка рекреаційно-географічних досліджень.

Поняття про територіальну рекреаційну систему (ТРС). Науково-методичні основи вивчення територіальної рекреаційної системи. Типізація ТРС та їх спеціалізація. Картографічне моделювання територіальних рекреаційних систем.


ЗМ 2. Рекреаційні ресурси України.

НЕ2.1. Рекреаційні ресурси та їх оцінка.

Принципи і методи комплексної оцінки рекреаційних ресурсів території. Кліматичні рекреаційні ресурси. Бальнеологічні ресурси.Водні рекреаційні ресурси.Рельєф як рекреаційний ресурс.Біотичні рекреаційні ресурси.Рекреаційні ресурси природно-заповідного фонду.


НЕ 2.2. Рекреаційне районування України.

Мета рекреаційного районування.Таксономічні одиниці рекреаційного районування.Принципи рекреаційного районування.Основні схеми рекреаційного районування України.

Характеристика окремих рекреаційний районів України.

НЕ 2.3. Історико-культурні ресурси.

Основні історико-культурні об’єкти України: територіальний аспект.Оцінка архітектурно-історичних рекреаційних ресурсів.Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в Україні.Проблеми залучення історико-архітектурних ресурсів до туристсько-рекреаційного господарстваНЕ 2.4. Санаторно-курортні заклади України.

Поняття курорту і курортної місцевості.Історія формування курортного господарства України.Кількість рекреаційних установ по областях України.Географія лікування окремих хвороб на курортах України. Санаторно-курортне господарство світу.Курорти Європи.Курорти Азії.Курорти Америки, Африки, Австралії та Океанії.


Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

1.Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – 395 с.

2.Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 208 с.

3.Николаенко Д.В. Рекреационная география: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 288 с.

4.Нікопелова О.М., Леонова С.В., Біленький К.Е. Сучасні підходи до аналізу стану природних лікувальних ресурсів та оцінка природних територій курортів // Український географічний журнал, 2007. - №1. – С.39-42.

5.Рекреационная география / Под ред. В.С. Преображенского, Б.Н. Лиханова. – М., 1976.

6.Рекреационные системы / Под. ред Н.С. Мироненко, М. Бочваров. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 136 с.

7.Стафійчук В.І. Рекреалогія. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2006. – 264 с.

8.Теоретические основы рекреационной географии / Под ред. В.С. Преображенского. – М.: Наука, 1975. – 222 с.

9.Теоретические проблемы рекреационной географии. – М., 1989. – 182 с.

10.Теория рекреалогии и рекреационной географии. – М.: Наука, 1992. – 178 с.

11.Фоменко Н.В.Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник.– К.:Центр навчальної літератури, 2007.– 312 с.

ДИСЦИПЛІНА “ГЕОГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ”

Кількість годин:54 год. (1,5 кредитів)

Форма контролю – залік


Мета викладання дисципліни: формування знань в галузі геоінформатики, розкриття основних понять і проблем, пов’язаних із застосуванням геоінформаційних ресурсів і технологій у географічних дослідженнях та освітньому процесі, огляд сучасних підходів щодо проектування та впровадження ГІС у суспільне життя. Як засоби прикладного географічного використання розглядаються ГІС і ГІС-технології та програмні продукти: ArcGIS, Acad9Map3d, Bentley Systems, ГІС «Туристичне Прикарпаття», ГІС «ДубльГИС. Одесса», GeoDraw/GeoGraph, GeoMedia, GeoniCS, Digitals, Easy Trace, MapInfo, MGE, MS Office, ObjectLand, Панорама, PCRaster, IDRISI, ГІС «Електронна бібліотека наочностей. Географія.» та ін.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • загальні риси структури, класифікацію і шляхи використання ГІС;

 • види, властивості, структуру, форми подання та відображення геопросторової інформації;

 • принципові основи створення та функціонування геоінформаційних систем;

 • функціональні можливості та принципи функціонування й використання найуживаніших у науково-дослідницькій діяльності географа та освітньому процесі ГІС і ГІС-технологій;

Вміти:

 • використовувати технологічні можливості текстового редактора MS Word;

 • використовувати технологічні можливості електронних таблиць MS Excel для обробки цифрової інформації;

 • використовувати технологічні можливості СКБД MS Access для створення баз даних;

 • працювати у середовищі таких ГІС: ArcGIS, Acad9Map3d, Bentley Systems, ГІС «Туристичне Прикарпаття», ГІС «ДубльГИС. Одесса», GeoDraw/GeoGraph, GeoMedia, GeoniCS, Digitals, Easy Trace, MapInfo, MGE, MS Office, Object Land, Панорама, PCRaster, IDRISI, ГІС «Електронна бібліотека наочностей. Географія.» та ін.


Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями
Змістовний модуль 1

Сутнісні аспекти ГІС

НЕ 1.1. Вступ до курсу. Мета, структура і предмет курсу. Загальні поняття про інформацію, інформатизацію, інформатику та геоінформатику. Геоінформатика, ГІС, ГІС-технологія і географічні знання. Роль ГІС-технологій в сучасному світі. ГІС, як специфічна технологія у науках про Землю. Взаємозв’язки ГІС, Географії і Картографії. Характеристика шляхів і напрямів застосування ГІС в Україні.

НЕ 1.2. Теоретичні засади і складові ГІС. Концепції і підходи трактування ГІС і суміжних понять. Функції, призначення і принципи ГІС. Відмінності у трактуванні ГІС і інших тематичних ІС. Структура ГІС і їх класифікація. Підсистеми ГІС. Модульна структура ГІС. Програмно-апаратне забезпечення ГІС: зміст, структура, функції, тенденції розвитку. Поняття про картографічні банки даних, експертні системи, інформаційні системи екологічного менеджменту. Етапи становлення геоінформатики і ГІС-технологій. Апаратні засоби: призначення, структура і класифікація технічних засобів розробки і функціонування ГІС. Програмне забезпечення: загальні риси, класифікація, інструментальні мови і системи програмування. Архівування та безпека інформації. Менеджерські пакети інтерактивних робочих програм типу MS Office.

НЕ 1.3. Просторовий аналіз – основа сучасної географії. Сутнісні риси просторового аналізу. Типи просторових об’єктів та їх представлення в ГІС. Поняття атрибутивної і позиційної інформації. Засоби і способи збору фактографічної інформації для ГІС. Дані в ГІС і систематизація джерел геокоординованої інформації. ДЗЗ, GPS та ін. Типи і методи відбору даних та особливості узагальнення результатів відбору даних для ГІС. Роль картографічних даних.

Характеристика джерел інформації для ГІС: зміст, структурно-функціональні особливості і перспективи використання.НЕ 1.4. Геоінформаційні структури даних, їх введення, редагування і збереження. Геоінформаційні структури та моделі даних. Основні структури комп’ютерних файлів, бази даних та їх структури. Методи і структури графічного подання географічного простору: растровий і векторний методи. Пошарова організація даних. Введення, збереження та редагування даних в ГІС. Цифрування: сутність, принципи, методи. Векторизація і растеризація. Поняття метаданих. Редагування даних. Типи помилок та їх усунення. Формати файлів і стандарти представлення даних в ГІС.Подання інформації в ГІС. Візуалізація і представлення. Поняття про тематичне картографування, електронні карти, атласи, в’юери, навчальні посібники. Системи автоматизованого картографування. Принципи тестової перевірки здобутих знань на основі застосування комп’ютерних технологій. Ознайомлення зі змістом тестових завдань і принципами проведення тестового електронного контролю засвоєння знань за допомогою програми SunRav TestOffice Pro 4.

Змістовний модуль 2.

ГІС-технології просторового аналізу.

НЕ 2.1. Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС. Головні риси аналітичного потенціалу ГІС. Картометричні операції. Операції вибору. Класифікація і рекласифікація. Операції картографічної алгебри. Статистичний аналіз.

Просторовий аналіз: буфери, збіг і включення, близькість, зонування. Оверлейний аналіз. Аналіз рельєфу. Цифрові моделі та їх побудова. Аналіз гідрографічної мережі. Мережний аналіз. Географічні мережі. Геостатистичне моделювання. Просторова інтерполяція. Детерміновані методи просторової інтерполяції. Локально-стохастичні методи інтерполяції і геостатистичне моделювання. Моделювання поверхонь Вибір методів інтерполяції.НЕ 2.2. Програмні засоби і ГІС. Загальна характеристика програмних засобів для роботи з просторовими даними. Комерційні ГІС-пакети. Характеристика структурно-функціональних особливостей ГІС-пакетів і сімейств ГІС: ArcGIS, Autodesk, GeoniCS, MapInfo Professional, Digitals, Панорама та ін. Тенденції розвитку програмного забезпечення.

Характеристика структурно-функціональних особливостей ГІС-пакетів і сімейств ГІС: MGE, GeoMedia, Bentley Systems, IDRISI, PCRaster, GeoDraw/GeoGraph, Digitals, Інвент-Град та ін.НЕ 2.3. Прикладні аспекти ГІС-технологій. Геоінформаційне картографування. Тематичне картографування і ГІС-технології. Цифрова картографія. Оперативне картографування. Картографічні анімації. Віртуальне картографування. Електронні атласи. Глобальні ГІС. Використання ГІС у ландшафтознавстві та геоекології. Інтернет та телекомунікаційне картографування. Структура і перспективи використання Національного електронного атласу України. Земельно-кадастрові інформаційні системи. Системи геоекологічного моніторингу.
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела літератури:

 1. ArcGIS9. Начало работы в ArcGIS. – ESRI. ­– 1999-2004. – електронний посібник.

 2. AutoCADMap3D2009. Учебные пособия. –Autodesk – електронний посібник

 3. Атлас України (електронна версія). – К.: – Інститут географії, Інтелектуальні системи ГЕО, 1999 – 2001.

 4. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. – М.: Астрея, 1997.

 5. Бондаренко Е.Л., Шевченко В.О., Остроух В.І. Геоінформаційні системи еколого-географічного картографування. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 116 с.

 6. Географічні інформаційні системи: Підручник / Мосов С.П., Тарасов В.М., Чорнокнижний О.А., Куковський С.А., Брезіцький Е.Ю. - К.: НАОУ, 2005 – 240 с

 7. ДеМерс, Майкл Н. Географические информационные системы. Основы: Пер. с англ. – М.: Дата+, 1999. – 491 с.

 8. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ „Академія”, 2002. – 320с.

 9. Застосування інформаційних технологій в управлінні навколишнім середовищем / Відп. ред. В. Чабанюк. – К.: Мінекобезпеки України / ІС ГЕО, 1998. – 125 с.

 10. Инструментарий геоинформационных систем: Справочное пособие / Бусыгин Б.С., Гаркуша Н.Н., Середин Е.С., Гаевенко А.Ю. – К.: ЕСОММ Со., 2000. – 105 с.

 11. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За ред. О.І. Пушкаря – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

 12. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Е. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчальний посібник / За ред. акад. Д. М. Гродзинського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003. – 200с.

 13. Линник В.Г. Построение геоинформационных систем в физической географии. М.: Изд-во МГУ, 1990.

 14. Панов А.В. Разработка управленческих решений: информационные технологии. Учебное пособие для вузов. / Под ред. д.е.н., профессора Т.Н. Афанасьевой – М.: Горячая линия. – Телеком, 2004. – 151 с.

 15. Підручник користувача MapInfo: Пер. з англ. – New York: MapInfo Corporation, Troy / К.: ЗАТ “Intellegent Systems”, 1994. – 254 с.

 16. Полещук Н.Н., Савельева В.А. Самоучитель AutoCAD 2006. – СПб.: БХВ-Петербург,2005. – 704 с.

 17. Портянский И.А. Компьютерный арсенал географии. - М.: Мысль, 1989.

 18. Руководство пользователя. MapInfo Professional. – MapInfo Corporation? Troy, New York. – 2000.

 19. Самойленко В.М. Основи геоінформаційних систем. Методологія: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 276 с.

 20. Сборник задач и упражнений по геоинформатике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.С. Тикунов, Е.Г. Капралов, А.В. Заварзин и др.; Под ред. В.С. Тикунова. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 560 с.

 21. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики: Навч. посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с.

 22. Скрипник Я.П. Основи геоінформаційних технологій. Методичні вказівки та завдання до практичних і лабораторних робіт – Чернівці: Рута, 2004. – 44с.

 23. Халугин Е.И., Жалковский Е.А., Жданов Н.Д. Цифровые карты. – М.: Недра, 1992.

 24. Хасхольд В. Введение в городские ГИС. – М., 1997.

 25. Шевченко В. О., Бондаренко Е.Л. Гордєєв А.Ю. Автоматизація картографічних робіт. – К.: Темп, 2000. – 63 с.

ДИСЦИПЛІНА „Основи менеджменту”


54 год. (1,5 кредитів)

Форма контролю – залік


1. Пояснювальна записка
1.1.Мета даного курсу: Даний курс покликаний формувати теоретичну та практичну готовність майбутніх менеджерів до професійної діяльності; сприяє виникненню у них інтересу до майбутньої роботи; розвиває інтерес до дослідницької діяльності і розвитку науки управління.

1.2. Головні завдання курсу:

- засвоїти зміст , основні напрями і форми управлінської діяльності;

- творчо осмислити напрями вдосконалення менеджменту;

- уміти застосовувати основні та додаткові методи наукового дослідження з метою розвитку менеджменту.1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

- знання основних законів та закономірностей розвитку менеджменту як науки;

- засвоєння та розуміння понятійного та категоріального апарату менеджменту;

- уміння творчо осмислювати та розвивати управлінські ідеї і концепції та їх практично реалізовувати в господарській практиці.


2. Змістовні модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ).
ЗМ 1. Менеджмент та його характеристики
НЕ 1.1 Зміст, історія розвитку та роль менеджменту. Сутність менеджменту та умови його здійснення.

Історичній розвиток менеджменту як діяльності. Соціально-економічна природа управлінської праці та проблеми її наукової організації. Основи теорії і практики традиційного і сучасного менеджменту. Поняття організації та її види. Лінійна, штабна та лінійно-штабна організація. Секційна та матрична організація. Неформальна організація. Культура організації. Розвиток організації. Причини виникнення і особливості підприємств нового типу. Ресурсозберігаючі та розширені підприємства. Організаційні структури концернів і компаній в міжнародній практиці. Глобалізація і менеджмент. Основні напрямки еволюції менеджменту. Зміст та сутність планування, його види. Прогнозування і стратегічне планування. Класифікація планів на підприємстві. Тактика, політика, процедури, правила планування. Бізнес-планування.

НЕ 1.2 Функції менеджменту. Делегування, відповідальність і повноваження. Лінійні і апаратні повноваження. Централізовані та децентралізовані організації. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій. Система стимулювання. Нематеріальні форми стимулювання праці. Суть і сенс контролю. Процес контролю. Характеристики ефективного контролю.

ЗМ 2. Менеджер в організації

НЕ 2.1 Управлінське рішення в менеджменті. Поняття та загальна характеристика комунікацій. Комунікаційний процес, його елементи і етапи. Види комунікацій. Типи керівників. Вимоги до особистості сучасного менеджера. Керівництво, влада, лідерство. Стиль керівництва. Природа процесу прийняття рішень. Рішення-центральна ланка менеджменту. Умови і етапи прийняття управлінських рішень. Алгоритм прийняття рішень. Фактори, впливаючи на процес прийняття рішень. Зміст „науки управління”. Огляд моделей управління. Підходи до прийняття управлінських рішень. Роль прогнозування в процесі прийняття управлінських рішень.

НЕ 2.2 Управління колективами (групами) працівників. Поняття трудового колективу. Зміст процесу управління людьми. Методи управління колективом. Управління конфліктами в колективі. Поняття психології управління. Психологічні якості працівника та використання їх у процесі управління. Психологія та етика керівної діяльності. Стресові ситуації та управління ними

НЕ 2.3 Організація управлінської праці. Поділ та кооперація праці в апараті управління. Організація робочого місця управлінця. Розташування робочих місць і умови праці службовців. Інформаційне забезпечення управлінської праці. Механізація й автоматизація управлінської праці. Культура управління.
Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:


 1. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент. Прийняття рішень і ризик. – К., 2007. – 320 с.

 2. Андрушків Б.М., Кузьмин О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. – Тернопіль: Лілея, 2005. – 292 с.

 3. Анискин Б. Высший менеджмент для руководителя. – М.:Инфра-М. 2000. – 136 с.

 4. Бажин И. Информационный системы менеджмента. – М.: ГУ ВШЭ. 2002. – 688 с.

 5. Большаков А. Менеджмент. – СПб. Питер. – 2000. – 160. с.

 6. Бухалков. М. Внутрифирменное планирование. – М., 2000. – 392 С.

 7. Вершигора Е. Менеджмент: Учебное пособие для вузов. – М. – 2001. – 283 с.

 8. Веснин В. Основы менеджмента. – М., Триада, 2004. – 384 с.

 9. Виханский О. Менеджмент. – М.: Гар дерика, 2000. – 528 с.

 10. Герасимчук В. Стратегічне управління підприємством. – К.: КНТЕУ, 2000. – 360 с.

 11. Герчикова И. Менеджмент.- М.: Банки и биржи, 2003. – 311 с.

 12. Глухов В. Менеджмент: Учебник. – СПб,:Спецлитература, 2000. – 700 с.

 13. Зихард В. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990. – 412 с.

 14. Іванова І. Менеджмент підприємства. – К.: Нац. торг. ек. ун-т.,2001. – 247 с.

 15. Кадзума Т. Вечный дух пердпринимательства. – К.: Укрзакордонсервис, 2002. – 206 с.
Каталог: res -> geo -> infpack
geo -> Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр 06010108
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
infpack -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з “Історичної географії з основами етнографії”
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Теорії І методології географічної науки"


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет